17-3-appendix-safety-and-rules-of-operation-and-maintenance-of-gas-piping-system

پیوست‌ ٣ – ایمنی‌ و ضوابط‌ بهره برداری‌ و نگهداری‌ از سیستم‌ لوله‌ کشی‌ گاز

پ-٣-١ کلیات

علاوه بر رعایت‌ مفاد مندرج در فصول ١٧-٧ ، ١٧-٨ و ١٧-٩ ، رعایت‌ موارد ذیل‌ الزامی‌ است‌.

الف‌- تأمین‌ هوای‌ مورد نیاز برای‌ احتراق و خروج محصولات احتراق کلیه‌ وسایل‌ گازسوزی‌ که‌ درحدود شمول مقررات ایمنی‌ این‌ مبحث‌ قرار می‌گیرند، باید الزامات مبحث‌ چهاردهم‌ مقررات ملّی‌ ساختمان و آیین‌ نامه‌ طراحی‌ و اجرای‌ دودکش‌ از انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن‌ را رعایت‌ نمایند.

تبصره: در طراحی‌، نصب‌ و راه اندازی‌ دودکش‌های‌ وسایل‌ گازسوز باید به‌ دستورالعمل‌ کارخانه‌ سازنده محصول گازسوز استاندارد مراجعه‌ نمود.

ب – استفاده از وسایل‌ ایمنی‌ زیر چنانچه‌ با استانداردملّی‌ یا استانداردهای‌ معتبر جهانی‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد، توصیه‌ می‌شود.

گازیاب یا آشکار ساز گاز طبیعی

آشکارساز گاز منواکسید کربن‌

شیر خودکار قطع‌ جریان گاز اضافی‌

شیر خودکار قطع‌ گاز حساس در مقابل‌ زلزله‌

نحوه نصب‌ و انتخاب محل‌ نصب‌ وسایل‌ ایمنی‌ یاد شده فوق باید توسط‌ کارشناسان متخصص‌ مرتبط‌ صورت پذیرد.

پ-٣-٢ بهره برداری‌ و نگهداری‌ از تأسیسات و تجهیزات

در این‌ بخش‌ از مقررات، پیش‌ بینی‌های‌ ایمنی‌ مربوط به‌ اجرای‌ لوله‌کشی‌ گاز مشترکین‌ عمده شرح داده می‌شود. بدیهی‌ است‌ این‌ مقررات نمی‌تواند شامل‌ مقررات جامع‌ ایمنی‌ باشد.

پ-٣-٢-١ بازرسی‌ جهت‌ پیدا کردن محل‌ نشت‌ گاز

برای‌ تجسس‌ و پیداکردن محل‌ نشت‌ گاز به‌ هیچ‌ وجه‌ نباید از کبریت‌، شمع‌، فندك، و هرگونه‌ شعله‌ دیگر استفاده شود، برای‌ انجام این‌ منظور باید از وسائل‌ مناسب‌ نشان دهنده نشت‌ گاز استفاده به‌ عمل‌ آید یا اینکه‌ باید محل‌ اتصال لوله‌ها و سایر نقاط مشکوك به‌ نشت‌ گاز را با آب و صابون و یا مایع‌ مشابه‌ آن مورد آزمایش‌ قرار داد.

پ-٣-٢-٢ اقدامات فوری‌ در موارد نشت‌ گاز

در صورتی‌ که‌ دراثر بازرسی‌ معلوم شدکه‌ گاز در داخل‌ ساختمانی‌ پخش‌ شده است‌، حتی‌الامکان باید اقدامات زیر فوراً و هم‌ زمان انجام داد:

الف‌: اطاق، ساختمان و یا محوطه‌ آلوده به‌ گاز از کلیه‌ ساکنین‌ آن تخلیه‌ گردد.

ب : درها و پنجرههای‌ محلی‌ را که‌ گاز در آن جمع‌ شده است‌، باز کرده و با استفاده از حوله‌ مرطوب جریان خروج گاز را تسریع‌ نمود.

پ : از هرگونه‌ امکانات برای‌ از بین‌ بردن کلیه‌ منابع‌ تولید احتراق باید استفاده شود. دقت‌ گردد که‌ ازکشیدن سیگار، روشن‌ کردن کبریت‌، قطع‌ و وصل‌ کلیدها و وسایل‌ برقی‌ یا باز کردن در کوره ها و غیره جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آید. درصورت امکان جریان اصلی‌ برقی‌ از محل‌ دورتری‌ قطع‌ شود تا کلیدهای‌ خودکار برقی‌ نیز در محوطه‌ خطرناك نتوانند به‌ طور خودکار عمل‌ نمایند.

در چنین‌ مواقع‌ اضطراری‌ در صورت لزوم می‌توان از چراغ قوه دستی‌ که‌ در خارج از محیط‌ آلوده روشن‌ شده باشد، استفاده نمود.

ت : جریان گاز به‌ محوطه‌ مربوط قطع‌ شود.

ث: ساختمان های‌ مجاور نیز از نظر آلوده شدن به‌ گاز بازرسی‌ گردد.

ج: مراتب‌ به‌ شرکت‌ ملی‌ گاز ایران اطلاع داده شود .

پ-٣-٢-٣ استعمال دخانیات و بکاربردن شعله‌ باز

هنگام کار بر روی‌ لوله‌هایی‌ که‌قبلاً محتوی‌ گاز بوده و یا دارای‌ گاز می‌ باشند، باید از کشیدن سیگار، به‌ کار بردن شعله‌ گاز، فانوس و به‌ طور کلی‌ به‌ کار بردن هر نوع وسیله‌ای‌ که‌ تولید احتراق یا حرارت کند و همچنین‌ از انجام عملیات جوشکاری‌اکیداً اجتناب شود مگر اینکه ‌قبلاً احتیاط های‌ ایمنی‌ لازم برای‌ جلوگیری‌ از خطر آتش‌ سوزی‌ به‌ عمل‌ آمده باشد.

پ-٣-٢-٤ وقفه‌ در کار

در مواردی‌ که‌ در کار تعمیرات یا تغییرات بر روی‌ یک‌ سیستم‌ لوله‌کشی‌ موجود وقفه‌ای‌ پیش‌ آید، قبل‌ از ترك محل‌ باید شرایط‌ سیستم‌ را به‌ وضع‌ بدون خطری‌ درآورد.

پ-٣-٢ -٥ قطع‌ شدن گاز

الف‌ – قبل‌ از قطع‌ جریان گاز سیستم‌ لوله‌کشی‌ جز در مواقع‌ اضطراری‌ و فوری‌ باید تمام مصرف کنندگان را که‌ از آن شبکه‌ استفاده می‌کنند از قطع‌ جریان گاز مطلع‌ نمود.

ب – شیر اصلی‌ لوله‌ را قبل‌ از بستن‌ شیرهای‌ کلیه‌ مشعل‌ها و پیلوت هائی‌ که‌ از آن لوله‌ گاز می‌گیرند نباید بست‌ مگر در موارد اضطراری‌ و فوری‌، پس‌ از بستن‌ شیر اصلی‌ باید از طریق‌ آزمایش‌ اطمینان حاصل‌ نمود که‌ جریان گازکاملاً قطع‌ شده است‌.

این‌ آزمایش‌ را می‌توان با تحت‌ نظر گرفتن‌ شماره انداز کنتور و یا با استفاده از یک‌ فشارسنج‌ یا وسیله‌ای‌ مشابه‌ آن انجام داد .

در صورت وجود چند کنتور باید دقت‌ نمود که‌حتماً شیر گاز مربوط به‌ کنتور موردنظر بسته‌ باشد برای‌ باز کردن مجدد گاز باید پیش‌ بینی های‌ مذکور به‌ عمل‌ آید.

پ-٣-٢ -٦ تغییرات در سیستم‌های‌ لوله‌کشی‌ موجود

تغییرات در سیستمهای‌ لوله‌کشی‌ موجود باید هنگامی‌ انجامگیرد که‌ اطمینان حاصل‌ شود جریان گاز به‌ آن سیستم‌کاملاً قطع‌ شده است‌. در اجرای‌ این‌ تغییرات باید به‌ شرایط‌ انجام کار، طول لوله‌ای‌ که‌ باید گازآن تهویه‌ شود، فشار سیستم‌ مربوطه‌ وغیره توجه‌ کافی‌ مبذول گردد .

گرفتن‌ انشعاب جدید به‌ وسیله‌ جوشکاری‌ از سیستم‌ لوله‌کشی‌ گاز در حال کار و یا اتصال وسایل‌ مورد نیاز به‌ شرطی‌ که‌ این‌ کار طبق‌ روش صحیح‌ و به‌ وسیله‌ افرادی‌ متخصص‌ کاملاًو مجرب و کارآزموده و با اطلاع و مجوز اداره گاز ناحیه‌ انجام گیرد، مجاز می‌ باشد.

پ-٣-٢ -٧ پیش‌ بینی‌های‌ ایمنی‌ برای‌ جلوگیری‌ از اشتعال اتفاقی‌ در ضمن‌ انجام تغییرات در سیستم‌ لوله‌کشی‌

در مواردی‌ که‌ اشتعال مخلوط گاز و هوا در محوطه‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ آسیب‌ رساندن به‌ افراد یا اموال شود باید احتیاط های‌ لازم برای‌ جلوگیری‌ از چنین‌ اشتعال یا انفجار به‌ عمل‌ آید. در ادامه‌ چند نمونه‌ از این‌ موارد برای‌ مثال شرح داده می‌شود.

الف‌- از استعمال دخانیات و استفاده از شعله‌ باز در آن محوطه‌ جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آید.

ب- دو طرف محل‌ بریده شده از لوله‌ های‌ گاز را به‌ وسیله‌ یک‌ نوار اتصال فلزی‌ به‌ یکدیگر وصل‌ نمائید.

پ- برای‌ جلوگیری‌ از ایجاد جرقه‌ در اثر الکتریسیته‌ ساکن‌ طبق‌ نظر متخصصین‌ مربوطه‌ احتیاط های‌ لازم به‌ عمل‌ آید.

ت- آتش‌ خاموش کن‌های‌ دستی‌ با ظرفیت‌ و اندازه مناسب‌ تهیه‌ و در نقاطی‌ که‌ در دسترس همه‌ افراد آن محوطه‌ باشد نصب‌ شود.

پ-٣-٢-٨ تخلیه‌ هوا، تزریق‌ گاز و راه اندازی‌

تخلیه‌ هوا، تزریق‌ گاز و راه اندازی‌ باید مطابق‌ با دستورالعمل‌ شرکت‌ملّی‌ گاز ایران صورت گیرد.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها