8-4-10-tolerances

8-4-10 رواداری ها

8-4-10 رواداری ها

1-8-4-10 رواداری های جوش

1-1-8-4-10 قطعاتی که باید به وسیله جوش گوشه به یکدیگر جوش شوند، باید تا حد امکان در تماس نزدیک با یکدیگر باشند. فاصله ریشه (بازشدگی درز) نباید از 5 میلی متر بزرگتر گردد. اگر فاصله ریشه جوش گوشه از 2 میلی متر بزرگتر شود، اندازه ساقهای جوش مندرج در نقشه، باید به اندازه آن افزایش یابد، یا مهندس طراح باید تأیید نماید که ضخامت مؤثر گلوی موردنظر طراحی حاصل شده است (شکل ۱۰-۴-۸).

بازشدگی بین سطوح در تماس جوش‌های انگشتانه و کام و همچنین فاصله بین تسمه پشت بند با ورق در درزهای لب به لب نباید از 2 میلی متر بزرگتر گردد. استفاده از مصالح پرکننده مجاز نیست، مگر اینکه استفاده از آن در نقشه‌ها تصریح شده باشد یا به تائید مهندس طراح برسد.

شکل ۱۰-۴-۸: بازشدگی ریشه
شکل ۱۰-۴-۸: بازشدگی ریشه

2-1-8-4-10 قطعاتی که با جوش شیاری به صورت لب به لب به یکدیگر متصل می‌شوند، باید با دقت با یکدیگر همباد و تراز شوند. حداکثر ناهمترازی بین دو قطعه، مساوی 10 درصد ضخامت قطعه نازک‌تر و حداکثر 3 میلی متر است. برای اصلاح ناهمترازی نباید شیبی بزرگتر از 4 درصد در جوش به وجود آورد. ناهمترازی باید بر مبنای میانتار قطعات اندازه گیری شود، مگر اینکه در مشخصات فنی خصوصی به نحو دیگری مشخص شده باشد (شکل ۱۰-۴-۹).

شکل 10-4-9: ناهمترازی و اصلاح آن
شکل 10-4-9: ناهمترازی و اصلاح آن

3-1-8-4-10 قطعاتی که توسط جوش شیاری با نفوذ نسبی در امتداد طولی به یکدیگر متصل می‌شوند، باید تا حد امکان در تماس با یکدیگر قرار گیرند. فاصله ریشه بین دو قطعه نباید از 5 میلی متر بزرگتر گردد.

4-1-8-4-10 رواداری های مربوط به زاوية شيار، فصله ريشه (R) و ضخامت ریشه (f) در جدول 10-4-16 و شکل ۱۰-۴-۱۰ نشان داده شده است. در صورتی که ابعاد و اندازه مقطع جوش اختلافی بیش از مقادیر ارائه شده در شکل با اندازه نشان داده شده در نقشه‌ها داشته باشد، درز با شرایط زیر قابل پذیرش است. در صورتی که اختلاف فاصله ريشه با مقدار نقشه بزرگتر از رواداری مجاز مذکور در شکل ۱۰-۴-۱۰ باشد ولی از دو برابر ضخامت ورق نازکتر با 20 میلی متر (در کدام که کوچکتر باشند) بزرگ‌تر نباشد، با استفاده از جوشکاری (قبل از جوشکاری درز اتصال) قابل اصلاح است.

شکل 1۰-۴-۱۰: رواداری های مونتاژ در درزها با جوش شیاری
شکل 1۰-۴-۱۰: رواداری های مونتاژ در درزها با جوش شیاری
جدول ۱۰-۴-۱۶: رواداری های مونتاژ در درزها با جوش شیاری
با جوش پشت بدون جوش پشت
1 – ضخامت ریشه (f) نامحدود ±2mm
2 – فاصله ریشه (R) الف – بدون استفاده از پشت بند

+2mm

-3 mm

± 2 mm
ب- با استفاده از پشت بند

+6 mm

-20 mm

3- زاویه شیار

+10°

-5°

+10°

-5°

5-1-8-4-10 قطعاتی که به یکدیگر جوش می‌شوند، باید همیاد یکدیگر قرار گرفته و تا اتمام جوشکاری، به وسیله پیچ، گیره، گوه، قید یا خال جوش در وضعیت خود تثبیت شوند. در صورت امکان استفاده از قیدها و قالبهای تثبیت کننده، توصیه می‌شود. لازم است در قيدها آزادی‌های حرکتی مناسب برای جمع شدگی و تابیدگی وجود داشته باشد. جمع شدگی و تابیدگی معمولاً با تغییر شکل‌های اولیه عمدی در خلاف جهت این آثار جبران می‌شود.

2-8-4-10 کنترل تابیدگی و جمع شدگی

1-2-8-4-10 در مونتاژ و انجام جوش درزهای اعضای ساخته شده از ورق یا نیمرخ و همچنین تقویت نیمرخ‌ها، دستورالعمل و توالی جوشکاری باید طوری انتخاب شود که مقادیر تابیدگی و جمع شدگی حداقل گردد.

2-2-8-4-10 تا حد امکان، توالی جوشها باید طوری انتخاب شود که حرارت جوشکاری در حین پیشرفت جوشکاری، متعادل گردد.

3-2-8-4-10 سازنده باید روش مونتاژ، دستورالعمل جوشکاری و توالی جوشکاری را طوری انتخاب نماید که قطعه به دست آمده منطبق بر ضوابط کنترل کیفی قطعه باشد. قبل از شروع جوشکاری، توالی جوشکاری و برنامه کنترل تابیدگی باید جهت اطلاع و اظهارنظر به نماینده کارفرما تسلیم گردد.

4-2-8-4-10 مسیر پیشرفت جوشکاری یک عضو، باید از نقطه با گیرداری بیشتر به سمت نقطه با آزادی بیشتر باشد.

5-2-8-4-10 در هنگام مونتاژ، درزهایی که از آنها انتظار جمع شدگی بزرگ‌تری می‌رود، باید قبل از درزهایی که انتظار جمع شدگی کمتری از آنها داریم، جوش شوند. جوشکاری این درزها باید تا حد امکان با به کارگیری کمترین قیدهای حرکتی کمی انجام شود.

6-2-8-4-10 در ساخت اعضای ساخته شده از ورق و نیمرخ، قطعه سازی باید قبل از مونتاژ انجام گردد. یعنی ابتدا باید ورقها مطابق ابعاد داده شده در نقشه‌ها سرهم کردند و سپس مونتاژ و جوش عضو انجام شود. اعضا با طول بلند را می‌توان به چند قطعه تقسیم نمود. در هنگام وصله کردن قطعات فوق در کارگاه یا کارخانه، جوشکاری بالها و جان باید نسبت به محورهای ضعیف و قوی مقطع، متعادل باشد.

7-2-8-4-10 در جوشکاری با وجود قیدهای خارجی ممانعت کننده از جمع شدگی، جوشکاری باید به طور پیوسته تا اتمام کل کار با رسیدن به نقطه‌ای انجام یابد که دارای آزادی حرکت است. در حین جوشکاری نباید اجازه داده شود دمای درز کمتر از دمای مقرر برای پیش گرمایش یا دمای بین دفعات عبور گردد.

3-8-4-10  رواداری های ابعادی

1-3-8-4-10 برای ستونها و اعضای اصلی خرپا که با استفاده از جوش ساخته می‌شوند، بدون توجه به سطح مقطع عضو، میزان انحراف مجاز در هم راستایی عضو (انحراف محور عضو از خط راست) برابر است باز :

  • برای اعضای با طول کمتر از 9 متر:

  • برای اعضای با طول 9تا 14متر مساوی 9میلی متر.
  • برای اعضای با طول بزرگتر از 14متر:

2-3-8-4-10 برای تیرها و شاه تیرهای جوش شده که در آنها پیش خیزی در نظر گرفته نشده باشد، بدون توجه به شکل و ابعاد مقطع، میزان انحراف مجاز از راستای مستقیم برابر است با:

3-3-8-4-10 برای تیرها و شاه تيرها، (مختلط و غير مختلط)، بدون توجه به شکل و ابعاد مقطع، در پیش نصب قطعات عضو در کارخانه، میزان انحراف مجاز از انحنای پیش خیز در نظر گرفته شده برای عضو (مطابق شکل ۱۰-۴-۱۱) برابر است با:

شکل ۱۰-۴-۱۱: روش اندازه گیری پیش خیز تیرها
شکل ۱۰-۴-۱۱: روش اندازه گیری پیش خیز تیرها

در وسط دهانه: در وسط دهانه میزان انحراف مجاز باید مطابق جدول ۱۰-۴-۱۷ در نظر گرفته شود.

جدول ۱۰-۴-۱۷: میزان انحراف مجاز در وسط دهانه
طول دهانه انحراف مجاز
<20m 20mm+ تا 0-
20m≤ و 30m≥ 30mm+ تا 0-
> 30 m 40mm+ تا 0-

در تکیه گاه ها: در تکیه گاهها میزان انحراف مجاز باید به شرح زیر در نظر گرفته شوند:

±0mm برای تکیه گاه‌های انتهایی

±3mm  برای تکیه گاههای میانی

در نقاط میانی: در نقاط میانی میزان انحراف مجاز باید به شرح زیر در نظر گرفته شوند:

-0,\frac{4a(1-a/s)}{s}\times b

که در آن:

a = فاصله نقطه موردنظر تا نزدیکترین تکیه گاه (متر)

s= طول دهانه (متر)

20 = b  میلی متر برای دهانه‌های کوچک‌تر از 20 متر،

30 میلی متر برای دهانه‌های مساوی یا بزرگتر از 20 متر و کوچکتر از 30 متر،

40 میلی متر برای دهانه‌های مساوی یا بزرگتر از 30 متر

یادآوری: بدون توجه به چگونگی نمایش پیش خیز در نقشه‌ها، علامت (+) نشان دهنده بالای منحنی پیش خیز و علامت (-) نشان دهنده پایین این منحنی است.

اندازه گیری‌های پیش خیز باید در حالت بدون بار انجام شود.

4-3-8-4-10  برای تیرها با انحنای افقی، انحراف مجاز از منحنی مقرر در وسط دهانه برابر است با:

مشروط بر اینکه تیر دارای انعطاف پذیری جانبی کافی برای اتصال مهاربندی عرضی بدون وارد نمودن آسیب به اعضای سازه‌ای باشد.

5-3-8-4-10 برای اعضای ساخته شده از ورق (نظیر مقاطع H و I و T)، حداکثر اختلاف بین محور مرکزی جان و محور مرکزی بال در محل‌های تماس، مساوی حداقل 0.01bf یا 6  میلی متر است (شکل ۱۰-۴-۱۲).

شکل ۱۰-۴-۱۲: رواداری محل اتصال جان به بال
شکل ۱۰-۴-۱۲: رواداری محل اتصال جان به بال

6-3-8-4-10 برای تیرها، انحراف مجاز از صفحه‌ای بودن جان تیر مساوی \frac{d}{{150}} بوده که در آن d ارتفاع تیر است.

7-3-4-8-10 میزان رواداری چرخشی و افتادگی بال و اعوجاج مقطع در مقاطع ساخته شده از ورق مطابق شکل ۱۰-۴-۱۳ است:

شکل ۱۰-۴-۱۳: رواداری های انحراف بال
شکل ۱۰-۴-۱۳: رواداری های انحراف بال

8-3-8-4-10 برای تیرورق‌های ساخته شده از ورق، رواداری مجاز پهنای بال مساوی 3± میلی متر برای پهنای کوچکتر یا مساوى 300 میلی متر و 4± میلی متر برای پهنای بزرگتر است. رواداری مجاز در ارتفاع كل تیر که در صفحه مرکزی جان اندازه گیری می‌شود، مطابق جدول ۱۰-۴-۱۸ است.

جدول ۱۰-۴-۱۸: رواداری مجاز ارتفاع کل تیرورق
ارتفاع كل تیر (میلی متر) رواداری مجاز (میلی متر)
d≤900 ±3
900<d≤1800 ±5
d>1800 8+ و 5-

4-8-4-10 رواداری سخت کننده تکیه گاهی در محل بارهای متمرکز

انتهای سخت کننده تکیه گاهی باید نسبت به جان گونیا و در تماس با بال باشد. حداقل 75 درصد مساحت کل سخت کننده باید در تماس با بال باشد.

سطح خارجی بال تیر که بر صفحه نشیمن فولادی تکیه می‌کند، در 75 درصد سطح تصویر جان و سخت کننده‌ها باید در تماس با صفحه نشیمن با حداکثر 0.25  میلی متر جدایی باشد. در 25 درصد باقی مانده حداکثر جدایی 1 میلی متر است. در صورتی که سخت کننده انتهایی موجود نباشد، حداکثر جدایی در 75 درصد سطح تصویر جان، 0.25 میلی متر و مساوی 1 میلی متر در 25 درصد سطح باقی مانده است. در این حالت زاویه بین بال تحتانی و جان (با حفظ رواداری بند ۱۰-۴-۸-۳-۷) باید 90 درجه باشد. شکل‌های ۱۰-۴-۱۴ و ۱۰-۴-۱۵ رواداری های فوق را نشان می‌دهند.

شکل ۱۰-۴-۱۴: رواداری در محل تماس تیر با تکیه گاه - تیر با سخت کننده تکیه گاهی
شکل ۱۰-۴-۱۴: رواداری در محل تماس تیر با تکیه گاه – تیر با سخت کننده تکیه گاهی

*

شکل ۱۰-۴-۱۵: رواداری در محل تماس تیر با تکیه گاه - تیر بدون سخت کننده تکیه گاهی
شکل ۱۰-۴-۱۵: رواداری در محل تماس تیر با تکیه گاه – تیر بدون سخت کننده تکیه گاهی

1-4-8-4-10 هم امتداد بودن سخت کننده‌های اتکایی جفت: حداکثر رواداری غیر هم راستا بودن سخت کننده‌های اتکایی جفت که در طرفین جان عضو قرار دارند، نسبت به یکدیگر مساوی \pm \frac{t_W}{3} است. tw ضخامت جان عضو است.

2-4-8-4-10 انحنای داخل و خارج از صفحه لبه سخت کننده‌های تکیه گاهی و جانمایی آن: میزان حداکثر رواداری در انحنای سخت کننده‌های تکیه گاهی مطابق جدول ۱۰-۴-۱۹ است:

جدول ۱۰-۴-۱۹: انحنای سخت کننده‌های تکیه گاهی
رواداری (میلی متر) ارتفاع تیر ورق (میلی متر)
6 ≤1800
13 > 1800

 حداکثر رواداری انحراف محور مرکزی واقعی سخت کننده از محور مرکزی مقرر آن مساوی \pm \frac{t}{2} است. t ضخامت سخت کننده است.

5-8-4-10 رواداری سخت کننده‌های میانی

1-5-8-4-10 انحنای داخل و خارج از صفحه لبه سخت کننده‌های میانی: میزان حداکثر رواداری در انحنای سخت کننده میانی مطابق جدول ۱۰-۴-۲۰ است:

جدول ۱۰-۴-۲۰: انحنای سخت کننده میانی
رواداری (میلی متر) ارتفاع تیر (میلی متر)
13 ≤1800
20 > 1800

6-8-4-10 ناشاقولی ستون‌ها

در خصوص کنترل ناشاقولی ستون‌ها رعایت الزامات زیر ضروری است:

الف) حداکثر جابه جایی محور ستون از محل مقرر در نقشه‌ها مساوی 6± میلی متر است.

ب) رواداری ناشاقولی ستون‌های خارجی به سمت نما و تمام ستون‌ها به سمت داخل ساختمان، مطابق شکل ۱۰-۴-۱۶ است. رواداری ناشاقولی ستون‌های مجاور شفت آسانسور مثل ستونهای خارجی به سمت نما است.

شکل 1۰-۴-۱۶: پوش لاشاقولی ستون
شکل 1۰-۴-۱۶: پوش لاشاقولی ستون

ت) در شکل ۱۰-۴-۱۷ پوش رواداری ناراستایی ستون‌های محور نمای ساختمان نشان داده شده است.

در مورد ستون‌های داخلی، نارستایی در محدوده پوش ناشاقولی مجاز است (شکل ۱۰-۴-۱۸).

ث) رواداری ابعادی عرض و ارتفاع مقطع ستون مساوی 4± میلی متر است.

شکل 10-4-17: ناراستایی ستون‌های محور خارجی
شکل 10-4-17: ناراستایی ستون‌های محور خارجی

*

شکل ۱۰-۴-۱۸: ناراستایی ستون‌های داخلی
شکل ۱۰-۴-۱۸: ناراستایی ستون‌های داخلی

7-8-4-10 رواداری مرکز سوراخ پیچها

در خصوص رواداری مرکز سوراخ پیچ‌ها، رعایت الزامات زیر ضروری است :

الف) رواداری هم محور بودن مركز سوراخ پیچ‌ها در دو قطعه متصل شونده مطابق شکل 10-4-19 است:

شکل ۱۰-۴-۱۹: هم محور بودن مركز سوراخ پیچ‌ها در دو قطعه متصل شونده
شکل ۱۰-۴-۱۹: هم محور بودن مركز سوراخ پیچ‌ها در دو قطعه متصل شونده

ب) رواداری فواصل مرکز سوراخ پیچ‌ها نسبت به فواصل مقرر در نقشه‌ها مطابق شکل ۱۰-۴-۲۰ است:

شکل ۱۰-۴-۲۰: رواداری فواصل مرکز سوراخ پیچها نسبت به فواصل مقرر در نقشه‌ها
شکل ۱۰-۴-۲۰: رواداری فواصل مرکز سوراخ پیچها نسبت به فواصل مقرر در نقشه‌ها

پ) رواداری مختصات مرکز سوراخ پیچ‌ها نسبت به مختصات مقرر در نقشه‌ها مطابق شکل ۱۰-۴-۲۱ است:

شکل ۱۰-۴-۲۱: رواداری مختصات سوراخ پیج ها نسبت به مختصات مقرر در نقشه‌ها
شکل ۱۰-۴-۲۱: رواداری مختصات سوراخ پیج ها نسبت به مختصات مقرر در نقشه‌ها

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها