11-14-chimney

11-14 دودکش

1-11-14 کلیات

1-1-11-14 دامنه کاربرد

الف) در تأسیسات مکانیکی ساختمان، دودکش باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات « (۱4-۱1) دودکش» طراحی، ساخته، نصب و بازرسی شود.

(۱) این فصل از مقررات الزامات دودکش دستگاه های با سوخت مایع یا گاز با دمای پایین را مقرر می دارد. الزامات دودکش دستگاه های با سوخت مایع یا گاز با دماهای متوسط و بالا و همچنین دودکش دستگاه با سوخت جامد، خارج از حدود این فصل از مقررات است.

ب) این فصل از مقررات الزامات دودکش فلزی، دودکش با مصالح بنائی، معبر دود و لوله های رابط را مقرر می دارد.

پ) الزامات طراحی، ساخت نصب و بازرسی دودکش دستگاه های زیر خارج از حدود این فصل از مقررات است:

(۱) دستگاه زباله سوز

(۲) دستگاه های با سوخت مایع یا گاز مخصوص فرایند تولید صنعتی

ت) در شرایطی که بین الزامات این مبحث و مبحث هفدهم در مورد دودکش دستگاه های گاز سوز تفاوت وجود داشته باشد الزامات سختگیرانه تر باید رعایت شود.

(ث) دودکش دیگهای چگالشی و دستگاه های گرمائی ویژه باید براساس دستورالعمل کارخانه سازنده طرح ، نصب و بهره برداری شود.

2-1-11-14 الزامات عمومی طراحی

الف) محصولات احتراق هر دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید به یک سیستم دودکش فلزی یا با مصالح بنائی تخلیه شود، جز موارد زیر:

(۱) اجاق گاز و گرمکن خوراک خانگی

(۲) دستگاه های کوچک رومیزی

(۳) بخاری قابل حمل

(۴) یخچال نفتی

(۵) شعله های کوچک گاز، مانند شعله گاز در آزمایشگاه یا چراغ روشنایی

ب) دودکش باید برای نوع دستگاه یا دستگاه هایی که به آن متصل می شود، طراحی گردد.

(۱) دودکش باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که برای انتقال گازهای حاصل از احتراق به هوای خارج از ساختمان، جریان با روش طبیعی یا مکانیکی، به راحتی در دودکش ایجاد شود.

(۲) سیستم دودکش باید به گونه ای طراحی ساخته و نصب شود که با رعایت توصیه کارخانه سازنده دستگاه ، عمل احتراق در دستگاه با سوخت مایع یا گاز، در شرایط ایمن و اطمینان بخش صورت گیرد.

پ) سیستم دودکش باید از نقطه اتصال به دستگاه یا کلاهک تعادل تا انتهای آن در خارج از ساختمان سیستمی به هم پیوسته و درزبندی شده باشد و گازهای حاصل از احتراق از نقطة هیچ آن به داخل فضای ساختمان نشت نکند.

(۱) هر دهانه باز در طول دودکش (دودکش قائم یا لولۀ رابط آن) باید با دریچه بسته فلزی مقاوم در برابر دمای کار دودکش مسدود شود.

ت) سیستم دودکش باید در برابر ضربات فیزیکی و صدمات خارجی مقاوم باشد.

ت) دودکش قائم و لولۀ رابط آن باید با بستها و تکیه گاههای مناسب برای دمای کار دودکش و تحمل وزن و نیروهای ناشی از زلزله و تغییرات دمای دودکش در محل نصب خود ثابت شود.

(۱) هیچ یک از اجزای دودکش نباید از داخل کانال یا پلنوم هوا عبور کند.

(۲) در صورت عبور دودکش یا لوله رابط آن، از داخل فضایی غیر از فضای محل نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز، دودکش یا لولۀ رابط باید در داخل محفظه با مصالح دست کم ۲ ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد.

ج) در دودکش قائم فلزی یا با مصالح بنائی ، سطوح داخلی معبر دود باید در برابر خوردگی ناشی از چگالش بخار آب، مقاوم باشد.

(۱) در انتهای پایین دودکش قائم باید، یک اتصال برای تخلیۀ بخار آب چگالیده داخل معبر دود، پیش بینی شود.

چ) دودکش قائم باید بر روی پایه ای از مصالح ساختمانیِ مقاوم در برابر وزن دودکش و دست کم ۳ ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد.

ح) دهانه دودکش قائم یا رابط ،آن که به دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل می شود، باید دست کم برابر دهانه خروجی دستگاه باشد.

خ) قسمت پایین دودکش قائم در زیر پایینترین اتصال رابط به آن، باید دست کم تا 300 میلی متر  (۱۲ اینچ) ادامه یابد.

د) دودکشهای بنایی (معبر دود بنایی) باید به یک دریچه بازدید با حداقل ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر (۶ اینچ) مجهز شود. لبه بالایی این دریچه باید دست کم ۱۵۰ میلیمتر (۶ اینچ) زیر پایین ترین لوله رابط دودکش قرار گیرد.

(۱) اگر معبر قائم دود شومینه های بنایی دارای دسترسی لازم از طریق دهانه شومینه باشد، الزامی برای نصب دریچه بازدید نیست

2-11-14 دودکش با مکش طبیعی

1-2-11-14 سطح مقطع

الف) جز در مواردی که چند دستگاه به یک دودکش متصل می شود، سطح مقطع دودکش با مکش طبیعی باید دست کم برابر سطح مقطع دهانه خروجی دستگاه باشد.

(۱) سطح مقطع دودکش با مکش ،طبیعی در هیچ حالتی نباید از 7,850 میلیمتر مربع (۱۲ اینچ مربع) کمتر باشد.

2-2-11-14 مسیر دودکش

الف) دودکش با مکش طبیعی باید تا حد ممکن در مسیر قائم امتداد یابد. اگر در مسیر قائم دوخم لازم شود شیب قسمت دوخم نباید نسبت به خط قائم، زاویه بیش از ۳۰ درجه داشته باشد. تعداد زانوها حداکثر باید ۴ عدد باشد.

(۱) قسمت دوخم باید، با بست و تکیه گاه مناسب برای وزن و دمای دودکش، در جای خود ثابت شود.

(۲) قسمت دوخم باید در برابر ضربات فیزیکی حفاظت شود.

ب) در فاصله دستگاه تا نقطه اتصال به دودکش قائم، لولۀ رابط دودکش باید دست کم ۲ درصد به طرف نقطه اتصال به دستگاه، شیب داشته باشد.

(۱) حداکثر طول لولۀ رابط باید ۴۵ سانتیمتر (۱۸ اینچ) برای هر 2/5 سانتیمتر (۱ اینچ) قطر لوله رابط باشد. در صورتی که طول لولۀ رابط از ۴۵ سانتیمتر (۱۸ اینچ) برای هر 2/5 سانتی متر (۱ اینچ ) قطر بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع کل دودکش، ظرفیت مورد نظر تأمین گردد. در هر حال طول لوله رابط نباید از ۷۵ درصد ارتفاع دودکش قائم بیشتر باشد.

پ) دودکش با مکش طبیعی دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید به بخش تحت فشار یک دودکش با مکش مکانیکی که دارای فشار مثبت است، متصل شود.

3-11-14 دودکش با مکش یا رانش مکانیکی

1-3-11-14 در صورت افزایش مکش دودکش با نصب هواکش در مسیر آن، دودکش دارای مکش یا رانش مکانیکی خواهد بود. مکش یا رانش مکانیکی ممکن است از نوع رانش اجباری یا مکش القایی باشد.

2-3-11-14 قسمتی از دودکش نوع رانش اجباری که فشار استاتیک مثبت دارد ، باید کاملاً گازبند باشد.

الف) اگر دودکش ساخت کارخانه (factory built) باشد، اتصالات روی قسمت فشار مثبت دودکش باید برای کاربردهای فشار مثبت مناسب باشد و مطابق دستورالعمل سازنده یا الزامات این مبحث ، آن که سختگیرانه تر است نصب شود.

3-3-11-14 کار مشعل اصلی دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید با کار هواکش دودکش مرتبط باشد، تا اگر هواکش از کار بیفتد، مشعل اصلی دستگاه هم به طور خودکار خاموش شود.

4-3-11-14 اگر مکش مکانیکی دودکش از نوع القایی باشد، لولۀ رابط دستگاه باید در نقطه ای به دودکش متصل شود که در سمت ورود به هواکش است.

5-3-11-14 دهانه خروجی دودکشهای با مکش یا رانش مکانیکی باید حداقل ۳ متر (۱۰ فوت) از مرز (حریم) ملک یا ساختمانهای مجاور فاصله داشته باشند.

الف) دهانه خروجی دودکشهای با مکش یا رانش مکانیکی، در ساختمان های ویلائی مستقل (یک واحد مسکونی) با حفظ فاصلۀ ۳ متر (۱۰فوت) از حریم ملک یا ساختمانهای مجاور میتواند با شرایط زیر اجرا شود:

(۱) پایین دهانه خروجی دودکش باید دست کم ۳۰۰ میلیمتر (۱۲ اینچ) بالای سطح تمام شده محل خروج باشد.

(۲) اگر دهانه خروجی در محل عبور افراد پیاده باشد (اعم از اینکه پیاده رو ساخته شده باشد یا نه)، دهانه خروجی دودکش در سیستم مکش مکانیکی باید دست کم ۲۲۰۰ میلیمتر (۷ فوت) بالاتر از سطح عبور افراد باشد.

(۳) دهانه خروجی دودکش باید حداقل یک متر بالاتر از هر دریچه ورودی مکش اجباری هوا باشد که فاصله افقی آن تا دهانه خروجی ۳ متر (۱۰ فوت) یا کمتر باشد.

(۴) دهانه خروجی دودکش باید حداقل ۱۲۰۰ میلیمتر (4 فوت) زیر و با فاصله افقی ۱۲۰۰ میلیمتر (۴ فوت) به صورت افقی یا ۳۰۰ میلیمتر (۱۲ اینچ ) بالای هر در،  پنجره یا سایر دریچه های ورودی گرانشی هوا به داخل ساختمان قرار داشته باشد.

(۵) دهانه خروجی دودکش نباید در فاصله ای کمتر از یک متر نسبت به گوشه داخلی متشکل از دو دیوار عمود بر هم قرار گیرد.

(۶) دهانه خروجی دودکش نباید مستقیما در بالا یا در فاصلهای افقی کمتر از یک متری از یک منبع سوخت یا کنتور گاز قرار گیرد.

(۷) اگر دهانه خروجی از نوع عمودی در محلی زیر ساختار و اجزاء سقف قرار گیرد، دهانه خروجی باید دست کم یک متر از اجزاء سقف فاصله داشته باشد.

(۸) در پوش دهانه خروجی عمودی دودکش باید بگونه ای نصب شود که از ورود آب باران به داخل دودکش جلوگیری به عمل آورد.

4-11-14 دودکش مشترک برای چند دستگاه

1-4-11-14 با رعایت الزامات زیر، میتوان دو یا چند دستگاه با سوخت مایع یا گاز را به یک دودکش مشترک متصل کرد.

الف) هر یک از دستگاه ها باید به کنترلهای ایمنی مجهز باشد.

ب) دستگاه ها باید در یک طبقه از ساختمان واقع شده باشند.

پ) هر یک از رابط ها به دودکش مشترک باید با استفاده از دوخم اتصال یابد، به طوری که اتصال هیچ رابطی مقابل رابط دیگر قرار نگیرد.

ت) لوله رابط هر یک از دستگاه ها باید بیشترین شیب ممکن را داشته باشد.

2-4-11-14 دستگاه هایی که در طبقات مختلف ساختمان قرار دارند نباید به دودکش مشترک متصل شوند، مگر در شرایط زیر:

الف) اتاق محل نصب هر یک از این دستگاه ها در هر طبقه باید فقط از خارج ساختمان دسترسی داشته باشد.

ب) هر دستگاه باید هوای احتراق مورد نیاز خود را مستقیماً از هوای خارج ساختمان بگیرد.

پ) اتاق محل نصب هر یک از دستگاه ها در هر طبقه نباید با فضاهای دیگر ساختمان در همان طبقه، ارتباط داشته باشد.

3-4-11-14 دستگاه با سوخت جامد نباید دودکش مشترک با دستگاه با سوخت مایع یا گاز داشته باشد.

4-4-11-14 دیگ دیواری آبگرم تیپ “C “که در «(۱۴-۷-۴-۱) “ب”» آمده است، نباید دودکش مشترک با دستگاه با سوخت مایع یا گاز داشته باشد.

5-11-14 دودکش قائم فلزی

1-5-11-14 کلیات

الف) دودکش قائم فلزی باید بر روی پایه ای از مصالح نسوختنی ۳ ساعت مقاوم در برابر آتش و مناسب برای تحمل وزن دودکش قرار گیرد.

ب) در انتهای پایین دودکش قائم فلزی، برای تمیز کردن ادواری آن باید دریچه بازدید گازبند و مقاوم در برابر دمای دودکش پیش بینی شود.

پ) دودکش قائم فلزی باید فاصله کافی با مصالح سوختنی داشته باشد. همچنین امکان دسترسی و بازرسی آن وجود داشته و ایمنی لازم را برای جلوگیری از سوختگی و آسیب دیدگی اشخاص ایجاد کند.

ت انتهای بالایی دودکش قائم فلزی باید با کلاهکی مناسب برای جلوگیری از ورود باران و برف، حفاظت شود.

ت) دودکش قائم فلزی باید از ورق فولادی سیاه ساخته شود و برای اتصال قطعات و تقویت آن از پروفیل های فولادی استفاده گردد.

(۱) اتصال قطعات دودکش و پروفیلهای تقویتی آن میتواند از نوع پیچ و مهره ای، میخ پرچ و یا اتصال جوشی باشد.

(۲) دودکش قائم فلزی باید، با بستها و تکیه گاههای مقاوم در برابر دمای دودکش و مناسب برای تحمل وزن آن و نیروهای ناشی از انقباض و انبساط حرارتی و اثر باد و زمین لرزه به اجزای ساختمان متصل و در جای خود ثابت و مهار شود.

ج) ورق فولادی دودکش قائم فلزی، مخصوص دستگاه های با سوخت مایع یا گاز با دمای پایین، باید دست کم ضخامتی برابر با مقادیر جدول « (۱۴-۱۱-۵-۱) “ج “» داشته باشد.

جدول (۱۴-۱۱-۵-۱) “ج “: ضخامت ورق فولادی دودکش قائم فلزی
قطر دودکش گِرد (میلی متر) کمینۀ ضخامت ورق دودکش (میلی متر)
تا 356 1/5
357 تا 406 2
407 تا 457 2/5
بزرگتر از 457 3/5
۱ میلی متر = 0/0394 اینچ

چ) در دستگاه با سوخت مایع یا گاز که دمای محصولات احتراق آن در نقطه ورود به دودکش کمتر از ۱۶۵ درجه سلسیوس است، سطوح داخلی دودکش فلزی باید با مصالح مقاوم در برابر چگالش بخار آب و اسید، مانند فولاد زنگ ناپذیر، حفاظت شود.

ح) دودکش قائم فلزی باید با امکان پیش بینی انبساط و انقباض ناشی از گرما و سرما، ساخته نصب شود.

2-5-11-14 دودکش با دمای پایین

الف) دهانه خروجی دودکش

(۱) دهانه خروجی انتهای بالای دودکش قائم فلزی با دمای پایین باید بر روی بام و در خارج از ساختمان قرار گیرد.

(۲) دهانه خروجی نسبت به بالاترین نقطه بام که دودکش از آن خارج می شود، دست کم باید یک متر بالاتر قرار گیرد. این دهانه از هر نقطه ساختمان به شعاع ۳ متر (۱۰ فوت) از دودکش، باید دست کم ۶۰۰ میلیمتر (۲۴ اینچ) بالاتر باشد.

(۳) فاصله قائم دهانه خروجی دودکش از تراز زمین پیاده رو مجاور، نباید کمتر از ۳ متر (۱۰ فوت) باشد.

(۴) دهانه خروجی دودکش باید دست کم یک متر بالاتر از هر دهانه مکش مکانیکی هوای ساختمان که با آن ۳ متر (۱۰ فوت) یا کمتر فاصله دارد، نصب شود.

(۵) دهانه خروجی انتهای دودکش دیگ آب گرم تیپ “C”، که در «(۱۴-۷-۴-۱)”ب”» آمده است، لازم نیست بر روی بام قرار گیرد. دودکش فلزی این دیگها میتواند بصورت افقی از ساختمان خارج شده و تا چند سانتیمتر (مطابق توصیه سازنده) به سمت خارج ساختمان ادامه یابد.

(۶) دهانه دودکش باید دست کم ۱۵۰۰ میلیمتر (۵ فوت) بالاتر از بالاترین طوقه خروج دود دستگاه متصل به دودکش قرار گیرد.

ب) دودکش قائم فلزی در خارج ساختمان

(۱) بین دودکش و مصالح و مواد سوختنی ساختمان، باید دست کم ۴۵۰ میلیمتر (۱۸ اینچ) فاصله باشد.

(۲) میان دودکش و مصالح و مواد نسوختنی ساختمان باید دست کم فاصله های زیر رعایت شود :

– برای دودکش با قطر ۴۵۰ میلیمتر (۱۸ اینچ) و کمتر از آن فاصله ۵۰ میلیمتر (۲ اینچ)

– برای دودکش با قطر بیش از ۴۵۰ میلیمتر (۱۸ اینچ) فاصله ۱۰۰ میلیمتر (۴ اینچ)

(۳) میان دودکش قائم فلزی خارج از ساختمان و در و پنجره و فضاهای محل عبور افراد، باید دست کم ۶۰۰ میلیمتر (۲۴ اینچ ) فاصله باشد، مگر آنکه سطح خارجی دودکش با روش مورد تأیید عایق گرمایی شده باشد.

پ) دودکش قائم فلزی در داخل ساختمان

(۱) دودکش باید در شفتهایی با دیوارهای مقاوم در برابر آتش قرار گیرد. در هر ساختمان، زمان مقاومت دیوارها در برابر آتش باید دست کم برابر مقادیر زیر باشد :

– ۱ ساعت، در ساختمانهای ۱ تا ۳ طبقه

– ۲ ساعت، در ساختمانهای ۴ طبقه و بالاتر

(۲) دیوارهای شفت نباید بازشو داشته باشد مگر با دریچه های ضد آتش در هر طبقه، که برای بازدید تعبیه می شود

(۳) در طبقه ای که دودکش به دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل است، فاصله سطح خارجی دودکش با مصالح و مواد سوختنی ساختمان، باید دست کم ۴۵۰ میلیمتر (۱۸ اینچ) باشد.

(۴) فاصله دودکش با مصالح و مواد نسوختنی ساختمان باید دست کم برابر مقادیر زیر باشد:

– برای دودکش با قطر ۴۵۰ میلیمتر (۱۸ اینچ) و کمتر از آن ۵۰ میلیمتر (۲ اینچ)

– برای دودکش با قطر بیش از ۴۵۰ میلیمتر (۱۸ اینچ) ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ)

ت) عبور دودکش قائم فلزی از بام ساختمان

(۱) در صورت عبور دودکش قائم فلزی از بام ساخته شده از مصالح و مواد سوختنی، دودکش باید در غلاف فولادی گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی قرار گیرد. غلاف باید دست کم ۲۲۰ میلی متر (۹ اینچ) بالاتر و ۲۲۰ میلیمتر (۹ اینچ) پایینتر از بام ادامه یابد. فاصله سطح خارجی دودکش با سطح داخلی غلاف باید دست کم ۲۲۰ میلیمتر (۹ اینچ) باشد. فاصله سطح خارجی غلاف با مواد سوختنی بام باید دست کم ۳۰ میلیمتر (1/2 اینچ) باشد.

(۲) میتوان به جای غلاف، اطراف دودکش را تا فاصله ۴۵۰ میلیمتری (۱۸ اینچ) با مواد و مصالح نسوختنی پرکرد.

6-11-14 دودکش قائم با مصالح بنائی

1-6-11-14 کلیات

ألف دودکش قائم با مصالح بنائی باید بر روی پایه ای از مصالح نسوختنی، با مقاومت دست کم ۳ ساعت در برابر آتش، قرار گیرد. این پایه باید جدا از اجزای ساختمان باشد و بار وزن دودکش را به زمین منتقل کند.

(۱) به جز وزن دودکش هیچ بار دیگری نباید بر پایۀ دودکش وارد شود، مگر آنکه در طراحی  دودکش برای آن بار اضافی، پیش بینی های لازم به عمل آمده باشد.

(۲) دودکش باید مطابق الزامات مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان طرح و اجرا شود.

ب) در  فاصله ۱۵۰ میلیمتر (۶ اینچ) بالاتر و ۱۵۰ میلیمتر (۶ اینچ) پایین تر از محل عبور دودکش از کف، سقف و بام، که از مصالح سوختنی باشد، شکل و اندازه دودکش نباید تغییر کند.

پ) در انتهای پایین دودکش باید دریچه بازدید تعبیه شود. ارتفاع این دریچه دست کم باید ۱۵۰ میلیمتر (۶ اینچ) باشد و لبه بالائی آن دست کم ۱۵۰ میلیمتر (۶ اینچ) پایین تر از اتصال پایینترین لوله رابط به دودکش باشد.

(۱) دریچه بازدید دودکش باید گازبند باشد.

ت) اگر دودکش از کف یا سقف طبقات عبور می کند، فاصله میان دودکش و اجزای ساختمان باید با مواد و مصالح نسوختنی پرشود.

2-6-11-14 دودکش با مصالح بنایی با دمای پایین

الف) ساخت دودکش

(۱) ضخامت دیوارهای دودکش دست کم باید برابر مقادیر زیر باشد:

– ۲۰۰ میلیمتر (۸ اینچ) برای دودکش آجری یا بتنی با پوشش داخلی از مصالح نسوز به ضخامت دست کم ۱۶ میلیمتر (0/625 اینچ)

– ۳۰۰ میلیمتر (۱۲ اینچ)، برای دودکش سنگی با پوشش داخلی از مصالح نسوز به ضخامت دست کم ۱۶ میلیمتر (0/625 اینچ).

ب) معبر قائم دود

(۱) چنانچه دودکش با مصالح بنائی با چند معبر دود جداگانه و برای تخلیه دود دستگاه های متعدد ساخته شود، به پوشش داخلی نسوز نیاز نیست. معبر دود باید لوله ای باشد که از مواد و مصالح نسوختنی مناسب برای دمای دودکش مانند سیمان، آزبست سیمان، سفال و مصالح مشابه، به ضخامت دست کم ۱۶ میلیمتر (0/625 اینچ) ساخته شده و در داخل دودکش ساختمانی قرار گیرد.

(۲) معبر دود باید در برابر خوردگی، ساییده شدن و ترک برداشتن ناشی از تماس گازهای حاصل از احتراق، تا دمای ۵۳۸ درجه سلسیوس (1000 درجه فارنهایت)، مقاوم باشد.

(۳) معبر دود باید هم زمان با ساخت دودکش با مصالح بنائی، در داخل آن قرار گیرد و هر قطعه آن با دقت بر روی قطعه زیرین سوار شود و درزهای بین قطعات با مواد نسوز پرگردد.

(۴) فاصله میان سطح خارجی معبر دود و سطح داخلی دودکش ساختمانی نباید پرشود. این فاصله دست کم باید ۱۰۰ میلیمتر (۴ اینچ ) در نظر گرفته شود . برای اتصال قطعات معبر دود، باید ملات به اندازه ای که برای درزبندی و پرکردن سوراخها لازم است، به کار رود.

(۵) اگر در داخل دودکش قائم با مصالح بنائی، دو معبر دود جداگانه برای دو دستگاه مختلف نصب می شود، فاصله سطح خارجی این دو معبر از هم باید دست کم ۱۵۰ میلیمتر (۶ اینچ) باشد.

(۶) اگر در داخل دودکش قائم با مصلح بنائی، بیش از دو معبر دود جداگانه نصب می شود، باید میان هر گروه دوتایی از معبرها، تیغه جدا کننده ای از مصالح ساختمانی به ضخامت دست کم ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ)، قرار گیرد. فاصله این تیغه جداکننده از معبرهای دود مجاور آن باید دست کم ۱۰۰ میلیمتر (۴ اینچ) باشد.

(۷) معبر دود باید از ۲۰۰میلیمتر (8 اینچ ) پایینتر از پایینترین اتصال لوله رابط به دودکش قائم تا بالاترین ارتفاع دودکش ساختمانی ادامه یابد.

پ) دهانه خروجی دود

(۱) در مورد دهانه خروج دود از دودکش قائم با مصالح بنائی، فاصله های قائم و افقی آن از بام ساختمان، ساختمانهای مجاور، تراز پیاده رو زمین مجاور و دهانه های مکش مکانیکی هوای ساختمان، باید احکام مقرر در  (۱۴-۱۱-۵-۲) “الف “ رعایت شود.

(۲) انتهای بالای دودکش قائم با مصالح بنائی باید با کلاهکی مناسب برای جلوگیری از ورود باران و برف، حفاظت شود.

ت) فاصله سطح خارجی دودکش قائم با مصالح بنائی و مواد سوختنی

(۱) میان سطح خارجی دودکش قائم با مصالح بنائی و مواد و مصالح سوختنی اجزای ساختمان باید دست کم ۱۰۰ میلیمتر (۴ اینچ) فاصله باشد.

(۲) در عبور دودکش قائم ساختمانی از طبقات ساختمان، میان سطح خارجی دودکش و مواد و مصالح سوختنی، باید مطابق الزامات مبحث چهارم، الزامات عمومی ساختمان، فاصله وجود داشته باشد. این فاصله باید با مواد و مصالح نسوختنی پرشود.

7-11-14 دودکش شومینه

1-7-11-14 دودکش شومینه با مصالح بنائی باید با رعایت الزامات «(۱۴-۱۱-۶) دودکش قائم با مصالح بنائی»، ساخته و نصب شود.

2-7-11-14 دودکش شومینه فلزی باید با رعایت الزامات « (۱۴-۱۱-۵) دودکش قائم فلزی »، ساخته و نصب شود.

3-7-11-14 محدودیتهای نصب شومینه گازی باید با رعایت الزامات « مبحث هفدهم – لوله کشی گاز طبیعی» اعمال شود.

8-11-14  لوله رابط دودکش

1-8-11-14 کلیات

الف) دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید با لوله رابط، به دودکش قائم فلزی یا دودکش قائم با مصالح بنائی، متصل شود.

(۱) لوله رابط دودکش باید در همان فضایی که دستگاه در آن قرار دارد، نصب شود.

ب) لوله های رابط دودکش نباید از کف یا سقف عبور کند.

پ)  عبور لوله رابط دودکش از دیوار مقاوم به آتش، مجاز نیست.

ت) لوله رابط دستگاه های گاز سوز خانگی نباید برای اتصال به دودکش قائم با مصالح بنائی، از دیوار یا پارتیشن ساخته شده از مصالح سوختنی عبور کند.

ث) تمام طول لولۀ رابط دودکش باید قابل دسترسی باشد، تا بازرسی پاک کردن و تعمیر آن به آسانی ممکن شود.

(۱) لوله رابط دودکش نباید در معرض ضربات فیزیکی قرار داشته باشد.

ج) لوله رابط باید تا حد ممکن کوتاه و مستقیم باشد. از ایجاد زانوهای کوتاه و خم های تند در آن، که ممکن است موجب اختلال در جریان دود شود، باید پرهیز کرد.

(۱) جز لوازم کنترل و ایمنی، هیچ مانعی نباید درون لوله رابط دودکش قرار گیرد. نصب دمپر با فرمان دستی در لوله رابط مجاز نیست.

(۲) در داخل لولۀ رابط اگر دمپر با فرمان خودکار نصب می شود، دمپر باید با مشعل دستگاه مرتبط و وابسته باشد ، تا در صورت بسته شدن دمپر، مشعل دستگاه نیز به طور خودکار خاموش گردد. این دمپرها باید مطابق با دستورالعمل سازنده نصب شوند.

چ) لوله رابط دودکش باید با بست و تکیه گاه های مقاوم در برابر دمای آن و مناسب برای تحمل وزن آن و نیروهای ناشی از انقباض و انبساط حرارتی و اثر زمین لرزه، به اجزای ساختمان به طور ثابت متصل و مهار شود.

ح) قطر لوله رابط دودکش باید دست کم برابر قطر دهانه خروجی دستگاه یا کلاهک تعادل آن، باشد. چنانچه دستگاه بیش از یک خروجی دود داشته باشد، و در غیاب دستورالعملهای خاص سازنده، مساحت لوله رابط مشترک نباید کمتر از مساحت مجموع خروجی های دود باشد.

خ) در مواردی که دو یا چند لوله رابط وارد یک دودکش قائم می شود، لوله رابط کوچکتر باید در بالاترین ارتفاع ممکن در دسترس، با رعایت فاصله مجاز از مواد سوختنی به دودکش قائم وارد شود.

2-8-11-14 ساخت لوله رابط دودکش

الف) لوله رابط دودکش باید از ورق فولادی ساخته شود و برای اتصال قطعات و تقویت آن باید از پروفیل های فولادی استفاده کرد.

(۱) لوله رابط دودکش با دمای پایین باید از ورق فولادی گالوانیزه ساخته شود.

ب) لولۀ رابط دودکش دستگاه های با سوخت مایع یا گاز با دمای پایین باید از ورق فولادی گالوانیزه، دست کم با ضخامت مقرر در جدول  ( ۱۴-۱۱-۸-۲) “ب” ساخته شود.

پ) اتصال قطعات

(۱) قطعات لوله رابط دودکش با دمای پایین باید با پیچ و مهره یا میخ پرچ، به هم متصل شود.

(2) در صورت استفاده از واشر، باید جنس آن در برابر دمای دودکش مقاوم باشد.

جدول (۱۴-۱۱-۸-۲) “ب”: کمینه ضخامت ورق فولادی گالوانیزه لوله رابط دودکش
قطر لولۀ رابط دودکش ضخامت ورق فولادی گالوانیزه
میلی متر اینچ میلی متر اینچ
تا 120 تا 5 0/6 0/022
130 تا 220 6 تا 9 0/7 0/028
230 تا 400 10 تا 16 0/9 0/034
بزرگتر از 400 بزرگتر از 16 1/5 0/064

3-8-11-14 نصب لوله رابط دودکش

الف) لولۀ رابط دودکش باید نسبت به تراز افقی شیب داشته باشد.

(۱) جهت شیب لولۀ رابط باید از دودکش قائم به سوی دستگاه باشد.

(۲) شیب لولۀ رابط نباید از ۲ درصد کمتر باشد.

ب) لوله رابط دستگاهی که دود آن با مکش طبیعی خارج می شود نباید به دودکش قائم دارای مکش یا رانش مکانیکی متصل شود، مگر در نقطه ای از دودکش که فشار منفی داشته باشد.

(۱) لوله رابط دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید به دودکش قائمِ متصل به شومینه، وصل شود.

پ) اتصال لولۀ رابط دودکش به دودکش قائم

(۱) لوله رابط دودکش، در اتصال به دودکش قائم فلزی، باید تا سطح داخلی آن ادامه یابد ولی نباید وارد آن شود. اگر دودکش قائم فلزی پوشش داخلی دیگری (معبر دود) داشته باشد، لوله رابط باید تا سطح داخلی معبر دود ادامه یابد.

(۲) در صورت اتصال لولۀ رابط به دودکش قائم با مصالح بنائی، لوله باید تا سطح داخلی دودکش ادامه یابد. اگر معبر دود در داخل دودکش قائم با مصالح بنائی قرار دارد، لوله رابط باید تا سطح داخلی معبر دود ادامه یابد. فاصله اطراف محل اتصال باید با ملات سیمانی یا مصالح نسوختنی دیگر، پرشود.

(۳) اگر برای سهولت کار نهادن و در آوردن، لولۀ رابط با غلاف به دودکش قائم با مصالح بنائی متصل می شود، غلاف باید با ملات سیمان یا مواد نسوختنی دیگر مناسب برای دمای دودکش، محل نصب ثابت شود.

ت) فاصله لولۀ رابط از مواد سوختنی

(۱) لوله رابط دودکش با دمای پایین باید دست کم ۴۵۰ میلیمتر (۱۸ اینچ) با مواد و مصالح سوختنی فاصله داشته باشد.

ث) در صورتی عبور لوله رابط دستگاه های خانگی با سوخت مایع یا گاز از دیوار یا پارتیشن ساخته شده از مصالح سوختنی اجتناب ناپذیر باشد، فاصله سطح خارجی لوله رابط از مواد سوختنی باید با یکی از روشهای زیر حفظ شود.

روش اول: یک دیوار آجری با ضخامت ۱۰۰ میلیمتر (3/5 اینچ) باید داخل دیوار با مصالح سوختنی جاسازی شود. یک غلاف از جنس نسوز با ضخامت دست کم ۱۶ میلیمتر (0/625 اینچ) (مطابق ASTM C 315 یا معادل آن)، در مرکز این دیوار آجری به نحوی نصب شود که فاصله آن با مصالح سوختنی دست کم ۳۰۰ میلیمتر (۱۲ اینچ) باشد. این غلاف نسوز باید از سطح بیرونی دیوار آجری تا سطح داخلی آستر دودکش قائم ادامه یابد. درز بین غلاف نسوز و آستر دودکش قائم باید با مواد مقاوم در مقابل دمای دودکش درزبندی شود. بین دیوار و دودکش با مصالح بنائی دست کم ۵۰ میلیمتر (۲ اینچ) فاصله هوائی باید وجود داشته باشد.

روش دوم: یک غلاف فولادی تهویه شده متشکل از دو کانال هوایی یک اینچی (سه استوانه تو در تو ) از ورق فولادی با ضخامت دست کم 0/6 میلیمتر (0/0236 اینچ) باید روی دیوار یا پارتیشن نصب شود و لوله رابط فولادی از داخل آن عبور کرده و تا استر دودکش یا مجرای قائم دود امتداد یابد. غلاف باید به نحوی توسط بستهای فولادی به دیوار بسته شود که بین سطح غلاف فلزی و مصالح سوختنی دیوار دست کم ۱۵۰ میلیمتر (۶ اینچ) فاصله وجود داشته باشد. ضخامت لوله رابط دودکش و بستهای فولادی باید دست کم 0/6 میلیمتر (0/0236 اینچ ) باشد. یک طرف بست ها باید در همه جهات به دیوار یا پارتیشن متصل شود. فضای ۱۵۰ میلیمتری (۶ اینچ) بین غلاف فلزی و بستها باید با عایق فایبرگلاس پر شود. بین دیوار و دودکش با مصالح بنائی دست کم ۵۰ میلیمتر (۲ اینچ) فاصله هوائی باید وجود داشته باشد.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها