16-7-appendix-measurement-of-pipes-in-building-rainwater-piping

پیوست‌٧: اندازه گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی‌ آب باران ساختمان

پ ٧-١ کلیات

پ ٧-١-١ ((پیوست‌ ٧- اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ آب باران ساختمان)) به‌ عنوان راهنمای‌ محاسبه‌ و تعیین‌ اندازة لوله‌های‌ آب باران ساختمان پیشنهاد می‌شود و نباید آن را به‌ عنوان جزئی‌ از مقررات، که‌ رعایت‌ حداقل‌های‌ مقرر شده در آن الزامی‌ است‌، تلقی‌ کرد.

پ ٧-١-٢ روش پیشنهاد شده در ((پیوست‌ ٧- اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ آب باران ساختمان)) به‌ هیچ‌ وجه‌ استفاده از روشهای‌ مهندسی‌ دیگر را، به‌ شرط تأیید، منتفی‌ نمی‌کند.

پ ٧-١-٣ روش پیشنهادی‌ برای‌ اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ آب باران ساختمان شامل‌ اجزای‌ زیر است‌:

پ ٧-١-٣-١ تعیین‌ قطر اسمی‌ لوله‌ قائم‌؛

پ ٧-١-٣-٢ تعیین‌ قطر اسمی‌ لوله‌های‌ افقی‌.

پ ٧-١-٤ در جدولهایی‌ که‌ در ((پیوست‌ ٧- اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ آب باران ساختمان)) مورد استفاده قرار گرفته‌، برابری‌ واحدها به‌ ترتیب‌ مقرر در (پ-٣-١-٤) است‌.

پ ٧-٢ تعیین‌ قطر اسمی‌ لوله‌های‌ قائم‌

پ ٧-٢-١ قطر اسمی‌ لوله‌های‌ قائم‌ آب باران برای‌ حداکثر بارندگی‌ به‌ مقدار یک‌ اینچ‌ در مدت یک‌ ساعت‌ مداوم برای‌ مقادیر سطح‌ بام از جدول پ ٧-٢-١ به‌ دست‌ می‌آید.

جدول پ ٧-٢-١ قطر اسمی‌ لوله‌های‌ قائم‌ آب باران بام
قطر لوله آب باران (اینچ) حداکثرتصویرسطح بام بر صفحه افقی (فوت مربع) مقدار جریان آب (گالن در دقیقه)
2 ٢١٧٦ ٢٣
٣٩٤٨ ٤١
3 ٦٤٤٠ ٦٧
4 ١٣٨٤٠ ١٤٤
5 ٢٥١٢٠ ٢٦١
6 ٤٠٨٠٠ ٤٢٤
8 ٨٨٠٠٠ ٩١٣

پ ٧-٢-٢ اگر مقدار حداکثر بارندگی‌ در مدت یک‌ ساعت‌ مداوم عدد دیگری‌ غیر از یک‌ اینچ‌ باشد، باید در هر مورد سطح‌ بام مندرج در جدول را بر آن عدد تقسیم‌ کرد و مقدار تصحیح‌ شده بام را به‌ دست‌ آورد.

پ ٧-٢-٣ اگر مجاور بام دیواری‌ باشد که‌ آب باران پس‌ از برخورد با آن به‌ آب باران بام اضافه‌ شود، باید نصف‌ سطح‌ دیوار به‌ سطح‌ بام اضافه‌ شود و قطر اسمی‌ لوله‌ آب باران را برای‌ حاصل‌ جمع‌ این‌ دو سطح‌ به‌ دست‌ آورد.

پ ٧-٣ تعیین‌ قطر اسمی‌ لوله‌های‌ افقی‌

پ ٧-٣-١ قطر اسمی‌ لوله‌های‌ افقی‌ آب باران برای‌ حداکثر بارندگی‌ به‌ مقدار یک‌ اینچ‌ در مدت یک‌ ساعت‌ مداوم برای‌ مقادیر سطح‌ بام و شیب‌ لوله‌ افقی‌ از جدول پ ٧-٣-١ به‌ دست‌ می‌آید.

جدول پ ٧-٣-١ قطر اسمی‌ لوله‌های‌ افقی‌ آب باران بام
قطر لوله (اینچ) شیب لوله آب باران
1% 2% 3%
حداکثر تصویر سطح بام بر صفحه افقی (فوت مربع) و مقدار جریان آب (گالن در دقیقه)
فوت مربع gpm فوت مربع gpm فوت مربع gpm
٣ ٣٢٨٨ ٣٤ ٤٦٤٠ ٤٨ ٦٥٧٦ ٦٨
٤ ٧٥٢٠ ٧٨ ١٠٦٠٠ ١١٠ ١٥٠٤٠ ١٥٦
٥ ١٣٣٦٠ ١٣٩ ١٨٨٨٠ ١٩٦ ٢٦٧٢٠ ٢٧٨
٦ ٢١٤٠٠ ٢٢٢ ٣٠٢٠٠ ٣١٤ ٤٢٨٠٠ ٤٤٥
٨ ٤٦٠٠٠ ٤٧٨ ٦٥٢٠٠ ٦٧٧ ٩٢٠٠٠ ٩٥٦
١٠ ٨٢٨٠٠ ٨٦٠ ١١٦٨٠٠ ١٢١٤ ١٦٥٦٠٠ ١٧٢١
١٢ ١٣٣٢٠٠ ١٣٨٤ ١٨٨١٠٠٠ ١٩٥٣ ٢٦٦٤٠٠ ٢٧٦٨
١٥ ٢٣٨٠٠٠ ٢٤٧٣ ٣٣٦٠٠٠ ٣٤٩١ ٤٧٦٠٠٠ ٤٩٤٦

پ ٧-٣-٢ اگر مقدار حداکثر بارندگی‌ در مدت یک‌ ساعت‌ مداوم عدد دیگری‌ غیر از یک‌ اینچ‌ باشد، باید در هر مورد سطح‌ بام مندرج در جدول را به‌ آن عدد تقسیم‌ کرد و مقدار سطح‌ تصحیح‌ شدة بام را به‌ دست‌ آورد.

پ ٧-٣-٣ اگر مجاور بام دیواری‌ باشد که‌ آب باران پس‌ از برخورد به‌ آن به‌ آب باران بام اضافه‌ شود، باید نصف‌ سطح‌ دیوار به‌ سطح‌ بام اضافه‌ شود و قطر اسمی‌ لوله‌ افقی‌ آب باران را برای‌ حاصل‌ جمع‌ دو سطح‌ به‌ دست‌ آورد.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها