15-2-appendix-elevator-dimensional-tables

پیوست 2 – جدول های ابعادی آسانسور

در این قسمت ابعاد پیشنهادی چاه، چاهک، موتورخانه و کابین آسانسور ذکر گردیده است. این جدول مربوط به آسانسورهای ساختمانهای دسته اول تا چهارم و آسانسورهای حمل خودرو می باشد.

توضیحات: این جدولها ابعاد برخی از آسانسورها تا سرعت 2/5 متر بر ثانیه را پیشنهاد می دهد. ابعاد مربوط به سرعتهای بالاتر و انواع دیگر آسانسورها باید از شرکتها و مشاورین صاحب صلاحیت اخذ گردد. سرعت 0/4 متر بر ثانیه فقط برای آسانسورهای هیدرولیک و سرعتهای 1/6  و 2/5 متر بر ثانیه فقط برای آسانسورهای کششی الکتریکی به کار می رود.

آسانسورهای ۳۷۵، ۳۰۰ و ۴۵۰ کیلوگرم فقط برای انتقال عادی مسافرین به کار می رود. ظرفیت ۶۰۰ کیلوگرم برای جابه جایی افراد با صندلی چرخدار و آسانسور ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساختمانهای مسکونی و بیمارستانها برای حمل برانکارد با دسته های قابل جدا شدن کاربرد دارد.

آسانسورهای ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ کیلوگرم برای حمل تختهای بیمارستانی در مراکز بیمارستانی و درمانی به کار میرود و ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوگرم برای حمل تخت بیمارستانی به همراه مسافرین و وسایل پزشکی کاربرد دارد.

آسانسورهای کنار هم دارای چاه مشترک

الف – عرض کل چاه مشترک برابر با مجموع عرض چاه های هر آسانسور به علاوه ضخامت دیواره ها یا سازه های جداکننده است.

ب – ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع سریعترین آسانسور موجود در چاه مشترک می باشد.

ج – حداقل ارتفاع كف آخرين توقف تا زیر سقف موتورخانه (بالاسری) برابر با ارتفاع بالاسری برای سریعترین آسانسور موجود در چاه مشترک می باشد.

جدول 1- اندازه های ارتفاع بالاسری، ارتفاع چاهک، ارتفاع کابین و درب
آسانسورها با ترافیک سنگین (دسته سوم) آسانسورهای عمومی (دسته های اول، دوم و چهارم) آسانسورهای ساختمان مسکونی (دسته دوم) شرعت نامی Vn پارامتر
ظرفیت نامی (جرم)
کیلوگرم
2000 1800 1600 1350 1375 1350 1375/1000 800 630 1000 630 450
2400 2300 2200 ارتفاع کابین h4
2100 2000 ارتفاع درب کابین و دربهای طبقات h3
c 1400 0/40 ارتفاع چاهک، d3
c 1400 0/63
0/75
1/00
1600 c 1/50
1/60
1/75
1750 c 175 c 2/00
2200 c 2200 c 2/50
3200 c 3/00
3400 3/50
3800 4/00
3800 5/00
4000 6/00
ظرفیت نامی (جرم) ارتفاع بالاسری (h1)
2000 1800 1600 1350 1375 1350 1375/1000 800 630 1000 630 450
3600 0/40
c 4200 3800 3600 0/63
0/75
3700 1/00
4200 3800 3800 c 1/50
1/60
1/75
4400 c 4300 c 2/00
5500 5200 5000 c 5000 2/50
5500 3/00
5700 3/50
5700 4/00
5700 5/00
6200 6/00
a در برخی موارد ارتفاع بالاسری h1 و ارتفاع چاهک d3 بیشتری مورد نیاز است.

b  فقط برای آسانسورهای هیدرولیک

c برای موارد خارج از اندازه استاندارد

d اندازه ها با فرض استفاده از ضربه گیر با ……………. در نظر گرفته شده است.

 

جدول 2 – اندازه موتورخانه
ظرفیت اسمی (جرم) سرعت اسمی Vn (m/s)
1800 کیلو به 2000 کیلو

b4×d4

1275 کیلو به 1600 کیلو

b4×d4

800 کیلو به 1000 کیلو

b4×d4

320 کیلو به 630 کیلو

b4×d4

5000×3000 4900×3200 4900×3200 3700×2500 0/63-1/75 موتورخانه آسانسورهای الکتریکی (در صورت وجود)
5700×3300 5300×3000 5100×2700 2/0-3/0
5700×3300 5700×3300 5700×3300 3/5-6/0
در ساختمان های مسکونی عرض یا عمق چاه × 2000 میلی متر 0/4-1/0 موتورخانه آسانسورهای هیدرولیک (در صورت وجود)

 

جدول ۳- ابعاد کاربردی آسانسورهای بیمارستانی دسته های سوم و چهارم
ظرفیت اسمی (جرم) سرعت اسمی Vn (m/s) پارامتر
2500 2000 1600 1275 ارتفاع، h4 (mm) کابین
2300
2100 ارتفاع، h4 (mm) درب کابین و طبقات
1800 1600 0/63 ارتفاع چاهک، d3
1900 1700 1/00
2100 1900 1/60
2300 2100 2/00
2500 0/5
4600 4400 0/63 ارتفاع چاهک، h1
4600 4400 1/00
4600 4400 1/60
4800 4600 2/00
5600 5400 2/5
29 27 25 سطح، A (m2)  63/0m/s

50/2m/s

موتورخانه (در صورت وجود)
3500 3200 عرض، d4 (mm)
5800 5500 عرض، d4 (mm)
b, b4, d4 حداقل اندازه ها هستند ابعاد واقعی باید حداقل معادل مساحت A باشند.

*

شکل 1- اندازه های کابین ورودی
شکل 1- اندازه های کابین ورودی

*

شکل ۲ آسانسور الکتریکی با موتورخانه
شکل ۲ آسانسور الکتریکی با موتورخانه

*

شکل ۳ - آسانسور هیدرولیک با موتور خانه
شکل ۳ – آسانسور هیدرولیک با موتور خانه

*

شکل ۴- آسانسورهای ساختمان مسکونی
شکل ۴- آسانسورهای ساختمان مسکونی

توجه ۱ : این آسانسورها تا سرعت 2/5 متر بر ثانیه مناسب هستند.

توجه ۲ : انتخاب سری (الف) یا سری (ب) به نوع طراحی بستگی دارد.

توجه ۳ : آسانسورهایی که در سری (الف) و سری (ب) با علامت ویلچر مشخص شده اند برای استفاده افراد ناتوان با صندلی چرخدار مناسب هستند انتخاب بازشوی در، با عرض ۸۰۰ یا ۹۰۰ میلی متر به اندازه های طراحی بستگی دارد بازشوی ۹۰۰ میلی متر اولویت دارد.

توجه ۴ : علیرغم نشان دادن وزنه تعادل در شکلهای فوق اندازه ها مستقل از نوع سیستم محرکه داده شده است.

توجه ۵ : برانکارد بر اساس اندازه ۲۰۰۰ × ۶۰۰ میلی متر در نظر گرفته شده است.

a : عرض بازشوی ۸۰۰ میلی متر ارتفاع کابین ۲۲۰۰ میلیمتر و ارتفاع بازشو ۲۱۰۰ میلی متر

b : عرض بازشوی ۹۰۰ میلی متر ارتفاع کابین ۲۲۰۰ میلیمتر و ارتفاع بازشو ۲۱۰۰ میلی متر

c: اندازه برانکارد ۲۰۰۰ × ۶۰۰ میلی متر

شکل ۵- آسانسور با کاربرد عمومی
شکل ۵- آسانسور با کاربرد عمومی

توجه ۱: این آسانسورها تا سرعت 2/5 متر بر ثانیه مناسب هستند (برای سرعتهای بیشتر ۱۰۰ میلیمتر به عرض و عمق چاه اضافه شود)

توجه 2: انتخاب سری (الف) یا سری (ب) به نوع طراحی بستگی دارد.

توجه ۳: آسانسورهایی که در سری (الف) و سری (ب) با علامت ؟؟ مشخص شده اند برای استفاده افراد ناتون با صندلی چرخدار مناسب هستند انتخاب بازشوی در، با عرض ۸۰۰ یا ۹۰۰ میلی متر به اندازه های طراحی بستگی دارد بازشوی ۹۰۰ میلیمتر اولویت دارد.

توجه ۴ : آسانسورهایی که با علامت *?? مشخص شده اند برای مانور صندلی چرخدار (سه نقطه چرخش) نیز مناسب هستند.

a: عرض باز شوی ۸۰۰ میلی متر

b: عرض باز شوی ۹۰۰ میلیمتر

c: عرض باز شوی ۱۱۰۰ میلی متر

d: ارتفاع کابین ۲۲۰۰ میلی متر ارتفاع بازشوی ۲۱۰۰ میلی متر

e: ارتفاع کابین ۲۳۰۰ میلیمتر ارتفاع بازشوی ۲۱۰۰ میلی متر

شکل ۶- آسانسورهای با ترافیک سنگین
شکل ۶- آسانسورهای با ترافیک سنگین

ارتفاع کابین باید ۲۴۰۰ میلیمتر و ارتفاع ورودی باید ۲۱۰۰ میلیمتر باشد

توجه ۱: به دلیل ابعاد بزرگ کابین این آسانسورها برای سرعتها 2/5 متر بر ثانیه تا سرعت ۶ متر بر ثانیه مناسب هستند.

توجه ۲: آسانسورهایی که با علامت ?? مشخص شده اند برای مانور صندلی چرخدار (سه نقطه چرخش) نیز مناسب هستند.

a : فقط برای آسانسورهای با ظرفیت ۱۲۷۵ کیلوگرم و سرعت 2/5 متر بر ثانیه – شکل ۵ را ببنید.

شکل ۷- آسانسورهای بیمارستانی
شکل ۷- آسانسورهای بیمارستانی

ارتفاع کابین باید ۲۳۰۰ میلیمتر و ارتفاع بازشو باید ۲۱۰۰ میلی متر باشد

توجه ۱ : این آسانسورها برای سرعت 2/5 متر بر ثانیه و کمتر از آن مناسب است

توجه ۲: اندازه های داخل پرانتز برای آسانسورهای هیدرولیک با جک پهلو بکار میرود

توجه 3: آسانسورهایی که با علامت ?? مشخص شده اند برای مانور صندلی: مدار (سه نقطه چرخش) نیز مناسب هستند

توجه ۴: علیرغم نشان دادن وزنه تعادل در شکلهای فوق اندازه ها مستقل از نوع سیستم محرکه داده شده است.

توجه ۵ : آسانسور ۱۲۷۵ کیلوگرم با در وسط باز شو بهمراه سایر آسانسورها با در وسط باز شو مشابه در گروه و برای حمل برانکارد با ابعاد ۲۰۰ ×۶۰۰ میلی متر استفاده می شود.

a :تخت به ابعاد ۲00۰×۹۰۰ میلی متر

b : تخت به ابعاد ۲۰۰۰ × 1000 میلی متر

c: تخت به ابعاد ۲۳۰۰ × ۱۰۰۰ میلیمتر به همراه تجهیزات اضافی

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها