19-10-appendix-shaders

پیوست‌ ١٠ – سایه‌بانها

در این‌ پیوست‌، زوایای‌ مناسب‌ برای‌ سایه‌بان پنجره ها، در جهات مختلف‌ سـاختمان، در ٢١٦ شـهر کشور، ارائه‌ می‌گردد. در جدولهای‌ مندرج در این‌ پیوست‌، برای‌ هر شهر، زاویه‌ سـایه‌بـان افقـی‌ و زاویه‌ سایه‌بان عمودی‌، برای‌ حالت‌های‌ مختلف‌ جهت‌گیری‌ پنجره، بیان شده است‌. با استخراج این‌ زوایا و آگاهی‌ از ابعاد پنجره، عمق‌ سایه‌بانهای‌ افقی‌ و عمودی‌ به‌ سـادگی‌ مشـخص‌ مـی‌گـردد. در شکل‌ پ١٠-١، جهت‌گیری‌ پنجره، نمای‌ سایه‌بانها، زاویه‌ سایه‌بان عمودی‌ و زاویه‌ سایه‌بـان افقـی‌ نشان داده شده است‌.

شکل‌ پ١٠-١ زوایای‌ جهت‌ پنجره و زاویه‌ سایه‌بان افقی‌ و عمودی
شکل‌ پ١٠-١ زوایای‌ جهت‌ پنجره و زاویه‌ سایه‌بان افقی‌ و عمودی

برای‌ استفاده از جدولهای‌ مندرج در این‌ پیوست‌، باید موارد زیر در نظر گرفته‌ شود:

  • «ش» مخفف‌ «شرقی‌» است‌ و بیانگر آن است‌ که‌ سایه‌بان عمودی‌ باید فقط‌ در سمت‌ شرق پنجره قرار گیرد.
  • «غ» مخفف‌ «غربی‌» است‌ و بیانگر آن است‌ که‌ سایه‌بان عمودی‌ باید فقـط‌ در سـمت‌ غـرب پنجره قرار گیرد.
  • «ل» مخفف‌ «شمالی‌» است‌ و بیانگر آن است‌ که‌ سایه‌بان عمودی‌ باید فقط‌ در سمت‌ شمال پنجره قرار گیرد.
  • «ج» مخفف‌ «جنوبی‌» است‌ و بیانگر آن است‌ کـه‌ سـایه‌بـان عمـودی‌ بایـد فقـط‌ در سـمت‌ جنوب پنجره قرار گیرد.
  • «ط» مخفف‌ «طرفین‌» است‌ و بیانگر آن است‌ که‌ سایه‌بان عمودی‌ باید در دو سمت‌ پنجـره قرار گیرد.
  • «ع.م» جانشین‌ عبارت «سایه‌بان عمودی‌ متحرك مقابل‌ تمام پنجره» است‌.
  • چنانچه‌ برای‌ یک‌ پنجره هر دو زاویه‌ سایه‌بان افقی‌ و عمودی‌ توصیه‌ شده باشد، بایـد از هـر دو نوع سایه‌بان استفاده گردد.
  • در صــورتی‌ کــه‌ محــل‌ اســتقرار ســاختمانی‌ در ایــن‌ پیوســت‌ درج نشــده باشــد، مــی‌تــوان سایه‌بانهای‌ مربوط به‌ نزدیک‌ترین‌ شهر را ملاك گرفت‌.
  • در صورت ذکر نشدن زاویه‌ جهت‌گیری‌ پنجره در جدولها، مقادیر زوایای‌ سایه‌بـان آن بایـد مطابق‌ با مقادیر نزدیک‌ترین‌ جهت‌گیری‌ پنجره، یا از طریق‌ درونیابی‌ مقادیر، تعیین‌ گردد.
  • در شهرهایی‌ که‌ با علامت‌ * مشخص‌ شده اند، با توجه‌ به‌ عمـق‌ زیـاد سـایه‌بـانهـا، توصـیه‌ می‌شود ضمن‌ رعایت‌ زوایای‌ سایه‌بان ارائه‌شده، روی‌ تمام نمای‌ ساختمان سایه‌ ایجاد شود.
ردیف جهت پنجره شمال 30درجه شمالی شرقی 60درجه شمال شرقی شرق 120 درجه جنوب شرقی 150درجه جنوب شرقی جنوب 150 درجه جنوب غربی 120 درجه جنوب غربی غرب 60درجه شمال غربی 30 درجه شمال غربی
زاویه سایۀ بان

نام شهر

افقی عمودی افقی عمودی افقی عمودی افقی عمودی افقی عمودی افقی عمودی افقی عمودی افقی عمودی افقی عمودی افقی عمودی افقی عمودی افقی عمودی
1 آبادان 62غ 56 41 37 40 50 50 30غ 35 15غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
2 آبادچی فریدن 72 60 55 55 60 75
3 آباده 80 80غ 80 55 40 25غ 34 35 50
4 آبعلی
5 آجی چای 85 72 62 50 35 30 33 50
6 آزادشهر 61غ 80 73 56 52 55 50 35 20غ 0 10غ ع.م ع.م 31غ
7 آستارا 71غ 80 70 65 62 55 40 33غ 30 13غ ع.م ع.م 40غ
8 آغاجاری 62غ 56 41 37 40 50 50 30غ 35 15غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
9 آمل 76غ 85 72 65 65 60 40 26غ 30 10غ ع.م 15غ 46غ
10 آوج 60 85 80 70 50 30غ 38 20غ 30 23غ 53غ
11 احمدآباد-درودزن 55 80 76 72 62 38 30 20غ ع.م ع.م 26
12 احمدوند 78غ 82 76 70 59 45 30غ 40 10غ ع.م ع.م 30
13 اختحوان گلپایگان 72 60 55 55 60 75
14 اراک 77غ 80ش 81 76 72 65 50 30غ 22 ع.م ع.م 30
15 اردبیل
16 اردستان 66غ 82 72 70 65 68 60 40 35غ 30 12غ ع.م ع.م 35غ
17 اردکان-فارس 80 80غ 80 55 40 25غ 34 35 50
18 ارومیه 80 50 30غ 35 15غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
19 استور 80 72 60 55 55 60 75
20 اسداباد-بیرجند 77غ 80ش 80 75 75 80 55 40 25غ 34 35 50
21 اسکو 76غ 82 71 70 65
22 اصفهان 73غ 81 73 71 70 62 50 35 30 33 50
23 افراچال 76غ 86 76 70 60 50 35 20غ 20 10غ ع.م ع.م 31غ
24 امام قیس 80 80غ 55 40 33غ 30 13غ ع.م ع.م 40غ
25 امین آباد 65غ 80ش 53ش 70 67 70 50 30غ 35 15غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
26 انارک 66غ 82 72 70 65 68 60 40 26غ 30 10غ ع.م 15غ 46غ
27 اندیمشک* 62غ 60 47 45 45 50 70 50 30غ 38 20غ 30 23غ 53غ
28 اهر 85 72 62 38 30 20غ ع.م ع.م 26
29 اهواز 62غ 56 41 37 40 50 59 45 30غ 40 10غ ع.م ع.م 30
30 اهواز-ملاثانی 62غ 60 55 40 40 50 72 60 55 55 60 75
31 ایرانشهر* 65 70غ 45ش 30 30 42 40ش 50 65 50 30غ 22 ع.م ع.م 30
32 ایلام 75 83 76 70 70 58 52 30غ 30 12غ ع.م ع.م 44غ
33 ایوانکی 65غ 80ش 53ش 70 67 70 60 50 20غ 35 15غ ع.م 52
34 بابل 76غ 85 72 65 65 60 40 26غ 30 10غ ع.م 15غ 46غ
35 بابلسر 76غ 85 72 65 65 60 40 26غ 30 10غ ع.م 15غ 46غ
36 باختران 78غ 82 76 70 59 45 30غ 40 10غ ع.م ع.م 30
37 باراندوزچای 82غ 87 80 70 60 50 15غ 35 10غ ع.م ع.م 52غ
38 بار نیشابور 83غ 80ج 80 75 65 50 40 30 30 84غ
39 باغ ملک 62غ 56 41 37 40 50 50 30غ 35 15غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
40 بافت 80غ 83 75 56 36 31 32 51
41 بجستان 72غ 82 75 72 72 65 43 17 ع.م ع.م 42غ
42 بجنورد 83غ 80ج 80 75 65 50 40 30 30 84غ
43 بستان آباد 76غ 82 71 70 65 60 45 20غ 30 10غ ع.م ع.م 46غ
44 بم 63غ 67 52 50 60 60 60 45 15غ 25 10غ ع.م ع.م 33غ
45 بندرانزلی 77غ 86 77 70 70 60 45 25غ 33 10غ ع.م ع.م 47غ
46 بمپور 65 70غ 45ش 30 30 42 40ش 50 52 20غ 40 15غ 20 10غ ع.م 10غ 40غ
47 بنددیر* 65غ-80ش 60 45 43 45 50 50 50غ 35 20غ 20 10غ ع.م 10غ 40غ
48 بندرعباس* 65ط 40ش ع.م ع.م 25 20ش 42 40ش 47 25غ 37 18غ 20 7.م 10غ 40غ
49 بندرلنگه* 65ط 40ش ع.م ع.م 25 25ش 47 15ش 50 45غ 40 15غ 20 10غ ع.م 37غ
50 بندرماهشر 62غ 56 41 37 40 50 50 30غ 35 15غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
51 بن سیدان* 62غ 60 47 45 45 50 45 20غ 30 18غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
52 بنکوه 65غ 80 65 60 60 60 60 40 40غ 30 10غ ع.م ع.م 32غ
53 بوشهر- 62غ 33ش 30 38ش ع.م 30 25ش 40 55ش 50 52غ 40 10 10غ ع.م ع.م 32غ
54 بوئین زهرا 77غ 80ش 81 76 72 65 50 30غ 22 ع.م ع.م 30
55 بیاضه بیابانک 62غ 75 60 55 55 60 55 40 20غ 25 10غ ع.م ع.م 32غ
56 بی بالان 77غ 86 77 70 70 60 45 25غ 33 10غ ع.م ع.م 47غ
57 بیرجند 77غ 80ش 80 75 75 65 50 30 20غ ع.م ع.م 30
58 بیجار 78غ 82 76 70 59 45 30غ 40 10غ ع.م ع.م 30
59 پارس آباد مغان 65غ 72 65 60 60 52 16غ 25 10غ ع.م ع.م 35غ
60 پل زمانخان 80غ 86 80 75 65 50 35 ع.م ع.م 50غ
61 پل کله 80غ 86 80 75 65 50 35 ع.م ع.م 50غ
62 پیلمبرا 80غ 82 72 70 60 45 15غ 20 30غ ع.م ع.م 50غ
63 تازه کند 70غ 76 68 65 60 58 45 15غ 25 15غ ع.م 10غ 40غ
64 تاشکویه کله گاه* 63غ 52 36 35 36 50 42 30غ 35 10غ 12 10غ ع.م ع.م 33غ
65 تاکستان 77غ 85ش 80 72 70 65 40 25 ع.م ع.م 47غ
66 تبریز 85 72 62 50 35 30 33 50
67 تجریش 63غ 85 70 63 62 65 60 45 30غ 35 10غ ع.م ع.م 33غ
68 تربیت حیدریه 80غ 85 85 80 70 50 30 ع.م ع.م 40
69 تفرش 77غ 80ش 81 76 72 65 50 30غ 22 ع.م ع.م 30
70 تنگ پنج* 62غ 60 47 45 45 50 45 20غ 30 18غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
71 تهران-پارک شهر 70غ 80ش 75 70 67 68 60 50 20غ 40 ع.م 10غ 35غ
72 تهران-دوشان تپه 62غ 75 65 60 60 62 60 40 40ط 22 20غ ع.م ع.م 32غ
73 تهران-سعدآباد 85 72 20غ 45 20غ 40 42 52
74 تهران-مهرآباد 65غ 80ش 53ش 70 67 70 60 50 20غ 35 15غ ع.م 52
75 تهران-نارمک 80غ 83 80 80 70 50 40غ 40 20غ ع.م ع.م 30
76 تهران-نمایشگاه 82غ 82 80 70 47 32 30 30 40
77 جاسک* 70ط 40ش ع.م ع.م 50 10ش 50 35ش 50 70غ 40 45ط ع.م ع.م 10غ 40غ
78 جزیره خارک* 62غ 33ش 30 38ش ع.م 30 25ش 40 55ش 50 52غ 40 10 10غ ع.م ع.م 32غ
79 جزیره قشم 65ط 40ش ع.م ع.م 25 20ش 42 40ش 47 25غ 37 18غ 20 ع.م 10غ 40غ
80 جلفا 82غ 82 71 70 60 50 35 ع.م ع.م 52غ
80 جلفا 82غ 82 71 70 60 50 35 ع.م ع.م 52غ
81 جیرفت* 63غ 67 52 50 50 55 50 50غ 30 25غ 20 ع.م ع.م 32غ
82 چابهار* 70ط 40ش ع.م ع.م 35 35ش 40 70ش 45 55غ 37 25غ 20 15غ ع.م 10غ 40غ
83 چغارت 62غ 70 57 52 54 60 55 40 20غ 20 17غ ع.م ع.م 32غ
84 چناران 83غ 80ج 80 75 65 50 40 30 30 84غ
85 حاجی آباد-بندرعباس* 63غ 52 36 35 36 50 42 30غ 35 10غ 12 10غ ع.م ع.م 33غ
86 حجت آباد-پیشکوه
87 حمیدیه 62غ 56 41 37 40 50 50 30غ 35 15غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
88 حنا 80 80غ 80 55 40 25غ 34 35 50
89 خاش 73غ 82 76 80 75 70 40 20 ع.م ع.م 20
90 خرم آباد 80غ 80 72 67 52 45 40غ 40 20غ 30 20غ 50غ
91 خرم آباد تنکابن 77غ 86 77 70 70 60 45 25غ 33 10غ ع.م ع.م 47غ
92 خرمشهر 62غ 56 41 37 40 50 50 30غ 35 15غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
93 خشکه داران 77غ 86 77 70 70 60 45 25غ 33 10غ ع.م ع.م 47غ
94 خفر 67غ 65ش 65 60 60 70 60 40 25غ 30 10غ ع.م 36غ
95 خوانسار 72 60 55 55 60 75
96 خوربیابانک 62غ 75 60 55 55 60 55 40 20غ 25 10غ ع.م ع.م 32غ
97 خوی 82غ 82 71 70 60 50 35 ع.م ع.م 52غ
98 داراب 63غ 67 52 50 52 60 50 48غ 45 20غ 20 ع.م ع.م 33غ
99 داشبندبوکان 76غ 82 71 70 65 60 45 20غ 30 10غ ع.م ع.م 46غ
100 دامغان 73غ 82 72 70 70 60 45 15غ 30 10غ ع.م ع.م 42غ
101 دامنه فریدن
102 دره تخت
103 درگز 71غ 62ش 6 65 70 60 45 15غ 30 12غ ع.م ع.م 42غ
104 درود 73غ 81 73 71 70 65 30غ 50 30غ 30 21غ ع.م ع.م 43غ
105 دزفول* 62غ 60 47 45 45 50 45 20غ 30 18غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
106 دشت ناز 76غ 85 72 65 65 60 40 26غ 30 10غ ع.م 15غ 46غ
107 ده صعومعه 77غ 80ش 81 76 72 65 50 30غ 22 ع.م ع.م 30
108 دیهوک 71غ 88 76 70 70 70 60 40 30غ 32 10غ ع.م ع.م 40غ
109 ذوب آهن اصفهان 80غ 86 80 75 65 50 35 ع.م ع.م 50غ
110 رامسر 77غ 86 77 70 70 60 45 25غ 33 10غ ع.م ع.م 47غ
111 رامهرمز 62غ 56 41 37 40 50 50 30غ 35 15غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
112 رشت 77غ 86 77 70 70 60 45 25غ 33 10غ ع.م ع.م 47غ
113 رودبار 80غ 82 72 70 60 45 15غ 20 30غ ع.م ع.م 50غ
114 زابل 62غ 60 45 42 47 60 50 40 15غ 20 12غ ع.م ع.م 32غ
115 زاهدان 73غ 82 76 80 75 70 40 20 ع.م ع.م 20
116 زردگل سرخ آباد 85 70 55 47 45 50 70
117 زنجان 80 70 55 15غ 37 35 30غ 60غ
118 ساوه 61غ 75ش 43ش 60 61 65 55 40 30غ 30 10غ ع.م ع.م 31غ
119 سبزوار 65غ 73 76 65 65 60 40 20غ 30 10غ ع.م ع.م 35غ
120 سپیددشت 62غ 76 62 55 55 60 55 45 15غ 25 10غ ع.م ع.م 32غ
121 سراب 76غ 82 71 70 65 60 45 20غ 30 10غ ع.م ع.م 46غ
122 سراوان 70غ 56 45 42 50 55 50 40 20غ 22 15غ ع.م 10غ 40غ
123 سرخس 63غ 80ش 50ش 60 60 60 55 40 20غ 25 10غ ع.م ع.م 33غ
124 سرکت تجن 76غ 85 72 65 65 60 40 26غ 30 10غ ع.م 15غ 46غ
125 سقز 76غ 82 71 70 65 60 45 20غ 30 10غ ع.م ع.م 46غ
126 سمنان 65غ 80 65 60 60 60 60 40 40غ 30 10غ ع.م ع.م 32غ
127 سنگ تراش 73غ 81 73 71 70 65 30غ 50 30غ 30 21غ ع.م ع.م 43غ
128 سنگ سوراخ 83غ 80ج 80 75 65 50 40 30 30 84غ
129 سنندج 78غ 82 76 70 59 45 30غ 40 10غ ع.م ع.م 30
130 سوباشی 60 85 80 70 50 30غ 38 20غ 30 23غ 53غ
131 شاهرود 73غ 82 72 70 70 60 45 15غ 30 10غ ع.م ع.م 42غ
132 شبانکاره 63غ 60ش 50 42 50 60 50 70غ 30 30غ 20 ع.م ع.م 33غ
133 شمس آباد 80غ 86 80 75 65 50 35 ع.م ع.م 50غ
134 شمعون* 62غ 60 47 45 45 50 45 20غ 30 18غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
135 شوش* 62غ 60 47 45 45 50 45 20غ 30 18غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
136 شوشتر* 62غ 60 47 45 45 50 45 20غ 30 18غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
137 شهرکرد 80غ 86 80 75 65 50 35 ع.م ع.م 50غ
138 شیراز 72غ 80ش 50ش 72 70 70 60 40 40غ 30 16غ ع.م ع.م 42غ
139 شیرگاه 76غ 85 72 65 65 60 40 26غ 30 10غ ع.م 15غ 46غ
140 شیروان-بروجرد
141 طبس 62غ 70 55 50 52 60 50 30 30غ 20 10غ ع.م ع.م 32غ
142 طرق کرتیان 83غ 80ج 80 75 65 50 40 30 30 84غ
143 عباس آباد-قم 61غ 75ش 43ش 60 61 65 55 40 30غ 30 10غ ع.م ع.م 31غ
144 عدل 80غ 86 80 75 65 50 35 ع.م ع.م 50غ
145 فردوس 72غ 82 75 72 72 65 43 17 ع.م ع.م 42غ
146 فسا 67غ 655ش 65 60 60 70 60 40 25غ 30 10غ ع.م 36غ
147 فومن 77غ 86 77 70 70 60 45 25غ 33 10غ ع.م ع.م 47غ
148 فیروزآباد-خلخال 80 70 55 15غ 37 35 30غ 60غ
149 قائم شهر 76غ 85 72 65 65 60 40 26غ 30 10غ ع.م 15غ 46غ
150 قائن 77غ 80ش 80 75 75 65 50 30 20غ ع.م ع.م 30
151 قراَن تالار 76غ 85 72 65 65 60 40 26غ 30 10غ ع.م 15غ 46غ
152 قره آغاج 85 72 62 50 35 30 33 50
153 قزوین 77غ 85ش 80 72 70 65 40 25 ع.م ع.م 47غ
154 قصرشیرین 62غ 80 65 60 55 57 50 30غ 40 20غ 20 ع.م ع.م 32غ
155 قطورچای 82غ 82 71 70 60 50 35 ع.م ع.م 52غ
156 قم 61غ 75ش 43ش 60 61 65 55 40 30غ 30 10غ ع.م ع.م 31غ
157 قمشه 80غ 86 80 75 65 50 35 ع.م ع.م 50غ
158 قوچان 83غ 80ج 80 75 65 50 40 30 30 84غ
159 کازرون 63غ 60ش 50 42 50 60 50 70غ 30 30غ 20 ع.م ع.م 33غ
160 کاشان 67 83 72 65 65 65 60 45 20غ 30 12غ ع.م ع.م 36غ
161 کاشمر 72غ 82 75 72 72 65 43 17 ع.م ع.م 35
162 کرمان 80غ 85 80 70 45 31 ع.م ع.م 30
163 کرند 78غ 82 76 70 59 45 30غ 40 10غ ع.م ع.م 46غ
164 کره سنگ 76غ 85 72 65 65 60 40 26غ 30 10غ ع.م 15غ 46غ
165 کشف رود 70غ 75 70 70 72 60 40 35 15غ ع.م ع.م 40غ
166 کوتیان صفی آباد* 62غ 60 47 45 45 50 45 20غ 30 18غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
167 گتوند* 62غ 60 47 45 45 50 45 20غ 30 18غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
168 گچساران 62غ 73 69 53 55 60 50 30غ 35 20غ 20 ع.م ع.م 32غ
169 گرگان 61غ 82 70 56 55 60 55 15غ 40 12غ 25 10غ ع.م ع.م 31غ
170 گرگان-آشتیان 85 80 60 43 40 43 55
171 گرمسار-داورآباد 65غ 80 65 60 60 60 60 40 40غ 30 10غ ع.م ع.م 32غ
172 گلمکان 83غ 80ج 80 75 65 50 40 30 30 84غ
173 گناباد 72غ 82 75 72 72 65 43 17 ع.م ع.م 42غ
174 گنبدقابوس 61غ 80 73 56 52 55 50 35 20غ 20 10غ ع.م ع.م 31غ
175 گرگین-خبر 72غ 80 75 70 70 60 40 30غ 30 10غ ع.م ع.م 42غ
176 گوشه نهاوند 60 85 80 70 50 30غ 38 20غ 30 23غ 53غ
177 لار –پلور
178 لار-فارس 65غ 60ش 555 50 55 60 50 43 20غ 35 10غ ع.م 10غ 40غ
179 لاهیجان 77غ 86 77 70 70 60 45 25غ 33 10غ ع.م ع.م 47غ
180 لتیان 60 82 76 75 65 40 20 ع.م ع.م 25
181 لردگان 55 80 76 72 62 38 30 20غ ع.م ع.م 26
182 لیقوان
183 ماکو 82غ 82 71 70 60 50 35 ع.م ع.م 52غ
184 مراغه 76غ 82 71 70 65 60 45 20غ 30 10غ ع.م ع.م 46غ
185 مرند 82غ 82 71 70 60 50 35 ع.م ع.م 52غ
186 مرودشت 72غ 80ش 50ش 72 70 70 60 40 40غ 30 16غ ع.م ع.م 42غ
187 مسجدسلیمان 62غ 56 41 37 40 50 50 30غ 35 15غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
188 مشهد 83غ 80ج 80 75 65 50 40 30 30 84غ
189 مشیران 71غ 80 70 65 62 55 40 33غ 30 13غ ع.م ع.م 40غ
190 ملایر 60 85 80 70 50 30غ 38 20غ 30 23غ 53غ
191 موچان 80غ 86 80 75 65 50 35 ع.م ع.م 50غ
192 مهاباد 76غ 82 71 70 65 60 45 20غ 30 10غ ع.م ع.م 46غ
193 مهرگرد 80 80غ 80 55 40 25غ 34 35 50
194 میاندوآب 76غ 82 71 70 65 60 45 20غ 30 10غ ع.م ع.م 46غ
195 میانه 76غ 82 71 70 65 60 45 20غ 30 10غ ع.م ع.م 46غ
196 میرجاوه 73غ 82 76 80 75 70 40 20 ع.م ع.م 20
197 میمه 80غ 86 80 75 65 50 35 ع.م ع.م 50غ
198 میناب* 65ط 40ش ع.م ع.م 25 20ش 42 40ش 47 25غ 37 18غ 20 ع.م 10غ 40غ
199 نائین 66غ 82 72 70 65 68 60 40 35غ 30 12غ ع.م ع.م 35غ
200 نجف آباد 80غ 86 80 75 65 50 35 ع.م ع.م 50غ
201 نطنز 82غ 80 75 65 50 35 ع.م 30 52
202 نوراباد ممسنی 62غ 70 65 51 52 55 50 45غ 38 15غ 18 10غ ع.م ع.م 32غ
203 نوژیان
204 نوشهر 76غ 85 72 65 65 60 40 26غ 30 10غ ع.م 15غ 46غ
205 نیریز 72غ 80ش 76 72 71 70 60 45 25غ 30 15غ ع.م ع.م 40غ
206 نیشابور 83غ 80ج 80 75 65 50 40 30 30 84غ
207 ورامین 61غ 75ش 43ش 60 61 65 55 40 30غ 30 10غ ع.م ع.م 31غ
208 ورزنه 66غ 82 72 70 65 68 60 40 35غ 30 12غ ع.م ع.م 35غ
209 ولدآباد 77غ 80ش 81 76 72 65 50 30غ 22 ع.م ع.م 30
210 هفت تپه* 62غ 60 47 45 45 50 45 20غ 30 18غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
211 همدان-نوژه 60 85 80 70 50 30غ 38 20غ 30 23غ 53غ
212 همگین 80 80غ 80 55 40 25غ 34 35 50
213 همند-ابسرد 60 82 76 75 65 40 20 ع.م ع.م 25
214 هوتن 61غ 80 73 56 52 55 50 35 20غ 20 10غ ع.م ع.م 31غ
215 هویزه 62غ 56 41 37 40 50 50 30غ 35 15غ 15 10غ ع.م ع.م 32غ
216 یزد 66غ 78 65 60 60 70 60 40 30غ 25 15غ ع.م ع.م 35غ

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی مطلبی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها