13-3-appendix-general-principles-of-using-the-concurrency-factor

پیوست 3 – مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی

پ ۳-۱ کلیات

تخمین و پیش بینی ضریب همزمانی برای به دست آوردن موارد زیر لازم است :

پ ۳-۱-۱ تعیین مقدار مصرف برق مورد نیاز تابلوهای توزیع برق فشار ضعیف فرعی، نیمه اصلی، اصلی و یا تابلوهای برق کنتورها و نهایتاً تعیین مقدار مصرف کل برق و در صورتی که طرح نیـاز بـه پُست برق داشته باشد تعیین و طرح مشخصات فنی ترانسفورماتورها، تجهیزات و تابلوهای برق فشار متوسط و همچنین تعیین طرح و مشخصات فنی مولدهای نیروی برق اضطراری و غیره

پ ۳-۱-۲ انتخاب وسایل قطع و وصل مدارهای توزیع در تابلوهای برق و نیز کلید ورودی آنها از نظر جریان مجاز نامی کلیدها و یا فیوزهای حفاظتی، تعیین مقدار جریان تنظیمی کلیدهای حفاظتی و تعیین سطح مقطع هادی ها در مدارها و یا شبکه توزیع برق، بر اساس جریان تنظیمی کلیدهای حفاظتی آنها، محاسبه افت ولتاژ مجاز و غیره.

پ ۳-۱-۳ محاسبه سطح مقطع هادی ها و تعداد نقاطی که از مدارهای نهایی تغذیه خواهند شد.

پ ۳-۱-۴ تعیین مقدار ضریب همزمانی با استفاده از موارد ردیف پ ۳-۳ توسط مهندس طراح تأسیسات برقی به داشتن اطلاعات کامل درباره وضعیت محل طرح، کاربری آن طرح توسعه آینده و سایر عوامل دیگر، بستگی دارد. با توجه به این موارد، برای محاسبه و انتخاب ضریب همزمانی، تعیین روشهای دقیق عملی نبوده ولی از نکات ذکر شده در زیر میتوان به عنوان راهنما استفاده کرد.

پ ۳-۲ اصول و مبانی عمومی

پ ۳-۲-۱ در مورد مدارهایی که ممکن است مقدار بار آنها در فصول و یا دوره استفاده تغییر و یا از نوعی به نوع دیگر تغییر کند مانند تجهیزات و دستگاه های سیستم های تأسیسات مکانیکی مورد استفاده برای تأمین بارهای حرارتی و یا برودتی (در فصول و زمانهای مختلف)، لازم خواهد بود که بزرگترین مقدار بار الکتریکی مورد نیاز آنها در فصول و یا دوره استفاده، در نظر گرفته شود.

پ ۳-۲-۲ در مورد مدارهای تغذیه مصرف کنندههایی که نحوه کار آنها امکان وصل همزمان را بدهد، باید مقدار حداکثر بار ممکن مدار در نظر گرفته شود.

پ ۳-۲-۳ برای تعدادی مصرف کننده که با وسیله واحدی قطع و وصل و یا کنترل می شوند نباید از ضریب همزمانی استفاده شود (در این حالت ضریب همزمانی برابر یک خواهد بود).

پ ۳-۲-۴ مدارهای مربوط به تغذیه تجهیزات ایمنی و اضطراری باید برای کار همزمان کلیه لوازمی که به آن وصل شده اند، شرایط و ظرفیت کافی داشته باشند.

پ ۳-3 حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) تأسیسات برقی

برای استفاده از ضریب همزمانی، به منظور تعیین حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) مشخصات انشعاب اصلی برق، دو طریق زیر شناخته می شود:

پ ۳-۳-۱ برای تعیین حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) میتوان ضرایب همزمانی را با استناد و استفاده از منابع فنی معتبر، طرح مشابه در حال بهره برداری و غیره برای بارهای مختلفی که باید تغذیه شوند انتخاب کرد. برای هر نوع بار از قبیل روشنایی، پریزهای برق عمومی، پریزهای برق اختصاصی و سایر سیستم های تأسیسات برقی، مصارف دستگاه ها و تجهیزات تأسیسات مکانیکی و غیره که از طریق تابلو و یا تابلوهای برق تغذیه می شوند. باید ضریب همزمانی مناسبی، به کل درخواست و یا تقاضای نیروی برق همه نقاط تغذیه شده (بار متصل)، اعمال شود.

حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) تأسیسات عبارت خواهد بود از مجموع بارهای مختلفی که به این طریق تعدیل شده اند.

پ ۳-۳-۲ برای تعیین حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) می توان با استفاده از مقررات محلی (که بر مبنای تجربیات محلی در گذشته به دست آمده اند) و با توجه به نوع کاربری ساختمان سطح زیربنای آن و غیره، بار مناسب برای واحد سطح (وات بر متر مربع یا چگالی توان) را در نظر گرفت و بوسیله آن حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) را محاسبه نمود.

این روش، بویژه در مورد برآوردهای اولیه مقدار درخواست به هنگام شروع طرح و در موقعی که مشخصات دقیق بارها هنوز معلوم نیست، قابل استفاده می باشد.

تبصره: در هر صورت حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) تأسیسات برق باید به عنوان حداقل به حساب آید و توصیه می شود که با توجه به رشد بار مصرفی در طول بهره برداری از تأسیسات، تعدیل های لازم در آن بعمل آید.

پ ۳-۴ مدارهای توزیع

در موارد قابل توجیه در محاسبه و تعیین سطح مقطع مدارهای نهایی، شبکه توزیع برق، وسایل حفاظتی و یا قطع و وصل آنها، با روشهای مشابه ردیف پ ۳-۳، میتوان از ضریب همزمانی به قرار زیر استفاده کرد.

پ ۳-۴-۱ اعمال ضرایب همزمانی با استناد به منابع و مراجع معتبر در مورد بارهای مختلفی که توسط مدارها تغذیه می شوند.

پ ۳-۴-۲ برآورد بار بر مبنای سطح زیربنا برای هر یک از بارهای مخلتف تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و غیره در مواردی که مقررات مناسبی برای نوع و سطح زیربنای محل مورد نظر وجود داشته باشد.

پ ۳-۴-۳ در مواردی که از روش ذکر شده در ردیف پ۳-۴-۱ استفاده می شود، بهتر است که ضریب همزمانی هر یک از انواع بارها در هر یک از مدارهای نهایی، بعد از اعمال ضریب همزمانی نسبت به یک یک آنها، بدست آید.

پ ۳-۴-۴ در مورد ساختمان های مسکونی اداری و یا تجاری (که بصورت واحدهای آپارتمانی و خصوصی استفاده می شود) با توجه به اینکه استفاده کلیه آپارتمانها تا حداکثر تقاضا یا دیماند به طور همزمان بعید است، برای مجموع بار مورد تقاضای کلیه آپارتمانها ضریب همزمانی مناسب اعمال گشته و کابل اصلی تغذیه تابلو برق انشعاب مشترکین (اصلی) ساختمان، بر اساس بار تعدیل شده (با اعمال ضریب همزمانی) محاسبه گردد.

پ ۳-۵ مدارهای نهایی

در اعمال ضریب همزمانی در مورد مدارهای نهایی، روشهای زیر بکار می رود:

پ ۳-۵-۱ در مورد یک مدار نهایی که چند وسیله ثابت مجزا را تغذیه می کند، می توان جریان اسمی را معادل جمع حداکثر تقاضای دستگاه ها و تجهیزات مختلفی که امکان استفاده همزمان آنها وجود دارد، انتخاب کرد. این عمل در مورد مدارهای نهایی مربوط به پریزهایی که تعدادی وسایل مشخص را تغذیه خواهند کرد، صادق است.

پ ۳-۵-۲ در مورد یک مدار نهایی که تعدادی پریز را تغذیه می کند و وسایل استفاده کننده از آنها، از نظر تعداد و نوع نامعلوم اند، میتوان جریان مصرفی را با استفاده از منابع فنی معتبر که مقدار مصرف را بر اساس مصرف واحد سطح زیربنا (چگالی توان) تعیین کرده است می توان تخمین زد.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها