3-11-industrialization-of-medium-non-mass-construction-projects

3-11 صنعتی سازی پروژه های ساختمانی غیر انبوه متوسط

1-3-11 دامنه کاربرد

کسب حداقل “درجه سه صنعتی سازی” مطابق بند ۱۱-۳-۶-۳، همراه با رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان، برای تمامی پروژه های ساختمان سازی در سراسر کشور با کمتر از ۱۰۰ واحد مشابه و دارای مشخصات زیر الزامی است:

  • حداکثر ۱۴ طبقه از روی سازه پی؛
  • سطح کل زیر بنای کمتر از ۱۰،۰۰۰ مترمربع؛
  • یکی از ویژگی های زیر:
  • تعداد طبقات بیشتر از ۷ از روی سازه پی؛
  • سطح کل زیربنای بیشتر از ۳،۰۰۰ متر مربع.

2-3-11 الزامات عمومی

1-2-3-11 مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در پروژه غیرانبوه سازی صنعتی متوسط باید استاندارد باشند. در صورت فقدان استاندارد ملی، تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی الزامی است.

2-2-3-11 دفترچه بهره برداری باید در مرحله پایان کار ارایه شود.

3-2-3-11 رعایت حداقل شاخص حامی محیط زیست، طبق بند ۱۱-۵-۳-۲ الزامی است.

4-2-3-11 فهرست مصالح فولادی مورد نیاز در پروژه باید توسط طراح تهیه و به تایید ناظر برسد.

3-3-11 الزامات طراحی

1-3-3-11 ابعاد داخل به داخل فضاها از بر تمام شده باید به صورت مضربی از ۵۰ میلی متر باشد. در صورت محدودیت، یکی از فضاهای متوالی در هر امتداد، از این قاعده مستثنا می شود.

2-3-3-11 ابعاد در و پنجره باید مدولار باشد. مرجع طراحی شبکه مدولار در و پنجره برای فضاهای مسکونی، نشریه ض-۵۷۱ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و در سایر فضاها، مقررات و آیین نامه های معتبر است.

3-3-3-11 نقشه های فاز دو معماری باید ارایه شود.

4-3-3-11 ابعاد سنگ، کاشی، سرامیک و سایر پوشش های کف و دیوار باید در تناسب با ابعاد فضاها انتخاب شود به گونه ای که در محاسبات بر اساس نقشه های معماری، ضایعات، به حداکثر ۲ درصد محدود شود.

5-3-3-11 نقشه ها و محاسبات گودبرداری و پایدارسازی گود باید با روش اجرایی و جزییات کامل ارایه شود.

6-3-3-11 در طراحی اجزای سازه ای پیش ساخته باید بارگذاری های حین ساخت، حمل و نصب قطعات، مطابق مقررات و آیین نامه های معتبر طراحی منظور شود.

7-3-3-11 طراحی اجزای سازه ای پیش ساخته باید با توجه به ملاحظات اجرایی در کلیه مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز تعمیر و نگهداری، مطابق مقررات و آیین نامه های معتبر مرتبط صورت پذیرد.

8-3-3-11 طراحی اجزای سازه ای ساختمان های چوبی باید مطابق ضوابط آیین نامه های معتبر صورت پذیرد.

9-3-3-11 اجزای غیرسازه ای ساختمان ها باید در برابر زلزله مقاوم باشند. مرجع مقاوم سازی، پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ است.

10-3-3-11 تاسیسات ساختمان باید طبق روش های مهندسی مورد تایید، طراحی شود و نقشه های تاسیسات، همراه با جزییات کامل اجرایی ارایه شود.

11-3-3-11 نقشه نمای ساختمان باید حداقل شامل جزییات زیرسازی و عایق بندی باشد.

12-3-3-11 دستورالعمل نصب نما باید ارایه شود.

4-3-11 الزامات اجرایی

1-4-3-11 ملاحظات بارگیری، حمل، باراندازی و انبارداری اجزای پیش ساخته باید مطابق مقررات و آیین نامه های معتبر صورت پذیرد.

2-4-3-11 نقشه های کارگاهی اجرای سازه، باید به صورت کامل و با روش اجرایی ارایه شود.

3-4-3-11 تجهیز کارگاه باید یا به صورت پیش ساخته با قابلیت استفاده مجدد باشد؛ یا امکان تغییر کاربری آن برای استفاده دایمی در نظر گرفته شده باشد.

4-4-3-11 برای بتن ریزی باید از روش قالب بندی صنعتی استفاده کرد. کاربرد قالب سنتی، به صورت موردی مجاز است.

5-4-3-11 استفاده از دیوارهای آجری، مگر برای تزیین، مجاز نیست.

6-4-3-11 کاربرد بلوک سیمانی غیرسبک و نیز، بلوک سفالی مجاز نیست.

7-4-3-11 استفاده از پله و راه پله پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته موقت ویژه دوره ساخت الزامی است.

توضیح: پله و راه پله پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته موقت ویژه دوره ساخت باید ضوابط مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان را تامین نماید.

8-4-3-11 سقف و دیوارهای میان واحدها باید بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان عایق بندی صدا شود.

9-4-3-11 کاربرد لوله فلزی برای انتقال آب و فاضلاب مجاز نیست.

10-4-3-11  استفاده از کانال های نیمه پیش ساخته عایق یا کاربرد ورق های از پیش عایق برای انتقال هوای گرم، تعویض هوا و تهویه مطبوع الزامی است.

11-4-3-11 حداقل ۸۵ درصد نمای خارجی باید از نوع صنعتی باشد.

توضیح: شیشه های نما باید از مصالحی انتخاب و به گونه ای طراحی شوند که مشکل ایمنی ایجاد نشود.

12-4-3-11 مصالح نما باید بدون نیاز به برش کاری در محل نصب شود.

5-3-11 الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

1-5-3-11 الزامات عمومی کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

1-1-5-3-11 در صورت تامین کلیه الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهای ۱۱-۳-۲ تا 11-3-4،  شاخص تکمیلی صنعتی سازی ساختمان های غیر انبوه متوسط، باید از رابطه (۱۱-۳-۱) محاسبه شود.

(1-3-11) = شاخص تکمیلی صنعتی سازی ساختمان غیرانبوه متوسط

امتیاز بخش طراحی (۱3 امتیاز)   +

امتیاز بخش سازه (40 امتیاز)      +

امتیاز بخش دیوار (25 امتیاز)      +

امتیاز بخش سایر موارد اجرایی (۲2 امتیاز)

 

2-1-5-3-11 برای برآورد شاخص تکمیلی صنعتی سازی ساختمان باید علاوه بر مدارک خواسته شده؛ روش اجرایی سازه، همراه با نقشه های نصب قطعات پیش ساخته؛ ترتیب و توالی انجام عملیات اجرا؛ جزییات مصالح بخشهای سفت کاری، نازک کاری و تاسیسات ارایه شود.

3-1-5-3-11 هر یک از الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی، اگر تنها برای بخشی از ساختمان تامین شده باشد، امتیاز تعیین شده برای آن الزام، باید به تناسب اندازه آن بخش نسبت به کل تعلق گیرد.

جدول ۱۱-۳-۱ امتیاز بخش طراحی
الزامات کسب امتیاز بخش طراحی امتیاز
انتخاب حداقل های ابعادی برای مطلوبیت و آسایش 6
استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان در سطح سه بعدی همراه با تداخل یابی 4
کاربرد جداسازهای لرزه ای / میراگرها 3
مجموع 13
توضیح: انتخاب حداقل های ابعادی مطلوبیت و آسایش برای فضاهای مسکونی، باید طبق نشریه ض-۵۶۶ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و برای سایر فضاها، طبق مقررات و آیین نامه های معتبر باشد.

2-5-3-11 الزامات بخش طراحی کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

1-2-5-3-11 امتیاز بخش طراحی، برحسب ملاحظات انجام شده در طراحی، باید از جدول ۱۱-۳-۱ محاسبه شود.

3-5-3-11 الزامات بخش سازه کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

جدول ۱۱-۳-۲ امتیاز انواع سازه
سیستم سقف

 

ستون و تیر/ دیوار

دال بتنی پیش ساخته دال بتنی با قالب ماندگار/ صنعتی کامپوزیت تیرچه با بلوک سفالی/پلی استایرن خرپا فضایی خرپا فلزی پیش ساخته
بتنی ستون و تیر پیش ساخته 36 32 29 26 36 29
ستون پیش ساخته و تیر در جا با قالب صنعتی 32 28 26 24 32 26
ستون کامپوزیت و تیر پیش ساخته 34 30 28 26 34 28
ستون کامپوزیت و تیر در جا با قالب صنعتی 30 26 24 22 30 24
ستون درجا با قالب صنعتی و تیر پیش ساخته 33 29 27 25 33 27
ستون و تیر درجا / دیوار با قالب صنعتی 27 23 21 19 27 21
فولادی استاد و رانر مقاطع فولادی سرد نوردشده 32 30 30
ستون و تیر فولادی پیچ و مهره ای 39 37 34 30 40 34
ستون و تیر فولادی جوشی 29 25 23 21 30 23
توضیح : سقف های پیش دال و عرشه فولادی در گروه “دال بتنی با قالب ماندگار” قرار می گیرند.
توضیح: دیوار سازه ای بتن آرمه با قالب عایق ماندگار (ICF) و سیستم نیمه پیش ساخته با صفحات بتن پاششی سه بعدی (3D پانل) در گروه “ستون و تیر/  دیوار درجا با قالب صنعتی” قرار می گیرند.

1-3-5-3-11 امتیاز بخش سازه بر حسب نوع سازه، روش اجرایی و مساحت ساخت آن باید از رابطه ( 11-3-2)  محاسبه شود.

(2-3-11) (امتیاز حاصل از جدول ۱۱-3-۲) = \sum_{i=1}^{N}\frac{Q_{si}}{Q_{st}}\times امتیاز بخش سازه

N : تعداد انواع سازه های به کار رفته در ساختمان

Qsi: مساحت ساخته شده با هر کدام از انواع سازه های جدول ۱۱-3-۲

Qst: مساحت کل زیربنا.

 

2-3-5-3-11 به خم ماشینی آرماتور در اجزای بتنی در جا، ۲ واحد به امتیاز سازه مورد نظر در جدول ۱۱-۳-۲ اضافه می شود.

3-3-5-3-11 با استفاده از روش های پیش تنیدگی در سقف های بتنی، ۵ واحد به امتیاز سازه متناظر در جدول ۱۱-۳-۲ اضافه می شود.

4-3-5-3-11 روش قاب سبک فولادی با سقف های سبک غیربتنی، مشروط بر رعایت صدابندی مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، ۳۵ امتیاز دارد.

5-3-5-3-11 سازه های چوبی با قطعات پیش ساخته، ۳۰ امتیاز دارد.

6-3-5-3-11 در صورت استفاده از بلوک پلی استایرنی در سقفهای تیرچه بلوک، این ماده باید از نوع کندسوز مطابق استاندارد ASTM و با تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد؛ در غیر این صورت، امتیاز صفر برای آن، منظور می شود.

7-3-5-3-11 به منظور تعیین امتیاز سایر شیوه های ساخت سازه که در این قسمت بررسی نشده است، باید از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استعلام شود.

4-5-3-11 الزامات بخش دیوار کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

1-4-5-3-11 امتیاز بخش دیوار که کلیه دیوارهای سازه ای و غیرسازه ای را دربر می گیرد، بر حسب نوع دیوار و طول آن باید از رابطه (۱۱-۳-۳) محاسبه شود.

(3-3-11) (امتیاز حاصل از جدول ۱۱-3-3) = \sum_{i=1}^{N}\frac{Q_{wi}}{Q_{wt}}\times امتیاز بخش دیوار

N : تعداد انواع دیوارهای به کار رفته در ساختمان،

Qwi: طول ساخته شده با هر یک از دیوارها  ،

Qwt: طول کل دیوارها .

 

جدول ۱۱-3-۳ امتیاز انواع دیوار
ردیف انواع دیوار امتیاز
1 دیوار خشک پیش ساخته 25
2 دیوار ساندویچ پانل 25
3 دیوار فلزی پیش ساخته 25
4 دیوار چوبی پیش ساخته 23
5 دیوار شیشه ای با قاب پیش ساخته 22
6 دیوار فلزی غیر پیش ساخته 20
7 دیوار بتنی سبک پیش ساخته 20
8 دیوار بتنی در جا با قالب های صنعتی 18
9 دیوار بتنی با قالب ماندگار 16
10 دیوار گچی با قطعات پیش ساخته 12
11 دیوار بتن پاششی سه بعدی 10
12 دیوار بلوک سیمانی سبک 10

 

2-4-5-3-11 با خم ماشینی آرماتور در دیوارهای بتنی درجا، ۳ واحد به امتیاز دیوار مورد نظر در جدول ۱۱-۳-۳ اضافه می شود.

3-4-5-3-11 در صورت استفاده از هسته پلی استایرنی در ساندویچ پنل ها، این ماده باید از نوع کندسوز مطابق استاندارد ASTM و با تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد؛ در غیر این صورت، امتیاز صفر برای آن، منظور می شود.

5-5-3-11 الزامات کسب سایر موارد اجرایی

امتیاز بخش سایر موارد اجرایی باید از مجموع امتیازات به دست آمده از جدول 11-3-4 محاسبه شود.

جدول ۱۱-3-۴ امتیاز سایر موارد اجرایی
الزامات کسب امتیاز سایر موارد اجرایی امتیاز
لوله کشی صنعتی برای آب و فاضلاب 4
پله و راه پله پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته 3
واحدهای سرویس بهداشتی پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته 3
نصب کاشی / سرامیک / سنگ غیرنما با ملات پیش آماده یا چسب 5
کاربرد حداقل یک مورد از روش های سفت کاری صنعتی با حذف زیرسازی یا روش های نازک کاری سریع مانند استفاده از اقلام پیش ساخته 2
کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا 2
نصب خشک نما 3
مجموع 22

6-3-11 درجه بندی صنعتی سازی ساختمان در پروژه های غیر انبوه متوسط

1-6-3-11 درجه صنعتی سازی ساختمان، باید بر اساس نقشه ها و روش ساخت تاییدشده، برآورد و در حین پیشرفت پروژه، در دو مرحله سفت کاری و نازک کاری پایش و کنترل شود.

2-6-3-11 تعیین درجه صنعتی سازی ساختمان در هر مرحله، باید توسط شخص دارای صلاحیت انجام شود. مرجع تعیین صلاحیت، وزارت راه و شهرسازی است.

3-6-3-11 اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهای ۱۱-۳-۲ تا ۱۱-۳-۴ تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی کمتر از ۳۵ باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه سه” در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.

4-6-3-11 اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی برابر یا بیشتر از ۳۵ و کمتر از ۶۵ باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه دو” در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.

5-6-3-11 اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی ۶۵ و بیشتر از آن باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه یک” در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها