8-14-special-heating-and-cooling-devices

8-14 دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه

1-8-14 کلیات

1-1-8-14 دامنه کاربرد

الف) طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه باید طبق الزامات مندرج در این فصل صورت گیرد.

ب) این فصل الزامات دستگاه های زیر را مقرر می دارد:

(۱) شومینه

(۲) بخاریهای با سوخت گاز، مایع و جامد یا برقی

(۳) کوره هوای گرم

(۴) گرم کننده سونا

(۵) کولرهای گازی

(۶) خنک کننده های تبخیری

(۷) گرم کننده تابشی

(۸) تجهیزات و وسایل رانده شده توسط موتور و توربین گاز

(۹) برج خنک کن

2-1-8-14 نصب دستگاه ها

الف) کابل کشی و اتصالات الکتریکی به دستگاه ها باید طبق الزامات «مبحث سیزدهم، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها» انجام گیرد.

ب) اتصال لوله آب تغذیه و تخلیه فاضلاب دستگاه ها باید طبق الزامات «مبحث شانزدهم، تأسیسات بهداشتی» صورت گیرد.

پ) دودکش دستگاه های گرم کننده باید طبق الزامات فصل یازدهم این مبحث طراحی و نصب شود.

ت) اتصال لوله گاز سوخت به دستگاه ها باید طبق الزامات «مبحث هفدهم، لوله کشی گاز طبیعی» صورت گیرد.

ث) اتصال لوله سوخت مایع به دستگاه ها باید طبق الزامات فصل دوازدهم این مبحث صورت گیرد.

3-1-8-14 محدودیتهای کاربری و نصب

الف) دستگاه های گرم کننده با سوخت گاز ، مایع و جامد نباید در فضاهای با خطر نصب شوند.

ب) دستگاه های گرم کننده با سوخت گاز، مایع و جامد نباید در مسیرهای فرار روی کف نصب شوند.

پ) در فضای داخلی ساختمانهای عمومی، نصب دستگاه های گرم کننده با سوخت گاز، مایع و جامد ممنوع است. این ممنوعیت از جمله شامل موارد زیر می شود:

(۱) اتاق مهمان در مهمانسرا و هتل

(۲) اتاق ادارات

(۳) دفاتر کار و کلاسهای آموزش و درس، در کودکستان، مدرسه و مراکز آموزشی دیگر

(۴) خوابگاه عمومی

(۵) خانه سالمندان

(۶) اتاق بیماران و فضاهای درمانی، در بیمارستان و درمانگاه

(۷) آسایشگاه و نقاهتگاه

(۸) زندان و کانون اصلاح و تربیت

(۹) شیرخوارگاه و مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

(۱۰) بیمارستان روانی، خانه بیماران روانی و ساختمانهای مشابه

(۱۱) سالن اجتماعات

4-1-8-14 تأمین هوای احتراق

هوای احتراق دستگاه گرم کننده با سوخت گاز و مایع باید طبق الزامات فصل نهم این مبحث تأمین شود.

2-8-14 شومینه با سوخت جامد

1-2-8-14 شومینه با مصالح بنائی با سوخت جامد باید طبق الزامات مباحث سوم، چهارم و پنجم از مقررات ملی ساختمان طراحی و ساخته شود.

2-2-8-14 لوازم جانبی شومینه باید با الزامات استاندارد UL907 مطابقت داشته باشد.

3-8-14 شومینه گازی

1-3-8-14 شومینه گازی نباید به عنوان تنها وسیله گرم کننده اتاق استفاده شود.

2-3-8-14 شومینه گازی ساخته شده در کارخانه باید طبق الزامات مندرج در UL-127 طراحی و ساخته شود.

3-3-8-14 شومینه گازی باید چنان ساخته و نصب شود که کف اجاق آن به طور مشخص و آشکار جدا از کف اتاق باشد.

4-3-8-14 شومینه گازی باید مجهز به کنترل اطمینان وجود شعله باشد، تا در صورت از کار افتادن شمعک و روشن نشدن شومینه و یا خاموش شدن شعله اصلی، جریان گاز ورودی به شومینه را به طور خودکار قطع کند.

5-3-8-14 شومینه گازی باید مجهز به دمپر دستی تنظیم سطح مقطع دهانه خروجی دود به دودکش باشد، تا بتوان براساس توصیه کارخانه سازنده، سطح خروجی دود را تنظیم کرد.

6-3-8-14 در صورت تعبیه شومینه گازی در محفظه ساختمانی، دریچه های ورودی هوا و دسترسی و پانلهای رویۀ دستگاه باید، برای تعمیرات و سرویس دوره ای، به آسانی قابل باز شدن و برداشتن باشند.

7-3-8-14 شومینه گازی باید مجهز به شیر قطع و وصل دستی ورود گاز باشد. این شیر باید در خارج از اجاق دستگاه و نزدیک به آن و در اتاق نصب شومینه قرار گیرد.

4-8-14 بخاری نفتی با دودکش

1-4-8-14 بخاری نفتی باید طبق الزامات استانداردهای ملی ۱۲۱۱۸، ۱۲۱۱۹ و 12120 طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد.

2-4-8-14 بخاری نفتی باید مجهز به کنترل دستی تنظیم مقدار سوخت و شیردستی قطع و وصل سوخت باشد.

3-4-8-14 بخاری نفتی، باید مجهز به تنظیم کننده مکش، در لوله رابط دودکش باشد.

4-4-8-14 فاصله بخاری تا دیوارها نباید از ۱۵۰ میلیمتر (۶ اینچ) کمتر باشد. فاصله هر نوع پرده و مواد سوختنی با بخاری نباید کمتر از ۳۰۰ میلیمتر (۱۲ اینچ) باشد.

5-4-8-14 نصب بخاری نفتی روی کف شیب دار ممنوع است.

5-8-14 بخاری گازی با دودکش

1-5-8-14 بخاری گازی با دودکش باید طبق الزامات استاندارد ملی ۱-۱۲۲۰ و استاندارد ملی تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی 2-1220، طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد.

2-5-8-14 بخاری گازی برای روشن کردن باید مجهز به فندک خودکار، کنترل اطمینان وجود شعله و کنترل خودکار قطع گاز باشد، تا با خاموش شدن شمعک، جریان گاز ورودی به دستگاه به طور خودکار قطع شود.

3-5-8-14 بخاری گازی باید مجهز به شیر قطع و وصل دستی گاز باشد.

4-5-8-14 فاصله بخاری تا دیوارها نباید کمتر از ۱۵۰ میلی متر (۶ اینچ) باشد. فاصله هر نوع پرده و مواد سوختنی از بخاری نباید از ۳۰۰میلیمتر ( 12 اینچ) کمتر باشد.

5-5-8-14 نصب بخاری گازی روی کف شیب دار ممنوع است.

6-8-14 بخاری گازی بدون دودکش

1-6-8-14 نصب بخاری گازی بدون دودکش در واحدهای مسکونی ممنوع است.

2-6-8-14 بخاری گازی بدون دودکش باید طبق الزامات مقرر در استاندارد ملی ۷۲۶۸ و استاندارد ملی تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی 2-7268، طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد.

3-6-8-14 ظرفیت گرمایی بخاری گازی بدون دودکش نباید بیشتر از 11/7 کیلووات (۴۰۰۰۰ بی تی یو در ساعت) باشد. همچنین، ظرفیت گرمایی نباید از 0/21 کیلووات بر متر مکعب (20/31 بی تی یو در ساعت بر فوت مکعب) حجم اتاقی که دستگاه در آن قرار میگیرد، بیشتر باشد. اگر اتاق از طریق در یا بازشوی دایمی مستقیماً با فضای دیگر مرتبط باشد، برای محاسبه ظرفیت، می توان این فضا را هم به حجم اتاق اضافه کرد.

4-6-8-14 بخاری گازی بدون دودکش باید به کنترل وجود حداقل مقدار اکسیژن مجهز باشد، تا در صورت کاهش نسبت اکسیژن در هوای محیط از میزان تعیین شده در کارخانه سازنده، جریان ورود گاز به دستگاه به طور خودکار قطع شود. این کنترل باید در کارخانه تنظیم گردد و امکان تغییر یا تنظیم مجدد توسط بهره بردار نداشته باشد. مقدار نسبت اکسیژن به هر حال نباید کمتر از ۱۸ درصد باشد.

5-6-8-14 نصب، راه اندازی و بازدید ادواری بخاری گازی بدون دودکش باید توسط کارشناس فنی شرکت سازنده صورت گیرد.

7-8-14 بخاری برقی

1-7-8-14 بخاری برقی فقط برای گرم کردن فضاها و اتاقهای کوچک باید استفاده شود.

2-7-8-14 بخاری برقی با نصب ثابت باید بر طبق الزامات مندرج در استاندارد ANSI/UL 499 و استاندارد ملی تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی ۲-۷۳۴۲، طراحی و ساخته شده باشد.

3-7-8-14 کنترل بخاری برقی باید به صورت دستی و چند مرحله ای باشد و مقررات الکتریکی کلیدهای قطع و وصل و کنترل در مورد آن رعایت شود.

4-7-8-14 بخاری برقی باید مجهز به کلید اصلی خودکار باشد، تا فقط در صورتی که مطابق توصیه کارخانه سازنده نصب شده است، روشن شود و در صورت افتادن بخاری و یا نصب نادرست، از روشن شدن بخاری جلوگیری کند.

5-7-8-14 بخاری برقی باید با رعایت الزامات مندرج در «مبحث سیزدهم، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها» نصب شود.

6-7-8-14 در فضاهای مرطوب و خیس، نصب بخاری برقی مجاز نیست، مگر آنکه سازنده آن را برای نصب در چنین فضاهایی طراحی و ساخته باشد و مورد تأیید قرار گیرد.

7-7-8-14 نصب بخاری برقی در مکانهایی که ممکن است در معرض ضربات یا صدمات فیزیکی قرار گیرد، مجاز نیست.

8-8-14 کوره هوای گرم بدون کانال

1-8-8-14 کورۀ هوای گرم با سوخت گاز یا مایع باید مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب شود.

2-8-8-14 کوره هوای گرم با سوخت گاز، از نظر ایمنی و عملکرد، باید مطابق الزامات مندرج در استاندارد ANSI Z21.47 آزمایش و تأیید شود.

3-8-8-14 کوره هوای گرم با سوخت مایع، از نظر ایمنی و عملکرد، باید مطابق الزامات مندرج در استاندارد ANSI/UL 729 آزمایش و تأیید شود.

4-8-8-14 نصب کوره هوای گرم بدون کانال در فضاهای زیر مجاز نیست:

الف) راهروهای دسترسی و هال آسانسورها در سالن اجتماعات، تئاتر و سینما

ب) راهروهای خروج اضطراری سالن اجتماعات، تئاتر و سینما

5-8-8-14 فاصله کوره هوای گرم تا دیوارها نباید از ۳۰۰ میلیمتر (۱۲ اینچ) کمتر باشد. مدل های دیواری باید طوری نصب شوند که از دیوار مجاور دست کم ۱۵۰ میلی متر (۶ اینچ) فاصله داشته باشند. فاصله کوره هوای گرم با هر نوع پرده و یا جداره سوختنی نباید کمتر از ۳۰۰ میلیمتر (۱۲ اینچ) باشد. فضای دسترسی در جلو دستگاه و محل مشعل و تابلوی کنترل باید دست کم ۴۵۰ میلیمتر (۱۸ اینچ ) باشد. فاصله قسمت زیرین کوره تا کف باید دست کم ۱۵۰ میلی متر (۶ اینچ) باشد.

6-8-8-14 ترموستات دستگاه باید در فضایی که با آن دستگاه گرم می شود، نصب گردد.

9-8-14 کوره هوای گرم کانالی

1-9-8-14 کوره هوای گرم کانالی با سوخت گاز یا مایع باید مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب شود.

2-9-8-14 کوره هوای گرم کانالی با سوخت مایع باید مطابق الزامات مندرج در ANSI/UL 727 آزمایش و تأیید شود.

3-9-8-14 کوره هوای گرم کانالی با سوخت گاز باید مطابق الزامات مندرج در  ANSI Z21.47/CSA 2.3 آزمایش و تأیید شود.

4-9-8-14 کوره هوای گرم کانالی با گرم کننده برقی باید مطابق ANSI/UL 1995 آزمایش و تأیید شود.

5-9-8-14 سطح مقطع آزاد و بدون مانع کانالهای هوای تازه، رفت و برگشت، برای هر وات ظرفیت گرمایی ،کوره نباید کمتر از ۴/۴ میلیمتر مربع (۲ اینچ مربع برای هر ۱۰۰۰ بی تی یو در ساعت) باشد. در صورت نصب هر نوع دمپر تنظیم یا قطع و وصل هوا در داخل کانالهای دستگاه، کاهش سطح مفید کانال باید محاسبه و در اندازه های کانال منظور گردد.

6-9-8-14 نصب کوره هوای گرم کانالی در فضاهای زیر مجاز نیست:

الف) راهروهای دسترسی سالن اجتماعات، تئاتر و سینما؛

ب) راهروهای خروج اضطراری سالن اجتماعات، تئاتر و سینما.

7-9-8-14 تأمین هوای تازه یا برگشت هوای ،کوره از فضاهای زیر مجاز نیست:

الف) حمام؛

ب) توالت و دستشویی؛

پ) آشپزخانه؛

ت) گاراژ؛

ث) فضاهای با خطر.

8-9-8-14 ترموستات دستگاه باید در فضایی که با همان دستگاه گرم می شود و یا بر روی کانال برگشت هوا، در ورود به دستگاه، نصب گردد.

9-9-8-14 برای تأمین هوای تازه و جریان هوای رفت و برگشت، دستگاه باید مطابق الزامات “فصل ششم” کانال کشی شود. برگشت هوای یک واحد مسکونی نباید توسط دستگاه به واحد مسکونی دیگر فرستاده شود.

10-9-8-14 موقعیت دریچه های تأمین هوای تازه و هوای برگشت دستگاه باید مطابق الزامات “فصل چهارم” این مبحث باشد.

11-9-8-14 دودکش کوره باید با رعایت الزامات مندرج در «فصل یازدهم، دودکش» طراحی ساخته و نصب شود.

12-9-8-14 ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع باید با رعایت الزامات مندرج در “فصل دوازدهم” این مبحث انجام گیرد.

10-8-14 گرم کننده برقی سونا

1-10-8-14 گرم کننده برقی سونا باید مطابق استاندارد ملی ۵۳-۲-۱۵۶۲ و الزامات مبحث سیزدهم مقررات ملی باشد.

2-10-8-14 گرم کننده برقی سونا باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب شود. دستگاه باید در محلی نصب شود که امکان تماس و برخورد تصادفی افراد با آن وجود نداشته باشد.

3-10-8-14 این گرم کننده باید مجهز به حفاظ و پوشش مخصوص مورد تأیید باشد تا از تماس و برخورد افراد با آن جلوگیری شود. پوشش باید از مصالحی انتخاب شود که دارای ضریب هدایت حرارتی ناچیز باشد. این حفاظ نباید موجب کاهش قابل توجه انتقال حرارت به اتاق سونا شود. حفاظ و دریچه دسترسی نباید در داخل جدارهای ساختمانی قرار گیرد و یا بصورت دایم به آنها متصل گردد.

4-10-8-14 گرم کننده باید دارای ترموستات مخصوصی باشد که علاوه بر کنترل دمای دلخواه، حداکثر دما را به ۹۰ درجه سلسیوس (۱۹۴ درجه فارنهایت) محدود کند. چنانچه ترموستات جزئی از گرم کننده نباشد، حسگر ترموستات باید در فاصله ۱۵۰ میلیمتر (۶ اینچ) از سقف اتاق نصب شود.

5-10-8-14 گرم کننده باید به زمان سنج برای کار کرد حداکثر یک ساعت پس از هر بار روشن شدن مجهز باشد و سپس به صورت خودکار خاموش شود. این زمان سنج باید در خارج از اتاق سونا نصب شود.

6-10-8-14 اتاق سونا باید به دریچه تهویه طبیعی مجهز باشد. ابعاد این دریچه که در بالای در ورودی اتاق سونا نصب می شود، نباید از ۱۰۰×۲۰۰میلیمتر (4×8 اینچ) کمتر باشد.

7-10-8-14 بر روی در ورودی اتاق سونا، باید تابلویی که مضمون زیر با خط خوانا بر روی آن نوشته شده است، نصب گردد:

«حداکثر زمان ماندن در سونا ۳۰ دقیقه است. اقامت بیشتر ممکن است برای سلامتی زیان آور باشد. افراد با سابقه بیماریهای قلبی و تنفسی، باید در مورد استفاده از سونا با پزشک مشورت کنند».

11-8-14 کولرگازی و پمپ حرارتی

1-11-8-14 کولرهای گازی پنجره ای و دو تکه (اسپیلیت) باید از نظر عملکردی با رعایت الزامات مندرج استاندارد ملی ۶۰۱۶ و از جنبۀ ایمنی برقی مطابق استاندارد ملی ۴۰-۲-۱۵۶۲ طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشند. همچنین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی کولر گازی پنجره ای مطابق استاندارد ملی ۲-۶۰۱۶ و کولر دوتکه مطابق استاندارد ملی ۱۰۶۳۸ رعایت شده و دارای برچسب انرژی باشند. کولر گازی کانال دار باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد ملی ۶۹۴۲ طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد.

2-11-8-14 کولرگازی باید براساس توصیه کارخانه سازنده نصب شود و همه قطعات آن برای بازبینی و تعمیرات، به راحتی در دسترس باشد. نصب قسمتهائی از کولر گازی روی نمای ساختمان که مشرف به معابر عمومی است ممنوع است.

3-11-8-14 کابل کشی های برقی، پریز حفاظت و اتصال زمین دستگاه باید با رعایت الزامات مندرج در «مبحث سیزدهم، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها» انجام شود.

4-11-8-14 طراحی و ساخت اجزای سیکل تبرید و انتخاب نوع مبرِّد باید براساس مندرجات فصل سیزدهم این مبحث باشد.

5-11-8-14 کولرگازی باید مجهز به کنترل کننده دما و کلید انتخاب دور دمنده هوا باشد.

12-8-14 کولر آبی

1-12-8-14 کولرآبی باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد ملی طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد. همچنین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی این نوع کولر طبق استاندارد ملی ۲-۴۹۱۰ رعایت شده و دارای برچسب انرژی باشد.

2-12-8-14 کولرآبی باید براساس دستورالعمل کارخانه سازنده و با رعایت الزامات زیر نصب شود:

الف) کولرآبی نباید بالای معابر عمومی نصب شود . مگر آنکه در زیر آن سینی قطره گیر با لوله تخلیه به دور از معابر تعبیه شود.

(۱) تکیه گاه کولر باید با توجه به همۀ بارهای وارده از جمله بار ناشی از زمین لرزه محاسبه و ساخته و اجرا شده باشد.

ب) کولر آبی باید در محلی نصب شود که الزامات فصل چهارم این مبحث در مورد جلوگیری از ورود هوای آلوده ذرات گردو غبار، گازهای زیان آور و بوهای نامطبوع به داخل آن رعایت شود.

پ) کولرآبی باید دست کم ۳ متر (۱۰ فوت) از دهانۀ دودکش فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکه این دهانه دست کم یک متر از سطح رویی کولر بالاتر باشد.

ت) کولرآبی باید دست کم ۳ متر (۱۰ فوت) از دهانه هواکش فاضلاب ساختمان فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکه این دهانه دست کم یک متر از سطح رویی کولر بالاتر باشد.

ت) در اطراف ،کولر باید به میزان دست کم ۶۰۰ میلیمتر (۲۴ اینچ) و در زیر کولر دست کم ۳۰۰ میلی متر (۱۲ اینچ) فضای دسترسی و سرویس وجود داشته باشد.

3-12-8-14 کابل کشی برق و حفاظت الکتریکی دستگاه باید با رعایت الزامات مندرج در «مبحث سیزدهم، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها» انجام شود.

4-12-8-14 کانال کشی هوای کولر باید با رعایت الزامات “فصل ششم” این مبحث انجام شود.

5-12-8-14 لوله کشی آب تغذیه کولرآبی، باید با شیر قطع و وصل مستقل باشد والزامات عـدم برگشت جریان در آن رعایت شود. لوله سرریز آب اضافه و تخلیه کولر، اگر به شبکه فاضلاب وارد می شود، باید غیر مستقیم و با رعایت الزامات «مبحث شانزدهم، تأسیسات بهداشتی» باشد. در نصب کولر در تراس یا بالکن، پیش بینی کف شوی به قطر اسمی حداقل ۵۰ میلی متر (۲ اینچ) الزامی است.

13-8-14 گرم کننده تابشی

1-13-8-14 طرح و نصب گرم کننده تابشی نوع الکتریکی باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد NFPA  70 یا CSA c22-1 و الزامات مبحث سیزدهم مقررات ملی انجام شود.

2-13-8-14 طرح و نصب گرم کننده تابشی نوع گازسوز باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد NFPA-54 یا ANSI Z223-1 و الزامات مبحث هفدهم مقررات ملی انجام شود.

3-13-8-14 دودکش کوره باید با رعایت الزامات مندرج در «فصل یازدهم، دودکش» طراحی، ساخته و نصب شود.

4-13-8-14 گاز سوخت باید طبق الزامات مندرج در «مبحث هفدهم، لوله کشی گاز طبیعی» لوله کشی شود.

5-13-8-14 کابل کشی های برقی، پریز، حفاظت و اتصال زمین دستگاه باید با رعایت الزامات مندرج در «مبحث سیزدهم، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها » انجام شود.

6-13-8-14 دستگاه باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب گردد.

– فاصله اطراف دستگاه (بجز سطح تابش) با مصالح سوختنی یا غیر سوختنی باید دست کم 600 میلی متر (۲۴ اینچ) باشد.

– فاصله سطح تابش دستگاه باید از مصالح سوختنی دست کم ۱۲۰۰ میلیمتر (۴ فوت) و ارتفاع نصب دستگاه از کف دست کم ۲۴۰۰ میلیمتر (۸ فوت ) باشد.

– نصب دستگاه در پارکینک و گاراژها باید با رعایت الزامات  NFPA 88-A و NFPA-30 انجام شود و فاصله سطح تابش دستگاه از بالای اتومبیل دست کم ۱۲۰۰ میلیمتر (۴ فوت) باشد.

– نصب دستگاه در ا آشیانه هواپیما باید با رعایت الزامات ANSI/NFPA 409 انجام شود.

– نصب دستگاه در محل درز انبساط ساختمان ممنوع است.

– تکیه گاه یا آویز دستگاه باید برای همۀ بارهای وارده از جمله بار ناشی از زمین لرزه محاسبه و اجرا شود.

۱۴-۸-۱۴- تجهیزات و وسائل رانده شده توسط موتور و توربین گاز

1-14-8-14 نصب موتورهای احتراق داخلی با سوخت مایع و توربینهای گازی ثابت، شامل ذخیره و لوله کشی سوخت، تأمین هوای احتراق و تهویه و تخلیه محصولات احتراق، باید با رعایت الزامات مندرج در NFPA 37 انجام شود.

ب) نصب ژنراتور و سیستم انتقال انرژی الکتریکی باید مطابق دستور العمل کارخانه سازنده و الزامات مبحث سیزدهم مقررات ملی انجام شود.

پ) در صورتی که قرار باشد برق اضافی تولیدی به وزارت نیرو فروخته شود رعایت مقررات و الزامات تنظیم شده توسط آن وزارت خانه الزامی است.

2-14-8-14 گاز سوخت موتورهای احتراق داخلی و توربینهای گازی باید طبق الزامات مندرج در «مبحث هفدهم ، لوله کشی گاز طبیعی» لوله کشی شود.

3-14-8-14 نصب تجهیزات تولید حرارت و برودت با استفاده از موتورهای احتراق داخلی و توربین ها باید مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده انجام شود.

4-14-8-14 صدا و ارتعاش تولید شده توسط دستگاه باید از حدود الزامات مبحث هجدهم مقررات ملی فراتر نرود.

15-8-14 برجهای خنک کننده

1-15-8-14 استاندارد ساخت

خنک کننده از نظر عملکرد باید مطابق یکی از استانداردهای زیر باشد:

استاندارد ملی ۱۰۶۳۵

BS EN 13741

1-15-8-14 محل نصب

الف) محل نصب برج خنک کننده باید دست کم ۶ متر (۲۰ فوت) از هر ورودی هوای تهویه یا بازشوی ساختمان فاصله افقی داشته باشد و یا دست کم ۱۵۰۰ میلیمتر (۵ فوت) بالاتر از لبه بالائی دهانه ورود هوای تهویه یا هر بازشوی ساختمان قرار گیرد.

ب) تمام اجزای برج خنک کننده باید برای بازرسی و تعمیر در دسترس باشد. در صورت نصب در ارتفاع الزامات کلى فصل سوم باید رعایت شود.

2-15-8-14 صدا

فاصله برج خنک کن تا هر فضای کار یا سکونت باید به اندازه ای باشد که شدت صدای ناشی از کار برج دستگاه از الزامات مبحث هیجدهم مقررات ملی فراتر نرود.

3-15-8-14 آب تغذیه

آب تغذیۀ برج خنک کننده باید از نظر آلودگی میکروبی در حد آب آشامیدنی باشد. کفشوی برای تخلیه آب خروجی از دستگاه مطابق الزامات مبحث شانزدهم مقررات ملی باید پیش بینی شود.

4-15-8-14 نصب

الف) برج خنک کننده باید روی پایه ای که برای تحمل بارهای وارده از جمله بارهای ناشی از وزن  دستگاه در حال کار، باد و زلزله،  با روشهای معتبر مهندسی طراحی و ساخته شده باشد نصب شود.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها