2-5-price-lists-of-construction-engineering-services-and-how-to-comply-with-article-12-of-the-executive-regulations

پیوست-فصل پنجم: فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی ساختمان و نحوه عمل به ماده 12 آیین نامه اجرایی

ماده ۱۷ – نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی، نظارت و اجرا ، موضوع ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و نحوه محاسبه حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

قیمت خدمات مهندسی ساختمان برای انجام انواع فعالیت‌ها و مراحل مختلف کار ساختمانی در بخش طراحی و نظارت در رشته‌های معماری ، عمران ، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی که می‌باید مطابق شرح خدمات مهندسی گروه‌های ساختمانی انجام پذیرد وفق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و با توجه به مبانی و قیمت‌های خدمات مهندسی مصوب سال ۱۳۷۸ به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1-17 از آنجا که حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت در چهار رشته فوق به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین می‌گردد، هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنای ساختمان بر اساس قیمتهای مصوب سال ۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی و اعمال شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سالهای ۱۳۷۸ لغایت پایان ۱۳۸۳ برای ابتدای سال ۱۳۸۴ برابر قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ اعلام می‌گردد.

جدول شماره ۱۰- هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ریال برای گروه‌های ساختمانی چهارگانه در ابتدای سال ۱۳۸۴.
گروه ساختمان 1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده 6 و 7 طبقه ارتفاع از روی شالوده 8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده 11 و 12 طبقه ارتفاع از روی شالوده 13 تا 15 طبقه ارتفاع از روی شالوده 16 طبقه و بالاتر از روی شالوده
هزینه ساخت هر مترمربع بنا 1,146,000 1,337,000 1,528,000 1,79,000 1,910,000 2,101,000 2,292,000

2-17 هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای ساختمان برای سال ۱۳۸۵ براساس قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ و اعمال شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی سال ۱۳۸۴ که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می‌گردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سالهای بعد از آن نیز قیمت‌های مذکور با همین شیوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذکور اعلام می‌شود.

3-17 قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان ، می‌تواند براساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری ، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمتهای تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.

4-17 قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ مربوط به ساختمانهای گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» بوده و مشمول قیمت‌های ساختمان‌های ویژه نمی‌شود در خصوص قیمت‌های ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای این چنین کارها ، هیات مدیره سازمان استان می‌تواند از هیات سه نفره موضوع بند ۱۷-۳ این دستورالعمل استعلام نماید.

5-17 مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان برای چهار رشته معماری ، عمران ، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی با توجه به نوع خدمات و پیچیدگی عوامل و حجم کار، به صورت درصدی از هزینه‌های ساخت و ساز بنا محاسبه شده و مبانی آن همان مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان است که توسط شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی موضوع ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی تأیید و به تصویب رسیده و به شرح جدول شماره 11 اعلام می‌گردد.

6-17 درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان مندرج در جدول شماره ۱۱ را با توجه به شرایط هر استان می‌توان بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره موضوع بند ۱۷-۳ حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داد.

7-17 حق الزحمه طراحی مجموعه‌های ساختمانی که ساختمانهای آن مشابه هم بوده و در یک محوطه عیناً و یا با مختصر تغییری تکرار می‌شوند مشمول اعمال ضریب تکرار به شرح جدول شماره ۱۲ می‌شود به طوریکه مجموع زیربنای ساختمانهای تکراری در ضریب کاهش مربوط به دفعات تکرار ضرب شده و حاصل آن در محاسبه حق الزحمه منظور می‌گردد.

جدول شماره ۱۱- درصد مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی رشته‌های مربوط به دارندگان صلاحیت رشته‌های معماری ، عمران ، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی نسبت به هزینه‌های مقطوع هر متر زیربنا در گروه‌های مختلف ساختمانی موضوع جدول شماره ۱۰ این مجموعه شیوه نامه .
گروه ساختمان الف ب ج د
تعداد طبقات

 

خدمت مهندسی

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده 6 و 7 طبقه ارتفاع از روی شالوده 8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده 11 و 12 طبقه ارتفاع از روی شالوده 13 تا 15 طبقه ارتفاع از روی شالوده 16 طبقه و بالاتر از روی شالوده
مجموع درصد حق الزحمه طراحی چهار رشته 1/88 1/93 2/03 2/11 2/36 2/30 2/25
مجموع درصد حق الزحمه نظارت چهار رشته 2/29 2/36 2/48 2/58 2/89 2/81 2/75
مجموع درصد حق الزحمه های طراحی و نظارت چهار رشته 4/17 4/29 4/51 4/69 5/5 5/11 5

8-17 حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان استان صادر می‌شود، معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان براساس قیمت‌های جدول شماره ۱۰ این فصل خواهد بود که توسط صاحب کار به حساب سازمان استان واریز می‌گردد.

9-17 حق الزحمه بازبینی طرح‌ها ، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل پنج درصد حق الزحمه طراحی در هر رشته از رشته‌های ساختمان موضوع جدول شماره ۱۱ بر اساس قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ این فصل تعیین می‌گردد که توسط مهندسان ذی ربط به حساب سازمان استان واریز خواهد شد.

10-17 حق الزحمه مجری در ازای اجرای ساختمان در مواردی که به صورت پیمان مدیریت پروژه نسبت به ارائه خدمات مهندسی مطابق این مجموعه شیوه نامه انجام شود و صاحب کار تمامی هزینه‌های ساختمان از قبیل مصالح ، تجهیزات ، وسایل ، ماشین آلات و پیمانکاران را راسا پرداخت نماید، در این حالت حق الزحمه مجری حداکثر حدود ۱۰ درصد هزینه ساخت و ساز ساختمان براساس قیمت‌های موضوع جدول شماره ۱۰ توصیه می‌شود که طبق قراردادهای همسان و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد بین صاحب کار و مجری منعقد خواهد شد.

جدول شماره ۱۲ – ضرایب تکراری مربوط به طراحی مجموعه‌های ساختمانی.
دفعات تکرار ضریب تکرار دفعات تکرار ضریب تکرار
2 67/50 17 26/92
3 54/52 18 26/44
4 47/47 19 26/00
5 42/89 20 25/60
6 39/63 25 23/99
7 37/16 30 22/84
8 35/22 35 21/97
9 33/64 40 21/29
10 32/33 45 20/74
11 31/22 50 20/28
12 30/27 60 19/56
13 29/42 70 19/02
14 28/59 80 18/60
15 28/03 90 18/27
16 27/45 100 و بیشتر 18/00

ماده ۱۸ – نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و تبصره‌های آن

مقدمه: به منظور تعیین حدود صلاحیت مهندسان دارای پروانه اشتغال، فعالیت‌های مهندسی ساختمان براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» گروه بندی شده‌اند و همچنین به منظور تعیین حدود صلاحیت کاردانها و دیپلمه‌های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار فعالیتهای فنی در ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار، ساختمان‌ها به سه گروه «یک»، «دو» و «سه» تقسیم بندی شده‌اند.

پیچیدگی عوامل و حجم کار مذکور و متعاقب آن تقسیمات ساختمانها به چهار گروه الف، ب، ج و د تابع تحليل خدمات مهندسی مؤثر در احداث ساختمانها در مراحل طراحی ، نظارت و اجرای ساختمان به شیوه‌های ساختمانی متعارف و معمول در ساخت و سازهای بناها در استانهای کشور می‌باشد.

منظور از شیوه‌های ساختمانی متعارف و معمول، ساختمان‌های با سازه‌های پایه‌ای (بنایی) یا اسکلت فلزی یا بتن آرمه و یا پیش ساخته است.

پیچیدگی عوامل و حجم کارهای ساختمانی در ارتباط مستقیم با دخالت فنی هر کدام از رشته‌های مهندسی ساختمان موضوع قانون نهایتاً به این نتیجه رسیده است که عوامل اصلی مؤثر در تعیین این پیچیدگی و حجم کار در ساختمانها با سه عامل سطح زیربنا، تعداد طبقات و نوع کاربری سنجیده می‌شود.

1-18  عوامل سه گانه اصلی مؤثر در پیچیدگی و حجم کار در تعیین فعالیتهای مهندسی ساختمان به شرح زیر می‌باشد:

1-1-18 ساختمان‌ها از نظر سطح زیربنا به ترتیب از یک تا ۶۰۰ مترمربع در گروه «الف» و از ۶۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمربع در گروه «ب» و از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع در گروه «ج» و بیشتر از ۵۰۰۰ مترمربع در گروه «د» طبقه بندی شده‌اند.

2-1-18 ساختمان‌ها از نظر طبقات به ترتیب 1 و ۲ طبقه از روی شالوده در گروه «الف»، از ۳، ۴ و ۵ طبقه از روی شالوده در گروه «ب»، از ۶ لغایت ۱۰ طبقه روی شالوده در گروه «ج» و بیشتر از ۱۰ طبقه در گروه «د» تقسیم بندی شده‌اند.

3-1-18 پیچیدگی دخالت نوع کاربری در طراحی ساختمان و خصوصیات اجرایی آن براساس حیطه عملکرد کاربری‌ها در قالب تقسیمات توزيع خدمات شهری طبقه بندی شده است و معیار کاربری قابلیت مناسبی برای طبقه بندی پیچیدگی کار ساختمان دارد. عامل کاربری عمدتاً براساس پیشنهادات تقسیمات شهری (ساختمان‌های مشمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها) شامل : محله (برزن) ، ناحيه، منطقه و شهر می‌باشد و توزیع کاربری‌های منعکس در طرح‌های جامع ، هادی و تفضیلی شهر مورد عمل شهرداریها و در مواردی هم از طریق مصوبات سازمانهای متولی کاربری مانند سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس درباره ساختمانهای با کاربری آموزش عمومی و یا سازمانهای ذیربط برای ساختمانهای با کاربری بهداشتی – درمانی و موارد مشابه قابل بررسی است. ساختمان‌ها به لحاظ کاربری به شرح زیر تقسیم بندی می‌گردند :

ساختمان‌های گروه «الف»: کاربری‌ها با حیطه عملکردی محله (برزن) که عملکرد خدماتی ساختمان در محدوده کوچکی می‌باشد مانند واحدهای مسکونی ، تجاری کوچک ، مدارس ابتدایی ، کلینیک‌ها، کودکستان‌ها ، کارگاه‌ها و …

ساختمان‌های گروه «ب»: کاربری‌های با حیطه عملکردی ناحیه مانند شعبات فرعی بانکها، مدارس متوسطه ، درمانگاه‌ها ، خوابگاه‌ها ، سالن‌های ورزشی ساده و …

ساختمان‌های گروه «ج»: کاربری‌ها با حیطه عملکردی منطقه مانند فروشگاههای بزرگ، بیمارستان‌ها، مراکز فرهنگی، ایستگاه‌های فرعی مترو، ساختمان‌های: پست، پلیس، آتش نشانی، شعب اصلی بانکها، مهمانپذیرها، هتل‌های کوچک و ….

ساختمان‌های گروه «د» : کاربری‌ها با حیطه عملکرد شهری و فراشهری مانند فرودگاهها، استادیوم‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز اصلی مخابرات، مراکز تحقیقاتی، ایستگاه‌های اصلی مترو، بناهای یادبود ، هتل‌های بزرگ و …

1-3-1-18 در مواردی که بررسی گروه کاربری ساختمان میسر نباشد از طریق استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی ، حیطه عملکردی کاربری مورد نظر تعیین خواهد شد.

4-1-18 هر یک از عوامل سه گانه فوق به تنهایی گروه ساختمان را برای ارائه خدمات مهندسی توسط مهندسان حقیقی در پایه‌های مختلف ساختمان تعیین می‌نماید. در خصوص ارائه خدمات مهندسی ساختمان توسط اشخاص حقوقی دو عامل طبقه و کاربری ساختمان ملاک تعیین گروه ساختمان برای ارائه خدمات مهندسی خواهد بود و عامل زیربنای ساختمان در ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی مؤثر می‌باشد.

2-18 حدود صلاحیت مهندسان تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی در تهیه طرحهای تأسیساتی و همچنین نظارت آن برای تمام گروه‌های ساختمانی الف، ب ، ج و د به شرح جدول شماره ۱۳ می‌باشد.

3-18 انجام خدمات طراحی ، نظارت و اجرای ساختمانهای گروه «د» و «ویژه» در تمامی رشته‌های هفتگانه ساختمان ، تا زمانی که پروانه اشتغال در پایه ارشد صادر نگردیده است توسط دارندگان پروانه اشتغال مهندسی پایه یک با بیش از ۱۸ سال سابقه کار و دارنده صلاحیت در آن گرایش انجام پذیرد و در این حالت ظرفیت اشتغال این گونه اشخاص در پایه ارشد محاسبه و منظور شود.

4-18 در محل‌هایی که طراحان ، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیأت سه نفره با پیشنهاد سازمان استان ، در چهارچوب تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون تصمیم گیری خواهند نمود.

جدول شماره ۱۳ – طبقه بندی صلاحیت مهندسان تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی برای هر یک از گروه‌های ساختمان
صلاحیت

 

گروه ساختمانها

تهیه طرح تأسیسات مکانیکی توسط: تهیه طرح تأسیسات مکانیکی توسط: نظارت بر طرح تأسیسات مکانیکی توسط: نظارت بر طرح تأسیسات مکانیکی توسط:
گروه «الف» مهندس مکانیک پایه 3 یا بالاتر مهندس برق پایه 3 یا بالاتر مهندس مکانیک پایه 3 یا بالاتر مهندس برق پایه 3 یا بالاتر
گروه «ب» مهندس مکانیک پایه 2 یا بالاتر مهندس برق پایه 2 یا بالاتر مهندس مکانیک پایه 3 یا بالاتر مهندس برق پایه 3 یا بالاتر
گروه «ج» مهندس مکانیک پایه 1 یا بالاتر مهندس برق پایه 1 یا بالاتر مهندس مکانیک پایه 2 یا بالاتر مهندس برق پایه 2 یا بالاتر
گروه «د» مهندس مکانیک ارشد مهندس برق ارشد مهندس مکانیک پایه 1 یا بالاتر مهندس برق پایه 1 یا بالاتر

5-18 حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح‌های شهرسازی به شرح جدول شماره ۱۴ می‌باشد.

جدول شماره ۱۴- حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح‌های شهرسازی
ماده تهیه انواع طرح‌ها پایه 3 پایه 2 پایه 1 ارشد شهرسازی
شهرسازی برنامه ریزی شهری طراحی شهری
1 طرح کالبد ملی + * *
2 طرح کالبدی منطقه‌ای با هر مقیاس + + * *
3 طرح جامع ناحیه (یک یا چند شهرستان) تا 400 هزار جمعیت + + * *
تا یک میلیون نفر جمعیت و شهرستان فراگیر شهر مرکز استان + + + * *
بیشتر از یک میلیون نفر جمعیت + + * *
4 طرح ساماندهی مجموعه روستایی با هر مقیاس + + + + * *
5 طرح‌های راهبردی و مکان یابی با هر مقیاس + + + * *
6 طرح جامع مجموعه شهری با هر مقیاس + + * * *
7 طرح جامع شهر جمعیت تا 200 هزار نفر و شهرهای مرکز استان + + + + * * *
جمعیت تا یک میلیون نفر + + + * * *
جمعیت بیش از یک میلیون نفر + + * * *
8 طرح جامع (شهر جدید) تا 100/000 نفر جمعیت + + + + * * *
تا 200/000 نفر جمعیت + + + * * *
بیش از 200/000 نفر جمعیت + + * * *
9 طرح هادی شهر یا روستا با هر مقیاس + + + + * * *
10 طرح تفصیلی شهرها (موجود و جدید) جمعیت تا 200 هزار نفر + + + + * * *
جمعیت تا یک میلیون نفر + + + * * *
جمعیت بیش از یک میلیون نفر + + * * *
11 طرح شهرک (مسکونی، صنعتی، توریستی و …) با هر مقیاس + + + + * * *
12 طرح‌های نوسازی، بازسازی و بهسازی بافت‌های قدیمی و فرسوده در شهرهای تا 200 هزار نفر جمعیت + + + + * * *
در شهرهای تا یک میلیون نفر جمعیت + + + * * *
در شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت + + * * *
13 طرح اماده سازی توسعه‌های جدید شهری تا مساحت 50 هکتار + + + + * * *
تا مساحت 150 هکتار + + + * * *
بیش از 150 هکتار + + * * *
14 برنامه ریزی انطباق کاربری اراضی شهری با هر مقیاس + + + * * *
15 طرح جزییات شهرسازی با هر مقیاس + + + + * *
16 طرح تفکیک اراضی شهری تا مساحت یک هکتار + + + + * *
تا مساحت پنج هکتار + + + * *
مساحت بیش از پنج هکتار + + * *

1-5-18 کلیه طرحهای فوق باید زیر نظر و با مسوولیت مهندسان شهرساز و واجد صلاحیت تهیه شود و در صورتی که این طرح‌ها توسط اشخاص حقوقی تهیه گردند بایستی حداقل یکی از مهندسان فوق با توجه به حدود صلاحیت خود در تهیه طرح مشارکت عملی داشته و طرح به تأیید وی برسد.

2-5-18 در مواردی که صلاحیتهای مشترک برای برنامه ریزی و طراحی شهری (ردیف ۶ تا ۱۴) تعیین شده است مشارکت عملی هر دو گرایش و تأیید طرح توسط آنها الزامی است.

6-18 حدود صلاحیت مهندسان نقشه بردار در تهیه طرح‌های شهرسازی به شرح جدول شماره ۱۵ می‌باشد.

7-18 حدود صلاحیت مهندسان ترافیک در تهیه طرح‌های شهرسازی به شرح جدول شماره ۱۶ می‌باشد .

8-18 حدود صلاحیت مهندسان نقشه برداری در امور ساختمان سازی به شرح جدول شماره ۱۷ می‌باشد.

9-18 صلاحیت‌های موضوع جدول ۱۷ نافی صلاحیت‌های سایر مهندسان و مسوولیت های ناشی از آن برای انجام پاره‌ای از امور فوق که به موجب جدول حدود صلاحیت مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در انجام امور نظارت و اجرا تعیین شده است نمی‌باشد، این توضیح در مورد سایر رشته‌های ساختمان نیز صادق است.

جدول شماره ۱۵- حدود صلاحیت مهندسان نقشه بردار در تهیه طرح‌های شهرسازی
ردیف نوع خدمات روش پایه 3 پایه 2 پایه 1 ارشد گرایش
ژئودزی فتوگرامتری هیدروگرافی GISLIS
1 طراحی و ایجاد شبکه نقاط زمینی کنترل اصلی و فرعی (مسطحاتی فتوگرامتر و ارتفاعی) در سیستم مختصات کشوری (U.T.M) زمینی + + + +
فتوگرامتری +
2 تهیه نقشه توپوگرافی زمینی + + + +
فتوگرامتری +
ژنرالیزه کردن
3 تهیه نقشه توپوگرافی مسیر موجود (راه، راه آهن، کانال، خط انتقال نیرو) شامل تهیه نقشه توپوگرافی از باند مورد درخواست، تهیه مقاطع طولی و عرضی مسیر موجود و زمین طبیعی زمینی
فتوگرامتری +
4 اندازه گیری و محاسبه حجم  عملیات توده‌های خاکی (مثل دپوها، گودها، ………….)
5 تهیه نقشه مسیر زیر زمینی (مترو، تونل، فاضلاب)
6 تهیه نقشه کاداستر +
7 تهیه نقشه هیدروگرافی +
8 پیاده کردن طرح‌ها شامل طرح  تفصیلی و آماده سازی، مسیرهای زمینی و زیرزمینی و تفکیک اراضی شهری و سازه‌های ساحلی
9 تبدیل سیستم مختصات و سیستم تصویر نقشه‌ها به یکدیگر + + +
10 تهیه نقشه وضع موجود کاربری اراضی + + + +
11 تهیه نقشه‌های عکسی از عکسهای هوایی و تصاویر  ماهواره‌ای + + + +
12 اندازه گیری و محاسبه تغییر شکل و جابجایی سازه‌های بلند و سنگین و ابنیه فنی شهری ماننده پل، تونل و سد +
13 رفتار سنجی گسل‌ها
14 ایجاد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) + + + + +
15 تهیه نقشه نمای ابنیه تاریخی و  مهم با روش فتوگرامتری برد کوتاه + + + +
16 نظارت بر بندهای ۱ تا ۱۴ ودارا بودن گرایش مربوطه

 

جدول شماره ۱۶- حدود صلاحیت مهندسان ترافیک در تهیه طرح‌های شهرسازی
ردیف انواع  فعالیت‌های برنامه ریزی، طراحی و نظارت طبقه بندی مهندسان

مقیاس

پایه 3 پایه 2 پایه 1 پایه ارشد
1 طرح مطالعات ترابری طرح جامع (ساماندهی) ملی و منطقه‌ای با هر مقیاس + +
2 مطالعات ترابری طرح جامع (ساماندهی) ناحيه (یک یا چند شهرستان) تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت + + + +
تا 500 هزار نفر جمعیت + + +
تا یک میلیون نفر جمعیت + +
بیش از یک میلیون نفر جمعیت +
3 طرح‌های راهبردی و مکانیابی تسهیلات با هر مقیاس + +
4 مطالعات ترابری طرح جامع (ساماندهی) روستایی با هر مقیاس + + + +
5 مطالعات ترابری طرح جامع (ساماندهی) مجموعه شهری با هر مقیاس + +
6 مطالعات ترابری طرح جامع (ساماندهی) جدید تا 50 هزار نفر جمعیت + + + +
تا 100 هزار نفر جمعیت + + +
تا 200 هزار نفر جمعیت + +
بیش از 200 هزار نفر جمعیت +
7 مطالعات ترابری طرح هادی شهر یا روستا با هر مقیاس + + + +
8 مطالعات ترابری طرح جامع (ساماندهی) شهرها تا 100 هزار نفر جمعیت + + + +
تا 500 هزار نفر جمعیت + + +
تا یک میلیون نفر جمعیت + +
بیش از یک میلیون نفر جمعیت +
9 مطالعات ترابری طرح تفضیلی شهرها (موجود و جدید) تا 100 هزار نفر جمعیت + + +
تا 500 هزار نفر جمعیت + + +
تا یک میلیون نفر جمعیت + +
بیش از یک میلیون نفر جمعیت +
10 مطالعات ترابری طرح شهرک (صنعتی، مسکونی، توریستی) با هر مقیاس + + + +
11 مطالعات ترابری طرح‌های ساماندهی مرکز شهر و بافتهای قدیمی در شهرهای تا 100 هزار نفر جمعیت + + + +
در شهرهای تا 500 هزار نفر جمعیت + + +
در شهرهای تا یک میلیون نفر جمعیت + +
در شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت +
12 مطالعات ترابری طرح‌های آماده سازی توسعه‌های جدید شهری تا مساحت 10 هکتار + + + +
تا مساحت 50 هکتار + + +
تا مساحت 150 هکتار + +
مساحت بیش از 150 هکتار +
13 طرحی جزییات فنی و هندسی معابر (پلان، پروفیل طولی و عرضی و حجم عملیات خاکی) با هر مقیاس + + + +
14 طراحی فنی و هندسی گذربندی تفکیک اراضی با هر مقیاس + + + +
15 طرح تسهیلات و تجهیزات تفرایک تا مساحت یک هکتار + + + +
تا مساحت 5 هکتار + + +
تا مساحت 15 هکتار + +
مساحت بیش از 15 هکتار +
16 ارزیابی ایمنی و تصادفات با هر مقیاس + +
17 نظارت بر اجرای موارد 1 تا 16 مطابق مقیاس و طبقه بندی مهندسان در هر مورد

 

جدول شماره ۱۷ – حدود صلاحیت مهندسان نقشه برداری در امور ساختمان سازی
ردیف نوع خدمات گروه‌های ساختمانی پایه 3 پایه 2 پایه 1 پایه ارشد
1 ۱-۱- تعیین موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی یا … مورد درخواست

1-2-مشخص کردن (پیاده کردن) محل دقیق ملک بر روی زمین

1-3- تعيين مساحت املاک و تعیین ابعاد و مختصات دقیق آن و تطبیق با حدود مشخصات اسناد مالکیت

1-4- تهیه نقشه توپوگرافی بزرگ مقیاس در سیستم مختصات و سیستم تصویر از زمین مورد نظر

1-5- تهیه مقاطع طولی و عرضی از معابر

1-6- تعیین بر و کف و علامت گذاری تراز صفر ساختمان و ثبت آن در محل مناسب

تمامی گروه‌های ساختمانی

(الف – ب – ج – د)

+ + + +
2 2-1- کنترل استقرار درست ساختمان در سطوح قایم و افقی

۲-۲- کنترل شیب بندی محوطه‌ها و پارکینگ‌ها

تمامی گروه‌های ساختمانی (الف – ب – ج – د) + + + +
2-3-  کنترل جابجایی نشت و تغییر شکل ساختمان و زمین‌های مجاور آن در حین ساخت و بعد از آن ناشی از عوامل و حوادث طبیعی و انسانی + + +
3 تهیه نقشه‌های لازم برای تفکیک واحدهای موجود در مجتمع‌های ساختمانی

 

تمامی گروه‌های ساختمانی (الف – ب – ج – د) + + + +

 

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها