preface-topic21

مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل (1395)

فهرست مطالب


مقدمه‌ ویرایش‌ دوم

انجام مطالعـات پدافنـد غیرعامـل‌ بـه‌ منظـور شـناخت‌ تهدیـدات و تـدوین‌ تهدیـد مبنـا، بررسـی‌ آسیب‌پذیری‌های‌ زیرساخت‌ها، اماکن‌ و تأسیسات و ارائـه‌ راهکارهـایی‌ بـه‌ منظـور مصـون سـازی‌ و پایداری‌ می‌باشد. تهدیدات از تنوع و پیچیدگی‌ زیادی‌ برخوردار هستند و مهندسین‌ با تخصص‌هـای‌ مختلف‌ برای‌ انجام طراحی‌ ساختمان و تأسیسات، باید قابلیت‌های‌ لازم را با آموزش و بهره گیـری‌ از اسناد بالادستی‌ پدافند غیرعامل‌ در خود ایجاد نمایند. اجرای‌ الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامـل‌، موجب‌ کاهش‌ آسیب‌پذیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ساختمانها، تأسیسـات و تجهیـزات حیـاتی‌، حسـاس و مهم‌ کشور در مقابل‌ تهدیدات غیرطبیعی‌ ایجادشده توسط‌ دشمن‌، می‌گردد. این‌ امـر، باعـث‌ تـداوم اداره کشور و فعالیت‌های‌ ضروری‌ و کاهش‌ آسیب‌پذیری‌ زیرساخت‌ها، اماکن‌، تأسیسات و تجهیـزات مهم‌ کشور در زمان وقوع تهدید می‌گردد.ایـن‌ مبحـث‌ اختصـاص بـه‌ ضـوابط‌ پدافنـد غیرعامـل‌ در ساختمانها دارد و طراحان، مجریان و ناظرین‌ اجـرای‌ پـروژه هـای‌ سـاختمانی‌، موظـف‌ بـه‌ رعایـت‌ الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل‌ مطابق‌ با ضوابط‌ مندرج در این‌ مبحث‌ می‌باشند.

این‌ مبحث‌ مشتمل‌ بر هفت‌ فصل‌ به‌ شرح زیر می‌باشد:

  • فصل‌ اول شامل‌ کلیات، دامنه‌ کاربرد مبحث‌، تعریف‌ مفاهیم‌ بنیادی‌ در خصـوص پدافنـد غیرعامل‌ و کارکرد آن در مقررات ملی‌ ساختمان مـی‌باشـد. در ایـن‌ فصـل‌ سـاختمانهـا برمبنای‌ نوع کاربری‌، تعداد ساکنین‌، زیربنا، تعداد طبقات و ارزش سرمایه‌هـای‌ داخـل‌ آن به‌ پنج‌ گروه تقسیم‌ شده اند و سطوح مختلف‌ بار انفجار و حداقل‌ سطوح عملکرد سـازه ای‌ اجزای‌ ساختمانها برای‌ گروه های‌ مختلف‌ ساختمانی‌ ارائه‌ شده است‌.
  • فصــل‌ دوم بــه‌ بررســی‌ ملاحظــات پدافنــد غیرعامــل‌ در طراحــی‌ معمــاری‌ و محوطــه‌ ساختمانها و مجموعه‌های‌ زیستی‌ می‌پردازد.
  • در فصل‌ سوم به‌ انواع انفجار، امواج ناشی‌ از آن و مشخصه‌های‌ این‌ امواج و فشار ناشـی‌ از انفجار بر سازه پرداخته‌ شده است‌.
  • در فصل‌ چهارم مشخصات مکانیکی‌ مصالح‌ در برابر بار انفجار و سامانه‌های‌ سازه ای‌ مقـاوم در برابر انفجار معرفی‌ شده اند.
  • فصل‌ پنجم‌ شامل‌ روشهای‌ تحلیل‌ و طراحی‌ سازههـا در برابـر بارهـای‌ ناشـی‌ از انفجـار می‌باشد. روشهای‌ تحلیل‌ دینامیکی‌ غیر خطی‌ و استاتیکی‌ معادل جهت‌ تحلیـل‌ اعضـای‌ سازه معرفی‌ شده و معیارهای‌ پذیرش اعضا با توجه‌ به‌ سطوح عملکرد ارائه‌ شده است‌.
  • در فصل‌ ششم‌ انهدام پیشرونده و روشهای‌ طراحی‌ سازه در برابر آن به‌ عنوان جـایگزینی‌ برای‌ طرح در مقابل‌ انفجار، بررسی‌ شده است‌.
  • در فصل‌ هفتم‌ نیز ملاحظات تأسیسات مکانیکی‌ و برقی‌ در حوزه پدافنـد غیرعامـل‌ آورده شده اند.

موارد شمول فصل‌های‌ فوق برای‌ گروههای‌ ساختمانی‌، مطابق‌ جدول٢١-١-٢ این‌ مبحث‌ می‌باشـد. با توجه‌ به‌ جدید بودن مبحث‌ و لزوم ارزیابی‌ بازخورد آن در جامعـه‌ مهندسـی‌، پـس‌ از اتمـام دوره آزمایشی‌ موارد شمول آن مورد ارزیابی‌ و تجدیدنظر قرار خواهد گرفت‌.

از آنجا که‌ ضوابط‌ کمی‌ این‌ مبحث‌ برای‌ اولین‌ بـار تـدوین‌ و ارائـه‌ گردیـده اسـت‌، بـی‌تردیـد دارای‌ نواقص‌ و کاستی‌هایی‌ است‌ و از مهندسان و محققان محترم تقاضا می‌شود تا نظرات ارزنده و سازنده خویش‌ را جهت‌ بررسی‌ و اعمال در ویرایش‌ بعدی‌ در اختیار این‌ کمیته‌ قرار دهند.

کمیته‌ تخصصی‌ مبحث‌ بیست‌ و یکم‌ مقررات ملی‌ ساختمان 1395

 

هیأت تدوین کنندگان مبحث بیستم و یکم مقررات ملی ساختمان

الف) شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان

اعضای شورای تدوین به ترتیب حروف الفبا
عضو سمت
دکتر محمدتقی احمدی رییس
مهندس محمدرضا انصاری عضو
دکتر حمید باقری عضو
دکتر سعید بختیاری عضو
دکتر حمید بدیعی عضو
دکتر ناصر بنیادی عضو
مهندس محسن بهرام غفاری عضو
دکتر محسن تهرانی زاده عضو
مهندس محمدابراهیم دادسرشت عضو
مهندس سیدمحمدتقی راتقی عضو
دکترعلی اکبر رمضانیانپور عضو
دکتر محمدشکرچی زاده عضو
مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی عضو
مهندس شاپور طاحونی عضو
مهندس بهروز علمداری میلانی عضو
مهندس مسعود غازی سلحشور عضو
مهندس یونس قلی زاده طیار عضو
دکتر بهروز گتمیری عضو
دکتر محمودرضا ماهری عضو
دکتر بهروز محمدکاری عضو
مرحوم مهندس حشمت الله منصف عضو
دکتر سیدرسول میرقادری عضو
مهندس نادر نجیمی عضو
مهندس سیدرضا هاشمی عضو

ب) اعضای کمیته تخصصی

اعضای کمیته تخصصی به ترتیب حروف الفبا
عضو سمت
دکتر محمدتقی احمدی عضو
مهندس مجید اشتری فر عضو
دکتر احمد اصغریان جدی عضو
مهندس علی اصغر شهاب عضو
مهندس عباس صمدانی فرد عضو
مهندس شاپور طاحونی عضو
مهندس سیدمحمدرضا میرعبداللهی عضو

با تشکر از همکاری صمیمانه آقایان:

مهندس آرش برخوردار – دکتر بهشید حسینی – دکتر رضا رفیعی دهخوارقانی و خانم مهندس صبا ترابی

پ) دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

اعضای دبیرخانه شورای تدوین به ترتیب حروف الفبا
عضو سمت
مهندس سهیلا پاکروان معاون دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و دبیر شورا
دکتر بهنام مهرپرور رئیس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان
مهندس سیدمحمدرضا میرعبداللهی کارشناس معماری دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها