6-16-sewerage-ventilation-piping

6-16 لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب

١٦-٦-١ دامنه‌

١٦-٦-١-١ طراحی‌، انتخاب مصالح‌ و اجرای‌ لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان باید طبق‌ الزامات این‌ فصل‌ از مقررات انجام شود.

١٦-٦-١-٢ این‌ فصل‌ از مقررات، الزامات طراحی‌ و اجرای‌ لوله‌کشی‌ هواکش‌ آن قسمت‌ از لوله‌کشی‌ فاضلاب داخل‌ ساختمان را مقرر می‌دارد که‌ در فصل‌ (١٦-٥) “لوله‌کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان” دامنه‌ آن مقرر شده است‌.

الف‌) اگر در ساختمان، لوله‌کشی‌ هواکش‌ برای‌ شبکه‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب شیمیایی‌ وجود داشته‌ باشد، این‌ لوله‌کشی‌ باید از لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان کاملاً جدا باشد.

١٦-٦-٢ طراحی‌ لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب

١٦-٦-٢-١ کلیات

الف‌) طراحی‌ لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان باید طبق‌ روشهای‌ مهندسی‌ مورد تأیید انجام گیرد. روشهای‌ مهندسی‌ برای‌ اندازه گذاری‌ لوله‌ها و دیگر اجزای‌ لوله‌کشی‌ باید مورد تأیید قرار گیرد.

ب) لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان باید طوری‌ طراحی‌ شود که‌ هوا بتواند به‌ اندازة کافی‌ از لوله‌کشی‌ فاضلاب خارج یا به‌ آن وارد شود و در نتیجه‌ از شکستن‌ آب هوابند سیفونها بر اثر فشار معکوس یا مکش‌ سیفونی‌ جلوگیری‌ شود.

(١) سیفون لوازم بهداشتی‌ در لوله‌کشی‌ فاضلاب نباید در معرض اختلاف فشار هوای‌ بیش‌ از ٢٥ میلی‌متر ستون آب قرار گیرد.

پ) همه‌ سیفونها و لوازم بهداشتی‌ سیفون سرخود باید طبق‌ یکی‌ از روشهای‌ معین‌ شده در این‌ فصل‌ از مقررات، دارای‌ هواکش‌ باشند.

ت) لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان باید طوری‌ طراحی‌ شود که‌ هوا و دیگر گازهای‌ خروجی‌ از شبکه‌ فاضلاب بهداشتی‌ بر اثر فشار معکوس را، به‌ فضای‌ خارج از ساختمان هدایت‌ کند.

(١) لوله‌، فیتینگ‌، اتصال و دیگر اجزای‌ لوله‌کشی‌ هواکش‌ باید کاملاً آب بند و گازبند باشد.

١٦-٦-٢-٢ نقشه‌ها

الف‌) نقشه‌های‌ لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان باید، پیش‌ از اقدام به‌ اجرای‌ برای‌ بررسی‌ و تصویب‌ به‌ ناظر ساختمان ارائه‌ شود.

ب) نقشه‌های‌ اجرایی‌ لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب باید با نقشه‌های‌ اجرایی‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان مشترك باشد و شامل‌ لوازم بهداشتی‌ و دیگر مصرف کننده ها، محل‌ عبور و قطر شاخه‌های‌ افقی‌، لوله‌های‌ قائم‌ و دیگر اجزای‌ لوله‌کشی‌ باشد.

(١) مشخصات مصالح‌ و روشهای‌ نصب‌ باید در نقشه‌، یا در مدارك پیوست‌ آن مشخص‌ شود.

(٢) پلان لوله‌کشی‌ طبقه‌ (یا طبقات) ساختمان باید در نقشه‌ها نشان داده شود.

(٣) نقشه‌ها باید شامل‌ دیاگرام لوله‌کشی‌، نقاط اتصال لوله‌ هواکش‌ به‌ لوله‌های‌ فاضلاب، شیب‌ لوله‌های‌ افقی‌ و اندازة قطر اسمی‌ لوله‌ها باشد.

(٤) نقشه‌ها باید خوانا باشد. علائم‌ ترسیمی‌ باید طبق‌ یکی‌ از استانداردهای‌ مورد تأیید باشد.

١٦-٦-٢-٣ لوله‌های‌ قائم‌ هواکش‌ و هواکش‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب

الف‌) هر شبکه‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان که‌ فاضلاب توالت‌ هم‌ داشته‌ باشد، باید دست‌کم‌ یک‌ لوله‌ قائم‌ هواکش‌ اصلی‌، به‌ صورت لوله‌ قائم‌ هواکش‌ یا هواکش‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب داشته‌ باشد. این‌ لوله‌ هواکش‌ اصلی‌ باید در نقطه‌ای‌ به‌ شبکه‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان متصل‌ شود که‌ قطر اسمی‌ آن کمتر از ٨٠ میلیمتر (٣ اینچ‌) نباشد.

ب) هر لوله‌ قائم‌ فاضلاب که‌ شاخه‌های‌ افقی‌ فاضلاب ٥ طبقه‌ یا بیشتر به‌ آن متصل‌ می‌شود، جز لوله‌ قائم‌ مشترك فاضلاب و هواکش‌ لوازم بهداشتی‌ بدون توالت‌، باید لوله‌ قائم‌ هواکش‌ داشته‌ باشد.

(١) هر لوله‌ قائم‌ هواکش‌ یا هواکش‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب باید از قسمت‌ بالا، بدون کاهش‌ قطر، تا هوای‌ آزاد ادامه‌ یابد.

(٢) هر لوله‌ قائم‌ هواکش‌ باید در پایین‌ترین‌ قسمت‌ به‌ لوله‌ فاضلاب متصل‌ شود. نقطه‌ اتصال باید پایین‌تر از آخرین‌ و پایین‌ترین‌ اتصال شاخه‌ افقی‌ به‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب باشد. اگر لوله‌ قائم‌ هواکش‌ بعد از تغییر امتداد لوله‌ قائم‌ فاضلاب به‌ لوله‌ افقی‌ فاضلاب متصل‌ شود، نقطه‌ اتصال نباید بیش‌ از ده برابر قطر لوله‌ افقی‌ فاضلاب از زانوی‌ زیر لوله‌ قائم‌ فاضلاب فاصله‌ داشته‌ باشد.

(٣) در ساختمانهای‌ بلندتر از ١٠ طبقه‌، برای‌ حداکثر هر ١٠ طبقه‌، باید هواکش‌ کمکی‌ نصب‌ شود. این‌ لوله‌ هواکش‌ باید شیب‌ داشته‌ باشد و دهانه‌ بالایی‌ آن به‌ لوله‌ قائم‌ هواکش‌ و دهانه‌ پایین‌ آن به‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب، با زاویه‌ ٤٥ درجه‌، متصل‌ شود.

(٤) چند لوله‌ قائم‌ هواکش‌ یا هواکش‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب ممکن‌ است‌ در بالاترین‌ طبقه‌ و پیش‌ از خروج از ساختمان، توسط‌ یک‌ لوله‌ افقی‌ به‌ هم‌ متصل‌ شوند و از یک‌ نقطه‌ بام خارج شوند و تا هوای‌ آزاد ادامه‌ یابند. در این‌ حالت‌ اندازة قطر اسمی‌ لوله‌ افقی‌، که‌ چند لوله‌ قائم‌ هواکش‌ را به‌ هم‌ متصل‌ می‌کند، باید بر مبنای‌ مجموع D.F.U لوازم بهداشتی‌ که‌ به‌ کل‌ لوله‌های‌ قائم‌ فاضلاب متصل‌ شده اند صورت گیرد و طول لوله‌ هواکش‌ برای‌ تعیین‌ قطر اسمی‌ لوله‌ افقی‌ برابر فاصله‌ دورترین‌ نقطه‌ اتصال لوله‌ هواکش‌ به‌ پایین‌ترین‌ قسمت‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب، تا دهانه‌ لوله‌ هواکش‌ در هوای‌ آزاد، اندازه گیری‌ شود.

(٥) اگر لوله‌های‌ پلیمری‌ روکار نصب‌ می‌شوند نباید در معرض تابش‌ مستقیم‌ نور آفتاب باشند.

١٦-٦-٢-٤ انتهای‌ لوله‌ هواکش‌

الف‌) انتهای‌ بالای‌ لوله‌ هواکش‌ روی‌ بام باید دست‌ کم‌ ٣٠ سانتی‌متر از کف‌ تمام شده بام، در نقطه‌ خروج لوله‌ هواکش‌، بالاتر باشد. این‌ ارتفاع در نقاط سردسیر باید با توجه‌ به‌ حداکثر ارتفاع برف افزایش‌ یابد.

(١) اگر از بام برای‌ سکونت‌، اقامت‌ یا کار استفاده شود، باید انتهای‌ لوله‌ هواکش‌ دست‌ کم‌ ٢/٢ متر از کف‌ تمام شدة بام بالاتر رود.

(٢) در نقاط سردسیر اندازة نامی‌ لوله‌ هواکش‌، در عبور از بام، نباید کمتر از ٨٠ میلی‌متر (٣اینچ‌) باشد. و در صورتی‌ که‌ متوسط‌ حداقل‌ مطلق‌ دمای‌ هوای‌ خارج در زمستان کمتر از ١٨- درجه‌ سلسیوس باشد، آن قسمت‌ از لوله‌ هواکش‌ که‌ در معرض هوای‌ سرد بیرون قرار دارد، باید با عایق‌ گرمایی‌ یا گرمکن‌ برقی‌ در برابر یخ‌زدن حفاظت‌ شود.

(٣) تغییر اندازة قطر اسمی‌ لوله‌ هواکش‌، در عبور از بام یا بالاتر از آن، مجاز نیست‌، هر تغییر اندازه باید دست‌ کم‌ در ٣٠ سانتیمتری‌ زیر بام انجام گیرد.

ب) انتهای‌ لوله‌ هواکش‌ باید در محلی‌ قرار گیرد که‌ گازهای‌ خروجی‌ از دهانه‌ آن به‌ داخل‌ فضاهای‌ ساختمان نفوذ پیدا نکند.

(١) انتهای‌ لوله‌ هواکش‌ نباید مستقیماً زیر هیچ‌ در، پنجره های‌ بازشو یا دهانه‌های‌ ورود هوای‌ سیستم‌ تعویض‌ هوای‌ ساختمان قرار گیرد.

(٢) فاصله‌ افقی‌ انتهای‌ لوله‌هواکش‌ از هر در، پنجرة بازشو یا دهانه‌ ورود هوا برای‌ سیستم‌ تعویض‌ هوای‌ ساختمان باید دست‌کم‌ ٣ متر باشد. مگر آنکه‌ انتهای‌ لوله‌ هواکش‌ دست‌کم‌ ٦٠ سانتیمتر بالاتر از آن نقاط قرار گیرد.

(٣) اگر انتهای‌ لوله‌ هواکش‌ به‌ طور افقی‌ از دیوار ساختمان خارج شود، باید دست‌کم‌ ٣ متر تا محدوده زمین‌ ملک‌ فاصله‌ افقی‌ داشته‌ باشد. دهانه‌ این‌ لوله‌ باید از سطح‌ زمین‌ محوطه‌ دست‌ کم‌ ٣ متر بالاتر باشد. انتهای‌ این‌ لوله‌ نباید زیر بالکن‌ یا سایه‌بان دیوار خارجی‌ ساختمان قرار گیرد.

(٤) دهانه‌ انتهای‌ لوله‌ هواکش‌ روی‌ بام باید به‌ سمت‌ بالا باشد.

پ) انتهای‌ لوله‌ هواکش‌ روی‌ بام، یا دیوار خارجی‌ ساختمان، باید با توری‌ مقاوم در برابر زنگ‌ زدن و ورود حشرات حفاظت‌ شود.

ت) انتهای‌ لوله‌ هواکش‌ نباید در داخل‌ شافت‌ یا دودکش‌ ساختمان رها شود. از شافت‌ها یا دودکش‌های‌ ساختمان نباید به‌ عنوان هواکش‌ شبکه‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان استفاده شود.

ث) جنس‌ قسمت‌ نمایان لوله‌ هواکش‌ روی‌ بام یا خارج ساختمان باید از نوع فلزی‌ باشد.

١٦-٦-٢-٥ اتصال لوله‌ هواکش‌ و شیب‌ آن

الف‌) هر لوله‌ هواکش‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان، از قبیل‌ هواکش‌ جداگانه‌، شاخه‌ افقی‌ هواکش‌، هواکش‌ مداری‌ و غیره، باید به‌ لوله‌ قائم‌ هواکش‌ یا هواکش‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب متصل‌ شود و یا به‌طور مستقل‌ تا خارج از ساختمان ادامه‌ یابد.

ب) شاخه‌ افقی‌ هر لوله‌ هواکش‌ باید به‌ سمت‌ نقطه‌ اتصال آن به‌ لوله‌ فاضلاب شیب‌ داشته‌ باشد، به‌ طوری‌که‌ تقطیر بخار آب در داخل‌ لوله‌ هواکش‌ بتواند به‌ آسانی‌ به‌ لوله‌ فاضلاب تخلیه‌ شود.

پ) اتصال لوله‌ هواکش‌ خشک‌ به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب باید به‌ قسمت‌ بالای‌ آن، بالاتر از محور لوله‌ افقی‌ باشد.

(١) زاویه‌ اتصال لوله‌ هواکش‌ خشک‌ به‌ لوله‌ فاضلاب نباید کوچکتر از٤٥ درجه‌ نسبت‌ به‌ سطح‌ افق‌ باشد.

(٢) لوله‌ هواکش‌ خشک‌، بلافاصله‌ پس‌ از اتصال به‌ لوله‌ افقی‌ فاضلاب، باید با زاویه‌ بیش‌ از ٤٥ درجه‌ نسبت‌ به‌ سطح‌ افق‌ تا دست‌ کم‌ ١٥ سانتی‌متر بالاتر از لبه‌ سرریز دستگاهی‌ که‌ هواکش‌ برای‌ آن نصب‌ شده است‌، مطابق‌ شکل‌ شماره (١٦-٦-٢-٥) “پ” (٢)، بالا رود.

(٣) اتصال هر شاخه‌ افقی‌ هواکش‌ به‌ لوله‌ قائم‌ هواکش‌ یا هواکش‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب باید دست‌ کم‌ ١٥ سانتیمتر بالاتر از لبه‌ سرریز بالاترین‌ دستگاهی‌ که‌ هواکش‌ آن به‌ این‌ شاخه‌ افقی‌ هواکش‌ متصل‌ شده است‌، باشد.

ت) نقطه‌ اتصال لوله‌ هواکش‌ خشک‌ هر یک‌ از لوازم بهداشتی‌ به‌ لوله‌ فاضلاب، جز در مورد توالت‌ شرقی‌، توالت‌ غربی‌ و دستگاههای‌ سیفون سرخود که‌ روی‌ کف‌ نصب‌ می‌شوند، نباید پایین‌تر ازسطح‌ سرریز سیفون لوازم بهداشتی‌ که‌ این‌ لوله‌ هواکش‌ برای‌ آن نصب‌ می‌شود، باشد. (شکل‌ شماره (١٦-٦-٢-٥) “ت)”

(١) حداکثر فاصله‌ نقطه‌ اتصال لوله‌ هواکش‌ به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب، تا نقطه‌ سرریز سیفون لوازم بهداشتی‌، نباید از ارقام جدول شمارة (١٦-٦-٢-٥) “ت” (١)) بیشتر باشد.

شکل‌ شماره (١٦-٦-٢-٥) "پ"(2): اتصال هواکش‌ به‌ شاخه‌ افقی‌ لوله‌ فاضلاب
شکل‌ شماره (١٦-٦-٢-٥) “پ”(2): اتصال هواکش‌ به‌ شاخه‌ افقی‌ لوله‌ فاضلاب

*

شکل‌ شماره (١٦-٦-٢-٥) "ت:" اتصال لوله‌ هواکش‌ خشک‌ لوازم بهداشتی‌
شکل‌ شماره (١٦-٦-٢-٥) “ت:” اتصال لوله‌ هواکش‌ خشک‌ لوازم بهداشتی‌

 

جدول شماره (١٦-٦-٢-٥) “ت” (١): حداکثر فاصله‌ نقطه‌ اتصال لوله‌ هواکش‌ به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب تا نقطه‌ سرریز سیفون لوازم بهداشتی‌
قطر اسمی‌ لوله‌ فاضلاب شیب‌ لوله‌ فاضلاب حداکثر فاصله‌ اتصال لوله‌ هواکش‌ تا سیفون
(اینچ‌) (میلی‌متر) (درصد) (متر)
1/4 1 ٣٢ ٢ ١
1/2 1 ٤٠ ٢ 1/5
٢ ٥٠ ٢ 1/8
٣ ٨٠ ٢ ٣
٤ ١٠٠ ٢ ٤

(٢) فاصله‌ نقطه‌ اتصال لوله‌ هواکش‌ به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب، تا نقطه‌ سرریز سیفون لوازم بهداشتی‌، نباید از دو برابر قطر اسمی‌ لوله‌ فاضلاب کمتر باشد.

(٣) اتصال لوله‌ هواکش‌ به‌ تاج سیفون مجاز نیست‌.

١٦-٦-٢-٦ هواکش‌ مشترك

الف‌) برای‌ دو عدد از لوازم بهداشتی‌ که‌ در یک‌ طبقه‌ و در مجاورت هم‌ قرار دارند می‌توان به‌ طور مشترك یک‌ هواکش‌ جداگانه‌ نصب‌ کرد.

اگر برای‌ دو عدد از لوازم بهداشتی‌ که‌ در یک‌ سطح‌ قرار دارد، هواکش‌ مشترك نصب‌ شود، اتصال لوله‌ هواکش‌ مشترك باید در نقطه‌تلاقی‌ لوله‌های‌ فاضلاب این‌ لوازم بهداشتی‌، یا در پایین‌ دست‌ آن نقطه‌، باشد. در این‌ حالت‌ فاصله‌ سیفون لوازم بهداشتی‌ تا نقطه‌ اتصال هواکش‌ مشترك به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب نباید از ارقام جدول شماره (١٦-٦-٢-٥) “ت” (١) بیشتر باشد.

(١) اگر برای‌ دو عدد از لوازم بهداشتی‌ که‌ در یک‌ سطح‌ واقع‌ نشده باشند هواکش‌ مشترك نصب‌ شود، شاخه‌ فاضلاب دستگاهی‌ که‌ بالاتر قرار گرفته‌ به‌ عنوان هواکش‌ دستگاهی‌ که‌ پایین‌تر قرار گرفته‌ عمل‌ می‌کند و قطر اسمی‌ آن باید یک‌ اندازه بزرگتر از لوله‌ فاضلاب دستگاه بالاتر و دست‌کم‌ ٥٠ میلی‌متر (دواینچ‌) باشد. در این‌ حالت‌ دستگاه بالاتر نمی‌تواند توالت‌ باشد.

١٦-٦-٢-٧ هواکش‌ تر

الف‌) برای‌ یک‌ گروه از لوازم بهداشتی‌ در یک‌ طبقه‌، که‌ در یک‌ حمام کامل‌ و یا حداکثر در دو حمام کامل‌ مجاور هم‌، با هر ترکیبی‌، واقع‌اند، می‌توان هواکش‌ تر افقی‌ نصب‌ نمود. هواکش‌ تر، که‌ در عین‌ حال برای‌ لوازم بهداشتی‌ بالا دست‌ به‌ عنوان لوله‌ فاضلاب و برای‌ لوازم بهداشتی‌ پایین‌ دست‌ به‌ عنوان هواکش‌ عمل‌ می‌کند، از محل‌ اتصال هواکش‌ خشک‌ به‌ آن شروع شده و تا نقطه‌ اتصال فاضلاب پایین‌ترین‌ دستگاه، که‌ هواکش‌ تر برای‌ آن در نظر گرفته‌ شده است‌، ادامه‌ می‌یابد.

در این‌ گروه از لوازم بهداشتی‌، هر یک‌ از لوازم بهداشتی‌ باید به‌ صورت جداگانه‌ به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب یا لوله‌ هواکش‌ تر، متصل‌ شود. هواکش‌ خشک‌ می‌تواند مستقیماً به‌ لوله‌ افقی‌ هواکش‌تر و یا به‌ لوله‌ فاضلاب یکی‌ از لوازم بهداشتی‌ (به‌ جز کف‌شوی‌ اضطراری‌) متصل‌ شود. حداکثر فقط‌ یک‌ وسیله‌ بهداشتی‌ که‌ هواکش‌ تر برای‌ آن در نظر گرفته‌ شده است‌ می‌تواند در بالا دست‌ نقطه‌ اتصال هواکش‌ خشک‌ به‌ لوله‌ هواکش‌تر، قرار داشته‌ باشد.

(١) فاصله‌ سیفون لوازم بهداشتی‌ از شاخه‌ افقی‌ فاضلاب، که‌ در این‌ حال هواکش‌ تر نیز محسوب می‌شود، نباید از ارقام جدول شماره (١٦-٦-٢-٥) “ت” (١) بیشتر باشد.

(٢) قطر اسمی‌ لوله‌ هواکش‌ تر در هیچ‌ مقطعی‌ نباید کوچکتر از قطر اسمی‌ لوله‌ فاضلاب لوازم بهداشتی‌ متصل‌ به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب (هواکش‌تر) در آن مقطع‌ باشد.

(٣) قطر اسمی‌ لوله‌ هواکش‌ تر در هر مقطع‌ بر حسب‌ D.F.U. لوازم بهداشتی‌ که‌ به‌ این‌ لوله‌ تخلیه‌ می‌شوند، دست‌ کم‌ باید برابر ارقام جدول شماره (١٦-٦-٢-٧) “الف‌” (٣) باشد.

جدو ل شماره (١٦-٦-٢-٧) “الف‌” (٣) :قطر اسمی‌ لوله‌ هوکش‌تر
قطر اسمی لوله هواکش تر مقدار D.F.U. لوازم بهداشتی
(اینچ) (میلی متر )
2 50 4
2\frac{1}{2} 65 6
3 80 12

 ب) در صورتی‌ که‌ لوله‌ فاضلاب لوازم بهداشتی‌ دیگری‌، در پائین‌ دست‌ به‌ این‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب (هواکش‌تر) متصل‌ شود لازم است‌ برای‌ آنها هواکش‌ جداگانه‌ پیش‌بینی‌ شود.

١٦-٦-٢-٨ لوله‌ قائم‌ مشترك فاضلاب و هواکش

 الف‌) لوله‌ قائم‌ فاضلاب لوازم بهداشتی‌، بدون اتصال فاضلاب توالت‌ و پیسوار، با رعایت‌ الزامات مندرج در این‌ قسمت‌، می‌تواند به‌ عنوان هواکش‌ این‌ لوازم بهداشتی‌ نیز عمل‌ کند.

ب) این‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب باید، بدون هرگونه‌ دوخم‌، بطور قائم‌ امتداد یابد و شاخه‌ فاضلاب هر یک‌ از لوازم بهداشتی‌ به‌ صورت جداگانه‌ به‌ آن متصل‌ شود. فاضلاب توالت‌ و پیسوار نباید به‌ این‌ لوله‌ قائم‌ وارد شود.

(١) اجرای‌ دو خم‌ دست‌ کم‌ ١٥ سانتیمتر بالاتر از بالاترین‌ انشعاب مجاز است‌.

(٢) حداکثر فاصله‌ سیفون لوازم بهداشتی‌ از لوله‌ قائم‌ فاضلاب نباید از ارقام جدول شمارة (١٦-٦-٢-٥) “ت”(١) بیشتر باشد.

پ) انتهای‌ بالای‌ این‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب باید، بدون کاهش‌ قطر اسمی‌ آن به‌ عنوان هواکش‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب، تا هوای‌ آزاد ادامه‌ یابد.

ت) اندازه گذاری‌ این‌ لوله‌ قائم‌ مشترك فاضلاب و هواکش‌ باید دست‌ کم‌ برابر ارقام جدول شمارة (١٦-٦-٢-٨) “ت” باشد و قطر آن در تمام ارتفاع تغییر نکند.

جدول شماره (١٦-٦-٢-٨) “ت:” اندازه گذاری‌ لوله‌ قائم‌ مشترك فاضلاب و هواکش‌
قطر اسمی‌ لوله‌ حداکثر مقدار D.F.U لوازم بهداشتی‌
میلی‌ متر اینچ‌
٤٠ 1/2 1 ٢
٥٠ ٢ ٤
٦٥ 1/2 2 ٨
٨٠ ٣ ٢٤
١٠٠ ٤ ٥٠
١٢٥ ٥ ٧٥
١٥٠ ٦ ١٠٠

 ١٦-٦-٢-٩ هواکش‌ مداری‌

الف‌) حداکثر ٨ عدد از لوازم بهداشتی‌، که‌ روی‌ کف‌ نصب‌ شوند (مانند توالت‌، دوش، وان، کفشوی‌)، و به‌ یک‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب متصل‌ شده باشند، ممکن‌ است‌ یک‌ هواکش‌ مداری‌ داشته‌ باشند. لوله‌ فاضلاب هر یک‌ از لوازم بهداشتی‌ باید به‌ صورت افقی‌ به‌ این‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب متصل‌ شود. این‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب به‌ عنوان هواکش‌ لوازم بهداشتی‌ که‌ به‌ آن متصل‌ شده اند، نیز عمل‌ می‌کند.

(١) قطر اسمی‌ این‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب در تمام طول نباید تغییر کند.

(٢) اگر به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب که‌ هواکش‌ مداری‌ دارد، فاضلاب دستشویی‌، سینک‌ و دستگاه های‌ دیگری‌ که‌ بالاتر از کف‌ نصب‌ می‌شوند تخلیه‌ شود، این‌ لوازم بهداشتی‌ باید هواکش‌ مستقل‌ داشته‌ باشند.

ب) هواکش‌ مداری‌ هر شاخه‌ افقی‌ فاضلاب باید در نقطه‌ای‌ پس‌ از سیفون بالا دست‌ترین‌ دستگاه، و با رعایت‌ الزامات مندرج در (١٦-٦-٢-٥) به‌ این‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب متصل‌ شود.

(١) فاضلاب لوازم بهداشتی‌ دیگر نباید به‌ لوله‌ هواکش‌ مداری‌ تخلیه‌ شود.

پ) هواکش‌ مداری‌ باید به‌ سمت‌ نقطه‌ اتصال آن به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب شیب‌ داشته‌ باشد.

(١) شیب‌ لوله‌ هواکش‌ مداری‌ نباید از ٨ درصد بیشتر باشد.

ت) تعیین‌ قطر اسمی‌ لوله‌ هواکش‌ مداری‌ باید بر مبنای‌ کل‌ D.F.U. لوازم بهداشتی‌، که‌ هواکش‌ مداری‌ برای‌ آنها در نظر گرفته‌ شده است‌، صورت گیرد.

(١) قطر اسمی‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب که‌ به‌ عنوان هواکش‌ نیز عمل‌ می‌کند، باید بر مبنای‌ کل‌ D.F.U. لوازم بهداشتی‌، که‌ هواکش‌ مداری‌ برای‌ آنها در نظر گرفته‌ شده است‌، صورت گیرد.

(٢) اگر چند شاخه‌ افقی‌ فاضلاب، که‌ هر یک‌ هواکش‌ مداری‌ مخصوص به‌ خود دارد، به‌ هم‌ متصل‌ شوند، قطر اسمی‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب گروه پائین‌ دست‌ باید بر مبنای‌ کل‌ D.F.U. لوازم بهداشتی‌ که‌ به‌ آن متصل‌ می‌شود، تعیین‌ گردد.

ث) اگر به‌ شاخه‌افقی‌ فاضلاب، که‌ هواکش‌ مداری‌ دارد، بیش‌ از ٣ توالت‌ متصل‌ شود باید برای‌ این‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب هواکش‌ کمکی‌ نصب‌ شود. هواکش‌ کمکی‌ باید بعد از پایین‌ دست‌ترین‌ لوازم بهداشتی‌، که‌ هواکش‌ مداری‌ برای‌ آنها در نظر گرفته‌ شده است‌، به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب متصل‌ شود.

(١) فاضلاب لوازم بهداشتی‌ دیگر واقع‌ در طبقه‌ای‌ که‌ هواکش‌ مداری‌ نصب‌ شده است‌، تا حداکثر D.F.U ٤، می‌تواند به‌ لوله‌ هواکش‌ کمکی‌ تخلیه‌ شود.

ج) اگر به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب، علاوه بر لوازم بهداشتی‌ که‌ برای‌ آنها هواکش‌ مداری‌ نصب‌ شده است‌، لوازم بهداشتی‌ دیگری‌ در پایین‌دست‌ متصل‌ شود، این‌ لوازم بهداشتی‌ باید هواکش‌ مستقل‌ داشته‌ باشند.

١٦-٦-٢-١٠ سیستم‌ مشترك فاضلاب و هواکش‌

 الف‌) سیستم‌ مشترك فاضلاب و هواکش‌ را فقط‌ برای‌ کفشوی‌، علم‌ تخلیه‌، سینک‌ ظرفشویی‌ و دستشویی‌ می‌توان نصب‌ کرد.

ب) در سیستم‌ مشترك فاضلاب و هواکش‌، ارتفاع لوله‌ قائم‌ که‌ فاضلاب لوازم بهداشتی‌ را به‌ لوله‌ افقی‌ مشترك فاضلاب و هواکش‌ متصل‌ می‌کند، باید حداکثر ٤٠/٢ متر باشند.

(١) حداکثر شیب‌ لوله‌ افقی‌ مشترك فاضلاب و هواکش‌ باید ٤ درصد باشد.

پ) اتصال هواکش‌ خشک‌ به‌ این‌ لوله‌ افقی‌ مشترك فاضلاب و هواکش‌، باید با رعایت‌ الزامات مندرج در (١٦-٦-٢-٥) باشد. این‌ لوله‌ هواکش‌ باید برای‌ کل‌ D.F.U لوازم بهداشتی‌، که‌ هواکش‌ برای‌ آنها در نظر گرفته‌ شده است‌، اندازه گذاری‌ شود.

ت) لوله‌ فاضلاب در سیستم‌ مشترك فاضلاب و هواکش‌، در عین‌ حال به‌ عنوان هواکش‌ لوازم بهداشتی‌ نیز عمل‌ می‌کند. قطر اسمی‌ این‌ لوله‌ باید دست‌ کم‌ برابر ارقام جدول شمارة (١٦-٦-٢-١٠) “ت” باشد.

جدول شماره (١٦-٦-٢-١٠) “ت:” اندازه لوله‌ مشترك فاضلاب و هواکش‌
قطر اسمی لوله حداکثر مقدار D.F.U که به لولۀ اصلی افقی فاضلاب متصل می شود حداکثر مقدار D.F.U که به شاخه افقی یا لولۀ قائم فاضلاب متصل می شود
میلی متر اینچ
50 2 4 3
65 1/2 2 26 6
80 3 31 12
100 4 50 20
125 5 250 160
150 6 575 360

١٦-٦-٢-١١ هواکش‌ دو خم‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب

الف‌) اگر لوله‌ قائم‌ فاضلاب دو خم‌ داشته‌ باشد و شاخه‌های‌ افقی‌ فاضلاب که‌ به‌ قسمت‌ بالای‌ دوخم‌ متصل‌ می‌شود، ٥ طبقه‌ یا بیشتر باشد، باید دو لوله‌ قائم‌ بالاتر و پایین‌تر از دو خم‌، از نظر هواکش‌، مانند دو لوله‌ قائم‌ فاضلاب جداگانه‌ تلقی‌ شود، مگر در مواردی‌ که‌ طبق‌ بند “(١٦-٥-٢-٥) “پ” نصب‌ هواکش‌ برای‌ دو خم‌ ضرورت نداشته‌ باشد.

ب) قسمت‌ بالای‌ دو خم‌ باید مانند یک‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب دارای‌ لوله‌ قائم‌ هواکش‌ باشد که‌ طبق‌ بند (١٦-٦-٢-٣) به‌ آن متصل‌ شود. زانوی‌ شروع دوخم‌ باید مانند زانوی‌ زیر لوله‌ قائم‌ فاضلاب تلقی‌ شود.

پ) هواکش‌ قسمت‌ پایین‌ دو خم‌ باید بین‌ زانوی‌ دوخم‌ و بالاترین‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب به‌ آن متصل‌ شود، یا به‌ امتداد لوله‌ قائم‌ فاضلاب قسمت‌ پایین‌ دوخم‌ اتصال یابد.

ت) قطر اسمی‌ لوله‌ هواکش‌ قائم‌ قسمت‌ بالای‌ دوخم‌ باید بر مبنای‌ کل‌ D.F.U. لوازم بهداشتی‌ که‌ به‌ آن لوله‌ قائم‌ فاضلاب تخلیه‌ می‌شود، تعیین‌ شود.

١٦-٦-٣ انتخاب مصالح‌

١٦-٦-٣-١ شرایط‌ کار لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب با آن چه‌ در (١٦-٥-٣-٢) برای‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان مقرر شده، مشابه‌ است‌.

١٦-٦-٣-٢ انتخاب لوله‌، فیتینگ‌ و اتصال در لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب باید طبق‌ الزامات مندرج در (١٦-٥-٣)، برای‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان، صورت گیرد.

١٦-٦-٣-٣ رعایت‌ الزامات مندرج در (١٦-٥-٣)، در لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب، الزاماً به‌ این‌ معنی‌ نیست‌ که‌ در هر مورد نوع و جنس‌ لوله‌ و فیتینگ‌ لوله‌کشی‌ هواکش‌ عیناً با نوع و جنس‌ لوله‌ و فیتینگ‌ فاضلاب یکسان باشد.

١٦-٦-٤ اجرای‌ لوله‌کشی‌

١٦-٦-٤-١ کلیات

الف‌) اجرای‌ لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب باید طبق‌ الزامات مندرج در این‌ قسمت‌ از مقررات باشد.

ب) اجرای‌ لوله‌کشی‌ باید توسط‌ کارگران آموزش دیده و ماهر صورت گیرد و از طرف کارشناسان موسسات مسئول نظارت و سرپرستی‌ شود.

پ) لوله‌کشی‌ باید با توجه‌ به‌ صرفه‌جویی‌ در مصالح‌ و دستمزد، حفاظت‌ در برابر خرابی‌، آسیب‌دیدگی‌، خوردگی‌، یخ‌بندان و تراکم‌ هوا اجرا شود.

١٦-٦-٤-٢ رعایت‌ نکات اجرایی

الف‌) در جریان نصب‌ لوله‌ و دیگر اجزای‌ لوله‌کشی‌ باید مواظب‌ بود که‌ داخل‌ لوله‌ها و فیتینگ‌ها از ذرات فلز، ماسه‌، خاك، مواد آب بندی‌ و مانند این‌ها کاملاً پاك باشد.

ب) در لوله‌کشی‌ فولادی‌ گالوانیزه خم‌ کردن لوله‌ مجاز نیست‌. باید از زانوهای‌ فولادی‌ گالوانیزه (چدن چکش‌خوار یا فولادی‌)، با اتصال دنده ای‌، استفاده شود.

(١) در اتصال دنده ای‌، مواد آب بندی‌ فقط‌ باید روی‌ دنده های‌ خارجی‌ اضافه‌ شود.

پ) اتصال لوله‌ هواکش‌ به‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب باید با زاویه‌ ٤٥ درجه‌ نسبت‌ به‌ سطح‌ افق‌، یا بزرگتر باشد.

ت) آب بندی‌ و گازبندی‌

(١) اتصال لوله‌ و فیتینگ‌ در لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب باید به‌ ترتیبی‌ صورت گیرد که‌ در برابر فشار آزمایش‌ پس‌ از نصب‌ آب بند و گازبند باشد.

ج) مسیر لوله‌ها

(١) مسیر عبور لوله‌ها باید تا ممکن‌ است‌ مستقیم‌ و ساده باشد و در هر مورد کوتاه ترین‌ مسیر انتخاب شود.

(٢) لوله‌ها باید تا ممکن‌ است‌ به‌ موازات سطوح دیوارها و کف‌ و سقف‌ ساختمان نصب‌ شوند.

(٣) لوله‌های‌ روکار باید به‌ موازات سطوح دیوارها، کف‌ و سقف‌ ساختمان نصب‌ شوند و با بست‌ در محل‌ خود محکم‌ و ثابت‌ باقی‌ بمانند.

(٤) در عبور از دیوار، کف‌ و سقف‌ ساختمان باید فضای‌ اطراف لوله‌ در هر دو طرف کاملاً با مصالح‌ ساختمانی‌ مناسب‌ پر شود. اگر لوله‌ از فضای‌ تر عبور می‌کند، دور لوله‌ در محل‌ عبور با مواد آب بند حفاظت‌ شود.

(٥) اطراف انتهای‌ بالایی‌ لوله‌ قائم‌ هواکش‌، که‌ از دیوار خارجی‌ یا بام عبور می‌کند، باید در برابر نفوذ هوای‌ خارج و رطوبت‌ به‌ داخل‌ ساختمان حفاظت‌ شود. اطراف این‌ لوله‌ باید با ورق مسی‌ یا مصالح‌ مناسب‌ دیگر به‌ ترتیبی‌ پوشانده شود که‌ از نفوذ آب باران و برف، از درز بین‌ مصالح‌ ساختمانی‌ و لوله‌، جلوگیری‌ شود.

(٦) در عبور لوله‌ از دیوار، کف‌ و سقف‌ باید مقررات آتش‌سوزی‌ مربوط به‌ این‌ اجزای‌ ساختمان، در مورد فضای‌ دور لوله‌، نیز رعایت‌ شود و دور لوله‌ با مواد مقاوم در برابر آتش‌ پر شود.

١٦-٦-٥ آزمایش‌ و نگهداری‌

١٦-٦-٥-١ آزمایش‌ لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب باید با توجه‌ به‌ ردیف‌ (١٦-٥-٥-١) “آزمایش‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب” انجام گیرد.

الف‌) آزمایش‌ با آب

(١) در صورتی‌ که‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب طبق‌ (١٦-٥-٥-١) “ب” (٢) به‌ طور یک‌جا با آب آزمایش‌ شود انجام این‌ آزمایش‌ ممکن‌ است‌ در زمانی‌ صورت گیرد که‌ شبکه‌ لوله‌کشی‌ هواکش‌ فاضلاب اجرا شده و در نقاط لازم به‌ شبکه‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب متصل‌ شده است‌. در این‌ حالت‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب و هواکش‌ ممکن‌ است‌ با هم‌ آزمایش‌ شود.

(٢) در صورتی‌ که‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب طبق‌ (١٦-٥-٥-١) “ب” (٣) قسمت‌ به‌ قسمت‌ با آب آزمایش‌ شود، آزمایش‌ هم‌ زمان لوله‌کشی‌ فاضلاب و لوله‌کشی‌ هواکش‌ ممکن‌ نیست‌.

ب) آزمایش‌ با هوا

(١) در صورتی‌ که‌ لوله‌کشی‌ فاضلاب طبق‌ (١٦-٥-٥-١) “پ” با هوا آزمایش‌ شود، آزمایش‌ همزمان لوله‌کشی‌ فاضلاب و لوله‌کشی‌ هواکش‌ می‌تواند عملی‌ شود.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها