Quality control, quality assurance and seismic performance requirements

9-4-10 کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و الزامات اجرایی لرزه‌ای

9-4-10 کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و الزامات اجرایی لرزه‌ای

1-9-4-10 کلیات

الزامات این بخش که تحت عنوان الزامات اجرایی لرزه‌ای ارائه می‌شود، باید علاوه بر الزامات عمومی ساخت، نصب و کنترل (الزامات عمومی بخش‌های ۱۰-۴-۱ تا ۱۰-۴-۸)، در اجرای اعضا، اجزا و اتصالات سیستم باربر جانبی لرزه‌ای ساختمان رعایت شود.

2-9-4-10  مدارک تضمین کیفیت (QA)

دستگاه تضمین کیفیت باید مدارک زیر را به نماینده کارفرما، مقام قانونی مسئول و کارفرما ارائه نماید:

الف) رویه‌های انجام بازرسی مستمر و کنترل عملیات دستگاه تضمین کیفیت شامل موارد زیر:

۱- رویه انتخاب و مدیریت نفرات بازرسی، شامل نحوه آموزش، کسب تجربه و آزمون‌های موردنیاز به منظور تأیید صلاحیت نفرات بازرسی

۲- رویه بازرسی دستگاه تضمین کیفیت شامل بازرسی عمومی، کنترل مصالح و بازرسی چشمی جوش

ب) مدارک صلاحیت حرفه‌ای مدیریت و نفرات دستگاه تضمین کیفیت که برای پروژه به کار گرفته می‌شوند.

پ) مدارک سوابق بازرسان و تکنسین‌های آزمایش‌های غیر مخرب (NDT) که در پروژه به کار گرفته می‌شوند.

ت) رویه اجرایی NDT و سوابق واسنجی تجهیزاتی که برای NDT مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ث) رویه اجرایی و تجهیزات آزمایش بتن برای ساخت و ساز مختلط

3-9-4-10 نفرات بازرسی و آزمایش‌های غیر مخرب

علاوه بر ضوابط ارائه شده در بندهای ۱۰-۴-۳-۶-۳ و ۱۰-۴-۳-۶-۵، بازرسی چشمی باید توسط بازرس ارشد صورت گیرد و همچنین اشخاصی مجاز به انجام آزمایش‌های غیر مخرب هستند که در پایه 2 یا بالاتر آزمون‌های غیر مخرب ارزیابی شده باشند.

4-9-4-10 وظایف بازرس

نحوه مستندسازی و وظایف بازرس در دستگاه‌های کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) برای اعضاء و اجزای سیستم باربر لرزه‌ای باید مطابق جدول‌های ۱۰-۴-۲۱ تا ۱۰-۴-۳۰ باشد. در این جدول‌ها، علامت‌های O، P و D به شرح زیر است:

 الف) مشاهده (O)

بازرس مربوطه باید این موارد را مشاهده و بررسی نماید. این بررسی و مشاهده شامل تمامی موارد نشده و می‌تواند به صورت غیرمنظم ولی روزانه انجام شود. به هر حال تعداد بازرسی‌ها رافع مسئولیت QA و QC نیست. در این حالت ادامه ساخت موکول به انجام بازرسی نیست.

ب) انجام (P)

این فعالیت‌ها باید برای هر مورد انجام پذیرد و انجام مرحله بعدی منوط به صدور تأییدیه مرحله قبل است.

پ) مستندسازی (D)

بازرس باید گزارش‌هایی تهیه نماید که نشان دهد که کار براساس مستندات قرارداد انجام می‌شود. برای ساخت در کارخانه گزارش باید دربردارنده شماره قطعه بازرسی شده باشد. برای کار در کارگاه، گزارش باید شامل محور، طبقه و تراز ارتفاعی بازرسی شده باشد. کارهایی که مطابق قرارداد اجرا نشده یا مطابق قرارداد نبوده ولی به صورت رضایت بخشی تعمیر شده است، باید در گزارش بازرسی قید شوند.

5-9-4-10 بازرسی جوش و آزمایشهای غیر مخرب

بازرسی جوش و آزمایشهای غیر مخرب باید نیازمندیهای این بخش را فراهم نماید.

۱) بازرسی چشمی جوش:

بازرسی چشمی جوش باید توسط نفرات در دستگاه کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود. حداقل وظایف این دو دستگاه در جداول ۱۰-۴-۲۱ تا ۱۰-۴-۲۳ ارائه شده است.

۲) آزمایش‌های غیر مخرب اتصالات جوشی :

علاوه بر الزامات بخش‌های قبل، آزمایش‌های غیر مخرب جوش باید مطابق ضوابط این بخش انجام شود.

٢- الف) آزمایش‌های غیر مخرب جوشهای شیاری با نفوذ کامل:

۱۰۰ درصد جوشهای شیاری با نفوذ کامل که ضخامت فلز پایه آن بیش از 8 میلی متر باشد، باید آزمایش پرتونگاری (RT) یا فراصوت (UT) شود. ضوابط پذیرش ناپیوستگی‌های جوش، مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران (نشریه ۲۲۸) است. علاوه بر آن برای 25 درصد از جوش‌های شیاری با نفوذ کامل اتصال تیر به ستون باید آزمایش ذرات مغناطیسی (MT) انجام شود. کاهش درصد آزمایش‌های فراصوت و ذرات مغناطیسی بر اساس ضوابط بند ۱۰-۴-۴-۲ مجاز است.

۲-ب) آزمایش‌های غیر مخرب فلز پایه برای پارگی ورقهای و لایه‌ای شدن :

در اتصالات سپری (T شکل) و گوشه (L شکل) مطابق شکل ۱۰-۴-۲۲، در صورتی که ضخامت فلز پایه مساوی با بیش از 40 میلی متر و ضخامت قطعه متصل به آن با جوش شیاری با نفوذ کامل مساوی یا بیش از 20 میلی متر باشد، باید آزمایش فراصوت جهت تشخیص لایه‌ای شدن فلز پایه، در پشت و مجاورت خط امتزاج جوش انجام شود. هرگونه ناپیوستگی به فاصله frac{t}{4} از سطح فولاد باید مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران (نشریه ۲۲۸) پذیرفته یا مردود گردد. t ضخامت فلز پایه است.

شکل ۱۰-۴-۲۲: پارگی ورقه‌ای و لایه‌ای شدن
شکل ۱۰-۴-۲۲: پارگی ورقه‌ای و لایه‌ای شدن

۲-پ) آزمایش‌های غیر مخرب سوراخهای دسترسی و لبه‌های برش داده تیر در محل اتصال:

زمانی که ضخامت بال مقطع در مقاطع نوردشده و ضخامت جان مقطع در مقاطع ساخته شده از ورق مساوی 40 میلی متر یا بیشتر شود، لبه‌های برش داده شده تیرها و سوراخهای دسترسی در محل اتصال ایجادشده با برش حرارتی، باید تحت آزمایش ذرات مغناطیسی (MT) یا مواد نافذ (PT) قرار گیرند.

جدول ۱۰-۴-۲۱: بازرسی قبل از جوشکاری
ردیف شرح فعالیت QC QA
مستند سازی فعالیت مستند سازی فعالیت
1  قابل شناسایی بودن مواد و مصالح (نوع و رده) O O
2 سیستم شناسایی جوشکاران (علامت گذاری بند جوش) O O
3 کنترل آماده سازی درز جوش شیاری:

• آماده سازی اتصال

• هندسه (همراستایی، فاصله ریشه، عمق ریشه، پخ)

•ریشه، عمق ریشن

• تمیزی درز جوش

• وضعیت خال جوش کاری (کیفیت و محل خال جوش)

• نوع پشت بند و مونتاژ آن

P P/O*
4 کنترل شکل و پرداخت سوراخ دسترسی P O
5 کنترل آماده سازی درز جوش گوشه:

• هندسه (فاصله ریشه، راستا، …)

• تمیزی درز جوش

• وضعیت خال جوش کاری (کیفیت و محل خال جوش)

P/O* P/O*
* پس از انجام بازرسی برای 10 جوش اجرا شده توسط یک جوشکار مشخص، که طی آن جوشکار نشان دهد که الزامات را درک کرده و توانایی‌ها و ابزار لازم برای بررسی این موارد را دارا است، فعالیت بازرس به مشاهده تقلیل یافته و انجام بازرسی این موارد باید توسط جوشکار صورت گیرد. اگر بازرس تشخیص دهد که جوشکار انجام این وظایف را متوقف کرده است، فعالیت بازرسی تا زمانی که بازرس از انجام این وظایف توسط جوشکار اطمینان یابد، باید توسط خود بازرس انجام شود.
جدول ۱۰-۴-۲۲: بازرسی حین جوشکاری
ردیف شرح فعالیت QC QA
مستند سازی فعالیت مستند سازی فعالیت
1  پیروی از دستور العمل رویه جوشکاری (WPS):

• تنظیم تجهیزات جوشکاری

• سرعت جوشکاری

• انتخاب الکترود و سیم جوش

• نوع و دبی گاز محافظ

• پیش گرمایش و دمای بین دو عبور

• وضعیت جوشکاری (OH, V, H, F)

• عدم استفاده از الکترودهای با جنس متفاوت در یک درز، مگر اینکه در مشخصات فنی خصوصی طرح اجازه داده شده باشد.

O O
2 استفاده از جوشکارهای صلاحیت دار O O
3 کنترل شرایط نگهداری و جابجایی الکترود:

• بسته بندی

• زمان در معرض هوا بودن

O O
4 شرایط محیطی:

• محدودیت سرعت باد

• بارش و دما

O O
5 تکنیک‌های جوشکاری:

• تمیز کاری بین دو عبور و عبور نهایی

• هندسه جوش هر عبور

• بازرسی کیفیت چشمی هر عبور

O O
6 عدم جوشکاری روی ترکهای خال جوش O O
جدول ۱۰-۴-۲۳: بازرسی بعد از جوشکاری
ردیف شرح فعالیت QC QA
مستند سازی فعالیت مستند سازی فعالیت
1 کنترل تمیز کاری جوش O O
2 کنترل هندسه جوش (بعد، طول و محل جوش) P P
3 بازرسی چشمی جوش:

• ممانعت از ترک

• امتزاج جوش با فلز پایه و عبورهای قبل

• چاله جوش

• هندسه مقطع جوش

• بریدگی کنار جوش

• تخلخل

D P D P
4 ناحية k* D P D P
5 اجرای جوش تقویتی یا محدب یا مسطح کردن سطح جوش گوشه (در صورت نیاز) D P D P
6 کنترل برداشتن پشت بند و ناودان جوش و اجرای جوش گوشه (در صورت نیاز) D P D P
7 کنترل جوش تعمیری P D P
* هنگام جوشکاری ورق‌های مضاعف، ورق‌های پیوستگی و سخت کننده‌ها، بازرسی چشمی برای کشف ترک در ناحیه k ورق جان تا فاصله 75 میلی متر بالا و پایین جوش انجام شود. بازرسی چشمی نباید زودتر از 48 ساعت بعد از تکمیل عملیات جوشکاری انجام شود.

6-9-4-10 بازرسی پیجهای پرمقاومت

بازرسی پیچ باید توسط نفرات دو دستگاه کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود. شرح حداقل فعالیت‌ها در جدول‌های ۱۰-۴-۲۴ تا ۱۰-۴-۲۶ ارائه شده است.

جدول ۱۰-۴-۲۴: بازرسی قبل از پیچکاری
ردیف شرح فعالیت QC QA
مستند سازی فعالیت مستند سازی فعالیت
1 بررسی تطابق پیچ و مهره با جزئیات اتصال O O
2 بررسی روش و دستورالعمل پیچکاری انتخابی برای جزئیات اتصال O O
3 بررسی اجزای اتصال شامل سطوح تماس اتصال و نحوه آماده سازی سوراخها و … O O
4 انجام آزمون‌های صحت سنجی پیش نصب که به وسيله  نفرات نصاب انجام می‌شود و مشاهده و مستندسازی  روش‌های به کار رفته برای نصب و پیش تنیدگی پیچ‌ها D P D O
5 بازرسی محل انبار و نحوه نگهداری پیچها، مهره‌ها و واشرها و سایر اجزای اتصال O O
جدول ۱۰-۴-۲۵: بازرسی حین پیچکاری
ردیف شرح فعالیت QC QA
مستند سازی فعالیت مستند سازی فعالیت
1 اطمینان از وجود پیچها در کلیه سوراخها و تعبيه واشرها O O
2 اطمینان از شرایط سفتی اولیه قبل از پیش تنیده سازی O O
3 اطمینان از عدم چرخش پیچ و مهره با هم O O
4 اطمینان از سفت کردن و پیش تنیده کردن کلیه پیچها و رعایت ترتیب، به نحوی که از نقاط صلب‌تر به سمت نقاط  آزادتر شروع به پیش تنیده سازی شود. D P D O
جدول ۱۰-۴-۲۶: بازرسی پس از پیچکاری
ردیف شرح فعالیت QC QA
مستند سازی فعالیت مستند سازی فعالیت
1 تهیه گزارش رد یا تأیید اتصال پیچی D P D P

 7-9-4-10 بازرسی‌های تکمیلی

این بازرسی‌ها باید توسط دستگاه کنترل کیفی (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود. شرح فعالیتها در جدول ۱۰-۴-۲۷ ارائه شده است.

نواحی حفاظت شده باید بعد از تکمیل کارگروه‌های تأسیسات مکانیکی، الکتریکی، نصب دیوارهای داخلی و نما مجدداً بازرسی شوند.

جدول ۱۰-۴-۲۷: بازرسی‌های تکمیلی
ردیف شرح فعالیت QC QA
مستند سازی فعالیت مستند سازی فعالیت
1 الزامات اتصال تیر با مقطع کاهش یافته (RBS):

• بازرسی ظاهر بیرونی و سطح تمام شده

• رواداری های ابعادی

D P D P
2 ناحيه حفاظت شده:

• کنترل عدم وجود سوراخ و ملحقات غير موجود در  طرح

D P D P

8-9-4-10 بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط

بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط باید الزامات این بخش را فراهم نماید. بازرسی‌ها باید توسط نفرات دستگاه کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود.

بازرسی قسمت فولادی اعضای سازه‌ای مختلط باید مطابق با الزامات مطرح شده در این بخش باشد و بازرسی‌های مربوط به قسمت بتنی نیز باید با الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مطابقت داده شود.

جدول ۱۰-۴-۲۸: بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط قبل از بتن ریزی
ردیف شرح فعالیت QC QA
مستند سازی فعالیت مستند سازی فعالیت
1 بازرسی انتخاب نوع و رده میلگرد O O
2 بازرسی الزامات پذیرش میلگردها O O
3 بازرسی انتخاب اندازه و فاصله میلگردها O O
4 کنترل عدم خم مجدد میلگردها O O
5 کنترل استحکام، پایداری و نگهداری میلگردها O O
6 کنترل تأمین فواصل آزاد میلگردها و پوشش لازم O O
7 کنترل ابعادی اعضای مختلط O O
جدول ۱۰-۴-۲۹: بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط حین بتن ریزی
ردیف شرح فعالیت QC QA
مستند سازی فعالیت مستند سازی فعالیت
1 شناسایی مشخصات مصالح بتن (طرح اختلاط، مقاومت فشاری، حداکثر اندازه سنگ دانه‌ها، حداکثر اسلامپ) D O D O
2 بازرسی محدودیت افزودنی‌های روان کننده و محل اختلاط  آنها (مخلوط کن یا پمپ) D O D O
3 بازرسی محدودیت ارتفاع بتن ریزی به منظور جلوگیری از جداشدگی O O
جدول ۱۰-۴-3۰: بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط بعد از بتن ریزی
ردیف شرح فعالیت QC QA
مستند سازی فعالیت مستند سازی فعالیت
1 بازرسی رسیدن به حداقل مقاومت فشاری در سن‌های مشخص شده D D

9-9-4-10 الزامات اجرایی جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

علاوه بر الزامات بندهای ۱۰-۴-۴، الزامات اضافی اجرایی جوش‌های بحرانی لرزه‌ای به شرح زیر هستند.

1-9-9-4-10 الزامات مربوط به دستورالعمل‌های رویه جوشکاری (WPS)

الف) مشخصات سازنده الکترود و نام تجاری آن مشخص باشد.

ب) محدودیت‌های حرارت ورودی برای جوش‌های بحرانی لرزه‌ای مطابق آیین نامه‌های معتبر[19] رعایت شود.

پ) روش‌های مجاز جوشکاری شامل FCAW ,SAW ,SMAW و روش GMAW است.

ت) الكترود مورداستفاده در جوش‌های بحرانی لرزه‌ای باید از رده E70 ،E80 و E90 باشند. خواص مکانیکی الکترودهای مورداستفاده در این نوع جوش‌ها باید مطابق جدول ۱۰-۴-۳۱ باشد.

جدول ۱۰-۴-۳۱: خواص مکانیکی الکترود جوشهای بحرانی لرزه‌ای
مشخصات مصالح نوع الکترود
E70 E80 E90
تنش تسلیم مشخصه (Fy) برحسب MPa 400 470 540
حداقل تنش کششی نهایی (Fu) برحسب MPa 490 550 620
ازدیاد طول (%) 22 19 17
طاقت نمونه شیارداده شده شار پی استاندارد فلز جوش – CVN حداقل 54 ژول در دمای 20ºC حداقل 54 ژول در دمای 20ºC حداقل 54 ژول در دمای 10ºC

ث) سطح هیدروژن الکترودهای جوشکاری و ترکیب پودر – الكترود باید حداقل H16 و مطابق الزامات آیین نامه‌های معتبر باشد.

ج) حداکثر دمای بین عبورهای الکترود از یک نقطه مساوی 300 درجه سلسیوس است که باید در فاصله 25 تا 75 میلی متری درز جوش اندازه گیری شود.

1-9-9-4-10 الزامات اجرایی و بازرسی

الف) تشخیص صلاحیت جوشکاران برای جوش‌های بحرانی لرزه‌ای که جهت جوشکاری بال پایین تیر به ستون از طریق سوراخ دسترسی انجام می‌شود باید مطابق آیین نامه‌های معتبر انجام پذیرد.

ب) کلیه جوشکاران باید دارای کدهای شناسایی باشند.

پ) جوشکاری تحت حفاظت گاز نباید در معرض باد با سرعت بیش از 5 کیلومتر بر ساعت انجام پذیرد.

ت) در جوشهای شیاری با نفوذ کامل در صورت عدم استفاده از پشت بند، باید ریشه جوش تا فلز سالم از پشت شیارزنی و با فلز جوش پر شود. بریدگی‌های ناشی از جوشکاری باید اصلاح شوند.

ث) در صورت نیاز به جوش‌های گوشه تقویتی در محل برداشتن پشت بند، حداقل بعد آن باید 8 میلی متر باشد. ساق مجاور بال تیر باید به نحوی باشد که پنجه جوش بر روی فلز پایه قرار گیرد. در صورتی که سطح جوش گوشه تقویتی و فلز پایه به وسیله سنگ زدن صاف شده باشد، نیازی به امتداد دادن جوش گوشه تا فلز پایه نیست ( شکل ۱۰-۴-۲۳).

 

شکل ۱۰-۴-۲۳: جزئیات پذیرش جوش گوشه تقویتی
شکل ۱۰-۴-۲۳: جزئیات پذیرش جوش گوشه تقویتی

ج) جهت جوشکاری پشت بند فولادی دائمی به ستون، حداقل بعد جوش گوشه باید 8 میلی متر باشد.

چ) پشت بند فولادی دائمی در درزهای بین بال تیر و بال ستون، نباید به بال تیر جوش یا خال جوش شود.

ح) ورق‌های گوشواره‌ای (ناودان‌های انتهای جوش) باید حداقل به اندازه 25 میلی متر یا ضخامت قطعه (هرکدام بزرگتر بود)، از لبه درز امتداد داشته باشند و نیازی نیست که بلندتر از 50 میلی متر باشند.

خ) در ناحيه حفاظت شده، خال جوش‌های متصل کننده ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش) باید داخل درز جوش اجرا شوند.

د) پس از برداشتن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش)، حداکثر ناهمواری سطح بال اعضای متصل شونده تا 13 میکرومتر قابل قبول است (شکل ۱۰-۴-۲۴).

 

شکل ۱۰-۴-۲۴: وضعیت‌های قابل قبول برداشتن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش)
شکل ۱۰-۴-۲۴: وضعیت‌های قابل قبول برداشتن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش)

ذ) قطعه کلگی انتهایی[20] مطابق شکل ۱۰-۴-۲۵ نباید به صورت مستقیم در انتهای درز جوش شیاری قرار گیرد؛ مگر اینکه پس از ورق گوشواره‌ای (ناودان جوش) نصب شده و در پایان جوشکاری به همراه ورق گوشواره‌ای برداشته شود.

شکل ۱۰-۴-۲۵: شرایط پذیرش قطعه کلگی
شکل ۱۰-۴-۲۵: شرایط پذیرش قطعه کلگی

ر) در جوشکاری جوش شیاری با نفوذ کامل اتصال بال پایین تیر به بال ستون با استفاده از سوراخ دسترسی جوش، باید موارد زیر رعایت گردد:

1) توقف جوشکاری درست در زیر جان تیر اتفاق نیفتد.

۲) قبل از شروع عبورهای بعدی، جوشکاری هر عبور باید در کل عرض بال تکمیل شده باشد.

۳) محل وقفه‌های جوشکاری هر عبور در مقایسه با وقفه‌های عبور قبل از آن باید در سمت مخالف نسبت به جان تیر باشد.

ز) الزامات عنوان شده در جدول ۱۰-۴-۳۲ در خصوص برداشتن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش) و پشت بند باید رعایت گردد.

جدول ۱۰-۴-۳۲: الزامات برداشتن پشت بند و ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش)
ناودان انتهای جوش پشت بند
قاب‌های خمشی
اتصال بال فوقانی تیر به بال ستون برداشته شود باقی بماند و با جوش گوشه به ستون (نه به تیر) جوش داده شود
اتصال بال تحتانی تیر به بال ستون برداشته شود برداشته شود
ورق‌های پیوستگی توصیه می‌شود در گوشه اتصال بال به جان ستون (نزدیک ناحية k) استفاده نشود.

در صورت استفاده باقی بماند

باقی بماند و با جوش گوشه به ستون جوش داده شود
نزدیک لبه بال ستون برداشته شود
قاب‌های مهاربندی شده همگرا
کلیه اتصالات مهاربندها باقی بماند باقی بماند
قالب‌های مهاربندی شده واگرا
اتصال تیر پیوند به ستون برداشته شود مانند قاب‌های خمشی
اتصال مهاربندها به تیر پیوند برداشته شود برداشته شود
سایر اتصالات مهاربندها باقی بماند باقی بماند
وصله ستونها (در قاب‌های خمشی و مهاربندی شده همگرا و واگرا)
وصله ستون‌ها برداشته شود باقی بماند

ژ) ایجاد ملحقات جوشی از جمله جوش گل میخ‌ها و بستهای نگهدارنده و سایر موارد در ناحیه حفاظت شده ممنوع است.

س) بریدگیها و زخمها در ناحیه حفاظت شده باید با شیب 1 به 5 در امتداد موازی محور عضو و 1 به 2.5 در امتداد عمود بر آن سنگ زنی و اصلاح شود.

ش) پیش گرمایش برای تمام خال جوشکاری‌ها باید مطابق دستورالعمل جوشکاری (WPS) باشد.

ص) در ناحیه حفاظت شده هیچ گونه خال جوش خارج از درز جوش مجاز نیست و خال جوش‌های اشتباه باید با سنگ زنی برداشته شوند.

ض) اگر محل برداشته شدن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش) با جوشکاری اضافی اصلاح شده باشد، سلامت ناحيه اصلاح شده و مجاورت آن باید با آزمایش MT کنترل شود.

ط) جوشکاری خارج ناحية K در محل اتصال ورق پیوستگی به جان ستون باید مطابق شکلهای 10-4-24-الف  وب انجام پذیرد و پس از 48 ساعت از اتمام جوشکاری تا محدوده 75 میلی متری، آزمایش MT شود.

شکل ۱۰-۴-۲۶: جوشکاری خارج ناحیه k در محل اتصال ورق پیوستگی
شکل ۱۰-۴-۲۶: جوشکاری خارج ناحیه k در محل اتصال ورق پیوستگی

ظ) برای جزئیات اتصال ورق مضاعف جان به مقاطع نورد شده باید از شکل ۱۰-۴-۲۷ و جدول 10-4-33 در دستور العمل جوشکاری استفاده شود.

شکل ۱۰-۴-۲۷: جزئیات اتصال ورق مضاعف جان به مقاطع نوردشده
شکل ۱۰-۴-۲۷: جزئیات اتصال ورق مضاعف جان به مقاطع نوردشده
جدول ۱۰-۴-۳۳: جزئیات اتصال ورق مضاعف جان به مقاطع نوردشده
فرآیند جوشکاری مشخصۀ اتصال ضخامت فلز پایه (نامحدود=U) آماده سازی درز وضعیت مجاز جوشکاری
T1 T2 T3 شکاف ریشه شعاع نورد زاویه شیار رواداری ها
در طراحی در مونتاژ
SMA W Dblr U U U R=0

مطابق نورد مقطع = r

α=20°

+1.5mm,-0

+10°, -0°

±6mm

مطابق نورد

+10°,-5°

F
GMAW

FCAW

Dblr-GF U U U R=0

مطابق نورد مقطع = r

α=30°

+1.5mm,-0

+10°, -0°

±6mm

مطابق نورد

+10°,-5°

F
SAW Dblr-S U U U R=0

مطابق نورد مقطع = r

α=30°

+1.5mm,-0

+10°, -0°

±6mm

مطابق نورد

+10°,-5°

F

F = وضعیت تخت

SMAW = جوش دستی با الکترود روکش دار

SAW = جوش زیر پودری

GMAW = جوش تحت حفاظت گاز

FCAW = جوش تحت حفاظت گاز با الکترود تو پودری

 

 

[19] به طور مثال آیین نامه AWS D1.8/D1.8M

[20] End Dam

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها