19-2-appendix-the-method-of-determining-the-thermal-inertia-group-of-the-building

پیوست‌ ٢ – روش تعیین‌ گروه اینرسی‌ حرارتی‌ ساختمان

برای‌ تعیین‌ گروه اینرسی‌ حرارتی‌ ساختمان، یا بخشی‌ از آن، در وهله‌ اول لازم است‌ جرم سـطحی‌ مؤثر جدارهای‌ مختلف‌ آن محاسبه‌ گردد. میزان جرم جدار، که‌ در تعیین‌ گروه اینرسی‌ حرارتـی‌ در نظر گرفته‌ می‌شود، به‌ موقعیت‌ جدار و لایه‌های‌ مختلف‌ تشـکیل‌دهنـدة، آن بسـتگی‌ دارد. در ایـن‌ پیوست‌، روش محاسبه‌ جرم سطحی‌ مؤثر جدار در حالت‌ها و موقعیت‌های‌ مختلف‌ ارائه‌ می‌گردد.

پس‌ از تعیین‌ جرم سطحی‌ مؤثر جدارهای‌ مختلف‌، جرم مؤثر کل‌ ساختمان یا بخشـی‌ از آن (M) محاسبه‌ می‌گردد و، در پایان، مقدار جرم سطحی‌ مؤثر ساختمان در واحد سطح‌ زیربنا (ma) تعیین‌ می‌شود.

پ٢-١ تعیین‌ جرم سطحی‌ مؤثر جدار

پ٢-١-١ جدار در تماس با خارج

چنانچه‌ جدار مجاور خارج ساختمان، یا بخشی‌ از آن، فاقد عایق‌ حرارت باشد، یـا اگـر جـدار عـایق‌ حرارت همگن‌ باشد، در محاسبه‌ جرم مؤثر سطحی‌ جدار، یک‌ دوم جـرم آن جـدار در نظـر گرفتـه‌ می‌شود.

اگر جدار دارای‌ عایق‌ حرارت باشد، تنها جرم بخشی‌ از جدار که‌ در طرف رو به‌ داخل‌ عایق‌ حرارتی‌ است‌ در محاسبه‌ جرم مؤثر جدار منظور می‌شود.

در تمام حالات، اگر جرم سطحی‌ مؤثر محاسبه‌شدة یک‌ جدار بیش‌ از ١٥٠ کیلوگرم در متـر مربـع‌ باشد، به‌ همین‌ مقدار اکتفا می‌شود.

پ٢-١-٢ جدار مجاور خاك

جرم سطحی‌ مؤثر بخش‌ مجاور خاك دیوار، کف‌ روی‌ خاك یا گربه‌رو یا فضای‌ بسته‌ مجـاور خـاك، در صورتی‌ که‌ فاقد عایق‌ حرارت باشد، برابر ١٥٠ کیلوگرم در متر مربع‌ در نظر گرفته‌ مـی‌شـود. در صورتی‌ که‌ جدار دارای‌ عایق‌ حرارت باشد، تنها جرم سطحی‌ بخشی‌ از جـدار کـه‌ در طـرف رو بـه‌ داخل‌ عایق‌حرارت است‌ در محاسبه‌ جرم سطحی‌ مؤثر جدار منظور می‌شود. اگر جرم سطحی‌ مؤثر محاسبه‌ شدة آن جدار بیش‌ از ١٥٠ کیلوگرم در متر مربع‌ باشد، به‌ همین‌ مقدار بسنده می‌شود.

پ ٢-١-٣ جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای‌ کنترل نشده

جرم سطحی‌ مؤثر جدارهای‌ در تماس با ساختمان مستقل‌ دیگر، یا فضـایی‌ کنترل نشده (راه پلـه‌، پارکینگ‌، انبار، …)، اگر فاقد عایق‌ حرارت باشد، برابـر نصـف‌ جـرم سـطحی‌ جـدار، و در غیـر ایـن‌ صورت، برابر با جرم سطحی‌ بخشی‌ از لایه‌های‌ جدار که‌ در طرف رو به‌ داخل‌ عایق‌ حرارتـی‌ اسـت‌، در نظر گرفته‌ می‌شود.

پ٢-١-٤ جدارهای‌ داخل‌ فضای‌ کنترل شده ساختمان

در صورتی‌ که‌ جرم سطحی‌ جداری‌ که‌ داخل‌ فضای‌ کنترل شده ساختمان (یـا بخشـی‌ از آن) واقـع‌ شده است‌ کمتر از ٣٠٠ کیلوگرم در مترمربع‌ باشد، جرم سطحی‌ مؤثر مساوی‌ با جرم سطحی‌ جدار است‌؛ در غیر این‌ صورت، جرم سطحی‌ مؤثر مساوی‌ با ٣٠٠ کیلـوگرم در مترمربـع‌ در نظـر گرفتـه‌ می‌شود.

پ٢-٢ جرم سطحی‌ مؤثر ساختمان در واحد سطح‌ زیربنای‌ مفید

اگر mi جرم سطحی‌ مؤثر قسمت‌ i از پوسته‌ خـارجی‌ و عناصـر داخلـی‌ سـاختمان و Ai مسـاحت‌ مربوط به‌ آن باشد، جرم مؤثر ساختمان برابر است‌ با:

(پ٢-١)

M = Σ (mi . Ai)

بدین‌ ترتیب‌، جرم سطحی‌ مؤثر ساختمان (یا بخشی‌ از آن) ma، بر مبنـای‌ واحـد سـطح‌ زیربنـای‌ مفید ساختمان (یا بخشی‌ از آن) Ah، براساس رابطه‌ زیر محاسبه‌ می‌گردد:

(پ٢-2)

ma = M/Ah

 

پ٢-٣ گروه بندی‌ اینرسی‌ حرارتی‌ ساختمان یا بخشی‌ از آن

پس‌ از تعیین‌ جرم سطحی‌ مؤثر ساختمان در واحـد سـطح‌ زیربنـای‌ مفیـد (ma)، گـروه اینرسـی‌ حرارتی‌ ساختمان، یا بخشی‌ از آن، مطابق‌ جدول پ٢-١ تعیین‌ می‌گردد:

جدول پ٢-١ گروه اینرسی‌ حرارتی‌ ساختمان، بر حسب‌ جرم سطحی‌ مؤثر ساختمان در واحد سطح‌ زیربنای‌ مفید
جرم سطحی‌ مؤثر ساختمان، بر مبنای‌ واحد سطح‌ زیربنای‌ مفید ma  (kg/m2) گروه اینرسی‌
کمتر از ١٥٠ کم‌
مساوی‌ یا بیش‌ از ١٥٠ و کمتر از ٤٠٠ متوسط‌
مساوی‌ یا بیش‌ از ٤٠٠ زیاد

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها