9-1-generalities

1-9 کلیات

۱-۱-۹ گستره

این فصل به شرح مختصر اصولی اختصاص دارد که مبحث ۹ بر اساس آنها تنظیم شده است. عناوین این اصول به صورت زیر هستند:

الف- مطالب عمومی

ب- هدف

پ- دامنه‌ی کاربرد

ت- روش طراحی

ث- بارگذاری‌ها و ترکیب‌های آنها

ج- سیستم واحد اندازه گیری

چ- مقام قانونی مسئول

ح- مهندس طراح و مهندس ناظر

خ- مدارک و مستندات ساخت

د- روش ها و سیستم‌های خاص طراحی و اجرایی، و یا مصالح ساختمانی متفاوت

ذ- مدارک مورد استفاده

۲-۱-۹ مطالب عمومی

۱-۲-۱-۹ این مبحث قسمتی از مباحث ۲۲ گانه از مقررات ملی ساختمانی ایران است و باید در هماهنگی با سایر مباحث مقررات ملی به کار برده شود.

۲-۲-۱-۹ در این مبحث حداقل الزامات برای مصالح، طراحی، اجراء و ارزیابی مقاومتی اجزای بتن آرمه در سیستم‌های سازه‌ای که طبق ضوابط مباحث ۲۲ گانه از مقررات ملی ساختمان ایران و خصوصاً مباحث ۶ و ۷، (آخرین ویرایش)، ارائه می‌گردد.

۳-۲-۱-۹ در طراحی قطعات و سازه‌هایی که در محدوده‌ی کاربرد این مبحث قرار دارند، باید فقط از ضوابط فصل‌های مختلف این مبحث استفاده گردد؛ و اختلاط ضوابط طراحی این مبحث با سایر آیین نامه‌های ملی و یا بین المللی، هر چند معتبر، مجاز نمی‌باشد.

۳-۱-۹ هدف

۱-۳-۱-۹ هدف این مبحث ارائه‌ی ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها، میزان حداقلی از مقاومت، پایداری، بهره برداری، پایایی و انسجام در سازه ساختمانهای بتنی موضوع این مبحث مطابق تعاریف زیر، تأمین شده؛ و سلامت و ایمنی استفاده کنندگان از این سازه‌ها حفظ شود.

الف- مقاومت – منظور از مقاومت آن است که سازه‌ها و یا اعضای آنها در طول عمر سازه، بارهای وارده را به خوبی تحمل کنند، آسیب قابل ملاحظه متحمل نشوند، و قطعات شکسته نشوند.

ب- پایداری – منظور از پایداری آن است که حالت تعادل بین بارهای وارده به سازه، در جزء و یا كل، تحت تأثیر تغییر شکل‌های ایجاد شده در آن دچار اختلال نشده، و پیکره ی اصلی سازه و قطعات آن حفظ گردیده و سازه و یا اعضای آن دچار فرو ریزش نشوند.

پ- بهره برداری – منظور از بهره برداری آن است که سازه عملکرد مورد انتظار خود را در طول عمر سازه حفظ کند؛ و افزایش تغییر شکلها و یا باز شدگی ترکها، و نیز ارتعاشات بیش از حد سازه با اعضای آن، مشکلی برای استفاده کنندگان ایجاد نکنند. به علاوه آتش سوزی آسیب قابل ملاحظه به سازه وارد ننماید.

ت- دوام یا پایائی – منظور از دوام یا پایایی آن است که اجزای بتن و فولاد و ترکیب آنها چنان در نظر گرفته شوند که با شرایط محیط و بهره برداری سازگاری کافی داشته باشند؛ و شرایط موجود محیطی و یون‌های در دسترس، موجب فرسودگی، پیری زود رس و یا انهدام آنها نشوند.

ث- انسجام یا یکپارچگی – منظور از انسجام یا یکپارچگی آن است که اعضای سازه و اتصالات آنها به یک دیگر چنان تنظیم شوند که یک یا چند مسیر مناسب برای عبور بارهای وارده به سمت شالوده فراهم شده، و همبستگی کل سازه تأمین شده باشد.

۴-۱-۹ دامنه کاربرد

۱-۴-۱-۹ ضوابط و مقررات این مبحث شامل اصول کلی طراحی و اجرائی سازه‌های بتن آرمه می‌باشند؛ ولی کاربرد مشخص آنها در ساختمان‌های متعارفی است که با بتن معمولی یا با بتن سبک ساخته می‌شوند. در سازه‌های بتن آرمه در این مبحث، مقاومت مشخصه‌ی بتن بین ۲۰ تا ۵۰ مگاپاسکال، و مقاومت تسلیم فولاد بین ۲۲۰ تا ۵۵۰ مگاپاسکال خواهد بود. حد فوقانی مقاومت مشخصه بتن را در مواردی که الزامات بند ۹-۳-۳-۳ رعایت شوند، می‌توان تا ۷۰ مگاپاسکال افزایش داد.

۲-۴-۱-۹ ضوابط و مقررات این مبحث تا جایی که کاربرد داشته باشند در مورد سازه‌های خاص، از جمله موارد زیر، رعایت می‌شوند. بدیهی است که برای سازه‌های خاص، ضوابط و مقررات ویژه‌ای لازم هستند که در این مبحث ذکر نشده‌اند و باید از ضوابط ساير آيين نامه‌های ملی استفاده گردد.

الف – سازه‌های بتنی ساده و کم آرماتور

ب– سازه‌های بتنی پیش تنیده

پ– سازه‌های بتنی پیش ساخته

ت – سازه‌های بتنی با سنگ دانه‌های سبک و سنگین

ث – سازه‌های بتنی ساخته شده با بتن متخلخل یا بتن اسفنجی

ج– سازه‌های بتنی با الیاف

چ– سازه‌های بتنی که در معرض دمای زیاد قرار می‌گیرند

ح– سقف‌های پوسته‌ای و ورق‌های تا شده

خ– سازه‌های مقاوم در برابر انفجار

۳-۴-۱-۹ در سازه‌ها و یا اعضای بتنی غیر مرکب درجا ریز با قالب‌های در جای ماندگار، می‌توان از ضوابط طراحی این مبحث استفاده نمود. در صورت استفاده از عرشه‌های فولادی غیر مرکب در جای ماندگار که به عنوان قالب استفاده می‌شوند، می‌توان دال بتنی را به تنهایی برای کل بارهای وارده، و یا در صورتی که عرشه برای وزن بتن تازه طراحی شده است، برای کل بارهای وارده منهای وزن بتن و شعرشه محاسبه نمود.

۴-۴-۱-۹ سازه‌های بتنی مرکب ساخته شده از بتن و نیم رخ‌های فولادی یا عرشه‌های مرکب فولادی، در محدوده‌ی سازه‌های فولادی محسوب شده و در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان به آنها پرداخته می‌شود.

۵-۴-۱-۹ شمع‌ها و ستون پایه‌هایی که در داخل خاک قرار دارند، فقط در موارد زیر در دامنه‌ی کاربرد این مبحث قرار می‌گیرند:

الف– در قسمتهایی از اعضای پی‌های عمیق که در هوا، آب، و یا خاک سست غیر مقاوم جهت تأمین مهار جانبی آنها در برابر کمانش واقع شده‌اند.

ب– در اعضایی از پی‌های عمیق که بار سازه‌هایی را تحمل می‌کنند که در مقابل زلزله با شکل پذیری متوسط و یا زیاد طراحی شده‌اند.

پ– در اعضای پی‌های عمیق که طراحی آنها بر اساس روش مقاومت انجام شده است.

۵-۱-۹  روش طراحی

۱-۵-۱-۹ روش طراحی در این مبحث «روش طرح مقاومت» است. در این روش قطعات سازه در وضعیت نهایی باربری خود در نظر گرفته شده و ظرفیت باربری آنها برای هر تلاش خاص تعیین می‌گردد. در تعیین این ظرفیت رفتار غیر خطی بتن و فولاد در نظر گرفته می‌شود. ظرفیت باربری قطعه در هر مقطع باید به اندازه‌ای باشد که رابطه ی زیر برای هر تلاش تأمین شده باشد.

(۱-۱-۹) \phi S_{n}\geq U
در این رابطه: Sn مقاومت اسمی مقطع، U تلاش ضریب دار وارد به مقطع و ϕ ضریب کاهش مقاومت است که بر اساس رفتار عضو در برابر تلاش وارده تعیین می‌شود.

۶-۱-۹  بارگذاری‌ها و ترکیب‌های آنها

۱-۶-۱-۹ در این مبحث برای بارگذاری سازه، ترکیب‌های بارهای مختلف در طراحی و نیز ضریب‌های بار از ضوابط و الزامات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان استفاده می‌شود. اعمال هر گونه تغییری که در ضوابط و الزامات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان داده شود در این مبحث لازم الاجرا است. خلاصه‌ای از این ضوابط در فصل ۹-۷، برای سهولت دسترسی، آورده شده است.

۷-۱-۹ سیستم واحد اندازه گیری

۱-۷-۱-۹ در این مبحث واحدهای اندازه گیری، سیستم بین المللی SI بوده و غالباً از متر، ثانیه، کیلوگرم جرم، و نیوتن استفاده می‌شود. واحدهایی که در این مبحث مورد استفاده قرار گرفته‌اند، عبارتند از:

طول: متر، میلی متر

زمان: ثانيه

جرم: کیلوگرم

وزن: نیوتن

تنش و فشار: نیوتن بر متر مربع (پاسکال)؛ و یا نیوتن بر میلی متر مربع (مگاپاسکال).

۸-۱-۹ مقام قانونی مسئول

۱-۸-۱-۹  مقام قانونی مسئول مطابق ضوابط مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تعریف می‌شود.

۹-۱-۹ مهندس طراح و مهندس ناظر

۱-۹-۱-۹  مهندس طراح به شخصیت حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که مسئولیت طراحی سازه را عهده دار بوده و دارای صلاحیت یا رتبه بندی از وزارت راه و شهر سازی می‌باشد. شرح وظایف و حدود اختیارات مهندس طراح مطابق ضوابط مبحث دوم ساختمان تعیین می‌شود.

۲-۹-۱-۹  مهندس ناظر به شخصیت حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که مسئولیت نظارت بر اجرای سازه را عهده دار بوده، و دارای صلاحیت یا رتبه بندی از طرف وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. شرح وظایف و حدود اختیارات مهندس ناظر مطابق ضوابط مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تعیین می‌شود.

۱۰-۱-۹ مدارک و مستندات ساخت

۱-۱۰-۱-۹  مهندس طراح و مهندس ناظر باید کلیه‌ی اطلاعات ذکر شده در فصل ۹-۲۲، مدارک ساخت و بازرسی و نظارت و یا سایر اطلاعات اضافی مطروحه در فصول این مبحث را که از طرف مقام قانونی مسئول مورد نیاز هستند، تهیه و ارائه دهد.

۲-۱۰-۱-۹  در صورت الزام مقام قانونی مسئول، محاسبات مربوط به آنالیز و طراحی سازه به همراه اطلاعات ورودی و خروجی برنامه‌های کامپیوتری و فرضیات محاسباتی، باید به مدارک ساخت ضمیمه شوند.

۱۱-۱-۹ روش‌ها و سیستمهای خاص طراحی و اجرایی، یا مصالح ساختمانی متفاوت

۱-۱۱-۱-۹در صورت نیاز به استفاده از روش‌ها و سیستم‌های خاص طراحی و یا مصالح ساختمانی متفاوت با آن چه در این مبحث ارائه شده است، ولی در دامنه‌ی کاربرد آن قرار دارند، ارائه دهندگان این سیستم‌ها، روش‌ها، و یا مصالح باید نسبت به اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

۱۲-۱-۹ مدارک مورد استفاده

۱-۱۲-۱-۹ استفاده از مدارک زیر برای طراحان و مجریان توصیه می‌شود. در صورت وجود هرگونه عدم انطباق بين مطالب این مدارک و ضوابط این مبحث، باید از ضوابط این مبحث استفاده شود.

1- مقررات ملی ساختمانی ایران – مباحث ۲۲ گانه – آخرین ویرایش‌ها؛

۲- استانداردهای ملی ایران – مباحث مربوط به بتن و اجزای آن در جدیدترین ویرایش موجود؛

۳- آیین نامه‌ی بتن ایران (آبا)؛

۴- ضوابط انجمن آمریکایی مصالح و آزمایشها (ASTM)؛

۵- مجموعه‌ی ۶ جلدی آیین نامه‌های انجمن بتن آمریکا ( ACI Manual of Concrete Practice)؛

۶- آیین نامه‌ی بتن آمریکا (ACI 318-19 و یا ویرایش‌های جدیدتر آن)

۷- آیین نامه‌های اروپایی بتن (Euro Code 2 – Parts 1,2,3 و CEB-FIP Model Code 2010)؛

۸- آيين نامه‌ی بتن کانادا (A23.3-2014)؛

۹- آیین نامه‌ی بتن استراليا (AS 3600-2009)؛

۱۰- آیین نامه‌ی بتن نیوزیلند (NZS 3101-2006).

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها