19-6-balanced-method-performance-base

١٩-٦ روش موازنه‌ای‌ (کارکردی‌)

این‌ روش یکی‌ از چهار روش طراحی‌ تعیین‌شده در این‌ مبحـث‌ اسـت‌. کـاربرد ایـن‌ روش تنهـا در صورتی‌ مجاز است‌ که‌ شرایط‌ تعیین‌شده در ١٩-٣-٢-١-١ مورد رعایت‌ قرار گرفته‌باشد. در حالتی‌ که‌ شرایط‌ لازم محقق‌ نشود، لازم خواهد بود طراحـی‌ سـاختمان بـه‌ روش نیـاز انـرژی‌ سـاختمان (فصل‌ ١٩-٧) یا روش کارایی‌ انرژی‌ ساختمان (فصل‌ ١٩-٨) صورت گیرد.

١٩-٦-١ اصول کلی‌

در صورت طراحی‌ ساختمان به‌روش موازنه‌ای‌ (کـارکردی‌)، تـأثیر متقابـل‌ عناصـر مختلـف‌ پوسـته‌ خارجی‌ ساختمان بر ضریب‌ انتقال حرارت ساختمان مد نظر قرار می‌گیرد. در نتیجه‌، ضعف‌ یکی‌ از عناصر ساختمانی‌ را می‌توان توسط‌ یک‌ یا چند عنصر ساختمانی‌ دیگر بـا مشخصـات برتـر جبـران نمود، تا ضریب‌ انتقال حرارت کل‌ یا بخشی‌ از ساختمان از ضریب‌ انتقال حرارت سـاختمان مرجـع‌ کمتر باشد. ولی‌ کماکان، همانند روش تجویزی‌، ارتقاء مشخصات حرارتی‌ سیسـتم‌هـای‌ تأسیسـات مکانیکی‌ و یا الکتریکی‌ امکان تخفیف‌ گرفتن‌ برای‌ پوسته‌ خارجی‌ ساختمان (یا بـالعکس‌) را فـراهم‌ نمی‌سازد.

در عین‌ حال، در روش موازنه‌ای‌ (کارکردی‌)، هماننـد روش تجـویزی‌، امکـان طراحـی‌ بخـش‌هـای‌ مختلف‌ (پوسته‌ خارجی‌ یـا معمـاری‌، تأسیسـات مکـانیکی‌ و الکتریکـی‌ و همچنـین‌ سیسـتم‌هـای‌ تجدیذیر)، به‌صورت مستقل‌، وجود دارد.

١٩-٦-٢ پوسته‌ خارجی‌ ساختمان

برای‌ محاسبه‌ عایق‌کاری‌ حرارتی‌ ساختمانها به‌روش موازنه‌ای‌، ابتدا بایـد گـروه سـاختمان تعیـین‌ گردد. گروه ساختمان با توجه‌ به‌ عوامل‌ ویژه اصلی‌ (بخش‌ ١٩-٢-٢) و براساس جـدول منـدرج در پیوست‌ ٤ این‌ مبحث‌ تعیین‌ می‌گردد. پس‌ از آن، باید میزان عایق‌کاری‌ حرارتـی‌ سـاختمانهـا، بـا محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح، و مقایسه‌ آن با حداکثر مقـدار مجـاز (ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجع‌) تعیین‌ شود.

در بندهای‌ ١٩-٦-٢-١ و ١٩-٦-٢-٢، روش محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ و ضـریب‌ انتقـال حرارت طـرح توضـیح‌ داده شـده اسـت‌. در شـکل‌ ١٩-٦- ١ نیـز نمـودار گردشـی‌ مراحـل‌ محاسـبات عایق‌کاری‌ حرارتی‌ پوسته‌ ساختمان در روش کارکردی‌ نشان داده شده است‌.

شکل‌ ١٩-٦- ١ نمودار گردشی‌ مراحل‌ روش موازنه‌ای‌ (کارکردی‌)
شکل‌ ١٩-٦- ١ نمودار گردشی‌ مراحل‌ روش موازنه‌ای‌ (کارکردی‌)

 

محاسبات باید برای‌ هر ساختمان منفرد و برای‌ هر واحد آپارتمانی‌ به‌ صورت مستقل‌ انجـام گـردد. در صورت یکسان بودن واحدهای‌ سـاختمان از نظـر مشخصـات حرارتـی‌، کـافی‌ اسـت‌ محاسـبات براساس بعضی‌ واحدهای‌ شاخص‌ صورت گیـرد. شـایان ذکـر اسـت‌ واحـدهای‌ یـک‌ سـاختمان در صورتی‌ یکسان تلقی‌ می‌شوند که‌ شرایط‌ زیر، به‌صورت هم‌زمان، تأمین‌ گردد:

 • ابعادی‌ تقریباً مشابه‌ (با تفاوت زیر ٥ درصد) داشته‌ باشند؛
 • مشخصات حرارتی‌ تمامی‌ عناصر پوسته‌ خارجی‌ واحدهای‌ ساختمان مشابه‌ باشد؛
 • جهت‌گیری‌ و موقعیت‌ جدارها، خصوصاً جدارهای‌ نورگذر، یکسان باشد؛
 • نوع سیستم‌ گرمایش‌، سرمایش‌ و تأمین‌ آب گرم در تمامی‌ واحدها مشابه‌ باشد؛
 • کاربری‌ واحدهای‌ ساختمان یکسان باشد.

طراحی‌ پوسته‌ خارجی‌ ساختمان در صورتی‌ مورد قبول است‌ که‌ شرایط‌ زیر، بـه‌صـورت هـم‌زمـان، تأمین‌ گردند:

 • ضریب‌ انتقال حرارت طرح از ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کمتر باشد؛
 • مشخصــات جــدارهای‌ نورگــذر ( SHGC و TV/SHGC)، بــرای‌ تمــامی‌ جــدارهای‌ نورگــذر ساختمانهای‌ گروه ١، علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٣، بسـته‌ بـه‌ نیاز غالب‌ (گرمایی‌ یا سرمایی‌)، جهت‌ نما، و رده انرژی‌ ساختمان، باید شرایط‌ تعیـین‌شـده در جدول١٩-٥- ٢ را جوابگو باشند؛
 • مشخصــات جــدارهای‌ نورگــذر ( SHGC و TV/SHGC)، بــرای‌ تمــامی‌ جــدارهای‌ نورگــذر ساختمانهای‌ گروه ٢، علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٣، بسـته‌ بـه‌ نیاز غالب‌ (گرمایی‌ یا سرمایی‌)، جهت‌ نما، و رده انرژی‌ ساختمان، باید شرایط‌ تعیـین‌شـده در جدول ١٩-٥- ٧ را جوابگو باشند؛
 • مشخصــات جــدارهای‌ نورگــذر ( SHGC و TV/SHGC)، بــرای‌ تمــامی‌ جــدارهای‌ نورگــذر ساختمانهای‌ گروه ٣، علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٣، بسـته‌ بـه‌ نیاز غالب‌ (گرمایی‌ یا سرمایی‌)، جهت‌ نما، و رده انرژی‌ ساختمان، باید شرایط‌ تعیـین‌شـده در جدول ١٩-٥- ١٢ را جوابگو باشند.

در صورت بیشتر بودن ضریب‌ انتقال حرارت طرح از ضریب‌ انتقال حرارت مرجـع‌، بایـد بـا اصـلاح مشخصات حرارتی‌ و یا مقادیر اجزای‌ پوسته‌ خارجی‌، ضریب‌ انتقـال حـرارت طـرح را، تـا مقـداری‌ مساوی‌ یا کمتر از ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌، کاهش‌ داد.

١٩-٦-٢-١ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌

ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان (Ĥ) بر حسب‌ [W/K] برابر است‌ با حداکثر انتقال حـرارت مجاز از پوسته‌ خارجی‌ ساختمان، در شرایط‌ پایدار و به‌ ازای‌ یک‌ درجه‌ سلسیوس اختلاف دما بین‌ هوای‌ داخل‌ و خارج.

انتقال حرارت از جدارهای‌ مختلف‌ ساختمان مرجع‌ برابر است‌ با حاصل‌ضرب ضریب‌ انتقال حـرارت (سطحی‌) مرجع‌ عناصر مختلف‌ تشکیل‌دهنده پوسته‌ خارجی‌ در مساحت‌ آنها. در محاسبه‌ ضـریب‌ انتقال حرارت مرجع‌، انتقال حرارت از بامها، دیوارها، کف‌های‌ در تماس بـا هـوا یـا خـاك، درهـا و سطوح نورگذر ساختمان در نظر گرفته‌ می‌شود. این‌ جدارها ممکن‌ است‌ در تماس با فضای‌ خـارج، فضاهای‌ کنترل نشده یا خاك باشند.

برای‌ تعیین‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان، لازم است‌ ضرایب‌ انتقال حرارت مرجـع‌ اجـزای‌ پوسته‌ خارجی‌، با در نظر گرفتن‌ گروه ساختمان (پیوست‌ ٤) و رتبه‌ ساختمان از جداول زیربندهای‌ ١٩-٦-٢-٢-٥ تا ١٩-٦-٢-٢-٧ استخراج گردد.

در ضمن‌، لازم است‌ مقادیر اجزای‌ پوسته‌ خارجی‌ ساختمان (شامل‌ مساحت‌ خـالص‌ کـل‌ دیوارهـا، بام، کف‌ مجاور هوا، در، پنجره و سطوح مجاور فضاهای‌ کنترل نشده و محـیط‌ کـف‌ در تمـاس بـا خاك) با توجه‌ به‌ ابعاد داخلی‌ محاسبه‌ گردد. لازم به‌ ذکر است‌ در محاسبه‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجع‌، تنها پل‌ حرارتی‌ کف‌ در تماس با خاك در نظر گرفته‌ می‌شود.

پس‌ از طی‌ مراحل‌ بالا، ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان (Ĥ) از طریـق‌ رابطـه‌ زیـر محاسـبه‌ می‌گردد:

(١٩-٦- ١) Ĥ= (AW × ÛW) + (AR × ÛR) + (AF × ÛF) + (P × ÛP) +(AG × ÛG) + (AD × ÛD)

 

در این‌ رابطه‌ تعاریف‌ مقادیر فیزیکی‌ به‌ شرح زیر است‌:

–         AW       مساحت‌ کل‌ دیوارهای‌ مجاور فضای‌ خارج [m2]
–         ÛW       ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ دیوارها  [W/m2K]
–         AR       مساحت‌ کل‌ بامهای‌ تخت‌ یا شیب‌دار مجاور فضای‌ خارج [m2]
–         ÛR       ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ بام تخت‌ یا شیب‌دار  [W/m2K]
–         AF        مساحت‌ کل‌ کف‌ زیرین‌ در تماس با هوای‌ خارج  [m2]
–         ÛF        ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ کف‌ زیرین‌ در تماس با هوا [W/m2K]
–         P      محیط‌ کل‌ کف‌ زیرین‌ در تماس با خاك، مجاور فضای‌ خارج [m]
–         ÛP        ضریب‌ انتقال حرارت خطی‌ مرجع‌ کف‌ زیرین‌ در تماس با خاك [W/mK]
–         AG       مساحت‌ کل‌ جدارهای‌ نورگذر مجاور خارج (سطوح شیشه‌ و قاب) [m2]
–         ÛG       ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ جدارهای‌ نورگذر با قابهای‌ آنها [W/m2K]
–         AD       مساحت‌ کل‌ درهای‌ مجاور فضای‌ خارج [m2]
–         ÛD       ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ درها [W/m2K]
–         AWB     مساحت‌ کل‌ سطوح در تماس با فضای‌ کنترل نشده [m2]
–         ÛWB     ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ مرجع‌ جدارهای‌ در تماس با فضای‌ کنترل نشده  [W/m2K]

 

توضیحات:

١- سطوح تمام جدارهای‌ ساختمانی‌ (AWB ، AD ، AF ، AR ، AW ) و محیط‌ کف‌ زیرین‌ در تماس بـا خاك (P) از طرف داخل‌ ساختمان محاسبه‌ می‌شوند.

٢- تمام ضرایب‌ انتقال حرارت مرجع‌ عناصر ساختمانی‌ در زیربندهای‌ ١٩-٦-٢-٢-٥ تـا ١٩-٦-٢-٢-٧ ارائه‌ شده است‌.

٣- منظور از «جدار مجاور فضای‌ خارج» جداری‌ است‌ که‌ بین‌ یـک‌ فضـای‌ کنترل شده و فضـای‌ خارج قرار گرفته‌ باشد. همچنین‌ منظور از «جدار مجاور فضای‌ کنترل نشده» جداری‌ است‌ که‌ بین‌ فضای‌ کنترل شده و فضای‌ کنترل نشده قرار گرفته‌باشد (ر.ك. به‌ پیوست‌ ٦). در محاسـبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌، سطوح جدارهای‌ بین‌ فضای‌ کنترل نشده و فضای‌ خارج در نظـر گرفته‌ نمی‌شود.

٤- ضریب‌ انتقال حرارت ÛWB جدارهای‌ در تماس با فضاهای‌ کنترل نشده برابـر اسـت‌ بـا حاصـل‌ ضرب ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ارائه‌شده در جداول ایـن‌ فصـل‌ در ضـریب‌ کـاهش‌ انتقـال حرارت فضاهای‌ کنترل نشده که‌ برای‌ ساختمان طرح محاسبه‌ می‌شود.

١٩-٦-٢-٢ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح

ضریب‌ انتقال حرارت طرح مجموع انتقال حرارت از جدارهای‌ مختلـف‌ پوسـته‌ خـارجی‌ سـاختمان طراحی‌شده، به‌ ازای‌ یک‌ درجه‌ سلسیوس اختلاف دما بین‌ فضای‌ داخل‌ و خارج، در شـرایط‌ پایـدار است‌.

در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح، طراح می‌تواند یکـی‌ از روشهـای‌ (الـف‌) یـا (ب) را، بـرای‌ محاسبه‌ یا تعیین‌ اثر پل‌های‌ حرارتی‌ بر روی‌ ضریب‌ انتقال حرارت ساختمان، در نظر بگیرد.

١٩-٦-٢-٢-١ محاسبه‌ یا تعیین‌ اثر پل‌های‌ حرارتی‌

الف‌) روش دقیق‌ محاسبه‌ پل‌های‌ حرارتی‌ برای‌ تعیین‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح

در این‌ روش، محاسبه‌ پل‌های‌ حرارتی‌ (نظیر پل‌های‌ حرارتی‌ در محل‌ تقاطع‌ دیوارهای‌ خـارجی‌ بـا کف‌ها و تیغه‌های‌ داخلی‌) با استفاده از داده های‌ ارائه‌شده در پیوست‌ ١١ این‌ مبحث‌ انجام می‌شود.

در این‌ صورت، برای‌ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ لازم است‌ مقادیر ارائه‌ شده برای‌ ضـریب‌ انتقال حرارت را، با رعایت‌ اصول زیر، از جداول استخراج شوند:

 • دیوار با فرض عایق‌کاری‌ حرارتی‌ از خارج
 • بام یا سقف‌ با فرض عایق‌کاری‌ از خارج (در تقاطع‌ با دیوار با عایق‌کاری‌ حرارتی‌ از خارج)
 • کف‌ روی‌ هوا با فرض عایق‌کاری‌ از خارج (در تقاطع‌ با دیوار با عایق‌کاری‌ حرارتی‌ از خارج)
 • کف‌ مجاور خاك مطابق‌ ضوابط‌ این‌ بخش‌

ب) روش ساده سازی‌ شده تعیین‌ اثر پل‌های‌ حرارتی‌

در این‌ روش، تعیین‌ اثر پل‌های‌ حرارتی‌ به‌ روش ساده سازی‌ شده، بـدون محاسـبه‌ ضـرایب‌ انتقـال حرارت خطی‌ (تقاطع‌ دیوارهای‌ خارجی‌ با کف‌ها و تیغه‌های‌ داخلی‌) انجام می‌گردد. در این‌ صورت، برای‌ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان، لازم است‌ مقادیر ضرایب‌ انتقال حرارت مرجع‌ عناصر ساختمانی‌ ارائه‌ شده در جدول ١٩-٦- ١ الی‌ جدول ١٩-٦-٩ منطبـق‌ بـا جزییـات اجرایـی‌ ساختمان طرح و بسته‌ به‌ نوع فضای‌ مجاور آن (کنترل شده یـا کنترل نشده)، روش عـایق‌کـاری‌ حرارتی‌ دیوار، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان استخراج شوند.

تعیین‌ ضریب‌ انتقال حرارت (سطحی‌) طرح، با محاسبه‌ یا استخراج ضرایب‌ انتقال حرارت سـطحی‌ تمامی‌ اجزای‌ پوسته‌ خارجی‌ صورت می‌گیرد.

١٩-٦-٢-٢-٢ ضریب‌ انتقال حرارت (سطحی‌) جدارها

ضریب‌ انتقال حرارت (سطحی‌) جدارهای‌ کدر ساختمان باید با استفاده از ضرایب‌ هـدایت‌ حـرارت مصالح‌ متداول (پیوست‌ ٧) و مقاومت‌های‌ حرارتی‌ قطعات ساختمانی‌، لایه‌های‌ هوا و سطوح داخلی‌ و خارجی‌ پوسته‌ خارجی‌ (پیوست‌ ٨) محاسبه‌ گردد. لازم است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت بازشـوها و جدارهای‌ نورگذر پوسته‌ خارجی‌ ساختمان نیز براساس جداول پیوست‌ ٩ این‌ مبحث‌ تعیین‌ گردد.

در صورتی‌ که‌ جدارهای‌ تشکیل‌دهنده پوسته‌ خارجی‌ دارای‌ قطعاتی‌ باشند که‌ در تولیـد یـا نصـب‌ مورد نیاز هستند و باعث‌ ایجاد پل‌ حرارتی‌ می‌شوند، لازم است‌ ضریب‌ انتقـال حـرارت طـرح بـا در نظر گرفتن‌ اثر حرارتی‌ این‌ قطعات محاسبه‌ یا تعیین‌ شود.

در صورتی‌ که‌ مقادیر مربوط به‌ بعضی‌ مصالح‌، یا اجزای‌ خاص، در پیوست‌های‌ مذکور نیامده باشد و یا سازنده ای‌ مدعی‌ باشد که‌ محصولاتی‌ با مشخصات حرارتی‌ بهتر از مقادیر مندرج در منابع‌ معتبـر عرضه‌ کرده است‌، لازم است‌ گواهی‌ فنی‌ معتبر محصول مورد نظر ضمیمه‌ مدارك گردد.

گواهی‌ فنی‌ باید حاوی‌ داده ها و مقادیر مربوط به‌ ضرایب‌ هدایت‌ حرارت یـا مقاومـت‌هـای‌ حرارتـی‌ محصول، ضخامت‌های‌ مورد استفاده در طراحی‌ ساختمان، اصول فنـی‌ نصـب‌ (اجـرا)، و همچنـین‌ دیگر مشخصات فنی‌ مورد نیاز برای‌ ارزیابی‌ همه‌جانبه‌ محصول باشد. مقادیر ارائـه‌شـده در گـواهی‌ فنی‌، تا زمان اعتبار آن، ملاك طراحی‌ و محاسبات است‌.

برای‌ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طـرح، بایـد مقـادیر تمـام اجـزای‌ پوسـته‌ خـارجی‌، کـه‌ دارای‌ مشخصات حرارتی‌ متفاوتی‌ هسـتند یـا در مجـاورت فضـاهای‌ متفـاوتی‌ از نظـر کنتـرل دمـا قـرار گرفته‌اند، به‌ صورت جداگانه‌ محاسبه‌ گردد. این‌ مقادیر شامل‌ مساحت‌ خالص‌ انواع دیوارها، بـام هـا، کف‌های‌ مجاور هوا، درها و پنجره هاست‌، که‌ در مجاورت فضای‌ خارج، یا فضاهای‌ کنترل نشده، قرار گرفته‌اند. در محاسبه‌ این‌ سطوح، باید ابعاد داخلی‌ فضاها ملاك قرار گیرد.

١٩-٦-٢-٢-٣ ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت فضاهای‌ کنترل نشده

محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طـرح، نیازمنـد محاسـبه‌ ضـریب‌ کـاهش‌ انتقـال حـرارت فضـاهای‌ کنترل نشدة ساختمان است‌. برای‌ محاسبه‌ ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت فضاهای‌ کنترل نشده، بایـد از روش ارائه‌ شده در پیوست‌ ٦ استفاده شود.

١٩-٦-٢-٢-٤ محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح (H)

پس‌ از مراحل‌ فوق، باید ضریب‌ انتقال حرارت طرح (H) بـا محاسـبه‌ مجمـوع حاصـل‌ضـربهـای‌ مساحت‌ اجزای‌ مختلف‌ پوسته‌ در ضریب‌ انتقال حرارت و ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت متنـاظر هـر کدام از آنها، و همچنین‌ مجموع حاصل‌ضربهای‌ محیط‌ پل‌های‌ حرارتی‌ در ضریب‌ انتقال حرارت خطی‌ (در صورت استفاده از راه حل‌ الف‌) و ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت متنـاظر بـا آنهـا تعیـین‌ گردد، که‌ در رابطه‌ زیر بیان شده است‌:

(2-6-19) H=\sum_{i=1}^{n}(A_{wi}\times U_{wi}\times \tau _{i})+\sum_{i=1}^{n}(A_{Ri}\times U_{Ri}\times \tau _{i})+ \sum_{i=1}^{n}(A_{Fi}\times U_{Fi}\times \tau _{i})+\sum_{i=1}^{n}(A_{Gi}\times U_{Gi}\times \tau _{i})+\sum_{i=1}^{n}(A_{Di}\times U_{Di}\times \tau _{i})+\sum_{i=1}^{n}(P_{i}\times \Psi_{i}\times \tau _{i})

در این‌ رابطه‌ تعاریف‌ مقادیر فیزیکی‌ به‌ شرح زیر است‌:

–         Awi     مساحت‌ خالص‌ هر یک‌ از انواع دیوارهای‌ مجاور خارج یا فضای‌ کنترل نشده [m2]
–         Uwi    ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ متناظر با هر کدام از انواع دیوارها  [W/m2K]
–         ARi     مساحت‌ خالص‌ هرکدام از انواع بام تخت‌ یا شیب‌دار مجاور خارج یا فضای‌  [m2]
–         URi     ضریب‌ انتقال سطحی‌ حرارت متناظر با انواع بام تخت‌ یا شیب‌دار [W/m2K]
–         AFi     مساحت‌ خالص‌ هر کدام از انواع کف‌ زیرین‌ در تماس با هوای‌ خارج یا  [m2]
–         UFi     ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ متناظر با انواع کف‌ زیرین‌ در تماس با هوا [W/m2K]
–         AGi     مساحت‌ خالص‌ انواع جدارهای‌ نورگذر و قاب آنها، مجاور خارج یا [m2]
–         UGi     ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ متناظر با انواع جدارهای‌ نورگذر [W/m2K]
–         ADi     مساحت‌ خالص‌ هر کدام از انواع درهای‌ خارجی‌ یا مجاور فضای‌ کنترل نشده  [m2]
–         UDi     ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ متناظر با انواع درهای‌ خارجی‌ [W/m2K]
–         Pi       محیط‌ انواع کف‌ در تماس با خاك و پل‌های‌ حرارتی‌ [m]
–         Ψi  ضریب انتقال حرارت خطی متناظر با انواع کف در تماس با خاک و پل های حرارتی [W/mK]
–         \tau _{i}  ضریب کاهش انتقال حرارت هر جدار

توضیحات:

 • منظور از «جدار مجاور فضای‌ خارج» جداری‌ است‌ که‌ بین‌ یک‌ فضای‌ کنترل شده و فضـای‌ خـارج قرار گرفته‌ باشد. همچنین‌ منظور از «جدار مجاور فضای‌ کنترل نشده» جداری‌ است‌ کـه‌ بـین‌ فضای‌ کنترل شده و فضای‌ کنترل نشده قرار گرفته‌باشد (ر.ك. بـه‌ پیوسـت‌ ٦). در رابطـه‌ بـالا، سطوح جدارها و پل‌های‌ حرارتی‌ بین‌ فضاهای‌ کنترل نشده و فضـای‌ خـارج در نظـر گرفتـه‌ نمی‌شود.
 • در صورت استفاده از راه حل‌ ب، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح، تنها انتقال حرارت خطی‌ کف‌ در تماس با خاك در نظر گرفته‌ می‌شود.

 

١٩-٦-٢-٢-٥ ضرایب‌ انتقال حرارت مرجع‌ عناصر ساختمانی‌ برای‌ ساختمان گروه یک‌

الف‌- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار – ساختمان گروه ١

در مورد تمامی‌ دیوارهای‌ ساختمانهای‌ گروه ١، لازم است‌ علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شـده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان (\hat{H})، مطابق‌ اصول ارائـه‌ شـده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائه‌شده در جدول ١٩-٦- ١ برای‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ دیـوار (ÛW)مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛW) به‌ نوع فضای‌ مجاور آن (کنترل شده یـا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ دیوار، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

جدول ١٩-٦- ١ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار ساختمان گروه ١ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان
رده انرژی دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن
EC 0/730 0/405 0/405 0/440 0/820
+EC 0/535 0/288 0/288 0/315 0/617
++EC 0/389 غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز 0/450

 

ب- مشخصات حرارتی‌-نوری‌ مرجع‌ برای‌ جدارهای‌ نورگذر – ساختمان گروه ١

در مورد تمامی‌ جدارهای‌ نورگذر ساختمانهـای‌ گـروه ١، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصــول ارائــه‌ شــده در بنــد ١٩-٦-٢-١، مقــادیر ارائــه‌شــده در جــدول ١٩-٥- ٢ و زیربنــد ١٩-٥-٢-١-٢-ب برای‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛG) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

در ضمن‌، لازم است‌ محدودیت‌های‌ تعیین‌شده در جدول١٩-٥- ٢، در خصوص دیگـر پارامترهـای‌ حرارتی‌-نوری‌ (ضریب‌ بهره گرمایی‌ خورشیدی‌ و ضریب‌ عبور نور مرئی‌) جدارهای‌ نورگـذر رعایـت‌ گردد.

پ- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ – ساختمان گروه ١

در مورد تمامی‌ بامها یا سقف‌های‌ ساختمانهـای‌ گـروه ١، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائـه‌شـده در جـدول ١٩-٦- ٢ بـرای‌ ضـریب‌ انتقـال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ (ÛR) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجـع‌ بـام یـا سـقف‌ (ÛR) بـه‌ نـوع فضـای‌ مجـاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ بام یا سقف‌، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

جدول ١٩-٦- ٢ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ ساختمان گروه ١ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان
رده انرژی بام یا سقف مجاور فضای خارج بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق حرارتی بام یا سقف از داخل
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
EC 0/410 0/318 0/291 0/410 0/847
+EC 0/290 0/225 0/206 0/290 0/633
++EC 0/211 غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز 0/458

 

ت- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوا – ساختمان گروه ١

در مورد تمامی‌ کف‌های‌ مجاور هوای‌ ساختمانهای‌ گروه ١، لازم است‌ علاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائـه‌شـده در جـدول ١٩-٦- ٣ بـرای‌ ضـریب‌ انتقـال حرارت مرجع‌ کف‌ (ÛF) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجـع‌ بـام یـا سـقف‌ (ÛF) بـه‌ نـوع فضـای‌ مجـاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ بام یا سقف‌، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

جدول ١٩-٦- ٣ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوای‌ ساختمان [W/m2.K] گروه ١ بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان
رده انرژی کف  مجاور فضای خارج کف مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی کف از خارج عایق حرارتی کف از داخل
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
EC 0/413 0/292 0/269 0/397 0/806
+EC 0/301 0/207 0/192 0/284 0/610
++EC 0/216 غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز 0/467

 

ث – ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور خاك – ساختمان گروه ١

ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور خاك: 1/40 [W/ m.K]

١٩-٦-٢-٢-٦ ضرایب‌ انتقال حرارت مرجع‌ عناصر ساختمانی‌ برای‌ ساختمان گروه دو

الف‌- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار – ساختمان گروه ٢

در مورد تمامی‌ دیوارهای‌ ساختمانهای‌ گروه ٢، لازم است‌ علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شـده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان (Ĥ)، مطابق‌ اصول ارائـه‌ شـده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائه‌شده در جدول ١٩-٦- ٤ برای‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ دیـوار (ÛW) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛW) به‌ نوع فضای‌ مجاور آن (کنترل شده یـا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ دیوار، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

جدول ١٩-٦- ٤ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار ساختمان گروه ٢ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان
رده انرژی دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن
EC 0/935 0/599 0/599 0/637 0/980
+EC 0/680 0/441 0/441 0/461 0/758
++EC 0/508 غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز 0/549

 

ب- مشخصات حرارتی‌-نوری‌ مرجع‌ برای‌ جدارهای‌ نورگذر – ساختمان گروه ٢

در مورد تمامی‌ جدارهای‌ نورگذر ساختمانهـای‌ گـروه ٢، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصــول ارائــه‌ شــده در بنــد ١٩-٦-٢-١، مقــادیر ارائــه‌شــده در جــدول ١٩-٥- ٧ و زیربنــد ١٩-٥-٢-١-٣-ب برای‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛG) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

درضمن‌، لازم است‌ محدودیت‌های‌ تعیین‌شده در جدول ١٩-٥- ٧، در خصوص دیگـر پارامترهـای‌ حرارتی‌-نوری‌ (ضریب‌ بهره گرمایی‌ خورشیدی‌ و ضریب‌ عبور نور مرئی‌) جدارهای‌ نورگـذر رعایـت‌ گردد.

پ- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ – ساختمان گروه ٢

در مورد تمامی‌ بامها یا سقف‌های‌ ساختمانهـای‌ گـروه ٢، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائـه‌شـده در جـدول ١٩-٦- ٥ بـرای‌ ضـریب‌ انتقـال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ (ÛR) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجـع‌ بـام یـا سـقف‌ (ÛR) بـه‌ نـوع فضـای‌ مجـاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ بام یا سقف‌، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

جدول ١٩-٦- ٥ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ ساختمان گروه ٢ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان
رده انرژی بام یا سقف مجاور فضای خارج بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق حرارتی بام یا سقف از داخل
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
EC 0/515 0/427 0/394 0/515 1/020
+EC 0/365 0/309 0/282 0/365 0/781
++EC 0/267 0/220 0/202 0/267 0/562

 

ت- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوا – ساختمان گروه ٢

در مورد تمامی‌ کف‌های‌ مجاور هوای‌ ساختمانهای‌ گروه ٢، لازم است‌ علاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-٦-٢-١، مقـادیر ارائـه‌شـده در جـدول ١٩-٦- ٦ بـرای‌ ضـریب‌ انتقـال حرارت مرجع‌ کف‌ (ÛF) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجـع‌ بـام یـا سـقف‌ (ÛF) بـه‌ نـوع فضـای‌ مجـاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ بام یا سقف‌، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

جدول ١٩-٦- ٦ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوای‌ ساختمان گروه ٢ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان
رده انرژی کف  مجاور فضای خارج کف مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی کف از خارج عایق حرارتی کف از داخل
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
EC 0/549 0/397 0/368 0/521 0/962
+EC 0/396 0/284 0/269 0/382 0/746
++EC 0/292 0/207 0/192 0/276 0/575

ث- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور خاك – ساختمان گروه ٢

ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور خاك:  [W/ m.K]

١٩-٦-٢-٢-٧ ضرایب‌ انتقال حرارت مرجع‌ عناصر ساختمانی‌ برای‌ ساختمان گروه سه‌

الف‌- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار – ساختمان گروه ٣

در مورد تمامی‌ دیوارهای‌ ساختمانهای‌ گروه ٣، لازم است‌ علاوه بر رعایت‌ انتظارات تعیین‌شـده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ ساختمان (Ĥ)، مطابق‌ اصول ارائـه‌ شـده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائه‌شده در جدول ١٩-٦- ٧ برای‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ دیـوار (ÛW) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛW) به‌ نوع فضای‌ مجاور آن (کنترل شده یـا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ دیوار، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

جدول ١٩-٦- ٧ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار ساختمان گروه ٣ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان
رده انرژی دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن
EC 1/031 0/730 0/730 0/787 1/087
+EC 0/787 0/535 0/535 0/565 0/820
++EC 0/565 0/389 0/389 0/422 0/617

 

ب- مشخصات حرارتی‌-نوری‌ مرجع‌ برای‌ جدارهای‌ نورگذر – ساختمان گروه ٣

در مورد تمامی‌ جدارهای‌ نورگذر ساختمانهـای‌ گـروه ٣، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصــول ارائــه‌ شــده در بنــد ١٩-٦-٢-١، مقــادیر ارائــه‌شــده در جــدول ١٩-٥- ١٢ و زیربنــد ١٩-٥-٢-١-٤-ب برای‌ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار (ÛG) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

در ضمن‌، لازم است‌ محدودیت‌های‌ تعیین‌شده در جدول ١٩-٥- ١٢، در خصوص دیگر پارامترهای‌ حرارتی‌-نوری‌ (ضریب‌ بهره گرمایی‌ خورشیدی‌ و ضریب‌ عبور نور مرئی‌) جدارهای‌ نورگـذر رعایـت‌ گردد.

پ- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ – ساختمان گروه ٣

در مورد تمامی‌ بام ها یا سقف‌های‌ ساختمانهـای‌ گـروه ٣، لازم اسـت‌ عـلاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائـه‌شـده در جـدول ١٩-٦- ٨ بـرای‌ ضـریب‌ انتقـال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ (ÛR) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجـع‌ بـام یـا سـقف‌ (ÛR) بـه‌ نـوع فضـای‌ مجـاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ بام یا سقف‌، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

جدول ١٩-٦- ٨ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ ساختمان گروه ٣ [W/ m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان
رده انرژی بام یا سقف مجاور فضای خارج بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق حرارتی بام یا سقف از داخل
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
EC 0/575 0/490 0/467 0/575 1/136
+EC 0/410 0/352 0/329 0/410 0/847
++EC 0/299 0/254 0/242 0/299 0/633

 

ت- ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوا – ساختمان گروه ٣

در مورد تمامی‌ کف‌های‌ مجاور هوای‌ ساختمانهای‌ گروه ٣، لازم است‌ علاوه بـر رعایـت‌ انتظـارات تعیین‌شده در بند ١٩-٤-٢-٢، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حـرارت مرجـع‌ سـاختمان (Ĥ)، مطـابق‌ اصول ارائه‌ شده در بند ١٩-٦-٢-١، مقادیر ارائـه‌شـده در جـدول ١٩-٦-٩ بـرای‌ ضـریب‌ انتقـال حرارت مرجع‌ کف‌ (ÛF) مبنای‌ محاسبه‌ قرار گیرد.

لازم به‌ ذکر است‌ ضـریب‌ انتقـال حـرارت مرجـع‌ بـام یـا سـقف‌ (ÛF) بـه‌ نـوع فضـای‌ مجـاور آن (کنترل شده یا کنترل نشده)، روش عایق‌کاری‌ حرارتی‌ بام یا سقف‌، و همچنین‌ رده انرژی‌ ساختمان بستگی‌ دارد.

جدول ١٩-٦- ٩ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوای‌ ساختمان گروه ٣ [W/ m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان
رده انرژی کف  مجاور فضای خارج کف مجاور فضای کنترل نشده
عایق حرارتی کف از خارج عایق حرارتی کف از داخل
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
EC 0/617 0/472 0/450 0/581 1/064
+EC 0/450 0/342 0/321 0/431 0/806
++EC 0/331 0/249 0/237 0/311 0/649

 

ث – ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور خاك – ساختمان گروه ٣

ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور خاك: 1/70 .[W/ m.K]

١٩-٦-٢-٣ روشنایی‌ طبیعی‌

الزامات تعیین‌شده برای‌ روشـنایی‌ طبیعـی‌ در روش موازنـه‌ای‌ مشـابه‌ الزامـات تعیـین‌شـده روش تجویزی‌ است‌ (ر.ك. به‌ بند ١٩-٥-٢-٢). لازم به‌ ذکـر اسـت‌ رعایـت‌ ضـوابط‌ تعیـین‌شـده در بنـد ١٩-٤-٢-٩ نیز الزامی‌است‌.

١٩-٦-٣ تأسیسات مکانیکی‌

الزامات تعیین‌شده برای‌ تأسیسات مکانیکی‌ در روش موازنـه‌ای‌ مشـابه‌ الزامـات تعیـین‌شـده روش تجویزی‌ است‌ (ر.ك. به‌ بخش‌ ١٩-٥-٣). لازم به‌ ذکر است‌ رعایـت‌ ضـوابط‌ تعیـین‌شـده در بخـش‌ ١٩-٤-٣ نیز الزامی‌است‌.

١٩-٦-٤ تأسیسات برقی‌

الزامات تعیین‌شده برای‌ سیستم‌ روشنایی‌ مصنوعی‌ و دیگر تجهیزات الکتریکـی‌ در روش موازنـه‌ای‌ مشابه‌ الزامات تعیین‌شده روش تجویزی‌ است‌ (ر.ك. به‌ بخش‌ ١٩-٥-٤). لازم به‌ ذکر است‌ رعایـت‌ ضوابط‌ تعیین‌شده در بخش‌ ١٩-٤-٤ نیز الزامی‌است‌.

١٩-٦-٥ سیستم‌های‌ بر پایه‌ انرژی‌های‌ تجدیدپذیر

در صورت طراحی‌ به‌ روش موازنه‌ای‌، لازم است‌ علاوه بـر ضـوابط‌ اجبـاری‌ تعیـین‌ شـده در بخـش‌ ١٩-٤-٥، ضوابط‌ زیر نیز در طراحی‌ و اجرای‌ ساختمان رعایت‌ گردد.

میزان بهره گیری لازم از سامانه‌های‌ بر پایه‌ انرژی‌های‌ تجدیدپذیر، برای‌ ساختمانهـای‌ منطبـق‌ بـا مبحث‌ ١٩، ساختمانهای‌ کم‌انرژی‌ و ساختمانهای‌ بسیار کم‌انـرژی‌ در جـدول ١٩-٥- ٣٧ بخـش‌ ١٩-٥-٥ ارائه‌ شده است‌.

برای‌ ساختمانهای‌ منطبق‌ با مبحث‌ ١٩، در صورت عدم امکان تأمین‌ مقادیر تعیین‌شده در جدول ١٩-٥- ٣٧، لازم است‌ به‌جای‌ ضرایب‌ انتقال حرارتی‌ تعیین‌شـده در بخـش‌ ١٩-٦-٢ بـرای‌ بـام بـا انواع مختلف‌ عایق‌کاری‌ حرارتی‌ آن، جدول ١٩-٦- ١٠ مبنای‌ طراحی‌ قرار گیرد. همانگونه‌ کـه‌ در جدول نیز مشخص‌ گردیده است‌، این‌ راهحل‌ جایگزین‌ تنهـا بـرای‌ بعضـی‌ حالـت‌هـای‌ عـایق‌کـاری‌ حرارتی‌ ساختمانهای‌ منطبق‌ با مبحث‌ ١٩ مقررات ملی‌ سـاختمان جـوابگـو مـی‌باشـد، و بـرای‌ ساختمانهای‌ کم‌انرژی‌ و بسیار کم‌انرژی‌ کاربرد این‌ راه حل‌ مجاز نیست‌.

جدول ١٩-٦- ١٠ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ ساختمان بر حسب‌ گروه و رده انرژی‌ ساختمان در صورت عدم استفاده از سیستم‌های‌ بر پایه‌ انرژی‌های‌ تجدیدپذیر
گروه ساختمان رده انرژی بام یا سقف مجاور فضای خارج بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده
دیوار با عایق خارجی یا میانی دیورا با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن
1 EC 0/150 غیرمجاز غیرمجاز 0/150 0/186
+EC غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز
++EC غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز
2 EC 0/225 غیرمجاز غیرمجاز 0/225 0/287
+EC غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز
++EC غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز
3 EC 0/225 غیرمجاز غیرمجاز 0/225 0/287
+EC غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز
++EC غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز
در مناطق‌ گرمسیر (با نیاز سرمایی‌ غالب‌)، به‌جای‌ کاهش‌ ضریب‌ انتقال حرارت بـام (طبـق‌ جـدول ١٩-٦- ١٠) می‌توان از پوششی‌ منعکس‌کننـده (بـا ضـریب‌ انعکـاس خورشـیدی‌ بـیش‌ از ٦٠%) و ضریب‌ گسیل‌ زیاد (بیش‌ از 0/90) استفاده نمود. پوشش‌ مورد نظر بایـد دوام لازم را داشـته‌ باشـد.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

١٩-٦- ١ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار ساختمان گروه ١ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان

١٩-٦- ٢ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ ساختمان گروه ١ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان

١٩-٦- ٣ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوای‌ ساختمان [W/m2.K] گروه ١ بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان

١٩-٦- ٤ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار ساختمان گروه ٢ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان

١٩-٦- ٥ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ ساختمان گروه ٢ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان

١٩-٦- ٦ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوای‌ ساختمان گروه ٢ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان

١٩-٦- ٧ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ دیوار ساختمان گروه ٣ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان

١٩-٦- ٨ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ ساختمان گروه ٣ [W/ m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان

١٩-٦- ٩ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ کف‌ مجاور هوای‌ ساختمان گروه ٣ [W/m2.K] بر حسب‌ رده انرژی‌ ساختمان

١٩-٦- ١٠ ضریب‌ انتقال حرارت مرجع‌ بام یا سقف‌ ساختمان بر حسب‌ گروه و رده انرژی‌ ساختمان در صورت عدم استفاده از سیستم‌های‌ بر پایه‌ انرژی‌های‌ تجدیدپذیر

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها