16-3-appendix-measurement-of-pipes-in-sanitary-sewage-piping-of-the-building

پیوست‌٣: اندازه گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان

پ ٣-١ کلیات

پ ٣-١-١ ((پیوست‌ ٣- اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان)) به‌ عنوان راهنمای‌ محاسبه‌ و تعیین‌ اندازة لوله‌های‌ فاضلاب بهداشتی‌ داخل‌ ساختمان پیشنهاد می‌شود و نباید آن را به‌ عنوان جزئی‌ از مقررات، که‌ رعایت‌ حداقل‌های‌ مقرر شده در آن الزامی‌ است‌ تلقی‌ کرد.

پ ٣-١-٢ روش پیشنهاد شده در ((پیوست‌ ٣- اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان)) به‌ هیچ‌ وجه‌ استفاده از روشهای‌ مهندسی‌ دیگر را به‌ شرط تأیید منتفی‌ نمی‌کند.

پ ٣-١-٣ روش پیشنهادی‌ برای‌ اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان شامل‌ اجزای‌ زیر است‌:

پ ٣-١-٣-١ تعیین‌ حداکثر جریان لحظه‌ای‌ فاضلاب؛

پ ٣-١-٣-٢ تعیین‌ قطر اسمی‌ لوله‌ مورد نیاز .

پ ٣-١-٤  در جدول هایی‌ که‌ در ((پیوست‌ ٣- اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌ کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان)) مورد استفاده قرار گرفته‌، برابری‌ واحدها به‌ ترتیب‌ زیر است‌:

1 فوت  (ft) =304/8 میلی‌ متر

1 اینچ‌ = (in) =25/4 میلی‌ متر

شیب‌ لوله‌ فاضلاب:

in/ft  0/5=\frac{1}{16} درصد

in/ft  1=\frac{1}{8} درصد

in/ft  2=\frac{1}{4} درصد

in/ft  4=\frac{1}{2} درصد

١ گالن‌ آمریکایی‌ در دقیقه‌ = (gpm) 3/785 لیتر در دقیقه‌

پ ٣-٢ تعیین‌ حداکثر جریان لحظه‌ای‌ فاضلاب

پ ٣-٢-١ حداکثر جریان لحظه‌ای‌ هر یک‌ از لوازم بهداشتی‌ با واحد D.F.U. مشخص‌ می‌شود.

پ ٣-٢-٢ حداکثر جریان لحظه‌ای‌ فاضلاب از هر یک‌ از لوازم بهداشتی‌ بر حسب‌ واحد D.F.U. در جدول پ ٣-٢-٢ داده شده است‌.

جدول پ ٣-٢-٢ مقدار D.F.U. برای‌ لوازم بهداشتی‌ مختلف‌ (IP)
لوازم بهداشتی مقدار D.F.U. قطر اسمی سیفون (اینچ)
لوله‌ علم‌ تخلیه‌ ماشین‌ رختشویی‌- تجاری‌ ٣ 2
لوله‌ علم‌ تخلیه‌ ماشین‌ رختشویی‌- خانگی‌ ٢ 2
گروه لوازم بهداشتی‌ یک‌ حمام کامل‌ ٦
وان ٢ 1\frac{1}{2}
بیده ١ 1\frac{1}{4}
صندلی‌ دندان پزشکی‌ ١ 1\frac{1}{4}
ماشین‌ ظرفشویی‌- خانگی‌ ٢ 1\frac{1}{2}
آبخوری‌ 1\frac{1}{2} 1\frac{1}{4}
کفشوی‌ 2 2
سینک‌ آشپزخانه‌ ٢ 1\frac{1}{2}
سینک‌ رختشویی‌ ٢ 1\frac{1}{2}
دستشویی‌ 1 1\frac{1}{4}
دوش ٢ 1\frac{1}{2}
سینک‌ 2 1\frac{1}{2}
پیشوار 4 2
توالت‌، خصوصی‌ 4 *
توالت‌، عمومی‌ 6 *
* قطر اسمی‌ سیفون توالت‌ ایرانی‌ و توالت‌ غربی‌ برابر دهانه‌ خروجی‌ توالت‌ می‌باشد (حداقل‌ ٤ اینچ‌)

پ ٣-٢-٣ مقدار D.F.U. برای‌ لوازم بهداشتی‌ که‌ در جدول پ ٣-٢-٢ نباشد ولی‌ قطر اسمی‌ سیفون آنها معلوم باشد، در جدول پ ٣-٢-٣ مشخص‌ شده است‌.

جدول پ ٣-٢-٣ مقدار D.F.U. برای‌ لوازم بهداشتی‌ بر حسب‌ قطر اسمی‌ سیفون
قطر اسمی‌ سیفون (اینچ‌) مقدار D.F.U.
1\frac{1}{4}  یا کمتر ١
1\frac{1}{2} ٢
2 ٣
2\frac{1}{2} ٤
3 ٥
4 ٦

پ ٣-٢-٤ در تخلیه‌ فاضلاب به‌ لوله‌ کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ ساختمان از لوازم و سیستم‌هایی‌ که‌ تخلیه‌ آب یا فاضلاب آنها به‌ طور پیوسته‌ یا تقریًبا پیوسته‌ صورت می‌گیرد (از قبیل‌ پمپ‌ها، تأسیسات گرمایی‌ با آب گرم کننده یا بخار، تأسیسات سرمایی‌ با آب سرد کننده و غیره) باید هر گالن‌ در دقیقه‌ (3/78 لیتر در دقیقه‌) برابر D.F.U ٢ و در صورتی‌که‌ تخلیه‌ به‌ طور نیمه‌ پیوسته‌ باشد باید هر گالن‌ در دقیقه‌ برابر D.F.U ١ در اندازه گذاری‌ لوله‌ها منظور شود.

پ ٣-٣ تعیین‌ قطر اسمی‌ لوله‌ مورد نیاز

پ ٣-٣-١  با در دست‌ داشتن‌ مقدار D.F.U.، در هر قسمت‌ از لوله‌ قائم‌ و شاخه‌های‌ افقی‌ فاضلاب که‌ فاضلاب یک‌ یا چند عدد از لوازم بهداشتی‌ طبقات را به‌ لوله‌ اصلی‌ افقی‌ پایین‌ترین‌ قسمت‌ لوله‌ کشی‌ منتقل‌ می‌کنند، و با استفاده از جدول پ ٣-٣-١ می‌توان لوله‌های‌ فاضلاب شاخه‌های‌ افقی‌ و لوله‌های‌ قائم‌ را تعیین‌ کرد.

جدول پ ٣-٣-١ اندازه گذاری‌ شاخه‌های‌ افقی‌ و لوله‌های‌ قائم‌ فاضلاب
قطر اسمی بیشترین مقدار D.F.U.
کل D.F.U. لوله های قائم
میلی متر اینچ برای شاخه افقی کل D.F.U. برای انشعاب هر طبقه کل D.F.U. برای سه طبقه انشعاب کل D.F.U. برای بیش از سه طبقه انشعاب
٥٠ ٢ ٦ ٦ ١٠ ٢٤
٨٠ ٣ ٢٠ ٢٠ ٤٨ ٧٢
١٠٠ ٤ ١٦٠ ٩٠ ٢٤٠ ٥٠٠
١٢٥ ٥ ٣٦٠ ٢٠٠ ٥٤٠ ١١٠٠
١٥٠ ٦ ٦٢٠ ٣٥٠ ٩٦٠ ١٩٠٠
٢٠٠ ٨ ١٤٠٠ ٦٠٠ ٢٢٠٠ ٣٦٠٠
٢٥٠ ١٠ ٢٥٠٠ ١٠٠٠ ٣٨٠٠ ٥٦٠٠
٣٠٠ ١٢ ٣٩٠٠ ١٥٠٠ ٦٠٠٠ ٨٤٠٠

الف‌) اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ افقی‌ اصلی‌ فاضلاب در پایین‌ترین‌ قسمت‌ لوله‌ کشی‌ نباید با استفاده از این‌ جدول صورت گیرد.

ب) اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ قائم‌ فاضلاب بر اساس جمع‌ مقدار D.F.U.، که‌ از شاخه‌های‌ افقی‌ طبقات در آن می‌ریزد صورت می‌گیرد. قطر اسمی‌ لوله‌ قائم‌ فاضلاب (در پایین‌ترین‌ قسمت‌) بهتر است‌ در ارتفاع، تا بالاترین‌ طبقه‌، تغییر نکند، مگر آنکه‌ در طبقات بالا قطر اسمی‌ لوله‌ از نصف‌ قطر اسمی‌ لوله‌ که‌ در پایین‌ ترین‌ قسمت‌ لوله‌ قائم‌ قرار گرفته‌ کمتر باشد

پ ٣-٣-٢ با در دست‌ داشتن‌ مقدار D.F.U. در هر قسمت‌ از لوله‌ افقی‌ اصلی‌ و نیز شاخه‌های‌ افقی‌ آن و با استفاده از جدول پ ٣-٣-٢ می‌توان لوله‌های‌ فاضلاب اصلی‌ افقی‌ و نیز شاخه‌های‌ افقی‌ آن را اندازه گذاری‌ کرد.

پ ٣-٤ نکات دیگری‌ درباره اندازه گذاری‌ لوله‌ها

پ ٣-٤-١  اندازه هایی‌ که‌ در جدول های‌ پ ٣-٢-٢ و پ ٣-٢-٣ داده شده، قطر اسمی‌ سیفون لوازم بهداشتی‌ است‌. این‌ اندازه ها الزاماً نباید با قطر اسمی‌ شاخه‌ افقی‌ فاضلاب که‌ سیفون به‌ آن متصل‌ می‌شود، برابر باشد.

پ ٣-٤-٢ در لوله‌ کشی‌ فاضلاب بهداشتی‌ داخل‌ ساختمان حداقل‌ قطر اسمی‌ لوله‌ و فیتینگ‌ باید ٥٠ میلیمتر (٢ اینچ‌) باشد. در صورتی‌ که‌ اندازه قطر اسمی‌ سیفون هر یک‌ از لوازم بهداشتی‌ از ٥٠ میلی‌ متر (٢ اینچ‌) کمتر باشد، بلافاصله‌ پس‌ از سیفون باید قطر اسمی‌ لوله‌ فاضلاب تبدیل‌ شود و حداقل‌ به‌ ٥٠ میلیمتر (٢ اینچ‌) برسد.

پ ٣-٤-٣ قطر اسمی‌ شاخه‌ افقی‌ لوله‌ فاضلابی‌ که‌ توالت‌ شرقی‌ به‌ آن متصل‌ می‌شود، حداقل‌ باید ١٠٠ میلی‌ متر (٤ اینچ‌) باشد.

جدول پ ٣-٣-٢ اندازه گذاری‌ لوله‌ اصلی‌ افقی‌ فاضلاب
قطر لوله (اینچ) حداکثر مقدار D.F.U.
شیب در هر فوت طول (درصد)
\frac{1}{16} in/ft

(0.5%)

\frac{1}{8} in/ft

(1%)

\frac{1}{4} in/ft

(2%)

\frac{1}{2} in/ft

(4%)

٢ ٢١ ٢٦
٣ ٣٦ ٤٢ ٥٠
٤ ١٨٠ ٢١٦ ٢٥٠
٥ ٣٩٠ ٤٨٠ ٥٧٥
٦ ٧٠٠ ٨٤٠ ١٠٠٠
٨ ١٤٠٠ ١٦٠٠ ١٩٢٠ ٢٣٠٠
١٠ ٢٥٠٠ ٢٩٠٠ ٣٥٠٠ ٤٢٠٠
١٢ ٢٩٠٠ ٤٦٠٠ ٥٦٠٠ ٦٧٠٠
١٥ ٧٠٠٠ ٨٣٠٠ ١٠٠٠٠ ١٢٠٠٠

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها