9-3

3-9 مشخصات مکانیکی بتن

1-3-9 گستره

1-1-3-9  این فصل شامل مشخصات مکانیکی بتن که در طراحی سازه‌ها مورد نیاز است، می‌باشد. برای جزئیات ساختن، ریختن، عمل آوردن و شرایط پذیرش بتن باید ضوابط فصل ۹-۲۲ این مبحث، همچنین ضوابط مرتبط در مبحث پنجم رعایت شوند.

2-1-3-9  الزامات مربوط به دوام بتن باید مطابق آن چه در پیوست ۹ – پ1 این مبحث آورده شده‌اند، رعایت شوند.

2-3-9 بتن معمولی و بتن سبک

1-2-3-9  چگالی بتن معمولی در محاسبات برابر با ۲۳۰۰ کیلوگرم در متر مكعب منظور می‌شود. چگالی بتن سبک سازه­ای باید بر اساس نتایج آزمایش تعیین شود؛ ولی مقدار آن نباید کمتر از ۱۴۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب باشد.

2-2-3-9  برای منظور کردن مشخصات بتن‌های سبک، برخی از  روابط این آیین نامه که در آنها از  \sqrt{F_{c}^{'}} استفاده شده است، در ضریب λ مطابق جداول ۹-۳-۱ و یا ۹-۳-۲ ضرب می‌گردد، ضریب λ در جدول ۹-۳-۱ با توجه به ترکیب سنگدانه ­های معمولی و سبک به ترتیب مطابق استانداردهای ملی ۳۰۲ و ۴۹۸۵، یا در جدول ۹-۳-۲ با توجه به چگالی تعادلی بتن تعیین می‌شود. برای تعریف چگالی تعادلی به تعریف بتن سبک در فصل 9-2 مراجعه شود.

جدول ۹-۳-۱ ضریب اصلاح
بتن ترکیب دانه‌ها λ
تمام سبک دانه ریز دانه و درشت دانه: سبک 0/75
نیمه سبک دانه [1] ریز دانه: ترکیب معمولی و سبک

درشت دانه: سبک

0/75 تا 0/85
ریز دانه: معمولی

درشت دانه: سبک

0/85
ریز دانه: معمولی

درشت دانه: ترکیب معمولی و سبک

0/85 تا 1/00
معمولی ریز دانه و درشت دانه: معمولی 1/00

 

[۱] برای بتن‌های نیمه سبکدانه ترکیبی، مقدار λ از درون یابی خطی بین 0/75 و 0/85 با توجه به نسبت حجم ریزدانه معمولی به حجم کل ریزدانه و بین 0/85 تا 1/00 با توجه به نسبت حجم  درشت دانه معمولی به حجم کل درشت دانه بدست می‌آید.

 

جدول ۹-۳-۲ ضریب اصلاح
چگالی بتن، Wc، کیلوگرم بر متر مکعب λ
1600≥ 0.75
1600<w_{c}\leq 2160 0.00046wc≤1.00
wc>2160 1.00

3-2-3-9  مقدار λ برای بتن با چگالی معمولی برابر 1/0  منظور می‌گردد.

4-2-3-9 در محاسبات طول گیرایی آرماتورها، ضریب  برای انواع بتن‌های سبک باید برابر با 0/75 منظور شود.

3-3-9  مقاومت فشاری مشخصه‌ی بتن، f’c

1-3-3-9 مقاومت فشاری مشخصه بتن، f’c، باید بر اساس آزمایش‌های ۲۸ روزه بر روی حداقل دو نمونه‌ی استوانه‌ای به قطر ۱۵۰ و ارتفاع ۳۰۰ میلی متر یا حداقل سه نمونه‌ی استوانه‌ای به قطر ۱۰۰ و ارتفاع ۲۰۰ میلی متر تعیین شود. در صورتی که سن دیگری برای آزمایش نمونه‌ها مورد نظر باشد، باید در مدارک ساخت ذکر گردد.

2-3-3-9 مقاومت فشاری مشخصه بتن، f’c باید در طرح مخلوط بتن بر اساس بند 9-22-4-3،  و هم چنین در ارزیابی و پذیرش بتن بر اساس بند ۹-۲۲-۱۱، ملاک عمل قرار گیرد.

3-3-3-9 مقدار f’c باید با توجه به محدودیت‌های زیر، در نظر گرفته شود:

الف– حداقل مقدار برای انواع بتن‌های معمولی و سبک برابر با ۲۰ مگاپاسکال و حداکثر آن ۵۰ مگاپاسکال است.

ب– در ساختمانهای بلندتر از ۲۰ طبقه از روی شالوده، با تأمین شرایط بند پ زیر، می‌توان حداکثر مقاومت را در بتن‌های معمولی تا ۷۰ مگاپاسکال افزایش داد.

پ– با پیش بینی تدابیر ویژه برای کنترل کیفیت بتن نشان داده شود که بدست آوردن چنین مقاومتی در اجرا امکان پذیر است.

ت– در سازه‌های لرزه بر ویژه، موضوع فصل ۲۰، حداقل مقدار  برای بتن‌های معمولی و سبک ۲۵ مگاپاسکال و حداکثر آن برای بتن‌های سبک ۳۵ مگاپاسکال می‌باشد.

ث– در کلیه موارد حداقل مقدار f’c نباید از آنچه برای دوام بتن، طبق ضوابط پیوست ۹-پ-۱ تعیین شده، کمتر در نظر گرفته شود.

4-3-9  رده بندی بتن

1-4-3-9 رده بندی بتن بر اساس مقاومت مشخصه‌ی آن معمولاً به ترتیب زیر است:

C10   C12   C16    C230    C25   C30    C35   C40    C45   C30    C55    C60   C65    C70

اعداد بعد از C بیان گر مقاومت فشاری مشخصه‌ی بتن f’c  بر حسب مگاپاسکال می‌باشند.

5-3-9  مدول گسیختگی بتن، fr

1-5-3-9 مدول گسیختگی بتن، از رابطه‌ی (۹-۳-۱) محاسبه می‌شود.

(1-3-9) f_{r}=0.62\lambda \sqrt{f_{c}^{'}}

 

6-3-9  مدول الاستیسیته ی بتن، Ec

1-6-3-9 مدول الاستیسیته بتن را می‌توان از یکی از دو رابطه‌ی (۹-۳-۲-الف) و یا ( 9-3-2-ب) محاسبه نمود:

  • ضریب الاستیسیته بتن‌های با چگالی بتن wc بین ۱۴۴۰ و ۲۵۶۰ کیلو گرم بر متر مکعب:
(2-3-9-الف) E_{c}=0.043w_{c}^{1.5}\sqrt{f_{c}^{'}}
  • رابطه فوق برای بتن‌های معمولی با چگالی ۲۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب، به صورت زیر نوشته می‌شود:
(2-3-9-ب) E_{c}=4700\sqrt{f_{c}^{'}}

2-6-3-9 مدول الاستیسیته بتن را می‌توان بر مبنای آزمایش بر روی نمونه‌های ۲۸ روزه‌ی بتن تعیین نمود؛ به شرط آن که این پارامتر نیز در طرح مخلوط بتن منظور شده و نتایج آزمایش‌های تعيين Ec در مدارک ساخت ارائه شوند.

7-3-9 ضریب پواسون بتن، ν

1-7-3-9 در بتن معمولی، ضریب پواسون را می‌توان با برابر با 0/2 فرض نموده و یا مقدار آن را از طریق آزمایش‌های معتبر به دست آورد.

2-7-3-9 در بتن‌های سبک، ضریب پواسون باید بر اساس آزمایش تعیین شود.

8-3-9 ضریب انبساط حرارتی بتن

1-8-3-9 در بتن‌های معمولی، ضریب انبساط حرارتی را می‌توان با توجه به نوع سنگ دانه‌ها و با تقریب ۲۰ درصد برابر با 10\times 10^{-6} در هر درجه سلسیوس منظور نمود.

2-8-3-9 در بتن‌های سبک، ضریب انبساط حرارتی را باید با توجه به نوع بتن سبک از طریق آزمایش به دست آورد.

9-3-9 جمع شدگی و خزش بتن

1-9-3-9 اثرات جمع شدگی و خزش بتن در سازه‌ها، به ویژه در ساختمانهای بلند مرتبه، می‌توانند قابل ملاحظه باشند؛ و باید در طراحی منظور شوند. مشخصات مکانیکی برای این آثار و نیز روش محاسبات آنها در پیوست ۹-پ-۴ ارائه شده است.

2-9-3-9 اثرات جمع شدگی و خزش به همراه سایر نیروهای وارده به سازه باید مطابق فصل 9-7 ترکیب شوند.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها