2-18-acoustic-regulations-of-all-types-of-buildings

2-18 مقررات آکوستیکی انواع ساختمان ها

1-2-18 مقررات عمومی

1-1-2-18 برای ارائه مقررات آکوستیکی برای انواع ساختمان های ذکر شده در بند ۱۸-۲-۱-۲ ، مناطق مختلف شهری از نظر تر از نوفه محیطی در جدول 18-2-1-1 تقسیم بندی می شود:

جدول ۱۸-۲-۱-۱: منطقه بندی شهری از نظر تراز نوفه محیطی
نوع منطقه شهری از نظر نوفه حداکثر تراز معادل صدا، LAeqT، به دسی بل کاربرهای مجاز
از 7 صبح تا 10 شب از 10 شب تا 7 صبح
نوفه پایین 55 45 مسکونی، مراکز جهانگردی و پذیرایی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز فرهنگی، ورزشی، مراکز تجاری در حد محله
نوفه متوسط 65 55 آموزشی، اداری باشگاه های ورزشی سرپوشیده مختلط مسکونی – تجاری – اداری مجتمع های تجاری، بازار، نمایشگاه
نوفه بالا 75 65 ترمینال ها، انبارها، پارکینگها، استادیوم های ورزشی روباز، میادین میوه و تره بار، صنعتی، نظامی فرودگاه ها
یادآوری: چنانچه کاربری های مجاز قید شده در مناطق شهری با نوفه پایین و متوسط در منطقه شهری با نوفه بالا ساخته شوند، باید تمهیدات خاصی در مورد صدابندی پوسته خارجی آنها در نظر گرفته شود.

2-1-2-18 مقررات آکوستیکی در کاربریهای مجاز ذکر شده در جدول ۱۸-۲-۱-۱ در بندهای 18-2-2 تا ۱۸-۲-۱۰ ارائه شده است. روش راستی آزمایی این مقررات از طریق اندازه گیری های میدانی انجام می پذیرد. معمولاً ارقام صدابندی هوابرد به دست آمده از نتایج اندازه گیریهای میدانی، نسبت به اندازه گیریهای آزمایشگاهی کاهش نشان می دهند. در این مقررات مقدار این کاهش نسبت به ارقام صدابندی هوابرد ارائه شده در جداول، تا حداکثر ۳ دسی بل قابل قبول خواهد بود.

یادآوری 1: در مجموعه هایی که چندین کاربرد مختلف را در خود جای میدهند، برای هر کاربرد به ضوابط مربوط مراجعه شود. ( به عنوان مثال در مورد سالنهای سخنرانی موجود در یک مجتمع مسکونی به ضوابط مربوط به سالنهای سخنرانی در بند ۱۸-۲-۷- مراجعه شود).

یادآوری 2 : به منظور جلوگیری از تکرار ضوابط مربوط به فضاهای مشابه که در کاربردهای مختلف دارای مقادیر مجاز یکسانی هستند، به صورت مشترک در جداول مربوط در بند ۱۸-۲-۱۰ تحت عنوان “فضاهای مشترک در کاربردهای مختلف” ارائه شده است.

یادآوری 3: در مورد مقادیر زمان واخنش بهینه ارائه شده در جداول مربوط در بندهای ۱۸-۲-۲ تا ۱۸-۲-۷ و همچنین بند ۱۸-۲-۹، رواداری تا میزان حداکثر 15% مجاز است.

3-1-2-18 اندازه گیری میزان صدابندی هوابرد (افت صوتی) جداکننده های ساده مانند دیوار، در و پنجره توسط آزمایشگاه های آکوستیک معتبر انجام می شود. مقادیر صدابندی تعدادی از این جدا کننده ها، برگرفته از مراجع گوناگون برای راهنمایی در پیوست ۳ ارائه شده است. در صورتی که جداکننده مورد نظر، مانند پوسته خارجی یک ساختمان، مرکب باشد شاخص کاهش صدای وزن یافته این جداکننده مرکب با توجه به شاخص های اجزای تشکیل دهنده آن محاسبه میشود. روش محاسبه در پیوست ۱ توضیح داده شده است.

4-1-2-18 اندازه گیری میزان صدابندی کوبه ای سقف بین طبقات توسط آزمایشگاه های آکوستیک معتبر انجام می شود. مقادیر صدابندی کوبه ای تعدادی از سقف ها، برگرفته از مراجع گوناگون برای راهنمایی در پیوست ۴ ارائه شده است.

5-1-2-18 اندازه گیری مقدار ضریب جذب صدای مواد و مصالح توسط آزمایشگاه های آکوستیک معتبر انجام می شود. مقادیر ضریب جذب صدای مواد و مصالح گوناگون با ساختارهای متفاوت به منظور استفاده در آکوستیک داخلی، برگرفته از مراجع گوناگون برای راهنمایی در پیوست ۲ ارائه شده است.

6-1-2-18 مصالح و سیستمهای ساختمانی مورد استفاده در اقدامات مربوط به تأمین الزامات آکوستیکی ساختمان، باید دارای تأییدیه از سازمان استاندارد و گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشند.

2-2-18 ساختمانهای مسکونی[1]

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در ساختمانهای مسکونی الزامی است.

1-2-2-18 نوفه زمینه

تراز نوفه زمینه ( LAeg(30)) و برسنج نوفه ترجیحی (PNC) مجاز در فضاهای داخلی ساختمانهای مسکونی در جدول ۱۸-۲-۲-۱ ارائه شده است.

لازم به ذکر است در این مقررات برای تر از نوفه زمینه مجاز در ساختمانهای مسکونی، رعایت مقدار حداکثر LAeq(30) اجباری است و شاخص PNC به عنوان توصیه مطرح می شود.

جدول ۱۸-۲-۲-۱ : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی ساختمانهای مسکونی
نوع فضا حداکثر تراز معادل صدا، LAeq(30)، بر حسب دسی بل حداکثر برسنج نوفه ترجیحی، PNC، برحسب دسی بل
اتاق خواب و مطالعه 35 30
اتاق نشیمن و کار 40 35
سالن اجتماعات
آشپزخانه 45 40
فضاهای بسته عمومی[2] 50 45

 

2-2-2-18 زمان واخنش

زمان واخنش بهینه برای فضاهای بسته عمومی در ساختمانهای مسکونی ، 1/5 ثانیه در بسامدهای میانی تعیین میگردد.

3-2-2-18 صدابندی هوابرد

شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) یا درجه تراگسیل صدا (STC)، مجاز برای جداکننده ها[3] در ساختمانهای مسکونی در جدول ۱۸-۲-۲-۲ ارائه شده است.

جدول 18-2-2-2: صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در ساختمانهای مسکونی
موقعیت جداکننده نوع جدا کننده حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw)/ حداقل درجه تراگسیل صدا (STC) برحسب دسی بل
پوسته خارجی ساده 45
مرکب 40
دیوار جداکننده بین دو واحد مجاور ساده 50
دیوار جداکننده واحد مسکونی از پارکینگ و سالن اجتماعات ساده 55
جداکننده بین واحد مسکونی و راهرو ساده 45
مرکب 40
سقف و کف جداکننده واحد مسکونی از پارکینگ و سالن اجتماعات ساده 55
سقف و کف جداکننده بین واحدهای مسکونی ساده 50

 

4-2-2-18 صدابندی کوبه ای

تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) و درجه صدابندی کوبه ای (IIC) مجاز برای سقف بین طبقات در ساختمانهای مسکونی در جدول ۱۸-۲-۲-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۲-۳ : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در ساختمانهای مسکونی[4]
موقعیت سقف حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) برحسب دسی بل حداقل درجه صدابندی کوبه ای (IIC) بر حسب دسی بل
آشپزخانه، راهرو، سرویس بهداشتی بالای اتاق خواب 48 62
اتاق نشیمن بالای اتاق خواب 53 5
آشپزخانه، راهرو، سرویس بهداشتی بالای اتاق نشیمن
اتاق خواب بالای اتاق خواب 58 52
اتاق نشیمن بالای اتاق نشیمن
آشپزخانه بالای آشپزخانه
اتاق خواب بالای اتاق نشیمن
سرویس بهداشتی بالای سرویس بهداشتی 60 50
راهرو بالای راهرو 62 48

 

3-2-18 هتل ها[5]

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در هتل ها الزامی است.

1-3-2-18 نوفه زمینه

تراز نوفه زمینه (LAeq(30)) و برسنج نوفه ترجیحی (PNC) مجاز در فضاهای داخلی هتل ها در جدول ۱۸-۲-۳-۱ ارائه شده است.

لازم به ذکر است در این مقررات برای تر از نوفه زمینه مجاز در هتلها، رعایت مقدار حداکثر LAeq(30)  اجباری است و شاخص PNC به عنوان توصیه مطرح می شود.

جدول ۱۸-۲-۳-۱ : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هتل ها[6]
نوع فضا حداکثر تراز معادل صدا، LAeq(30)، برحسب دسی بل حداکثر برسنج نوفه ترجیحی، PNC، برحسب دسی بل
اتاق مهمان 35 30
سالن انتظار (لابی)، راهرو 40 35

 

2-3-2-18 زمان واخنش

زمان واخنش بهینه در بسامدهای میانی در فضاهای داخلی هتل ها در جدول ۱۸-۲-۳-۲ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۳-۲ : زمان واخنش بهینه در فضاهای داخلی هتل ها[7]
نوع فضا زمان واخنش بهینه بر حسب ثانیه
اتاق مهمان 0/8
سالن انتظار (لابی) 1/0
راهروها 1/2

3-3-2-18 صدابندی هوابرد

شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) یا درجه تراگسیل صدا (STC) ، مجاز برای جدا کننده ها در هتل ها در جدول ۱۸-۲-۳-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۳-۳ : صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در هتل ها
موقعیت جداکننده نوع جداکننده حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw)/ حداقل درجه تراگسیل صدا (STC) بر حسب دسی بل
پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی ساده/ مرکب 40
پوسته خارجی اتاق مهمان ساده 45
مرکب 40
دیوار جدا کننده بین اتاق های مهمان ساده / مرکب 50
جدا کننده بین اتاق مهمان و راهرو ساده 45
مرکب 40
دیوار جداکننده بین اتاق مهمان و سایر فضاها[8] ساده 55
جداکننده بین سالن انتظار (لابی) و سالن اجتماعات ساده / مرکب 50
جداکننده بین سالن انتظار (لابی) و دفاتر اداری ساده / مرکب 50
جداکننده فضاهای ورزشی تفریحی و سرویس های بهداشتی از راهرو ساده 45
مرکب 40
دیوار جداکننده بین فضاهای تأسیساتی و سایر فضاهای مجاور ساده 55
دیوار جداکننده بین آسانسور و سایر فضاهای مجاور ساده 55
کلیه سقف ها[9] ساده 55

 

4-3-2-18 صدابندی کوبه ای

تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) و درجه صدابندی کوبه ای (IIC) مجاز برای سقف بین طبقات در هتلها در جدول ۱۸-۲-۳-۴ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۳-۴ : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در هتلها
موقعیت سقف حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) بر حسب دسی بل حداقل درجه صدابندی کوبه ای (IIC) بر حسب دسی بل
اتاق مهمان بالای اتاق مهمان 55 55
سایر فضاها بالای اتاق مهمان 50 60
اتاق مهمان بالای سایر فضاها 60 50

 

4-2-18 تصرفهای آموزشی

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در تصرفهای آموزشی الزامی است.

1-4-2-18 نوفه زمینه

تراز نوفه زمینه (LAeq(30)) و برسنج نوفه ترجیحی (PNC) مجاز در فضاهای داخلی هر واحد آموزشی در جدول ۱۸-۲-۴-۱ ارائه شده است.

لازم به ذکر است در این مقررات برای تراز نوفه زمینه مجاز در تصرفهای آموزشی، رعایت مقدار حداکثر LAeq(30) اجباری است و شاخص PNC به عنوان توصیه مطرح می شود.

جدول ۱۸-۲-۴-۱ : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی تصرفهای آموزشی[10]
نوع فضا حداکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq(30) بر حسب دسی بل حداکثر برسنج نوفه ترجیحی، PNC، برحسب دسی بل
کلاس درس نظری 35 30
کارگاه های سمعی بصری
اتاق آموزش موسیقی
آزمایشگاه ها 40 35
کارگاه های سبک [11]
راهروها 45 40
کارگاه های سنگین[12] 50 45

 

4-4-2-18 زمان واخنش

زمان واخنش بهینه در بسامدهای میانی در فضاهای داخلی تصرف های آموزشی در جدول  18-2-4-2 ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۴-۲ : زمان واخنش بهینه در فضاهای داخلی تصرفهای آموزشی
نوع فضا زمان واخنش بهینه برحسب ثانیه
کلاس درس نظری 1/0
کارگاه های سبک
اتاق آموزش موسیقی
کارگاه های سمعی بصری
آزمایشگاه ها 1/2
کارگاه های سنگین
راهروها 1/5

 

3-4-2-18 صدابندی هوابرد

شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) یا درجه تراگسیل صدا (STC) مجاز برای جدا کننده ها در تصرفهای آموزشی در جدول ۱۸-۲-۴-۳ ارائه شده است.

جدول 18-۲-۴-۳ : صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در تصرفهای آموزشی
موقعیت جدا کننده نوع جدا کننده حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw)/ حداقل درجه تراگسیل صدا (STC) بر حسب دسی بل
پوسته خارجی کلاس درس نظری، آزمایشگاه، اتاق آموزش موسیقی و کلیه کارگاه ها ساده 45
مرکب 40
دیوار جدا کننده کلاس درس نظری، آزمایشگاه، اتاق آموزش موسیقی، کارگاههای سبک و سمعی بصری از فضاهای مجاور ساده 50
دیوار جدا کننده کارگاه های سنگین از فضاهای مجاور ساده 55
دیوار جداکننده کارگاه های سنگین از راهرو مرکب 40
دیوار جداکننده کلاس درس نظری، آزمایشگاه، اتاق آموزش موسیقی و کارگاههای سبک از راهرو مرکب 35
سقف جداکننده کارگاه های سنگین از فضاهای مجاور ساده 55
سقف جدا کننده کلاس درس نظری، آزمایشگاه، اتاق آموزش موسیقی، کارگاه های سبک و سمعی بصری از فضاهای مجاور ساده 50

 

4-4-2-18 صدابندی کوبه ای

تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) و درجه صدابندی کوبه ای (IIC) مجاز برای سقف بین طبقات در تصرفهای آموزشی در جدول ۱۸-۲-۴-۴ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۴-۴ : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در تصرفهای آموزشی
موقعیت سقف حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) بر حسب دسی بل حداقل درجه صدابندی کوبه ای (IIC) برحسب دسی بل
کارگاه های سنگین و فضاهای تأسیساتی بالای سایر فضاها 50 60
سایر فضاها بالای کلاس درس نظری 55 55
کلاس درس نظری بالای کلاس درس نظری 60 50

5-2-18 مراکز بهداشتی درمانی[13]

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در ساختمان مراکز بهداشتی درمانی الزامی است.

1-5-2-18 نوفه زمینه

تراز نوفه زمینه (LAeq(30)) و برسنج نوفه ترجیحی (PNC) مجاز در فضاهای داخلی مراکز بهداشتی درمانی در جدول ۱۸-۲-۵-۱ ارائه شده است.

لازم به ذکر است در این مقررات برای تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز بهداشتی درمانی، رعایت مقدار حداکثر LAeq(30) اجباری است و شاخص PNC به عنوان توصیه مطرح میشود.

جدول ۱۸-۲-۵-۱ : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی مراکز بهداشتی درمانی
نوع فضا حداکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq(30) بر حسب دسی بل حداکثر برسنج نوفه ترجیحی، PNC، بر حسب دسی بل
اتاق های بخش بستری، مراقبتهای ویژه و جراحی 35 30
راهروهای مجاور بخش های فوق 40 35
فضاهای تشخیصی و درمانگاه های تخصصی
اورژانس 45 40
فضاهای بسته عمومی[14] 50 45

 

2-5-2-18 زمان واخنش

زمان واخنش بهینه در بسامدهای میانی در فضاهای داخلی مراکز بهداشتی درمانی در جدول 18-2-5-2  ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۵-۲ : زمان واخنش بهینه در فضاهای داخلی مراکز بهداشتی درمانی
نوع فضا زمان واخنش بهینه برحسب ثانیه
اتاق های بخش بستری مراقبت های ویژه، جراحی، فضاهای تشخیصی، درمانگاه های تخصصی و اورژانس 1/2
راهروهای مجاور بخش های بستری، مراقبتهای ویژه و جراحی

فضاهای بسته عمومی

1/5

 

3-5-2-18 صدابندی هوابرد

شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) یا درجه تراگسیل صدا (STC) مجاز برای جداکننده ها در فضاهای داخلی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی در جدول ۱۸-۲-۵-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۵-۳ صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در فضاهای داخلی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی
موقعیت جدا کننده نوع جدا کننده حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw)/ حداقل درجه تراگسیل صدا (STC) بر حسب دسی بل
پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی ساده 40
مرکب 35
پوسته خارجی اتاق های بخش بستری، مراقبتهای ویژه، جراحی، فضاهای تشخیصی، درمانگاه های تخصصی و اورژانس ساده 45
مرکب 40
دیوار جدا کننده اتاق های بخش بستری، مراقبتهای ویژه و جراحی از سایر فضاها ساده 55
دیوار جداکننده بین اتاق های بخش بستری، مراقبتهای ویژه و جراحی از فضاهای همانند ساده 50
دیوار جدا کننده اورژانس، فضاهای تشخیصی و درمانگاه های تخصصی از سایر فضاها ساده 45
دیوار جدا کننده فضاهای تشخیصی و درمانگاههای تخصصی از فضاهای همانند ساده 40
جدا کننده اتاق های بخش بستری، مراقبتهای ویژه، جراحی، فضاهای تشخیصی و درمانگاههای تخصصی از راهرو مرکب 35
سقف جداکننده اتاق های بخش بستری مراقبتهای ویژه و جراحی از سایر فضاها ساده 55
سقف جداکننده بین اتاقهای بخش بستری، مراقبتهای ویژه و جراحی از فضاهای همانند ساده 50
سقف جداکننده اورژانس، فضاهای تشخیصی و درمانگاه های تخصصی از سایر فضاها ساده 45
سقف جداکننده فضاهای تشخیصی و درمانگاههای تخصصی از فضاهای همانند ساده 40

 

4-5-2-18 صدابندی کوبه ای

تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) و درجه صدابندی کوبه ای (IIC) مجاز برای سقف بـیـن طبقات در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی در جدول ۱۸-۲-۵-۴ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۵-۴ صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در مراکز بهداشتی درمانی
موقعیت سقف حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) بر حسب دسی بل حداقل درجه صدابندی کوبه ای (IIC) برحسب دسی بل
سقف بین اتاق های بخش بستری، مراقبتهای ویژه جراحی، فضاهای تشخیصی، درمانگاه های تخصصی و فضاهای همانند 65 45
سقف بین اتاق های بخش بستری مراقبت های ویژه جراحی، فضاهای تشخیصی، درمانگاه های تخصصی و سایر فضاها 55 55
سقف بین اورژانس و کلیه فضاها

 

6-2-18 تصرف های اداری/ حرفه ای و کسبی / تجاری

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در تصرف های اداری /حرفه ای و کسبی /تجاری الزامی است.

1-6-2-18 نوفه زمینه

تراز نوفه زمینه (LAeq(30)) و برسنج نوفه ترجیحی (PNC) مجاز در فضاهای داخلی تصرفهای اداری/ حرفه ای و کسبی/ تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۱ ارائه شده است.

لازم به ذکر است در این مقررات برای تراز نوفه زمینه مجاز در تصرفهای اداری /حرفه ای و کسبی /تجاری، رعایت مقدار حداکثر LAeq(30)  اجباری است و شاخص PNC به عنوان توصیه مطرح میشود.

جدول ۱۸-۲-۶-۱ : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی تصرف های/ اداری حرفه ای و کسبی / تجاری
نوع فضا حداکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq(30) بر حسب دسی بل حداکثر برسنج نوفه ترجیحی، PNC، بر حسب دسی بل
اتاق جلسات* 35 35
اتاق های اداری و دفاتر تجاری 40 35
سایتهای کامپیوتری 45 40
سالن بانک ها
فروشگاه ها، سوپر مارکت ها، بازارچه ها و مراکز تجاری، سرپوشیده
فضاهای بسته عمومی[15] 50 45
* رعایت PNC در این مورد الزامی است.

 

2-6-2-18 زمان واخنش

زمان واخنش بهینه در بسامدهای میانی در فضاهای داخلی تصرفهای اداری/ حرفه ای و کسبی/ تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۲ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۶-۲ : زمان واخنش بهینه در فضاهای داخلی تصرفهای اداری/ حرفه ای و کسبی / تجاری
نوع فضا زمان واخنش بهینه بر حسب ثانیه
اتاق جلسات 0/8
اتاق های اداری و دفاتر تجاری 1/2
سایت های کامپیوتری
سالن بانک ها
راهروها 1/5
فروشگاه ها، سوپر مارکت ها، بازارچه ها و مراکز تجاری سرپوشیده 2/0

3-6-2-18 صدابندی هوابرد

شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) یا درجه تراگسیل صدا (STC) مجاز برای جدا کننده ها در تصرف های اداری/ حرفه ای و کسبی /تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۶-۳ : صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در تصرفهای اداری/ حرفه ای و کسبی / تجاری
موقعیت جدا کننده نوع جدا کننده حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw)/ حداقل درجه تراگسیل صدا (STC) بر حسب دسی بل
پوسته خارجی اتاق جلسات ساده 45
مرکب 40
پوسته خارجی اتاق های اداری و دفاتر تجاری، سالن بانکها و سایتهای کامپیوتر ساده 40
مرکب 35
پوسته خارجی فروشگاه ها، سوپرمارکتها، بازارچه ها و مراکز تجاری سرپوشیده ساده 40
مرکب 35
پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی ساده 40
مرکب 35
دیوار جداکننده بین اتاق جلسات و فضاهای مجاور ساده 50
دیوار جداکننده بین اتاق های اداری، دفاتر تجاری و سایتهای کامپیوتر ساده 45
دیوار جدا کننده بین اتاق های اداری، دفاتر تجاری و سایتهای کامپیوتر مرکب 40
دیوار جدا کننده بین اتاق جلسات و راهرو مرکب 35
دیوار جدا کننده اتاقهای اداری و دفاتر تجاری از راهرو مرکب 30
سقف بین اتاق جلسات و فضاهای مجاور ساده 50
سقف بین اتاقهای اداری، دفاتر تجاری و سایتهای کامپیوتر ساده 45

 

4-6-2-18 صدابندی کوبه ای

تر از صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) و درجه صدابندی کوبه ای (IIC) مجاز برای سقف بین طبقات در تصرفهای اداری/ حرفه ای و کسبی /تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۴ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۶-۴ : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در تصرفهای اداری/ حرفه ای و کسبی / تجاری
موقعیت سقف حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) بر حسب دسی بل حداقل درجه صدابندی کوبه ای (IIC) برحسب دسی بل
سقف اتاقهای اداری دفاتر تجاری و سایتهای کامپیوتر 65 45
سقف فروشگاه ها، سوپر مارکت ها و سالن بانکها 65 45
سقف اتاق جلسات 55 55

 

7-2-18  مراکز فرهنگی[16]

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در مراکز فرهنگی الزامی است.

1-7-2-18 نوفه زمینه

تراز نوفه زمینه (LAeq(30) ) و برسنج نوفه ترجیحی (PNC) مجاز در فضاهای داخلی مراکز فرهنگی در جدول ۱۸-۲-۷-۱ ارائه شده است.

لازم به ذکر است در این مقررات برای تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز فرهنگی، رعایت مقدار حداکثر LAeq(30)   اجباری است. شاخص PNC در استودیوها، سالنهای سخنرانی، کنسرت اپرا، تأتر، سینماها، کتابخانه ها و استودیوها اجباری و در فضاهای دیگر به عنوان توصیه مطرح می شود.

جدول ۱۸-۲-۷-۱ : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی مراکز فرهنگی
نوع فضا حداکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq(30) بر حسب دسی بل حداکثر برسنج نوفه ترجیحی، PNC، بر حسب دسی بل
استودیوی گفتار * 25 20
استودیوی فیلم و تلویزیون * 30 25
سالنهای سخنرانی کنسرت اپرا، تأتر و سینماها * 35 35
کتابخانه ها *
موزه ها و گالری ها 35 35
اماکن مذهبی
سالنهای انتظار 40 35
راهروها 45 40
*رعایت PNC در این موارد الزامی است.

 

2-7-2-18 زمان واخنش

زمان واخنش بهینه در فضاهای داخلی مراکز فرهنگی در شکل ۱۸-۲-۷-۱ نشان داده شده است.[17]

1-7-2-18 : نمودار زمان واخنش بهینه در فضاهای مختلف
1-7-2-18 : نمودار زمان واخنش بهینه در فضاهای مختلف

3-7-2-18 وضوح گفتار

شاخص وضوح گفتار، STI، در سالنهای سخنرانی، کنسرت، اپرا، سینما، تئاتر و استودیوها باید بیش از 0/6 باشد.

3-7-2-18  صدابندی هوابرد

شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) یا درجه تراگسیل صدا (STC) مجاز برای جدا کننده ها در مراکز فرهنگی در جدول ۱۸-۲-۷-۲ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۷-۲: صدابندی هوابرد مجاز برای جدا کننده ها در مراکز فرهنگی
موقعیت جدا کننده نوع جدا کننده حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw)/ حداقل درجه تراگسیل صدا (STC) بر حسب دسی بل
پوسته خارجی استودیوها ساده/ مرکب 55
پوسته خارجی سالنهای سخنرانی، تأتر کنسرت، اپرا و سینماها ساده 55
مرکب 50
پوسته خارجی کتابخانه ها، موزه ها، گالری ها و اماکن مذهبی ساده 45
مرکب 40
دیوار جدا کننده استودیوها از فضاهای مجاور ساده 55
دیوار جدا کننده سالنهای سخنرانی، تأتر، کنسرت و سینماها از فضاهای مجاور ساده 50
دیوار جداکننده کتابخانه ها، موزه ها گالری ها و اماکن مذهبی از فضاهای مجاور ساده 50
جدا کننده بین استودیوها و راهرو مرکب 55
جدا کننده بین سالنهای سخنرانی، تأتر ،کنسرت، سینماها و راهرو مرکب 40
جداکننده بین کتابخانه ها، موزه ها، گالری ها ، اماکن مذهبی و راهرو مرکب 35
سقف جداکننده استودیوها از فضاهای مجاور ساده 55
سقف جداکننده سالنهای سخنرانی، تأتر کنسرت و سینماها از فضاهای مجاور ساده 50
سقف جداکننده کتابخانه ها، موزه ها، گالری ها و اماکن مذهبی از فضاهای مجاور ساده 50

 

4-7-2-18 صدابندی کوبه ای

تر از صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) و درجه صدابندی کوبه ای (IIC) مجاز برای سقف بین طبقات در مراکز فرهنگی در جدول ۱۸-۲-۷-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۷-۳ : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در مراکز فرهنگی
موقعیت سقف حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) بر حسب دسی بل حداقل درجه صدابندی کوبه ای (IIC) برحسب دسی بل
سقف سالنهای سخنرانی، تأتر، کنسرت، اپرا و سینماها 50 60
سقف استودیوها 50 60
سقف کتابخانه ها، موزه ها و گالریها 55 55
سقف اماکن مذهبی 60 50

 

8-2-18 مراکز وزشی و تفریحی[18]

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در مراکز ورزشی و تفریحی الزامی است.

1-8-2-18 تراز نوفه زمینه

تراز نوفه زمینه (LAeq(30) ) و برسنج نوفه ترجیحی (PNC) مجاز در مراکز ورزشی و تفریحی، در جدول ۱۸-۲-۸-۱ ارائه شده است.

لازم به ذکر است در این مقررات برای تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز ورزشی و تفریحی، رعایت مقدار حداکثر LAeq(30)  اجباری است و شاخص PNC به عنوان توصیه مطرح می شود.

جدول ۱۸-۲-۸-۱ : تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز ورزشی و تفریحی
نوع فضا حداکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq(30) بر حسب دسی بل حداکثر برسنج نوفه ترجیحی، PNC، بر حسب دسی بل
سالنهای ورزشی با حجم بین ۲۰۰۰ تا ۸۵۰۰ متر مکعب 50 45
سالنهای ورزشی با حجم کمتر از 2000  مترمکعب 45 40
مراکز تفریحی 50 45
رستورانها و کافه ها 45 40

 

2-8-2-18 زمان واخنش

حداکثر زمان واخنش در بسامدهای میانی در فضاهای داخلی مراکز ورزشی و تفریحی، در جدول 18-2-8-2 ارائه شده است.

جدول 18-2-۸-۲ : حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی مراکز ورزشی و تفریحی
نوع فضا حداکثر زمان واخنش، TR بر حسب ثانیه
سالنهای ورزشی با حجم کمتر از ۲۰۰۰ متر مکعب 1/5
سالن های ورزشی تک منظوره با حجم (V) بین ۲۰۰۰ تا ۸۵۰۰ متر مکعب 2/49- 1/27Log (V)
سالنهای ورزشی چند منظوره با حجم (V) بین ۲۰۰۰ تا ۸۵۰۰ متر مکعب 1/74- 0/95Log (V)
مراکز تفریحی 1/5
رستورانها و کافه ها 1/2

 

3-8-2-18 صدابندی هوابرد

شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) یا درجه تراگسیل صدا (STC) مجاز برای جدا کننده ها در مراکز ورزشی و تفریحی در جدول ۱۸-۲-۸-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۸-۳: صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در مراکز ورزشی و تفریحی
موقعیت جدا کننده نوع جدا کننده حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw)/ حداقل درجه تراگسیل صدا (STC) بر حسب دسی بل
پوسته خارجی سالنهای ورزشی ساده 50
مرکب 45
پوسته خارجی مراکز تفریحی سرپوشیده ساده 50
مرکب 45
پوسته خارجی رستورانها و کافه ها ساده 45
مرکب 40
دیوار جدا کننده سالنهای ورزشی از فضاهای مجاور ساده 50
دیوار جداکننده مراکز تفریحی سرپوشیده از فضاهای مجاور ساده 50
دیوار جدا کننده رستورانها و کافه ها از فضاهای مجاور ساده 40
جدا کننده سالنهای ورزشی از راهرو مرکب 35
جداکننده مراکز تفریحی سرپوشیده از راهرو مرکب 35
جدا کننده رستورانها و کافه ها از راهرو مرکب 30
کلیه کف ها ساده 55
کلیه سقف ها ساده 50

4-8-2-18 صدابندی کوبه ای

تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) و درجه صدابندی کوبه ای (IIC) مجاز برای سقف بین طبقات در مراکز ورزشی و تفریحی در جدول 18-2-8-4 ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-8-۴: صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در مرا مراکز ورزشی و تفریحی
موقعیت سقف حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) بر حسب دسی بل حداقل درجه صدابندی کوبه ای (IIC) برحسب دسی بل
سقف بین سالنهای ورزشی، مراکز تفریحی، رستورانها، کافه ها و فضاهای زیرین 50 60

 

9-2-18 مراکز ترابری[19]

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در فضاهای بسته مراکز ترابری الزامی است.

1-9-2-18 تراز نوفه زمینه

تراز نوفه زمینه (LAeq(30) ) و برسنج نوفه ترجیحی (PNC) مجاز در فضاهای بسته مراکز ترابری در جدول ۱۸-۲-۹-۱ ارائه شده است.

لازم به ذکر است در این مقررات برای تر از نوفه زمینه مجاز در فضاهای بسته مراکز ترابری، رعایت مقدار حداکثر LAeq(30)   اجباری است و شاخص PNC به عنوان توصیه مطرح میشود.

جدول ۱۸-۲-۹-۱ : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای بسته مراکز ترابری
نوع فضا حداکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq(30) بر حسب دسی بل حداکثر برسنج نوفه ترجیحی، PNC، بر حسب دسی بل
سالن های انتظار در فرودگاه راه آهن، مترو و ترمینال 45 40

 

2-9-2-18 زمان واخنش

زمان واخنش بهینه برای سالن های انتظار در فرودگاه راه آهن، مترو و ترمینال، 1/5 ثانیه تعیین می شود.

3-9-2-18 صدابندی هوابرد

شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) یا درجه تراگسیل صدا (STC) مجاز برای جدا کننده ها در فضاهای بسته مراکز ترابری در جدول ۱۸-۲-۹-۲ ارائه شده است.

جدول 18-۲-۹-۲ : صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در فضاهای بسته مراکز ترابری
موقعیت جدا کننده نوع جدا کننده حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw)/ حداقل درجه تراگسیل صدا (STC) بر حسب دسی بل
پوسته خارجی سالنهای انتظار فرودگاه مشرف به باند پرواز مرکب 60
پوسته خارجی سالنهای انتظار در فرودگاه راه آهن، مترو و ترمینال ساده 45
مرکب 40

 

4-9-2-18 صدابندی کوبه ای

تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) و درجه صدابندی کوبه ای (IIC) مجاز برای سقف بین طبقات در فضاهای بسته مراکز ترابری در جدول ۱۸-۲-۹-۴ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۹-۴ : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در فضاهای بسته مراکز ترابری
موقعیت سقف حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) بر حسب دسی بل حداقل درجه صدابندی کوبه ای (IIC) برحسب دسی بل
سقف سالنهای انتظار در فرودگاه، راه آهن، مترو و ترمینال 65 45

 

10-2-18 فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون الزامی است.

1-10-2-18 نوفه زمینه

تراز نوفه زمینه LAeq(30) و برسنج نوفه ترجیحی (PNC) مجاز در فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون در جدول ۱۸-۲-۱۰-۱ ارائه شده است.

لازم به ذکر است در این مقررات برای تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون، رعایت مقدار حداکثر LAeq(30) اجباری است و شاخص PNC به عنوان توصیه مطرح می شود.

جدول ۱۸-۲-۱۰-۱ : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون
نوع فضا حداکثر تراز معادل صدا، LAeq(30) بر حسب دسی بل حداکثر برسنج نوفه ترجیحی، PNC، بر حسب دسی بل
سرویس بهداشتی خصوصی 50 45
سرویس بهداشتی عمومی 55 50
آشپزخانه عمومی- صنعتی و رختشوی خانه 55 50
فضاهای تأسیساتی و موتورخانه[20] 65 60

 

2-10-2-18 زمان واخنش

الزام خاصی در مورد زمان و اخنش برای فضاهای ذکر شده در جدول ۱۸-۲-۱۰-۱ وجود ندارد.

3-10-2-18 صدابندی هوابرد

شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) یا درجه تراگسیل صدا (STC)، مجاز برای جداکننده های[21] بین فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون ذکر شده در جدول (۱۸-۲-۱۰-۱) و سایر فضاها، در جدول ۱۸-۲-۱۰-۲ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۱۰-۲: صدابندی هوابرد مجاز برای بین فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون[22] و سایر فضاها
موقعیت جدا کننده نوع جدا کننده حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw)/ حداقل درجه تراگسیل صدا (STC) بر حسب دسی بل
پوسته خارجی سرویس بهداشتی عمومی ساده 40
مرکب 35
پوسته خارجی آشپزخانه عمومی- صنعتی و رختشوی خانه ساده 40
مرکب 35
دیوار جدا کننده فضاهای تأسیساتی، موتورخانه و آسانسور از سایر فضاهای مجاور ساده 55
دیوار جدا کننده سرویس بهداشتی عمومی از سایر فضاهای مجاور ساده 50
جداکننده سرویس بهداشتی عمومی از راهرو مرکب 35
سقف جداکننده فضاهای تأسیساتی، موتورخانه و آسانسور از سایر فضاهای مجاور ساده 55
سقف جداکننده سرویس بهداشتی عمومی از سایر فضاهای مجاور ساده 50
سقف جداکننده سرویس بهداشتی عمومی از راهرو ساده 35

 

4-10-2-18 صدابندی کوبه ای

تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) و درجه صدابندی کوبه ای (IIC) مجاز برای سقف بین فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون (ذکر شده در جدول ۱۸-۲-۱۰-۱) و سایر فضاها، در جدول ۱۸-۲-۱۰-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۱۰-۳ : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون و سایر فضاها
موقعیت سقف حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) بر حسب دسی بل حداقل درجه صدابندی کوبه ای (IIC) برحسب دسی بل
سرویس بهداشتی عمومی، آشپزخانه عمومی- صنعتی، رختشوی خانه، فضاهای تأسیساتی، موتورخانه و آسانسور بالای فضاهای همانند 65 45
سرویس بهداشتی عمومی، آشپزخانه عمومی- صنعتی، رختشویخانه، فضاهای تأسیساتی، موتورخانه و آسانسور بالای سایر فضاها 50 60

[1] زیر گروه های “م-۲” و “م-3” از تصرف مسکونی /اقامتی بر اساس دسته بندی تصرف ها از مباحث ۳ و ۴ مقررات ملی ساختمان.

[2] فضاهای بسته عمومی مانند سرسرای ورودی، راهرو، راه پله.

[3] در صورتی که جداکننده مرکب باشد، برای محاسبه شاخص کاهش صدای آن به پیوست ۱ مراجعه شود.

[4] در مورد فضاهای ترکیبی مقدار کمتر ملاک عمل قرار می گیرد. (به عنوان مثال در حالتی که اتاق نشیمن و آشپزخانه به طور مشترک بر روی اتاق خواب قرار گیرند، Lnw =48 dB در نظر گرفته شود)

[5] زیرگروه “م- 1” از تصرف مسکونی/ اقامتی (بر اساس دسته بندی تصرفها از مباحث ۳ و ۴ مقررات ملی ساختمان)

[6] در مورد فضاهای اداری مکانهای ورزشی تفریحی، سالنهای پذیرایی و سالنهای سخنرانی در هتلها به الزامات این فضاها در بندهای مربوط مراجعه شود.

[7] در مورد فضاهای اداری مکانهای ورزشی تفریحی، سالنهای پذیرایی و سالنهای سخنرانی در هتلها به الزامات این فضاها در بندهای مربوط مراجعه شود.

[8] از قبیل سالن انتظار (لابی)، رستوران، آشپزخانه دفاتر اداری و …

[9] منظور از سقف در این مقررات، مجموعه ای متشکل از سقف سازه ای با کف سازی نهایی و سقف کاذب است.

[10] برای سالنهای همایش و سخنرانی و نمازخانه به بند 18-۲-۷ ، برای بخشهای اداری به ضوابط مربوط در بند 18-2-6 و برای غذاخوری و بوفه به بند ۱۸-۲-۸ مراجعه شود.

[11] کارگاه های سبک مانند: کارگاه های نقاشی، طراحی، آتلیه، معماری اتاق کامپیوتر و امثال آنها.

[12] کارگاه های سنگین مانند: کارگاه های مجسمه سازی، جوش کاری، نجاری و امثال آنها.

[13] زیرگروه های “د-۱” و “۵-۲ ” از تصرف درمانی/  مراقبتی (بر اساس دسته بندی تصرفها از مباحث ۳ و ۴ مقررات ملی ساختمان)

[14] فضاهای بسته عمومی مانند پذیرش، ورودی، راه پله و راهروهای عمومی، خدمات و داروخانه

[15] فضای بسته عمومی مانند سرسرای ورودی، راهرو، راه پله.

[16] زیرگروه “ت-۱” و “ت-3” از تصرف تجمعی (بر اساس دسته بندی تصرفها از مباحث ۳ و ۴ مقررات ملی ساختمان)

[17] اماکن مذهبی که در آنها سخنرانی انجام می شود، از ضوابط مربوط به سالن های سخنرانی پیروی میکنند.

[18] زیر گروه های “ت-۳” و “ت-۴” و “ت-۵” از تصرف تجمعی (بر اساس دسته بندی تصرف ها از مباحث ۳ و ۴ مقررات ملی ساختمان)

[19] زیرگروه “ت-۳ ” از تصرف تجمعی (بر اساس دسته بندی تصرفها از مباحث ۳ و ۴ مقررات ملی ساختمان)

[20] شامل کلیه موتورخانه های تأسیسات آسانسور، استخر و …..

[21] در صورتی که جداکننده مرکب باشد، برای محاسبه شاخص کاهش صدای آن به پیوست ۱ مراجعه شود.

[22] کاربردهای ذکر شده در جدول ۱۸-۲-۱۰-۱

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد

1-1-2-18 : منطقه بندی شهری از نظر تراز نوفه محیطی

1-2-2-18 : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی ساختمانهای مسکونی

2-2-2-18 : صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در ساختمانهای مسکونی

3-2-2-18 : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در ساختمانهای مسکونی

1-3-2-18 : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هتل ها

2-3-2-18 : زمان واخنش بهینه در فضاهای داخلی هتل ها

3-3-2-18 : صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در هتل ها

4-3-2-18 : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در هتلها

1-4-2-18 : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی تصرفهای آموزشی

2-4-2-18  : زمان واخنش بهینه در فضاهای داخلی تصرفهای آموزشی

3-4-2-18 : صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در تصرفهای آموزشی

4-4-2-18 : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در تصرفهای آموزشی

1-5-2-18 : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی مراکز بهداشتی درمانی

2-5-2-18 : زمان واخنش بهینه در فضاهای داخلی مراکز بهداشتی درمانی

3-5-2-18 : صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در فضاهای داخلی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

4-5-2-18 : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در مراکز بهداشتی درمانی

1-6-2-18 : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی تصرف های/ اداری حرفه ای و کسبی / تجاری

2-6-2-18 : زمان واخنش بهینه در فضاهای داخلی تصرفهای اداری/ حرفه ای و کسبی / تجاری

3-6-2-18 : صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در تصرفهای اداری/ حرفه ای و کسبی / تجاری

4-6-2-18 : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در تصرفهای اداری/ حرفه ای و کسبی / تجاری

1-7-2-18 : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی مراکز فرهنگی

2-7-2-18 : صدابندی هوابرد مجاز برای جدا کننده ها در مراکز فرهنگی

3-7-2-18 :  صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در مراکز فرهنگی

1-8-2-18  : تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز ورزشی و تفریحی

2-8-2-18 : حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی مراکز ورزشی و تفریحی

3-8-2-18 : صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در مراکز ورزشی و تفریحی

4-8-2-18: صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در مرا مراکز ورزشی و تفریحی

1-9-2-18 : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای بسته مراکز ترابری

2-9-2-18  : صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در فضاهای بسته مراکز ترابری

4-9-2-18  : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در فضاهای بسته مراکز ترابری

1-10-2-18  : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون

2-10-2-18 : صدابندی هوابرد مجاز برای بین فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون و سایر فضاها

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها