9-16-beam-to-column-connection-area-and-slab-to-column-connection

16-9 ناحیه ی اتصال تیر به ستون و دال به ستون

1-16-9 گستره

این فصل به طراحی و میلگرد گذاری ناحیه ی اتصال تیر به ستون و دال به ستون درجا ریز اختصاص دارد.

2-16-9 کلیات

1-2-16-9 در ناحیه ی اتصال تیر به ستون و دال به ستون باید ضوابط بخش ۹-۱۶-۳ برای جزئیات میلگرد گذاری، و بخش ۹-۱۶-۴ برای الزامات مقاومت رعایت شوند.

2-2-16-9 در ناحیه ی اتصال تیر به ستون و دال به ستون باید ضوابط بخش ۹-۱۶-۵ برای انتقال نیروی محوری ستون از طریق سیستم کف رعایت شوند.

3-2-16-9  اگر بارهای ثقلی، باد، زلزله یا دیگر نیروهای جانبی منجر به انتقال لنگر در ناحیه ی اتصال تیر به ستون شوند، باید برش ناشی از انتقال لنگر در طراحی ناحیه ی اتصال منظور گردد.

4-2-16-9 در ناحیه ی اتصال گوشه بین دو عضو، اثرات لنگرهای باز کننده و بسته کننده در امتداد قطر ناحیه اتصال که ممکن است باعث گسیختگی خمشی شوند، باید منظور گردند. در تحلیل ناحیه اتصال با روش خرپائی در پیوست ۹ -پ3 ضوابط طراحی و جزئیات اتصال گوشه  توضیح داده شده است.

5-2-16-9 اگر عمق تير متصل به ناحیه ی اتصال بیش از دو برابر عمق ستون باشد، تحلیل و طراحی ناحیه ی اتصال باید بر اساس روش خرپایی (روش بست و بند) بر اساس پیوست 9-پ3 و رعایت بندهای (الف) و (ب) زیر انجام شود.

الف- مقاومت برشی طراحی ناحیه ی اتصال مطابق پیوست 9-پ3، از ϕVn محاسبه شده مطابق بند ۹-۱۶-۴-۲ بیشتر نشود.

ب- جزئیات میلگرد گذاری مطابق بخش ۹-۱۶-۳ رعایت شوند.

6-2-16-9 ادامه (توسعه) یک ستون در حالتی شرایط پیوستگی در ناحیه ی اتصال تیر به ستون در امتداد برش مورد بررسی را ایجاد می نماید که شرایط زیر برآورده کردند:

الف – ستون در بالای ناحیه ی اتصال حداقل به میزان یک عمق ستون (h) در امتداد برش مورد بررسی ادامه داشته باشد.

ب- میلگردهای طولی و عرضی ستون در پایین ناحیه ی اتصال تا انتهای ستون در بالا ادامه یابند.

7-2-16-9 ادامه (توسعه) یک تیر در حالتی شرایط پیوستگی در ناحیه ی اتصال تیر به ستون در امتداد برش مورد بررسی را ایجاد می نماید که شرایط زیر برآورده کردند:

الف – تیر بعد از ناحیه ی اتصال حداقل به میزان یک عمق تیر (h) ادامه داشته باشد.

ب- میلگردهای طولی و عرضی تیر در سمت مقابل ناحیه اتصال تیر به ستون تا انتهای تیر ادامه یابند.

8-2-16-9 در ناحیه ی اتصال تیر به ستون در امتداد برش مورد بررسی وقتی دارای شرایط محصور شدگی است که در آن دو تیر عرضی مطابق بندهای (الف) و (ب) و (پ) در زیر قرار داده شود:

الف – عرض هر یک از تیرهای عرضی حداقل سه چهارم عرض ستون در وجه اتصال باشد.

ب- تیرهای عرضی حداقل به طول یک عمق تیر بعد از ناحیه ی اتصال ادامه داشته باشند.

پ- تیرهای عرضی حداقل دارای دو میلگرد پیوسته در بالا و پایین مطابق بند ۹-۱۱-۵-۱ باشند؛ و حداقل دارای خاموت هایی با قطر ۱۰ میلی متر یا بیشتر مطابق بندهای ۹-۱۱-۵-۲ و 9-11-6-5-3 باشند.

9-2-16-9 در ناحیه ی اتصال دال به ستون که در آن لنگر منتقل می شود، الزامات مقاومت و جزئیات میلگرد گذاری باید مطابق بندهای ۹-۱۰، ۹-۱۶-۳-۲ و ۹-۸-۵ باشند.

3-16-9 جزئیات میلگرد گذاری ناحیه ی اتصال

1-3-16-9  میلگرد عرضی ناحیه ی اتصال تیر به ستون

1-1-3-16-9 در ناحیه ی اتصال تیر به ستون باید بندهای ۹-۱۶-۳-۱-۲ تا 9-16-3-1-4 رعایت شوند ؛ مگر آن که شرایط زیر محقق شود:

الف – ناحیه ی اتصال از همه طرف با تیرهای عرضی مطابق بند 9-16-2-8 محصور شده باشد.

ب- ناحیه ی اتصال بخشی از سیستم باربر جانبی لرزه ای نباشد.

پ- ناحیه ی اتصال جزئی از یک سیستم باربر جانبی لرزه ای با شکل پذیری کم باشد.

2-1-3-16-9 در میلگردهای عرضی ناحیه ی اتصال تیر به ستون، باید از تنگها طبق بند 9-21-6-2، دور پیچ ها طبق بند ۹-۲۱-۶-۳ یا دورگیرها طبق بند ۹-۲۱-۶-۴ استفاده نمود.

3-1-3-16-9 حداقل دو لایه میلگرد عرضي افقی باید در ارتفاعی معادل کم عمق ترین تیرمتصل به ناحیه ی اتصال فراهم نمود.

4-1-3-16-9 فاصله ی میلگردهای عرضی (s) نباید از ۲۰۰ میلی متر در ارتفاعی معادل عمیق ترین تیر متصل به ناحیه ی اتصال بیشتر شود.

2-3-16-9 ناحیه ی اتصال دال به ستون

1-2-3-16-9  به جز مواردی که ناحیه ی اتصال از چهار طرف به دال متصل است، میلگردهای عرضی ستون شامل تنگها، دور پیچ ها یا دورگیرها باید در ناحیه ی اتصال شامل سرستون، کتیبه یا کلاهک برش طبق بند ۹-۲۱-۶ ادامه یابند.

3-3-16-9 میلگردهای طولی

1-3-3-16-9  طول گیرایی میلگردهای طولی قطع شده در ناحیه اتصال، یا ناحیه ی توسعه ستون (مطابق ۹-۱۶-۲-۶-الف)، و یا ناحیه ی توسعه تیر (مطابق ۹-۱۶-۲-۷ الف)، باید براساس بند ۹-۲۱-۳ باشد.

2-3-3-16-9 در میلگردهای طولی قطع شده در ناحیه ی اتصال که منتهی به قلاب استاندارد می باشند، جهت برگشت قلاب باید به سمت میانی عمق تیر با ستون باشد.

4-16-9  الزامات مقاومتی ناحیه ی اتصال تیر به ستون

1-4-16-9  مقاومت برشی مورد نیاز

1-1-4-16-9  نیروی برشی ناحیه ی اتصال، Vu، باید در صفحه ی میانی ارتفاع ناحیه ی اتصال با استفاده از نیروهای کششی و فشاری ناشی از خمش تیر و برش ستون، منطبق با یکی از حالتهای زیر محاسبه شود.

الف- حداكثر لنگری که بین تیر و ستون انتقال می یابد و از طریق تحلیل با بارهای ضریب دار برای تیرهای پیوسته در راستای برش مورد بررسی در ناحیه اتصال تعیین می شود.

ب- مقاومت های اسمی تیرها، Mn

2-4-16-9 مقاومت برشی طراحی

1-2-4-16-9 مقاومت برشی طراحی ناحیه ی اتصال تیر به ستون باید رابطه ی ϕVn≥Vu زیر را برآورده نماید؛ ضریب ϕ مطابق بخش ۹-۷-۴ برای برش تعیین می شود.

2-2-4-16-9  Vn  ناحیه ی اتصال مطابق جدول زیر محاسبه می شود.

جدول ۹-۱۶-۱ مقاومت برشی اسمی ناحیه ی اتصال (Vn)
ستون Vu تیر در راستای محصور با تیرهای عرضی مطابق 9-16-2-8 Vn (N)
پیوسته یا مطابق 9-16-2-6 پیوسته یا مطابق 9-16-2-7 محصور \sqrt{f_{c}^{'}}Aj
محصور نشده 1.70λ \sqrt{f_{c}^{'}}Aj
سایر موارد محصور 0.70λ \sqrt{f_{c}^{'}}Aj
محصور نشده 1.20λ \sqrt{f_{c}^{'}}Aj
سایر موارد پیوسته یا مطابق 9-16-2-7 محصور 1.70λ \sqrt{f_{c}^{'}}Aj
محصور نشده 1.20λ \sqrt{f_{c}^{'}}Aj
سایر موارد محصور 1.20λ\sqrt{f_{c}^{'}} Aj
محصور نشده λ \sqrt{f_{c}^{'}}Aj
ضریب λ برای انواع بتن های ساخته شده با سنگ دانه های سبک برابر 0/75، و برای بتن با سنگ دانه های معمولی 1.0 می باشد.

3-2-4-16-9 سطح مقطع موثر ناحیه ی اتصال (Aj) از حاصل ضرب عمق ستون در راستای  مورد بررسی در عرض موثر ناحیه ی اتصال به دست می آید. عرض موثر در صورتی که عرض تیر از عرض ستون بیشتر باشد، برابر با عرض ستون، و در صورتی که عرض ستون از عرض تیر بیشتر باشد، برابر با حداقل مقادیر (الف) و (ب) منظور می گردد. (به شکل ۹-۱۶-۱ توجه شود).

الف- عرض تیر به علاوه ی عمق ستون

ب- دو برابر فاصله ی عمودی بین محور طولی تیر تا نزدیک ترین وجه ستون

5-16-9  انتقال نیروی محوری ستون از طریق سیستم کف

1-5-16-9 اگر مقاومت فشاری مشخصه ی بتن سیستم کف، کمتر از ۷۰ درصد مقاومت فشاری مشخصه ی بتن ستون باشد، انتقال نیروی محوری از طریق سیستم کف باید مطابق بندهای (الف)، (ب) یا (پ) باشد.

الف- بتن دال کف در محدوده ی ستون و اطراف آن تا فاصله ی ۶۰۰ میلی متر از بر ستون باید با مقاومت فشاری مشخصه ی بتن ستون ریخته شود. این بتن باید در تمام ضخامت سیستم کف ادامه یابد؛ و از یک پارچه بودن آن با بتن کف در سایر قسمتهای مجاور اطمینان حاصل شود.

ب- مقاومت طراحی ستون در محدوده ی ضخامت سیستم کف، با استفاده از مقاومت فشاری مشخصه ی کمتر بتن به همراه آرماتورهای دوخت قائم و میلگردهای عرضی لازم تامین شود.

پ- برای ناحیه ی اتصال تیر به ستون که از چهار طرف به تیرهای تقریبا هم عمق اتصال دارد و ضوابط بند 9-16-2-7 و ۹-۱۶-۲-۸-الف را برآورده می نماید، و همچنین برای ناحیه ی اتصال دال که از چهار طرف به ستون اتصال دارد، مقاومت فشاری مشخصه ی بتن ستون در ناحیه ی اتصال را میتوان با فرض مقاومت فشاری بتن برابر با ۷۵ درصد مقاومت فشاری مشخصه ى بتن ستون به علاوه ی ۳۵ درصد مقاومت فشاری مشخصهی بتن کف محاسبه نمود؛ به شرط آن که مقاومت فشاری مشخصه ی بتن ستون از 2/5  برابر مقاومت فشاری مشخصه ى بتن سیستم کف بیشتر نباشد.

 

شکل 9-16-1 سطح مقطع موثر ناحیه ی اتصال (Aj) 
شکل 9-16-1 سطح مقطع موثر ناحیه ی اتصال (Aj)

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها