22-9-fire-protection

٢٢-٩ حفاظت‌ در برابر حریق‌

٢٢-٩-١ کلیات

این‌ فصل‌ حداقل‌ الزاماتی‌ را که‌ به‌ منظور نگهداری‌ و بهره برداری مناسب‌ از تأسیسات و تجهیزات حفاظت‌ مقابل‌ حریق‌ در ساختمانها نصب‌ یا پیش‌بینی‌ شده است‌ را تعیین‌ می‌کند. نگهداری‌ مناسب‌ از تجهیزات نصب‌ شده سبب‌ افزایش‌ طول عمر آنها شده و احتمال بروز خطا، خرابی‌ یا عملکرد نامناسب‌ را در مواقع‌ اضطراری‌ کاهش‌ می‌دهد، از این‌رو با انجام تمهیدات لازم در زمان بهره برداری و بازرسی‌های‌ دوره ای‌ می‌توان به‌ این‌ اهداف دست‌ یافت‌.

٢٢-٩-٢ الزامات عمومی‌

ضوابط‌ و مقررات حفاظت‌ در مقابل‌ حریق‌ باید مطابق‌ الزامات مجموعه‌ مباحث‌ مقررات ملّی‌ ساختمان به‌ ویژه مبحث‌ سوم مقررات ملّی‌ ساختمان و قوانین‌ سازمان آتش‌نشانی‌ برای‌ کلیه‌ ساختمانهای‌ با کاربری‌های‌ مندرج در قانون نظام مهندسی‌ رعایت‌ شود.

٢٢-٩-٣ بازدید توسط‌ مسئول نگهداری‌ ساختمان

به‌ منظور مشخص‌ کردن وضعیت‌ بخش‌ها و تجهیزات مرتبط‌ با حفاظت‌ ساختمان در مقابل‌ حریق‌ باید بازدیدهای‌ متناوب انجام شود. مسئول نگهداری‌ ساختمان باید حداقل‌ هر سه‌ ماه یک‌ بار نسبت‌ به‌ کنترل و بازدید از ساختمانها اقدام و نتایج‌ حاصل‌ از بازدید را ثبت‌ و در پرونده نگهداری‌ ساختمان بایگانی‌ نماید. در صورت مشاهده هرگونه‌ مغایرت با اصول ایمنی‌ و الزامات مباحث‌ مقررات ملّی‌ ساختمان، مسئول نگهداری‌ ساختمان باید موارد را گزارش و نسبت‌ به‌ اصلاح از طریق‌ افراد ذیصلاح اقدام نماید. بازدید قسمت‌های‌ مختلف‌ توسط‌ مسئول نگهداری‌ ساختمان شامل‌ موارد زیر است‌ ولی‌ محدود به‌ آنها نمی‌شود.
تبصره: علاوه بر بازدیدهایی‌ که‌ مسئول نگهداری‌ ساختمان به‌ صورت ادواری‌ انجام می‌دهد باید پس‌ از بروز آتش‌سوزی‌ و هرگونه‌ تعمیر، تغییر یا اشکال پیش‌ آمده، سیستم‌ به‌ طور کامل‌ مورد بازدید واقع‌ شده و از صحت‌ عملکرد کلیه‌ بخش‌های‌ آن اطمینان حاصل‌ شود.

٢٢-٩-٣-١ قابلیت‌ دسترسی‌

هر ساختمان باید قابل‌ دسترسی‌ برای‌ مأموران آتش‌نشانی‌ و وسائل‌ مورد نیاز آنها باشد. فضای‌ اطراف ساختمان و مسیرهای‌ دسترسی‌ همواره باید باز باشد و مسئول نگهداری‌ ساختمان باید از باز بودن آنها اطمینان حاصل‌ نماید. باید در این‌ ارتباط کنترل و در صورت عدم وجود شرایط‌ کافی‌، مسئول نگهداری‌ ساختمان باید هشدارهای‌ لازم را با نصب‌ تابلویی‌ که‌ در معرض دید کلیه‌ ساکنین‌ باشد، بدهد.

٢٢-٩-٣-٢ تحمل‌ بار محل‌ تردد اتومبیل‌

در ساختمانهائی‌ که‌ دارای‌ محوطه‌ باز بوده و امکان ورود ماشین‌ آتش‌نشانی‌ در محوطه‌ آنها وجود دارد، باید کف‌ محوطه‌ و راههای‌ دسترسی‌ برای‌ اطمینان از تردد ایمن‌ ماشین‌های‌ سنگین‌ از نظر تحمل‌ بار بررسی‌ و کنترل شود.

٢٢-٩-٣-٣ محوطه‌ پلکان، و راههای‌ ارتباطی‌

محوطه‌ پلکان و راههای‌ ارتباطی‌ باید مطابق‌ موارد ذیل‌ کنترل شود:

الف‌- معابر دسترسی‌ به‌ دهلیز پلکان و راههای‌ خروجی‌ آن باید کاملاً باز و قابل‌ دسترسی‌ باشد.

ب- در مواردی‌ که‌ پلکان فرار در داخل‌ ساختمان واقع‌ است‌، باید دربهای‌ ورود در هر طبقه‌ به‌ آسانی‌ بازشده و خود به‌ خود بسته‌ شوند (آسان بازشو و خود بست‌).

پ- باید ایمنی‌ مکانی‌ که‌ راههای‌ پلکان فرار به‌ آن می‌رسد کنترل شود.

ت- عملکرد تهویه‌ مکانیکی‌ و فشار مثبت‌ هوا در دهلیز پلکانی‌ که‌ به‌ هوای‌ باز ارتباط ندارند، کنترل شود.

٢٢-٩-٣-٤ سیستم‌های‌ اعلام حریق‌

سیستم‌های‌ اعلام حریق‌ و متعلقات آنها باید برای‌ موارد زیر بازرسی‌ و کنترل شوند و اطمینان حاصل‌ شود که‌ عملکرد لازم و کافی‌ را در موارد ضروری‌ دارا باشند:

الف‌- کلیه‌ دتکتورها.

ب- کلیه‌ شستی‌ها.

پ- کلیه‌ آژیرها.

ت- چراغهای‌ کنترل شونده از راه دور.

ث- باطری‌های‌ سیستم‌ اضطراری‌.

ج- بخش‌های‌ مختلف‌ مدارهای‌ ارتباطی‌ اعم‌ از کابل‌ها و سیم‌ها و سایر اجزا و متعلقات سیستم‌.

٢٢-٩-٣-٥ شبکه‌ آب آتش‌نشانی‌ ساختمان

موارد زیر باید در مورد شبکه‌ آب آتش‌نشانی‌ ساختمان بازررسی‌ و نسبت‌ به‌ صحت‌ عملکرد آنها اطمینان حاصل‌ شود.

الف‌- عملکرد پمپ‌ و متعلقات برقی‌ و مکانیکی‌ افزایش‌ فشار.

ب- شبکه‌ لوله‌های‌ آبرسانی‌، خشک‌ و تر.

پ- مخزن ذخیره آب از نظر حجم‌ آب موجود، پوسیدگی‌، نشتی‌ و حفاظت‌ در برابر یخ‌زدگی‌ و کنترل لوله‌ها، شیرها و اتصالات مربوط به‌ آن.

ت- کنترل جعبه‌های‌ آتش‌نشانی‌ از نظر ظاهری‌، باز و بسته‌ شدن درب و وجود کلید در محل‌ مخصوص، کنترل قرقره های‌ شیلنگ‌ توزیع‌ آب و اتصالات مربوطه‌.

ث- کنترل سیستم‌ برق اضطراری‌ و صحت‌ عملکرد آن.

ج- کنترل شبکه‌ بارنده، افشانه‌ها و متناسب‌ بودن نوع آنها با محل‌ نصب‌.

چ- کنترل وجود برچسب‌ مخصوص راهنمایی‌ محل‌ اتصال شبکه‌ آب شهری‌ و سیستم‌ آتش‌نشانی‌.

٢٢-٩-٣-٦ خاموش کننده های‌ دستی‌

انواع این‌ وسائل‌ باید از نظر تناسب‌ با نوع حریق‌، تعداد، سالم‌ بودن و عملکرد مناسب‌، وضعیت‌ نصب‌ و دسترسی‌ و تاریخ‌ شارژ بازرسی‌ و کنترل شوند.

٢٢-٩-٣-٧ موتورخانه‌

با توجه‌ به‌ این‌که‌ موتورخانه‌ در ساختمان از جمله‌ محل‌هائی‌ است‌ که‌ در آن پتانسیل‌ ایجاد حریق‌ زیاد است‌، از این‌رو باید نسبت‌ به‌ نگهداری‌ و برقراری‌ شرایط‌ ایمنی‌ آن در مقابل‌ حریق‌ توجه‌ ویژه ای‌ شود. در موتورخانه‌ها باید موارد ذیل‌ کنترل و بازرسی‌ شود:

الف- نوع، تعداد و محل‌ نصب‌ خاموش کننده ها و تناسب‌ آنها با وسعت‌ و تجهیزات موتورخانه‌.

ب- تهویه‌ و تأمین‌ هوای‌ لازم برای‌ احتراق و تجهیزات تخلیه‌ دود.

پ- راه های‌ دسترسی‌ و باز بودن مسیر تردد.

٢٢-٩-٣-٨ پارکینگ‌

موارد زیر باید در پارکینگ‌ها کنترل شده و صحت‌ عملکرد آنها مشخص‌ شود:

الف‌- شبکه‌ بارنده و شبکه‌ آب آتش‌نشانی‌ و جعبه‌ها و متعلقات نصب‌ شده.

ب- سیستم‌های‌ تهویه‌ و تخلیه‌ هوا.

پ- سیستم‌ کشف‌ و اعلام حریق‌ و محل‌ و وضعیت‌ نصب‌ آنها.

ت- راه های‌ خروجی‌ و نشانگرهای‌ خروجی‌.

ث- چراغهای‌ اضطراری‌ و تابلوهای‌ هشدار دهنده.

٢٢-٩-٤ دوره تناوب بازرسی‌

بازرسی‌ توسط‌ بازرس باید سالانه‌ یک‌بار انجام شده و علاوه بر بازرسی‌ موارد فوق بازرس باید سوابق‌ ثبت‌ شده در پرونده نگهداری‌ ساختمان را بررسی‌ و چنانچه‌ اشکالی‌ مشاهده شود راهکارهای‌ لازم در ارتباط با اشکالات را ارائه‌ نماید.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها