20-7-signs-and-signs-in-the-passages-and-areas-outside-the-building-complexes

٢٠-٧- تابلوها و علائم‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرون مجتمع‌های‌ ساختمانی‌

این‌ ضوابط‌ مربوط به‌ تابلوهائی‌ است‌ که‌ در محوطه‌ مجتمع‌های‌ ساختمانی‌ قرار می‌گیرند و پیام آنها ضرورتاً ایمنی‌ نیست‌، بلکه‌ نحوه طراحـی‌، سـاخت‌ و نصـب‌ آنهـا بایـد شـرایط‌ ایمـن‌ را در محوطـه‌ مجتمع‌های‌ ساختمانی‌ تأمین‌ کند. بنابراین‌ رعایت‌ این‌ مقررات برای‌ اینگونه‌ تابلوها الزامی‌ است‌.

٢٠-٧-١- ضوابط‌ کلی‌ تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ ساختمانی‌

٢٠-٧-١-١- همه‌ تابلوهای‌ تبلیغاتی‌ و معرف کاربری‌ و شخصی‌، به‌ جز موارد ذکرشده تحت‌ عنوان تابلوهای‌ بی‌ نیاز از جواز، برای‌ نصب‌ در محل‌ محتاج اخذ مجوز تابلو هستند.

٢٠-٧-١-٢- تغییرات بعد از ساخت‌ و نصب‌ تابلوها باید کاملاً منطبق‌ بر مشخصات تعیین‌ شده در مجوز تابلو باشد. به‌ این‌ترتیب‌ هرگونه‌ تغییر مغایر با مشخصات منـدرج در مجـوز بایـد بـا اطـلاع و اجازه مسئولین‌ ذیربط‌، یا با تجدید مجوز صورت گیرد.

٢٠-٧-١-٣- دارنده تابلو و کسی‌ که‌ مجوز تابلو به‌ نام او است‌، مسئول تابلو و مسئول نگهـداری‌ از آن در شرایط‌ منطبق‌ با جواز است‌. در غیاب او این‌ مسئولیت‌ به‌ مالـک‌ ملـک‌ و مسـئول سـاختمان احاله‌ می‌شود.

٢٠-٧-١-٤- به‌ کاربری‌هایی‌ که‌ از نظر قوانین‌ کشور و ضوابط‌ شهری‌ اجازه اسـتقرار و فعالیـت‌ در محل‌ خود را ندارند، مجوز نصب‌ تابلو داده نمی‌شود.

٢٠-٧-١-٥- این‌ مقررات شامل‌ کلیه‌ تابلوهائی‌ است‌ که‌ در معابر و محوطه‌های‌ سـاختمانی‌ بـرای‌ استفاده عموم بکار گرفته‌ می‌شوند.

٢٠-٧-١-٦- در مجتمع‌های‌ ساختمانی‌ کـه‌ بـه‌ در خواسـت‌ هیـات مـدیره، و تصـویب‌ مسـئولین‌ ذیربط‌، محلهای‌ خاصی‌ برای‌ نصب‌ تابلوها در نظر گرفته‌ می‌شود، تبعیت‌ از مشخصات مصوب بـرای‌ کلیه‌ دارندگان تابلو الزامی‌ است‌.

٢٠-٧-١-٧- در محوطه‌ها و ساختمانهای‌ با ارزش تاریخی‌، که‌ تابلوها بر اساس ضوابط‌ طرحهـای‌ توسعه‌ شهری‌ یا ضوابط‌ میراث فرهنگی‌ از مشخصات ویژه ای‌ ورای‌ این‌ مقررات تبعییـت‌ مـی‌کننـد، رعایت‌ آن الزامی‌ است‌؛ رعایت‌ ضوابط‌ خاص یا طراحی‌ مجموعه‌ تابلوهـای‌ روی‌ نمـای‌ سـاختمان از جهت‌ شکل‌، ابعاد، محل‌ نصب‌، رنگ‌ آمیزی‌، نورپردازی‌ و غیره ضروری‌ است‌. در طراحی‌ تابلو ها باید نکات زیر مد نظر قرارگیرد:

الف‌) خدشه‌ دار نشدن شخصیت‌ و هویت‌ بافت‌ و معماری‌ با ارزش و تاریخی‌.

ب) تقلیل‌ تـأثیر وجـودی‌ تابلوهـا روی‌ نمـای‌ سـاختمان و مجموعـه‌ بـه‌ حـداقل‌ ممکـن‌ از طریـق‌ محدودیت‌ ابعاد و هماهنگی‌ رنگ‌ و شکل‌ آنها با نما و تطابق‌ محل‌ نصـب‌ آنهـا بـا تقسـیمات نمـای‌ ساختمان.

٢٠-٧-٢- تابلوهائی‌ که‌ نیاز به‌ مجوز ندارند، تابلوهای‌ نیازمند مجـوز و تابلوهـای‌ غیرمجاز:

٢٠-٧-٢-١- تابلو هائی‌ که‌ نیاز به‌ مجوز از مراجع‌ صدور پروانه‌ ساختمان ندارند:

٢٠-٧-٢-١-١- تابلوهای‌ موقت‌ معرفی‌کننده دست‌ اندرکاران امر ساختمان در سـاختمانهـای‌ در حال احداث حاوی‌ نام کارفرما، مجری‌، طراح معمـار و سـازه و… پیمانکـاران و تـاریخ‌ آغـاز بـه‌ کـار ساختمان، کاربری‌ آتی‌ بنا، با ابعاد حداکثر ١مترمربع‌، در مدت ساخت‌ بی‌نیاز از جواز هستند.

٢٠-٧-٢-١-٢- تابلوهای‌ موقت‌ مربوط به‌ اجـاره و فـروش ابنیـه‌ وامـلاك، بـا سـطح‌ حـداکثر 0/5 مترمربع‌ در تعداد یک‌ عدد در هر ملک‌، بی‌ نیاز از جواز است‌.

٢٠-٧-٢-١-٣- تابلوهای‌ هشداردهنده موقت‌ در ساختمان دردست‌ احداث، امکان سقوط مصـالح‌ ساختمانی‌ و نظایر آن، به‌ مساحت‌ حداکثر 0/25 متر مربع‌، بی‌نیاز از جواز است‌.

٢٠-٧-٢-١-٤- پلاك معرف تاسیسات و اماکن‌ مربوط به‌ تاسیسات زیربنـائی‌ شـهر، پسـت‌ بـرق، مخابرات و تلفن‌ و… به‌ مساحت‌ حد اکثر 0/25 مترمربع‌ بی‌نیاز از جواز است‌.

٢٠-٧-٢-١-٥- شیشه‌نویسی‌ روی‌ ویترین‌ مغازه ها درصورتیکه‌ از ٢٥% سطح‌ شفاف ویترین‌ تجاوز ننماید، بی‌نیاز از جواز است‌.

٢٠-٧-٢-١-٦- تذکرات و هشدارهای‌ ایمنی‌ و عمومی‌ در ابعاد حد اکثر 0/25 مترمربع‌ بی‌نیـاز از جواز است‌.

٢٠-٧-٢-١-٧- تابلوهایی‌ که‌ از سوی‌ مقامات رسمی‌ نصب‌ مـی‌شـود شـامل‌ تابلوهـای‌ انتظـامی‌، تابلوهای‌ اطلاع رسانی‌ و راهنمای‌ مسیر و تابلوهای‌ راهنمای‌ شهری‌، بی‌نیاز از جوازند.

٢٠-٧-٢-١-٨- پرچم‌ کشور یا دیگر کشورها و سازمانهائی‌ که‌ دولـت‌ جمهـوری‌ اسـلامی‌ ایـران عضویت‌ آنها را داراست‌ و گروه ها و پیامهای‌ دینی‌، نهادهای‌ سیاسی‌ مدنی‌، بی‌نیاز از جواز است‌.

٢٠-٧-٢-١- ٩- تابلوهای‌ کوچک‌ که‌ نمایانگر شماره پلاك هستند، منجمله‌ تابلوهای‌ کوچکی‌ که‌ برای‌ معرفی‌ نام ساکنین‌ در هر یک‌ از تصرفهای‌ مسکونی‌ تعبیه‌ می‌شوند، بی‌نیاز از جوازند.

٢٠-٧-٢-١-١٠- تابلوهای‌ منع‌کننده از شکار، ماهیگیری‌، آبتنی‌، ورود به‌ املاك خصوصی‌، هشدار دهنده نسبت‌ به‌ حیوانات وحشی‌ و نظایر آن، بی‌ نیاز از جوازند.

٢٠-٧-٣- تابلوهای‌ غیر مجاز

٢٠-٧-٣-١- هر نوع تابلو دارای‌ نورپردازی‌ داخلی‌ که‌ باعث‌ تـابش‌ نـور مسـتقیم‌ مـؤثر بـه‌ داخـل‌ تصرفهای‌ اطراف خود شود، مگر آنکه‌ تابلو مربوط به‌ تصرف مذکور باشد، غیرمجاز است‌.

٢٠-٧-٣-٢- هر نوع تابلویی‌ که‌ کل‌ یا بخشی‌ از آن به‌ شکل‌ متحرك طراحـی‌ شـده باشـد و در مسیر برزگراه ها قابل‌ رویت‌ باشد، غیرمجاز است‌. این‌ ممنوعیت‌ شامل‌ عقربه‌ های‌ ساعت‌، بادنماهـا و پرچم‌ها یا آن دسته‌ از تابلوهای‌ موقتی‌ که‌ نصب‌ آنها مجاز دانسته‌ شده، نیست‌.

٢٠-٧-٣-٣- هر نوع تابلویی‌ که‌ دارای‌ چراغهای‌ چشمک‌زن، چراغهای‌ با نورهای‌ لحظه‌ای‌ خیره کننده یا چراغهای‌ رنگی‌ متحرك یا با شدت رنگ‌ متغیر بوده و از مسیر بزرگراهها قابل‌رویت‌ باشد، غیرمجاز است‌. این‌ تابلوها چنانچه‌ برای‌ امنیت‌ عمومی‌ یا هشدارهای‌ ترافیکی‌ نصب‌ شده و یا نشانگر زمان، دما، شرایط‌ جوی‌ یا محیطی‌ باشد، و مزاحمتی‌ برای‌ عبور و مرور و آسایش‌ سـاکنین‌ نداشـته‌ باشد، مجاز است‌.

٢٠-٧-٣-٤- هر نوع تابلویی‌ که‌ پنجره، درب، راههای‌ خروج اضـطراری‌، پلکـانهـا یـا بازشـوهای‌ امدادرسانی‌ و بازشوهای‌ تأمین‌ نور و هوا یا هـر نـوع راه دخـول و خـروج بنـا را سـد کـرده باشـد، غیرمجاز است‌.

٢٠-٧-٣-٥- هر نوع تابلوئی‌ که‌ به‌ درخت‌ نصب‌ شـود، چـه‌ در محـیط‌هـای‌ عمـومی‌ یـا امـلاك خصوصی‌ غیرمجاز است‌.

٢٠-٧-٣-٦- هر گونه‌ تابلو که‌ بر روی‌ تجهیزات شهری‌ مانند پسـت‌هـای‌ بـرق، کیوسـک‌ تلفـن‌، تیرها، جداول کناره معابر، پیاده روها، چراغهای‌ برق، شیرهای‌ آتش‌ نشانی‌، پل‌ها، علائم‌ بزرگراه ها یا تابلوهای‌ دیگر نصب‌ شوند، غیرمجازند.

٢٠-٧-٣-٧- هر نوع تابلوئی‌ که‌ به‌ دلیل‌ مکان قرارگیری‌، موقعیت‌، اندازه، شکل‌ یا رنـگ‌ موجـب‌ مسدود کردن، معیوب کردن، محو و تضعیف‌ کردن، مانع‌ شـدن یـا مغشـوش کـردن منظـر علائـم‌ انتظامی‌ و کنترل ترافیک‌ یا هر علامت‌ یا وسیله‌ دیگری‌ شود که‌ توسط‌ نهادهـای‌ دولتـی‌ وعمـومی‌ نصب‌ شده است‌ و همچنین‌ باعت‌ اغتشاش عبور یا اشتباه در هدایت‌ وسـائل‌ نقلیـه‌ شـود، غیرمجـاز است‌.

٢٠-٧-٣-٨- چنانچه‌ انواع تابلوهایی‌ که‌ پیشتر در بخش‌ “تابلوهای‌ بی‌ نیاز ازجواز” ذکر شـده انـد نیز دارای‌ خصوصیات تابلوهای‌ غیرمجاز باشند، این‌ ممنوعیت‌ شامل‌ آنها نیز خواهد شد.

٢٠-٧-٤- انواع پلاكها و تابلوهای‌ مجاز

الف‌ – تابلوهای‌ راهنمای‌ شهری‌

ب ـ تابلوهای‌ راهنمای‌ مسیر

پ – تابلوهای‌ اطلاع رسانی‌

ت- تابلوها و علائم‌ اننظامی‌

ث- تابلوهای‌ تبلیغاتی‌

ج- تابلوها و پلاکهای‌ معرف کاربری‌

چ- تابلوها وپلاکهای‌ نام ساختمان

ح- تابلوها وپلاکهای‌ داخل‌ ساختمان

٢٠-٧-٥- سطح‌ مجاز تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌:

٢٠-٧-٥-١- سطح‌ مجاز و سایر مشخصات تابلوهای‌ راهنمای‌ شهری‌، تابلوهـای‌ راهنمـای‌ مسـیر، تابلوهای‌ اطلاع  رسانی‌ و تابلوها و علائم‌ انتظامی‌، در کنوانسیون وین‌ و سایر مقـررات داخلـی‌ تعیـین‌ گردیده است‌.

٢٠-٧-٥-٢- سطح‌ مجاز تابلوهای‌ تبلیغاتی‌، تابلو های‌ معرف کاربری‌، تابلوهـای‌ نـام سـاختمان و تابلوهای‌ داخل‌ ساختمان بر اساس مقررات مورد عمل‌ شهرداری‌ها محاسبه‌ و تعیین‌ می‌شود.

٢٠-٧-٦- محدوده نصب‌ انواع تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌:

٢٠-٧-٦-١- محدوده کلی‌ نصب‌ تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌:

٢٠-٧-٦-١-١- تابلوهای‌ معرف کاربری‌ باید لزوماً به‌ ملک‌ محل‌ وقوع کاربری‌ نصب‌ شوند مگـر در مواردی‌ که‌ در این‌ مقررات آورده شده باشد.

٢٠-٧-٦-١-٢- تابلوهای‌ معرف کاربری‌ فقط‌ روی‌ نمای‌ اصلی‌ ساختمان یا داخـل‌ ملـک‌ و رو بـه‌ معبر عمومی‌ اجازه نصب‌ دارند.

٢٠-٧-٦-١-٣- محل‌ نصب‌ تابلو بر ساختمان باید به‌ صورتی‌ انتخاب شود که‌ هماهنگ‌ با خطـوط و سطوح اصلی‌ معمـاری‌ و نمـای‌ سـاختمان بـوده و بـه‌ تشـخیص‌ مسـئولین‌ بـه‌ معمـاری‌ و نمـای‌ ساختمان لطمه‌ ای‌ وارد نیاورد. تابلوها نباید نمای‌ دومی‌ برای‌ ساختمان پدید آورند، بلکـه‌ بایـد بـه‌ گونه‌ای‌ طراحی‌ ونصب‌ شوند که‌ جزئی‌ از نمای‌ ساختمان به‌ چشم‌ آیند.

٢٠-٧-٦-١-٤- تابلوهای‌ مجاز روی‌ نمای‌ اصلی‌ ساختمان باید به‌ گونه‌ای‌ قرار گیرند کـه‌ در دیـد عمومی‌ بر نمای‌ ساختمان، هیچ‌ بخشی‌ از تابلو از لبه‌های‌ محیطـی‌ نمـای‌ سـاختمان خـارج نشـود.

محل‌ نصب‌ تابلوها باید همواره از لبه‌ های‌ عمودی‌ نما نسبت‌ به‌ دیوار همسایه‌ حـداقل‌ ١٥سـانتیمتر واز کف‌ پیاده رو حداقل‌٦٠ سانتیمتر فاصله‌ داشته‌ باشد.

٢٠-٧-٦-٢- ارتفاع حد زیرین‌ تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌:

٢٠-٧-٦-٢-١- حد زیرین‌ ارتفاع تابلوهایی‌ که‌ از زیر آنها عبور می‌شود، نباید از 2/5 متر پایین‌ تر باشد و یا سازه و اجزای‌ آن از این‌ ارتفاع نسبت‌ به‌ متوسط‌ تراز کف‌ و زمین‌ معبر قرار گیرند.

٢٠-٧-٦-٢-٢- حد زیرین‌ تابلوهای‌ دیـواری‌ وتـابلو هـای‌ ایسـتاده ای‌ کـه‌ ضـخامت‌ آنهـا از ١٠ سانتیمتر تجاوز نکند و از زیر آن عبور افراد صورت نمی‌گیرد، بایـد حـداقل‌ ٦٠ سـانتیمتر بـالاتر از متوسط‌ کف‌ و زمین‌ باشد.

٢٠-٧-٦-٣- ارتفاع مجاز حد فوقانی‌ تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌:

٢٠-٧-٦-٣-١- در تابلوهای‌ معرف کاربری‌ حداکثر ارتفاع مجاز نصب‌ لبه‌ فوقانی‌ تابلوهای‌ دیواری‌ مربوط به‌ کاربری‌های‌ واقع‌ در طبقه‌ همکف‌ و نیز تابلوهای‌ طره و ایستاده با پایه‌ نگهداری‌ آنها، زیـر سطح‌ کف‌ پنجره طبقه‌ اول و حد اکثر ٦ متر از متوسط‌ کف‌ معبر است‌.

٢٠-٧-٦-٣-٢- حداکثر ارتفاع مجاز نصب‌ تابلوهای‌ دیواری‌ نام ساختمان حد نهایی‌ دسـت‌ انـداز بام است‌.

٢٠-٧-٦-٤- پیشروی‌ مجاز تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌ در حریم‌ معـابر عمومی‌:

٢٠-٧-٦-٤-١- کلیه‌ تابلوهای‌ دیواری‌ باید به‌ صورتی‌ روی‌ نمای‌ ساختمان نصب‌ شوند که‌ اگـردر ارتفاع کمتر از 2/5 متر نسبت‌ به‌ زمین‌ و کف‌ قرار گیرند، حداکثر پیش‌آمدگی‌ آنها در حـریم‌ معبـر عمومی‌ باید ١٠سانتیمتر باشد.

٢٠-٧-٦-٤-٢- به‌ تابلوهای‌ طره که‌ عمود بر نمای‌ اصلی‌ ساختمان نصب‌ می‌گردند، به‌ شرطی‌ که‌ پیش‌ روی‌ آنها در معبر عمومی‌ حداکثر تا یک‌ سوم عرض پیادهرو و حـداقل‌ ٩٠ سـانتیمتر تـا لبـه‌ سواره رو فاصله‌ داشته‌ باشد، طبق‌ مقادیر زیر اجازه پیشروی‌ در حریم‌ معبر عمومی‌ داده می‌شود:

جدول شماره 10
حداقل‌ ارتفاع حد زیرین‌ تابلو نسبت‌ به‌ تراز کف‌ معبر حداکثر پیشروی‌ در معبر
2/5 متر ٢٥ سانتیمتر
2/75  متر ٥٠ سانتیمتر
٣متر ٧٥ سانتیمتر
3/25 متر ١٠٠ سانتیمتر
3/5 متر ١٢٥ سانتینتر
3/75 متر ١٥٠ سانتیمتر
حداکثر پیش‌ آمدگی‌ در ارتفاع بالا تر از 3/5 متر از تراز کف‌ معبر 1/5 متر است‌
حداقل‌ ارتفاع لبه‌ زیرین‌ تابلوهای‌ طره ویا هر نوع پیش‌ آمدگی‌ تابلو، در محدوده ١٥ متری‌ تقاطع‌ خیابانها نباید کمتر از ٥ متر باشد.

٢٠-٧-٦-٥- حریم‌ تابلوهای‌ مختلف‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌:

٢٠-٧-٦-٥-١- حریم‌ تابلوهای‌ انتظامی‌ ، راهنمای‌ شهری‌ ، راهنمای‌ مسیر به‌ قرار زیر است‌:

حد اقل‌ فاصله‌ لبه‌ بیرونی‌ تابلوها در معابر داخل‌ شهر تا لبه‌ سـواره رو بایـد ٤٥ سـانتیمتر باشـد در مورد سایر معابر و بزرگراه ها و معابر حومه‌ شهر ضوابط‌ شهرداری‌ ها ملاك خواهد بود.

عدم تداخل‌ انواع دیگر تابلوها در این‌ حریم‌ ضروری‌ بـوده و باعـت‌ افـزایش‌ ایمنـی‌ عبـور و مـرور و تمرکز حواس رانندگان و عابرین‌ می‌ شود .

٢٠-٧-٦-٥-٢- حریم‌ تابلوهای‌ معرف کاربری‌

یک‌ سوم عرض پیاده روها از حد املاك مجاور خیابان به‌ اندازه حداکثر 1/5 متر عـرض بـه‌ شـرط باقی‌ ماندن ٩٠ سانتیمتر تا لبه‌ سواره رو حریم‌ نصب‌ تابلوهای‌ معرف کاربری‌ها شناخته‌ می‌شود.

به‌ لحاظ مشروط بودن اجازه پیشروی‌ تابلوهای‌ فوق در معبر عمومی‌ محدوده نصب‌ تابلوهای‌ معـرف کاربری‌ و تابلوهای‌ انتظامی‌ و راهنمای‌ شهری‌ باید همواره از هم‌ مجزا باشد.

٢٠-٧-٦-٥-٣- حریم‌ تابلوهای‌ تبلیغاتی‌

در برخی‌ خیابانها و میدانها و فضاهای‌ شهری‌ که‌ در ضوابط‌ شـهرداری‌هـا مجـاز شـناخته‌ شـوند، اجازه نصب‌ تابلوی‌ تبلیغاتی‌ داده می‌شود. حریم‌ نصب‌ تابلوهای‌ تبلیغاتی‌ طبق‌ ضوابط‌ شـهرداری‌هـا است‌.

٢٠-٧-٦-٥-٤- حریم‌ تابلوهای‌ اطلاعرسانی‌

در برخی‌ خیابانها و میدانها و فضاهای‌ شهری‌ با تأیید مراجع‌ مسئول نصب‌ تابلوهای‌ اطلاع رسـانی‌ مجاز خواهد بود.

٢٠-٧-٧- مطالب‌ تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌

٢٠-٧-٧-١- مطالب‌ تابلو

٢٠-٧-٧-١-١- درخصوص ضوابط‌ تابلوهای‌ انتظامی‌، راهنمای‌ شهری‌ و راهنمای‌ مسـیر، مقـررات کنوانسیون وین‌ ملاك عمل‌ خواهد بود.

٢٠-٧-٧-١-٢- مطالب‌ تابلوهای‌ نام ساختمان محدود به‌ نام و یک‌ تصـویر یـا شـماره سـاختمان است‌.

٢٠-٧-٧-١-٣- در هر تابلوی‌ معرف کاربری‌ حداکثر استفاده از مطالب‌ زیر مجاز است‌:

نوع کاربری‌، شغل‌، نام خاص، تصویر مناسب‌ با کاربری‌ یا نماد کاربری‌ (پیکتوگرام) یا علامت‌ تجاری‌ که‌ میتواند حاوی‌ سال تاسیس‌ باشد.

٢٠-٧-٧-١-٤- دوباره نویسی‌ و تکرار مطالب‌ تابلو ممنوع است‌ (موارد اسثثنا به‌ تشخیص‌ مرجـع‌ صدورپروانه‌ تابلو مجاز است‌). این‌ ضابطه‌ شامل‌ تابلوهای‌ تبلیغاتی‌ نمی‌شود.

٢٠-٧-٧-١-٥- مطالب‌ تابلو باید از نظر دسـتور زبـان و امـلاء صـحیح‌ باشـد (مـوارد اسـثثنا بـه‌ تشخیص‌ مرجع‌ صدورپروانه‌ تابلو مجاز است‌).

٢٠-٧-٧-١-٦- تابلوهایی‌ که‌ مطالب‌ آنها از نظر نهادهای‌ قضایی‌ کشور یا مسئولان کنترل تابلوها بر خلاف عفت‌ عمومی‌ ویا مصالح‌ اجتماعی‌ تشخیص‌ داده شود و یا به‌ موجب‌ شکایت‌ افراد حقیقـی‌ وحقوقی‌ ویا تشخیص‌ نهادهای‌ فوق الذکر مصالح‌ آنان را تحدید کند و یا به‌ آنها صدمه‌ زند، ممنـوع است‌.

٢٠-٧-٧-١-٧- نصب‌ تابلوهایی‌ که‌ با استفاده از شکل‌ و رنـگ‌ وسـایر مشخصـات علائـم‌ هشـدار دهنده ویا نوشته‌ های‌ “ایست‌”،”خطر” ودیگر مطالبی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مسئولین‌ امکان ایجاد شـبهه‌ با تابلوهای‌ انتظامی‌ دارند، ممنوع است‌.

٢٠-٧-٧-١-٨- استفاده از علامـت‌ و نمادکـاربری‌ (پیکتـوگرام) بـرای‌ کـاربری‌هـای‌ اضـطراری‌ و عمومی‌ به‌ منظور تشخیص‌ سریع‌تر اماکن‌ مربوط به‌ آنها توصیه‌ می‌شود.

٢٠-٧-٧-١-٩- استفاده از الگو و طرح یکسان تابلو، برای‌ تابلوهای‌ معرفی‌ کاربری‌هـای‌ هـم‌ نـوع توصیه‌ می‌شود.

٢٠-٧-٧-٢- خط‌ در تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌:

٢٠-٧-٧-٢-١- خط‌ تابلو و نحوه درج مطالب‌، به‌ تشخیص‌ مسئولین‌ اجرای‌ مقررات تابلوها، بایـد خوانا و قابل‌ تشخیص‌ باشد. محدودیت‌های‌ زیر در مورد خط‌ در تابلو الزامـی‌ اسـت‌. مـوارد اسـتثناء باید به‌ تأیید مراجع‌ ذیربط‌ برسد.

٢٠-٧-٧-٢-٢- استفاده از خط‌ و زبان فارسی‌ در مطالب‌ تابلوها الزامی‌ است‌. ضرورت اسـتفاده از زبان و خط‌ بیگانه‌ در کاربری‌های‌ عمومی‌ اضطراری‌ مانند داروخانه‌، اماکن‌ درمانی‌ و اورژانس‌، پلیس‌ و غیره بسته‌ به‌ تشخیص‌ مسئولین‌ اجرای‌ مقررات تابلوها در مراجع‌ صدور پروانه‌ ساختمان شـهرها خواهد بود.

٢٠-٧-٧-٢-٣- اولویت‌ خط‌ فارسی‌ بر خط‌ بیگانه‌ در کلیه‌ تابلوهای‌ معرف کاربری‌ دوزبانه‌ الزامی‌ است‌. تنها در مواردی‌ چون تابلوهای‌ سفارتخانه‌ها، کلیساها، انجمن‌هـای‌ اقلیـت‌هـای‌ قـومی‌ وسـایر مواردی‌که‌ کاربری‌ به‌ اتباع خارجی‌ و اقلیت‌های‌ قومی‌ و زبانی‌ اختصاص دارد، اولویـت‌ خـط‌ فارسـی‌ حذف می‌شود، اما به‌ هرحال در کنار خط‌ بیگانه‌، خط‌ فارسی‌ نیز باید وجود داشته‌ باشد.

٢٠-٧-٧-٢-٤- حداکثر اندازه حروف در تابلوهای‌ تبلیغاتی‌ و معرف کاربری‌ که‌ در مناطق‌ تجاری‌ ارائه‌ می‌شوند، دو سوم ارتفاع تابلو یا ٧٥ سانتیمتر (هرکدام که‌ کمتر باشد) خواهد بـود. در منـاطق‌ مسکونی‌ این‌ اندازه به‌ دو سوم ارتفاع تابلو یـا ٥٠ سـانتیمتر (هـر کـدام کـه‌ کمتـر باشـد) محـدود می‌شود.

٢٠-٧-٧-٢-٥- در تابلوهای‌ معرفکاربری‌ دو زبانه‌ دارای‌ اولویت‌ خط‌ فارسی‌، ارتفاع خط‌ بیگانـه‌ به‌ میزان حداکثر دو سوم اندازه خط‌ فارسی‌ مجاز است‌.

٢٠-٧-٧-٢-٦- اگر تابلو تبلیغاتی‌ در محوطه‌ مجتمع‌ ساختمانی‌ قرار گیرد، مطالب‌ مندرج در آن باید از جانب‌ بزرگراه ها و خیابانهای‌ داخلی‌ شهر کاملا خوانا و واضح‌ باشد.

٢٠-٧-٨- رنگ‌ و نور پردازی‌ تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌

٢٠-٧-٨-١- رنگ‌ تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌

٢٠-٧-٨-١-١- توصیه‌ می‌شود که‌ انتخاب رنگ‌ تابلوها با توجه‌ به‌ ماهیت‌ کاربری‌ و تصرف متعلق‌ به‌ آن تعیین‌ شود.

٢٠-٧-٨-١-٢- استفاده از رنگ‌های‌ متنوع و ترکیب‌های‌ گوناگون رنگی‌ هماهنگ‌ یـا متضـاد، در تابلوهای‌ کاربری‌های‌ تجاری‌ و تبلیغاتی‌ آزاد است‌.

٢٠-٧-٨-١-٣- در تابلوهای‌ ساختمانهای‌ مسکونی‌، اداری‌، درمانی‌، مذهبی‌، آموزشی‌، بانک‌هـا و سایر کاربری‌هایی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مرجع‌ صدور پروانه‌ ساختمان فاقد روحیه‌ تجاری‌ تفریحی‌ هستند، باید از تنوع رنگی‌ کمتری‌ استفاده شود.

٢٠-٧-٨-١-٤- رنگ‌ کلیه‌ تابلوهای‌ ایمنی‌، انتظامی‌، راهنمای‌ شهری‌ و راهنمای‌ مسیر باید طبـق‌ مقررات کنوانسیون وین‌ و سایر مقررات داخلی‌ منجمله‌ جدول رنگهای‌ ایمنی‌ باشد.

٢٠-٧-٨-٢- نورپردازی‌ تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌:

٢٠-٧-٨-٢-١- نورپردازی‌ تابلوهای‌ معرف کاربری‌ باید توسط‌ منابع‌ نوری‌ ثابتی‌ باشد که‌ از بیرون بر سطح‌ تابلو بتابد و یا در داخل‌ تابلو کار گذاشته‌ شده باشد. این‌ نور نباید مزاحمتی‌ برای‌ رانندگان و عابرین‌ ایجاد نماید. به‌ هر صورت نور تابلوها نباید در فاصله‌ ١٢٠ سانتیمتری‌ بیش‌ از یک‌ شمع‌ بر فوت مربع‌ شدت داشته‌ باشد.

٢٠-٧-٨-٢-٢- نور پردازی‌ تابلوها نباید به‌ گونه‌ ای‌ باشد که‌ تابش‌ مستقیم‌ روی‌ سـاختمانهـا و کاربری‌های‌ اطراف داشته‌ باشد. شدت نور تابلوها در هر نقطه‌ از معابر عمومی‌ یا فضاهای‌ سـاختمان یا ملک‌ مجاور نباید بیش‌ از یک‌ شمع‌ بر فوت مربع‌ باشد.

٢٠-٧-٨-٢-٣- نورپردازی‌ تابلوهای‌ معرف کاربری‌ و تبلیغاتی‌ بصـورت چشـمک‌زن و رقصـان در مناطق‌ مسکونی‌ و درحاشیه‌ بزرگراه ها ممنوع است‌. این‌ تابلوها باید فقـط‌ بـا نـور ثابـت‌ نـورپردازی‌ شوند.

٢٠-٧-٨-٢-٤- در تصرف های‌ کسبی‌/ تجـاری‌ و تجمعـی‌، اسـتفاده از تابلوهـای‌ چشـمک‌ زن و رقصان، فقط‌ با تأیید مرجع‌ صدور پروانه‌ ساختمان مجاز است‌.

٢٠-٧-٨-٢-٥- نصب‌ تابلوی‌ تبلیغاتی‌ نورپردازی‌ شده دارای‌ چراغهـای‌ قرمـز و سـبز یـا زرد در مجاورت تقاطع‌ها، بصورتی‌که‌ مانع‌ کارکرد صحیح‌ چراغهای‌ راهنمای‌ رانندگی‌ شود، ممنوع است‌.

٢٠-٧-٨-٢-٦- نورپردازی‌ تابلوها نباید به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ موجب‌ آزردگی‌ و ایجاد مزاحمت‌ برای‌ همسایگان و منازل همجوار شود. چنانچه‌ بعد از صدور مجوز برای‌ تابلویی‌ معلـوم شـود کـه‌ تـابلوی‌ مزبور باعث‌ مزاحمت‌ می‌شود، بنا به‌ دستور مرجع‌ صدور پروانه‌، مالک‌ تابلو موظـف‌ اسـت‌ در اسـرع وقت‌ نسبت‌ به‌ تغییر تابلو و رفع‌ مزاحمت‌ اقدام نماید.

٢٠-٧-٨-٢-٧- به‌ جز تابلوهائی‌ که‌ مرجـع‌ صـدور پروانـه‌ سـاختمان بـرای‌ بـر آوردن آسـایش‌، سلامت‌ و امنیت‌ عمومی‌ مشخص‌ می‌کند، کلیه‌ تابلوهای‌ معرف کاربری‌ الکتریکـی‌ یـا نـور پـردازی‌ شده باید بین‌ نیمه‌ شب‌ تا طلوع آفتاب خاموش شوند.

٢٠-٧-٨-٢-٨- تابلوهای‌ چشمک‌زن، روشـن‌ و خـاموش شـونده و دارای‌ تصـاویر متحـرك، کـه‌ سرعتی‌ بیش‌ از ٣٠ مرتبه‌ خاموش شدن در دقیقه‌ دارند، باید به‌ نحوی‌ نصب‌ شوند که‌ حداقل‌ پایین‌ ترین‌ نقطه‌ تابلو تا سطح‌ زمین‌ ٩ متر باشد.

٢٠-٧-٨-٢-٩- قبل‌ از نصب‌ هر نوع تابلو یا نورپردازی‌ در مجاورت فرودگاهها، باید تایید مقامـات مسئول در بخش‌های‌ هدایت‌ پرواز و ناوبری‌ فرودگاه مزبور اخذ شود.

٢٠-٧-٨-٢-١٠- هیچ‌ تابلویی‌ نباید غیر از طریق‌ الکتریکی‌ روشن‌ شـود و روشهـای‌ الکتریکـی‌ و سیم‌کشی‌ آن باید منطبق‌ با مبحث‌ سیزدهم‌ مقررات ملی‌ ساختمان باشد. نباید از جرقه‌ و شعله‌ در هوای‌ آزاد به‌ منظور تبلیغ‌ و یا نور پردازی‌ تابلو استفاده شود.

٢٠-٧-٩- تابلوهای‌ واقع‌ در معابر و محوطه‌های‌ بیرونی‌ ناهماهنگ‌

٢٠-٧-٩-١- تابلوهای‌ ناهماهنگ‌ به‌ تابلوهای‌ موجودی‌ اتلاق می‌شود که‌ بـه‌ تشـخیص‌ مسـئولان مغایر با مقررات مصوب باشند. با این‌ تابلوها بسته‌ به‌ میزان هماهنگی‌ و لطمه‌ بـه‌ سـیمای‌ شـهری‌ برخورد می‌شود.

٢٠-٧-٩-٢- چنانچه‌ تابلویی‌ ناهماهنگ‌ با ضوابط‌ مصوب باشد، بسـته‌ بـه‌ میـزان ناهمـاهنگی‌ بـه‌ دارنده تابلو مهلت‌ داده می‌شود تا نسبت‌ به‌ جمع‌آوری‌ و یا اصلاح و تطبیـق‌ آن بـا ضـوابط‌ موجـود اقدام نماید.

٢٠-٧-٩-٣- نحوه برخورد با تابلوهای‌ نا هماهنگ‌ و مهلـت‌هـای‌ لازم بـرای‌ جمـع‌آوری‌ اصـلاح و تطبیق‌ آنها با ضوابط‌ مصوب و میزان جرایم‌ تابلوها در مقررات شهرداری‌ها تعیین‌ می‌شود.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها