20-2-definitions-and-how-to-use

٢٠-٢- تعاریف‌ و نحوه کاربرد

تابلو: ابزاری‌ برای‌ پیامرسانی‌ تصویری‌ است‌. ممکن‌ اسـت‌ دارای‌ سـازه یـا فاقـد آن بـوده، بـه‌ ساختمان یا دیوار الصاق شود یا روی‌ زمین‌، نرده و امثال آن قرارگیرد.

علائم‌: پیامهائی‌ هستند که‌ با استفاده از رنگ‌، نوشتار، تصویر، نـور، گفتـار، صـوت و حرکـت‌، پیامی‌ را برای‌ آگاهی‌ به‌ مخاطب‌ منتقل‌ می‌کنند.

علائم‌ ایمنی‌: علائمی‌ هستند که‌ توسط‌ تابلو، رنگ‌، علامت‌ نورانی‌(روشنایی‌) یا علائم‌ صـوتی‌، ارتباط کلامی‌ یا علائم‌ ناشی‌ از حرکت‌ دست‌، توصیه‌ ها و اطلاعـاتی‌ دربـاره ایمنـی‌ عمـومی‌ و بهداشت‌ کار را انتقال می‌دهند و شامل‌ علائم‌ تصـویری‌، علائـم‌ نـورانی‌، علائـم‌ نـوری‌، علائـم‌ صوتی‌، علائم‌ کلامی‌ و علائم‌ ایمنی‌ با حرکات دست‌ می‌ گردند.

رنگ‌های‌ دارای‌ مفهوم ایمنی‌: در علائم‌ تصویری‌، نورانی‌ و نوری‌ ایمنی‌، رنگ‌هـای‌ خـاص دارای‌ مفاهیم‌ معینی‌ است‌. جدول ١ بیان کننده معنای‌ این‌ رنگ‌ها است‌.

جدول 1
رنگ معنا و مفهوم دستور
قرمز بازدارنده (اعلام خطر) کار خطرناک، ایست، توقف اضطراری، تخلیه
قرمز آگاه کننده تجهیزات آتش نشانی
زردِ کهربائی هشدر دهنده مواظب‌ باشید، احتیاط کنید، بیازمائید
آبی الزام کننده و حکم کننده کار یا اقدام خاص مثل‌ استفاده از وسایل‌ حفاظت‌ فردی‌
آبی آگاه کننده نسبت‌ به‌ راه و امکانات مربوط به‌ افراد ناتوان جسمی‌ و حرکتی‌ فضاهای‌ پناه، امکانات مناسب‌ سازی‌ شده برای‌ استفاده افراد ناتوان جسمی‌ حرکتی‌
سبز آگاه کننده نسبت‌ به‌ راه و شرایط‌ ایمن‌ راهنمایی‌ به‌ خروجی‌های‌ حریق‌، راههای‌ امدادرسانی‌، کمک‌های‌ اولیه‌، و برگشت‌ به‌ حالت‌ عادی‌

 

علائم‌ تصویری‌: علائمی‌ دیداری‌ که‌ با ترکیبی‌ از شکل‌، رنـگ‌، نوشـته‌، سـمبل‌ و نشـانه‌ تصـویری‌ حاوی‌ پیام مشخصی‌ برای‌ مخاطبین‌ هستند.

علائم‌ تصویری‌ (از جهت‌ کاربرد):

الف‌ علائم‌ تصویری‌ ایمنی‌ در ساختمانها و کارگاه ها: علائمی‌ است‌ که‌ دارای‌ پیام های‌ منـع‌ کننده کار خطرزا یا هشدار وجود خطری‌ یا الزام به‌ انجام کاری‌ یا راه های‌ گریز از خطر یا کمک‌های‌ اولیه‌، با نشانه‌ تصویری‌ و رنگ‌های‌ خاص باشد و شامل‌ انواع زیر است‌:

علائم‌ تصویری‌ بازدارنده: منع‌کننده کاری‌ است‌ که‌ احتمال خطر را افزایش‌ می‌دهـد یـا آن را بـه‌ وجود می‌آورد.

خصوصیات اصلی‌:

الف‌) دایره ای‌ شکل‌

ب) نشانه‌ تصویری‌ به‌ رنگ‌ سیاه روی‌ زمینه‌ سفید با حاشیه‌ دایره و خط‌ مورب بـه‌ رنـگ‌ قرمـز ( از چپ‌ به‌ راست‌ که‌ قسمت‌ قرمز رنگ‌ حداقل‌ ٣٥% سطح‌ علامت‌ را بپوشاند).

شکل‌ شماره ١
شکل‌ شماره ١

علائم‌ تصویری‌ هشدار دهنده: علائمی‌ که‌ احتمال بروز خطر را هشـدار داده و لـزوم احتیـاط در انجام کار را بیان می‌کند.

خصوصیات اصلی‌:

الف‌) مثلثی‌ شکل‌

ب) نشانه‌ تصویری‌ به‌ رنگ‌ سیاه روی‌ زمینه‌ زرد با حاشـیه‌ سـیاه (قسـمت‌ زرد رنـگ‌ حـداقل‌ ٥٠% سطح‌ علامت‌ را بپوشاند).

 

شکل‌ شماره ٢
شکل‌ شماره ٢

علائم‌ تصویری‌ الزام کننده: علائمی‌ که‌ الزام و اجبار در کار خاصی‌ را بیان می‌کند.

خصوصیات اصلی‌:

الف‌) دایره ای‌ شکل‌

ب) نشانه‌ تصویری‌ سفید رنگ‌ روی‌ زمینه‌ آبی‌ (قسـمت‌ آبـی‌ رنـگ‌ حـداقل‌ ٥٠% سـطح‌ علامـت‌ را بپوشاند).

شکل‌ شماره ٣
شکل‌ شماره ٣

علائم‌ تصویری‌ مربوط به‌ خروج اضطراری‌ و کمک‌ های‌ اولیه‌: علائمی‌ که‌ اطلاعاتی‌ را راجع‌ به‌ امکانات نجات و امداد مثل‌ مسیر خروج، مسیر امداد رسانی‌، فضای‌ پناه، کمک‌ های‌ اولیـه‌، و نظـایر آن ارائه‌ می‌کنند.

خصوصیات اصلی‌:

الف‌) مربع‌ یا مستطیل‌ شکل‌

ب) نشانه‌ تصویری‌ سفید رنگ‌ روی‌ زمینه‌ سبز

علامت‌ خروج اضطراری‌:

شکل‌ شماره ٤
شکل‌ شماره ٤

علائم‌ مکمل‌ برای‌ نشان دادن جهت‌ خروج اضطراری‌:

خصوصیات اصلی‌:

الف‌) مربع‌ یا مستطیل‌ شکل‌

ب) نشانه‌ تصویری‌ سفید رنگ‌ روی‌ زمینه‌ سبز

شکل‌ شماره ٥
شکل‌ شماره ٥

علائم‌ تصویری‌ مربوط به‌ کمک‌ های‌ اولیه‌:

علائمی‌ که‌ اطلاعاتی‌ را راجع‌ به‌ امکانات کمک‌ های‌ اولیه‌ و … ارائه‌ می‌کنند.

خصوصیات اصلی‌:

الف‌) مربع‌ یا مستطیل‌ شکل‌

ب) نشانه‌ تصویری‌ سفید رنگ‌ روی‌ زمینه‌ سبز

شکل‌ شماره ٦
شکل‌ شماره ٦

علائم‌ تصویری‌ مربوط به‌ وجود تجهیزات آتش‌ نشانی‌:

علائمی‌ که‌ اطلاعاتی‌ را راجع‌ به‌ امکانات و تجهیزات آتش‌ نشانی‌ ارائه‌ می‌کنند.

خصوصیات اصلی‌:

الف‌) مربع‌ یا مستطیل‌ شکل‌

ب) نشانه‌ تصویری‌ سفید رنگ‌ روی‌ زمینه‌ قرمز (قسمت‌ قرمز رنـگ‌ حـداقل‌ ٥٠% سـطح‌ علامـت‌ را بپوشاند).

شکل‌ شماره ٧
شکل‌ شماره ٧

علائم‌ مکمل‌ جهت‌ دار برای‌ دسترسی‌ به‌ تجهیزات آتش‌ نشانی‌

علائمی‌ که‌ مسیر و جهت‌ دستیابی‌ به‌ وسائل‌ اطفای‌ حریق‌ را ارائه‌ می‌کنند.

خصوصیات اصلی‌:

الف‌) مربع‌ یا مستطیل‌ شکل‌

ب) نشانه‌ تصویری‌ سفید رنگ‌ روی‌ زمینه‌ قرمز (قسمت‌ قرمز رنـگ‌ حـداقل‌ ٥٠% سـطح‌ علامـت‌ را بپوشاند).

شکل‌ شماره ٨
شکل‌ شماره ٨

علائم‌ ایمنی‌ مکمل‌ در تراز کف‌ فضاها:

این‌ علائم‌ علاوه بر تابلوها و علائم‌ نصب‌ شده در تراز دید افراد، به‌ منظور حرکت‌ نیم‌ خیز در شرایط‌ دودگرفتگی‌ فضا، در تراز کف‌ یا نزدیک‌ به‌ آن نصب‌ می‌شوند.

تابلوها و نقشه‌های‌ راهنمای‌ تخلیه‌ و واکنش‌ اضطراری‌ در سوانح‌:

شکل‌ شماره ٩
شکل‌ شماره ٩

این‌ تابلوها شامل‌ موارد زیر است‌:

الف‌- نقشه‌های‌ راهنمای‌ تخلیه‌ اضطراری‌ در سوانح

تابلوهای‌ مستطیل‌ شکلی‌ که‌ با استفاده از نقشه‌ ساختمان، محل‌ راه ها و دسترسهای‌ خروج و محل‌ وسائل‌ آتش‌ نشانی‌ و فضاهای‌ پناه و محل‌ تجمع‌ ایمن‌ و بازشوهای‌ امداد رسانی‌ در طبقه‌ و غیـره را به‌ منظور استفاده متصرفین‌ و بهره برداران ساختمان نشان می‌دهد.

ب- تابلوها و علائم‌ راهنمای‌ واکنش‌ اضطراری‌ در سوانح‌

تابلوهای‌ مستطیل‌ شکل‌، حاوی‌ نقشه‌ خلاصه‌ شده ساختمان و توضیحات ایمنی‌ تکمیلی‌ است‌. ایـن‌ تابلو علاوه بر اطلاعات مندرج در نقشه‌ تخلیه‌ اضطراری‌، محل‌ شیرهای‌ اصلی‌ گاز و تابلوهای‌ بـرق و محل‌ اتصال به‌ شیر آب آتش‌ نشانی‌ و غیره را به‌ منظور اسـتفاده امـدادگران، عـلاوه بـر متصـرفین‌ ساختمان مشخص‌ می‌ کند.

علائم‌ مربوط به‌ مکانهای‌ ایمن‌ برای‌ افراد ناتوان جسمی‌- حرکتی‌:

علائمی‌ که‌ اطلاعاتی‌ در مورد امکانات و تجهیزات مرتبط‌ بـا ایمنـی‌ ناتوانـان جسـمی‌- حرکتـی‌ در بناهای‌ مناسب‌ سازی‌ شده و فضای‌ پناه آنان ارائه‌ می‌کنند.

خصوصیات اصلی‌:

الف‌) مربع‌ یا مستطیل‌ شکل‌

ب) نشانه‌ تصویری‌ سفید رنگ‌ روی‌ زمینه‌ آبی‌ (قسـمت‌ آبـی‌ رنـگ‌ حـداقل‌ ٥٠% سـطح‌ علامـت‌ را بپوشاند).

شکل‌ شماره ١٠
شکل‌ شماره ١٠

تابلوی‌ معرف کاربری‌: تابلویی‌ است‌ که‌ علائم‌ آن شامل‌ حروف، اعداد، اشـکال، تصـاویر، تزئینـات، نمادها، یا نظائر آنها باشد و به‌ منطور پیام رسانی‌ محیطی‌ درباره معرفی‌ کاربری‌ در همان ملک‌ یـا ساختمان نصب‌ و از معبر عمومی‌ قابل‌ رویت‌ باشد (مانند تابلو مغازه ها و ادارات و نظایر آن).

تابلوی‌ تبلیغاتی‌: تابلویی‌ است‌ کـه‌ علائـم‌ و پیـام آن اشـاره بـه‌ کسـب‌، خـدمات یـا تسـهیلات و تاسیساتی‌ می‌کند که‌ معرف کاربری‌های‌ موجود در محل‌ نصب‌ آن نباشد و یا اگر در آن محل‌ نصب‌ شده، از نظر مسئولین‌ پیامی‌ تبلیغاتی‌ محسوب شود.

تابلوی‌ انتظامی‌ (ترافیکی‌): تابلویی‌ است‌ که‌ پیامی‌ را برای‌ تنظیم‌، هشـدار یـا راهنمـایی‌ عبـور و مرور وسائل‌ نقلیه‌ یا مردم، به‌ کمک‌ حروف یا علائم‌، انتقال می‌دهد.

تابلوی‌ نام ساختمان: تابلویی‌ است‌ دارای‌ پیام معرفی‌ ساختمان، در محل‌های‌ مجاز نصب‌ می‌شود.

تابلوی‌ راهنما به‌ اماکن‌ و راهنمای‌ مسیرها: تابلویی‌ است‌ کـه‌ در حـریم‌ خیابـانهـا و یـا سـایر فضاهای‌ شهری‌ قرار گرفته‌ و به‌ محل‌ وقوع کاربری‌، مقصد یـا مسـیر مناسـب‌ بـرای‌ مراجعـه‌ مـردم (سواره یا پیاده) اشاره می‌نماید.

تابلوی‌ اطلاع رسانی‌: تابلوئی‌ است‌ حاوی‌ اطلاعات شهری‌ در مقیاس محله‌، ناحیه‌ و یا شهر کـه‌ در فضاهای‌ شهری‌ پیام رسانی‌ می‌ کند.

انواع تابلوها و علائم‌ تصویری‌ (از جهت‌ نوع مصالح‌ ، شکل‌ و اتصال):

الف‌- تابلو و علامت‌ تصویری‌ کتیبه‌ (افقی‌): مستقیما منطبق‌ و متصل‌ به‌ دیواره خـارجی‌ بنـا یـا بـه‌ عناصر سازه ای‌ به‌ صورت موازی‌ با دیوار خارجی‌ بنا نصب‌ می‌شود.

ب- تابلو و علامت‌ تصویری‌ طره (عمودی‌): به‌ صورت عمود بر دیواره یـا نمـای‌ سـاختمان و سـازه نصب‌ می‌شود.

پ- تابلو و علامت‌ تصویری‌ حجم‌ دار: ضخامت‌ آن بیش‌ از ٢٥ سانتیمتر بوده، و یا در آن از عناصـر حجم‌ دارکه‌ بیش‌ از ٢٥ سانتیمتر ضخامت‌ دارند استفاده شده باشد.

ت-  تابلو وعلامت‌ تصویری‌ روی‌ بام: هرنوع علامت‌ تصویری‌ که‌ بربام ساختمان نصب‌ شود.

ث- تابلو و علامت‌ تصویری‌ ایستاده (با پایه‌ مستقل‌): توسط‌ پایه‌ نگهدارنده روی‌ زمین‌ قرار می‌گیرد. پایه‌ نگهدارنده می‌ تواند سازه خاص تابلو یا نرده یا دیوار باشد.

ج- تابلو و علامت‌ تصویری‌ روی‌ سایبان: به‌ سایبانهای‌ بنا نصب‌ یا ترسیم‌ شده و یا از آنها آویختـه‌ باشند. چنین‌ سایبانهایی‌ عبارتند از: سازه هایی‌ با یوشـش‌ مناسـب‌ کـه‌ از جـداره سـاختمان بیرون زده و بخشی‌ از فضای‌ مجاور بنا را می‌ پوشانند.

چ-  تابلو و علامت‌ تصویری‌ متحرك: تمام یا بخشی‌ از آن به‌ منظور خاصی‌ حرکت‌ کند.

ح-  تابلو و علامت‌ تصویری‌ قابل‌ حمل‌: قابلیت‌ جابجائی‌ به‌ مکانی‌ دیگر دارد.

خ- تابلو و علامت‌ تصویری‌ برقی‌: تابلویی‌ است‌ که‌ سیم‌ کشی‌ برق داشته‌ و کارکرد آن گاهی‌ یـا در همه‌ اوقات با نیروی‌ برق است‌. ولی‌ علامت‌ تصویری‌ و تابلوئی‌ که‌ بـا منبـع‌ روشـنایی‌ خـارجی‌ نورپردازی‌ می‌شود، مشمول آن نیست‌.

د- شیشه‌ نویسی‌: هر آگهی‌ منصوب، منقوش و متصل‌ به‌ سطح‌ شفاف ویترین‌ و یا قـرار گرفتـه‌ در پشت‌ شیشه‌ که‌ از بیرون قابل‌ تشخیص‌ باشد شیشه‌ نویسی‌ محصوب می‌شود.

ذ- پلاك: تابلوهای‌ کوچک‌ با حداکثر مساحت‌ تعیین‌ شده در این‌ مبحث‌ که‌ پیامهائی‌ چون معرفی‌ کاربری‌های‌ مستقر در بنا دارد.

ر- پرچم‌: علامتی‌ منصوب بر پایه‌ از مصالح‌ قابل‌ انعطاف مثل‌ پارچه‌ و نظایر آن است‌.

انواع تابلوها و علائم‌ تصویری‌ (از جهت‌ مدت زمان استفاده):

الف‌ – علامت‌ تصویری‌ و تابلوی‌ موقت‌: برای‌ مدتی‌ محدود به‌ نمایش‌ در می‌ آید. درچنین‌ تابلوهایی‌ الزامی‌ به‌ استفاده از مصالح‌ مقاوم نیست‌، اما نکات ایمنی‌ باید رعایت‌ شود.

ب- علامت‌ تصویری‌ و تابلوی‌ دائم‌: محدودیتی‌ به‌ لحاظ مدت زمان نصب‌ نداشته‌ باشد. تابلوهایی‌ که‌ جواز نصب‌ آنها دارای‌ زمان محدود است‌ نیز درصورتی‌ که‌ امکان تمدیـد جـواز داشـته‌ باشـند ، تابلوی‌ دائم‌ محصوب می‌ گردند.

سازه تابلو: وسیله‌ نگهدارنده سطح‌ علائم‌ تصویری‌ وآگهی‌ آن است‌.

آگهی‌ تابلو و علامت‌ تصویری‌: شامل‌ مجموعه‌ پیام تصویری‌، رنگ‌ و مطالب‌ آنها است‌.

مساحت‌ تابلو: اندازه سطح‌ یکپارچه‌ درون قاب و علامت‌ تصویری‌ و سـازه اطـراف آن و در صـورت نبودن قاب، سطح‌ یکپارچه‌ آگهی‌ تابلو است‌.

تابلو و علامت‌ تصویری‌ ناهماهنگ‌ با مقررات: تابلویی‌ است‌ که‌ با این‌ مقررات و ضوابط‌ مصـوب دیگر مغایر باشد.

مسئول تابلو و علامت‌ تصویری‌: دارنده مجوز تابلو از نهاد قانونی‌ صدور پروانه‌ ساختمان تا زمـان برپائی‌ و استفاده از تابلو مسئول تابلو و در خاتمه‌ جمع‌آوری‌ آن است‌. در مواردی‌ که‌ نیـاز بـه‌ اخـذ جواز نباشد، مسئولان مؤسسات و نهادهای‌ عمومی‌ و خصوصی‌ که‌ نصب‌ آن تابلو و علامت‌ تصـویری‌ در حیطه‌ وظایف‌ آنهاست‌ مسئول شناخته‌ می‌شوند. در صورتی‌که‌ مسئول تابلو نقل‌ مکان نموده ولی‌ تابلو نصب‌ شده باقیماند، مسئول ساختمان موظف‌ به‌ جمـع‌ آوری‌ و رفـع‌ آثـار تـابلو بـر سـاختمان خواهد بود.

مجوز تابلو و علامت‌ تصویری‌: پروانه‌ نصب‌ تابلو است‌ که‌ پس‌ از انطباق آن بـا مشخصـات مجـاز، توسط‌ نهاد مسئول صادر و به‌ متقاضی‌ ارائه‌ می‌شود. در نصب‌ تابلوهـای‌ شـهری‌ مـدیریت‌ شـهری‌ و شهرداری‌، نهاد مسئول بوده و کنترل تابلوها و علائم‌ را عهده دار است‌. نظارت بر بکارگیری‌ صـحیح‌ تابلوها و علائم‌ ایمنی‌ در کارگاه ها با وزارت تعـاون، کـار و امـور اجتمـاعی‌ اسـت‌. کنتـرل تابلوهـای‌ ساختمان، در زمان ساخت‌ و بهره برداری‌، با مهندسان ناظر و نهاد مسئول صدور پروانه‌ سـاختمانی‌ است‌.

مصالح‌ تابلو و علامت‌ تصویری‌: تابلوها بسته‌ به‌ اندازه و نوع آن، به‌ عنوان سازه شهری‌ (بـه‌ اسـتثنای‌ تابلوهای‌ موقت‌)، باید دارای‌ مصالح‌ مجاز و هماهنگ‌ با مبحث‌ پنجم‌ مقررات ملی‌ ساختمان باشند.

مناطق‌ ویژه (اعمال کنترل های‌ خاص):

ساختمان، مجموعه‌ یا بخشی‌ از شهر که‌ به‌ لحاظ خصوصیت‌ تاریخی‌ ، طبیعی‌ و غیره یـا بـه‌ لحـاظ مدیریت‌ واحد و با صلاحدید مراجع‌ ذیربط‌، رعایت‌ مقررات محدود کننده تری‌ برای‌ علائم‌ تصـویری‌ و تابلوها، نسبت‌ به‌ سایر مناطق‌ و ساختمان ها اعمال شود.

تابلوهای‌ نورانی‌:

تابلوهائی‌ با نورپردازی‌ داخلی‌ که‌ سطح‌ آنها از موادی‌ ساخته‌ شده که‌ نور از آن عبور کرده و سطح‌ تابلو روشن‌ و پیام واضح‌ می‌شود. رنگ‌ و شکل‌ و پیام تابلو نـورانی‌ ایمنـی‌ هماننـد علائـم‌ تصـویری‌ ایمنی‌ تابع‌ جدول رنگ‌ های‌ ایمنی‌ و خصوصیات مندرج در بند ٢٠-٢ است‌.

علائم‌ نوری‌:

پیام هائی‌ دیداری‌ است‌ که‌ انتشار آنها با استفاده از تابش‌ نورهـای‌ دارای‌ مفهـوم رنـگ‌هـای‌ ایمنـی‌ (جدول شماره ١) صورت می‌گیرد و ممکن‌ است‌ به‌ صورت ثابت‌ یا چشـمک‌ زن بـا دور و فرکـانس‌ خاموش و روشنی‌ مختلف‌ پیام خود را ارائه‌ نماید.

علائم‌ صوتی‌ ایمنی‌:

پیام هائی‌ شنیداری‌ است‌ که‌ انتشار آنها با فرکانس‌ ثابت‌ یا متغیر صدا انجام می‌ شـود (ماننـد آژیـر خطر). برای‌ اینکه‌ علائم‌ صوتی‌ در فواصل‌ طولانی‌ تر قابل‌ شنود باشـند لازم اسـت‌ فرکـانس‌ علامـت‌ صوتی‌ به‌ گونه‌ قابل‌ توجهی‌ از حدود صداهای‌ محیط‌ بالاتر باشد (برای‌ مثال db١٠ بـالاتر از سـطح‌ صدای‌ محیط‌ در همان فرکانس‌)، بطوریکه‌ اصوات به‌ سادگی‌ قابل‌ تشـخیص‌ بـوده و گـوش خـراش نباشد.

علائم‌ ایمنی‌ کلامی‌:

پیام های‌ ایمنی‌ از قبل‌ هماهنگ‌ و تعیین‌ شده که‌ توسط‌ انسان و یا صدای‌ مصنوعی‌ بصورت زنده یا ضبط‌ شده ارائه‌ می‌ شود. از علائم‌ ایمنی‌ کلامی‌ می‌ توان به‌ منظور هـدایت‌ عملیـات مخـاطره آمیـز استفاده نمود. مکالمات اینگونه‌ پیامها باید واضح‌ و خلاصه‌ و به‌ راحتی‌ قابل‌ درك باشد.

چنانچه‌ به‌ جای‌ علائم‌ دستی‌ از علائم‌ کلامی‌ استفاده شود، حتی‌ الامکان باید از لغات جـدول زیـر استفاده شود و در صورت استفاده توأم هماهنگ‌ باشند.

جدول 2
کلمه مفهوم کلمه
شروع شروع عملیات
ایست قطع موقت عملیات
پایان پایان عملیات
بالا بالا بردن یک بار
پایین پایین بردن یکبار
جلو حرکت به جلو
عقب حرکت به عقب
راست حرکت‌ به‌ سمت‌ راست‌ علامت‌دهنده
چپ حرکت‌ به‌ سمت‌ چپ‌ علامت‌دهنده
خطر توقف‌ اضطراری‌
سریع برای‌ تسریع‌ حرکت‌

علائم‌ ایمنی‌ با حرکات دست‌:

حرکت‌ یا جابه‌ جائی‌ بازوها و یا دست‌ها، دارای‌ مفهوم خاصی‌ در رسـاندن پیـام بـه‌ شـخص‌ در حال انجام کار خطرناك (به‌ خاطر حفظ‌ ایمنی‌ جان خـود و سـایرین‌) اسـت‌. در جاهـایی‌ کـه‌ علائم‌ ایمنی‌ حرکات دست‌ مورد استفاده قرار می‌گیرند باید از علائم‌ زیر استفاده شود:

شکل شماره 11
شکل شماره 11

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی مطلبی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها