9-4-specifications-of-reinforcements

4-9 مشخصات آرماتورها

1-4-9   گستره

1-1-4-9 این فصل به ضوابط مربوط به آرماتورهای فولادی اختصاص دارد و شامل موارد زیر است:

الف – مشخصات فیزیکی آرماتورها

ب – مشخصات مورد نیاز در طراحی

پ– الزامات مربوط به دوام آرماتورها

2-1-4-9 آرماتورهای فولادی شامل میلگردها و سیم‌ها می‌باشند. میلگردهای فولادی به آرماتورهای گرم نوردیده و سیم‌های فولادی به آرماتورهای سرد نوردیده یا سرد اصلاح شده اطلاق می‌گردند. این آرماتورها در انواع ساده و آجدار تولید می‌شوند.

3-1-4-9 ضوابط مربوط به اقلام جاگذاری شده در بتن در بند ۹-۴- ۱۰ آورده شده‌اند.

2-4-9 رده بندی آرماتورها

1-2-4-9 رده بندی آرماتورها براساس تنش حد تسلیم یا مقاومت تسلیم آنها مطابق جدول 9-4-1 است:

جدول ۹-۴-۱ رده بندی آرماتورها
رده ­ی آرماتور نوع میلگرد یا سیم
S240 میلگرد ساده
S340 میلگرد آجدار [1]
S350 میلگرد آجدار [1]
S400 میلگرد آجدار [1]
S420 میلگرد آجدار [1]
S500 میلگرد آجدار [1]
S520 میلگرد آجدار [1]
S500C سیم‌های ساده و یا آجدار  [2]

اعداد بعد از S بیانگر تنش حد تسلیم یا مقاومت تسلیم آرماتورها، fy، بر حسب مگاپاسکال اند که مجاز به استفاده در طراحی می‌باشند. ویژگی‌های کششی این آرماتورها در بند ۹-۴-۵ ارائه شده‌اند. در صورتی که در فرایند ساخت تغییراتی در ترکیبات شیمیایی و یا در روش ساخت با اهداف مشخص ایجاد شوند، در سمت راست رده ی آرماتور ، مطابق آن چه در بند ۹-۴-۵-۳ آمده است، یک حرف لاتین اضافه می‌شود. حرف C که برای رده S500C به کار برده شده، مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۵۵۸، برای همین منظور است.

3-4-9 طبقه بندی آرماتورها با توجه به روش ساخت

آرماتورها از نظر روش ساخت به سه گروه زیر دسته بندی می‌شوند:

1- فولاد گرم نوردیده بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 3132؛

۲- فولاد سرد نوردیده یا سرد اصلاح شده، که بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر پیچاندن، کشیدن، نورد کردن، و یا گذراندن از حدیده، بر روی میلگردهای گرم نوردیده در حالت سرد به دست می‌آید بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۵۵۸؛

3- فولاد گرم اصلاح شده با فولاد ویژه، که بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر گرمایش و آب دادن بر روی میلگردهای گرم نوردیده در حالت گرم به دست می‌آید.

4-4-9 طبقه بندی آرماتورها از نظر شکل پذیری

1-1-4-9 آرماتورهای فولادی از نظر شکل پذیری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف- فولاد نرم (S240) که منحنی تنش – کرنش آن دارای پلدی تسلیم مشهود است.

ب- فولاد نیمه سخت ( S420, S400, S350, S340)، که منحنی تنش – کرنش آن دارای پله‌ی تسلیم بسیار محدود است.

پ فولاد سخت (S520, S500)، که منحنی تنش – کرنش آن فاقد پله‌ی تسلیم است.

5-4-9 ویژگی‌های کششی آرماتورها

2-5-4-9 ویژگی‌های کششی آرماتورها باید مطابق با مقادیر کششی یکی از رده‌های ارائه شده در جدول ۹-۴-۲ باشند.

جدول ۹-۴-۲ ویژگی‌های کششی آرماتورها
رده علامت مشخصه طبقه بندی از نظر شکل رویه طبقه بندی از نظر شکل پذیری مقاومت کششی حداقل، مگاپاسکال تنش حدل تسلیم fy، مگاپاسکال کرنش کسیختگی [1]
حداقل حداکثر حداقل A5 حداقل A10
S240 س 240 ساده نرم 360 240 25 18
S340 آج 340 آجدار مارپیچ نیم سخت 500 340 18 15
S350 آج 350 آجدار مارپیچ نیم سخت 500 350 455 17 [2]
S400 آج 400 آجدار جناغی نیم سخت 600 400 16 12
S420 آج 420 آجدار جناغی نیم سخت 600 420 545 16 [2]
S500 آج 500 آجدار مرکب سخت 650 500 10 8
S500C آج 500 سرد آجدار سخت 550 500 12
S520 آج 520 آجدار مرکب سخت 690 520 675 13

[۱] انتخاب یکی از طولهای آزمون برای تعیین میزان کرنش گسیختگی کافی است. در صورت عدم ذکر طول آزمون، طول حداقل A5  باید ملاک عمل قرار گیرد. طول‌های A5  و A10 بر طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲، به ترتیب برابر با ۵ و ۱۰ برابر قطر آرماتور می‌باشند.

[۲] برای میلگردهایی که قطر اسمی آنها ۲۲ میلی متر یا بیشتر است، حداقل مقدار کرنش تعریف شده برای A5 ممکن است تا ۲ درصد به ازای هر ۳ میلی متر افزایش در قطر، کاهش یابد. حداکثر کاهش از حداقل مقادیر ارائه شده در جدول به ۴ درصد محدود می‌شود.

2-5-4-9 در آرماتورهای ذکر شده در جدول ۹-۴-۲، حداقل نسبت مقاومت کششی به تنش حد تنش تسلیم برابر با 1/25 می‌باشد. در آرماتورهای سرد نوردیده، حداقل نسبت فوق برابر با 1/03 است.

3-5-4-9 در آرماتورهایی که مقاومت لازم و نسبت مقاومت کششی به تنش حد تسليم حداکثر  در آنها مطابق با جدول ۹-۴-۲ به روش خنک کاری و برگشت تحت کنترل (مانند روش ترمکس) حاصل می‌شوند، حرف T؛ و برای آرماتورهایی که به روشی غیر از خنک کاری و برگشت تحت کنترل تولید می‌شوند، حرف U؛ و در آرماتورهایی که با استفاده از عناصر آلیاژی مقاومت لازم در آنها محقق می‌شود، حرف A به انتهای رده‌ی میلگرد در گواهی نامه‌ی فنی صادره و نیز در نشانه گذاری روی میلگرد درج می‌شود.

6-4-9  ویژگی‌های خم پذیری

1-6-4-9 آرماتورها باید در آزمون خمش بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۸۱۰۳ قادر باشند دور یک فک خمشی به اندازه‌ی ۱۸۰ درجه خم شده و در محیط خارجی آنها هیچ گونه ترک خوردگی قابل مشاهده با دید طبیعی ایجاد نشود. قطر فک خمشی متناسب با قطر آرماتور بوده و مطابق جدول ۹-۴-۳ می‌باشد.

جدول ۹-۴-3 قطر فک خمشی در آزمون خمش
قطر اسمی آرماتور db، میلی متر قطر فک خمشی
db≤16 3db
16<d_{b}\leq 32 6db
32<d_{b}<50 7db

2-6-4-9 در صورت نیاز به آزمون باز خمش، که برای تعیین میزان فرسودگی آرماتورهای خم شده به کار می‌رود، ضوابط استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۸۱۰۳ باید رعایت شوند.

3-6-4-9 در صورت توافق تولید کننده و خریدار، آزمون باز خمش می‌تواند جایگزین آزمون خمش شود.

4-6-4-9 انجام یکی از دو آزمون خمش یا آزمون بازخمش از طرف تولید کننده الزامی است؛ ولی هر دو مشخصه باید توسط تولید کننده تضمین گردد.

7-4-9 ویژگی‌های جوش پذیری

1-7-4-9 شرایط جوش پذیری آرماتورهای مورد استفاده در بتن آرمه و حداقل دمای مورد نیاز پیش گرم و انجام عملیات جوش کاری باید بر مبنای استانداردهای ملی ایران به شماره‌های ۳۱۳۲ و ۱-۲۱۰۵۶ باشند.

2-7-4-9 عمليات جوش کاری در دمای ۱۸- درجه سلسیوس و پایین‌تر نباید انجام شوند.

3-7-4-9 بعد از پایان جوش کاری، باید اجازه داد تا آرماتور به طور طبیعی سرد شود. شتاب دادن به فرآیند سرد شدن مجاز نمی‌باشد.

8-4-9 مشخصات مورد نیاز آرماتورها در طراحی

1-8-4-9 کلیه‌ی آرماتورهای طولی و عرضی مصرفی در سازه‌های بتن آرمه باید آجدار باشند. استفاده از آرماتورهای ساده فقط در دورپیچ ها مجاز است.

2-8-4-9 تنش حد تسلیم آرماتورها باید از یکی از دو روش زیر به دست آید:

الف – روش جابجایی- تنش نظیر 0/2 درصد کرنش ماندگاری ،

ب– روش توقف نیرو – تنش نظير نقطه‌ای که افزایش نیرو بعد از آن مشاهده نمی‌شود. استفاده از این روش برای آرماتورهایی مجاز است که دارای یک نقطه تسلیم کاملاً واضح و مشخص باشند.

3-8-4-9 در کرنش‌های کمتر یا مساوی با کرنش حد تسليم، εy ، تنش فولاد fs، از رابطه‌ی (9-4-1) محاسبه می‌شود:

(1-4-9) در صورتی که   \varepsilon _{s}\leq \varepsilon _{y} f_{s}=E_{s}\varepsilon _{s}

در کرنش‌های بزرگ‌تر از کرنش حد تسلیم، تنش فولاد مستقل از کرنش بوده و مطابق رابطه‌ی (9-4-2) منظور می‌گردد:

(2-4-9) در صورتی که   \varepsilon _{s}> \varepsilon _{y} f_{s}=f_{y}

4-8-4-9 مدول الاستیسیته، Es، برای آرماتورها برابر با ۲۰۰۰۰۰ مگاپاسکال است.

5-8-4-9 تنش حد تسلیم به کار برده شده در محاسبات برای آرماتورها بستگی به مشخصات فولاد مصرفی داشته و بر اساس نوع کاربری نباید از مقادیر داده شده در جدول ۹-۴-۴ برای آرماتورهای آجدار، و جدول ۹-۴-۵ برای آرمانورهای ساده بیشتر باشد.

6-8-4-9 نوع آرماتورهایی که برای کاربری مشخص سازه‌ای استفاده می‌شوند، باید برای آرماتورهای آجدار مطابق جدول ۹-۴-۴، و برای آرماتورهای ساده مطابق جدول ۹-۴-۵ باشد.

جدول ۹-۴-۴ کاربرد آرماتورهای آجدار طولی و عرضی
کاربرد محل مورد استفاده حداکثر مقدار fy یا fyt مجاز برای کاربرد در محاسبات (مگاپاسکال) [1] نوع آرماتور
میلگردهای آجدار سیم‌های آجدار ملاحظات
خمش، نیروی محوری، حرارت و انقباض قاب‌های لرزه‌ای ویژه 550 بند 9-4-8-9 غیرمجاز
کلیه‌ی اجزای دیوارهای لرزه‌ای ویژه 550
سایر موارد 550 همه رده‌های آجدار همه رده‌های آجدار [2]
آرماتورهای محصور کننده، و یا آرماتورهای تکیه گاهی آرماتورهای طولی سیستم‌های ویژه‌ی لرزه‌ای 700 همه رده‌های آجدار همه رده‌های آجدار
دوریچ ها 700
سایر موارد 550
برش قاب‌های لرزه‌ای ویژه 550 همه رده‌های آجدار همه رده‌های آجدار
کلیه‌ی اجزای دیوارهای لرزه‌ای ویژه 550
دورپیچ ها 420 همه رده‌های آجدار همه رده‌های آجدار
برش اصطکاک 420
خاموت ها، بست ها، تنگ‌ها 420
پیچش آرماتورهای طولی و عرضی 420 همه رده‌های آجدار همه رده‌های آجدار
مهارها سیستم‌های لرزه‌ای ویژه 550 همه رده‌های آجدار غیرمجاز
سایر موارد 550 همه رده‌های آجدار همه رده‌های آجدار
محل‌هایی که در طراحی آن از روش خرپایی استفاده می‌شود دورگیرهایی که برای برش استفاده می‌شوند 420 همه رده‌های آجدار همه رده‌های آجدار
سایر موارد 550

[۱] اعداد این ستون بیانگر حداکثر مقدار fy  برای هر رده آرماتور است.

[۲] استفاده از شبکه‌های آجدار جوشی نیز مجاز است.

 

جدول ۹-۴-۵ کاربرد آرماتورهای دورپیچ ساده
کاربری محل مورد استفاده حداکثر مقدار fy یا fyt مجاز برای کاربرد در طراحی، مگاپاسکال شماره‌ی رده
میلگردها و سیم‌های ساده
محصورکننده بتن یا تکیه گاه جانبی آرماتورهای طولی دورپیچ ها در سیستم‌های لرزه‌ای ویژه 700 انواع آرماتورهای گرم و سرد نوردیده که دارای ویژگی‌های جدول 9-4-2 می‌باشند
دورپیچ ها 700
برش دورپیچ ها 420
پیچش دورپیچ ها 420

7-8-4-9 سیم‌های ساده و آجدار و شبکه‌های جوشی ساخته شده از سیم‌های ساده و آجدار باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۵۵۸ باشند.

8-8-4-9 در سیم‌های آجدار، فقط استفاده از قطرهای 1/5 تا ۱۶ میلی متر مجاز است. در صورت استفاده از سیم‌های آجدار با قطرهای بزرگتر از ۱۶ میلی متر، طول‌های مهاری و وصله با منظور نمودن این سیم‌ها مشابه سیم‌های ساده، و با استفاده از بند ۹-۲1-۳-۷ محاسبه می‌گردند.

9-8-4-9 در آرماتورهای طولی آجدار در قابهای ویژه و دیوارهای لرزه‌ای ویژه و اجزای آنها از جمله دیوار پایه‌ها و تیرهای همبند که تحت اثر لنگر خمشی، نیروی محوری، و یا هر دو به صورت توام قرار می‌گیرند، باید سه شرط زیر ارضا شوند:

الف – تنش تسلیم اندازه گیری شده در آزمایشگاه از تنش حد تسلیم در محاسبات، fy، بیش از ۱۲۵ مگاپاسکال فراتر نرود.

ب– نسبت تاب کششی اندازه گیری شده در آزمایشگاه به تنش حد تسلیم اندازه گیری شده در آزمایشگاه از 1/25 کمتر نباشد.

پ– حداقل درصد ازدیاد طول گسیختگی در طول آزمون ۲۰۰ میلی متری برای آرماتورهای به قطر ۱۰ تا ۲۰ میلی متر برابر با ۱۴ درصد، برای آرماتورهای به قطر ۲۲ تا ۳۵ میلی متر برابر ۱۲ درصد، و برای آرماتورهای به قطر بزرگتر از ۳۵ میلی متر و تا ۵۷ میلی متر برابر ۱۰ درصد باشد.

10-8-4-9 استفاده از آرماتورهای با مقاومت تسلیم بیشتر از ۵۵۰ مگاپاسکال در قاب‌های ویژه مجاز نمی‌باشد. در آرماتورهائی که در جداول ۹-۴-۴ و ۹-۴-۵ مقاومت تسلیم ۷۰۰ مگاپاسگال مجاز شمرده شده است، باید مشخصات استاندارد ASTM A706 رعایت شوند.

11-8-4-9 در سازه‌ها استفاده از آرماتورهای S520 تولید شده با روش ترمکس و مشابه آن به شرطی مجاز است که تمام شرایط جدول ۹ -۴-۲ رعایت شده باشد. در سازه‌های شکل پذیر ویژه انجام آزمایشات لازم در هر پروژه الزامی است.

12-8-4-9 ضریب انبساط حرارتی برای کلیه آرماتورها برابر با 12\times 10^{-6} به ازای هر درجه سلسیوس است.

9-4-9 دوام آرماتورها

1-9-4-9 برای حفظ آرماتورهای مصرفی در بتن در مقابل فرسودگی و خوردگی باید به مشخصات فیریکی و شیمیایی بتن، شرایط محیطی در ارتباط با مواد شیمیایی واکنش زای خورنده، میزان پوشش بتنی روی آرماتورها و نیز ملاحظات مربوط به دوام آنها در مقابل آتش سوزی توجه داشت.

2-9-4-9 ملاحظات مربوط به مشخصات بتن و شرایط محیطی در پیوست ۹- پ ۱ ارائه شده‌اند.

3-9-4-9 ملاحظات مربوط به آرماتورها در مقابله با آتش سوزی در پیوست ۹-پ ۲ ارائه شده‌اند.

4-9-4-9 ضخامت پوشش بتنی برای آرماتورهایی که در شرایط محیطی معمولی (غیر خورنده) قرار دارند، در بند ۹-۴-۹-۵ ارائه شده است.

5-9-4-9 پوشش بتنی روی آرماتورها در شرایط محیطی معمولی (غیر خورنده)

1-5-9-4-9 ضخامت پوشش بتنی روی کلیه آرماتورهای طولی و عرضی نباید از مقادیر داده شده در جدول ۹-۴-۶ کمتر باشد.

2-5-9-4-9 برای گروه میلگردها، ضخامت پوشش بتنی روی آنها، نباید از کوچکترین دو مقدار (الف) و (ب) زیر کمتر باشد.

الف – قطر معادل گروه میلگردها

ب– ۷۵ میلی متر برای مواردی که بتن بر روی خاک ریخته شده و با آن در تماس دائمی است؛ و ۵۰ میلی متر برای مواردی که بتن در تماس با خاک ریخته نشده است.

3-5-9-4-9 برای آرماتورهای برشی سَر دار، ضخامت پوشش بتنی بر روی سر و صفحه‌ی زیر آنها نباید از ضخامت پوشش آرماتورها در عضو کمتر باشد.

6-9-4-9 در محیط‌های خورنده و یا در سایر شرایط محیطی غیر متعارف، ضخامت پوشش حداقل روی آرماتورها باید در صورت لزوم افزایش یافته و در هر حال نباید از مقادیر داده شده در پیوست 9- پ 1 به منظور تأمین دوام عضو کمتر باشد.

7-9-4-9 برای تأمین دوام بیشتر آرماتورها می‌توان آنها را با اندود «روی» یا «اپوکسی ها» و یا ترکیبی از آنها پوشش داد. ضوابط مربوط به این اندودها در پیوست 9-پ 1  ارائه شده‌اند.

جدول ۹-۴-۶ حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگرد برای اجزای بتنی
شرایط محیطی سازه‌ی بتنی نوع عضو میلگردها پوشش روی میلگردها، میلی متر
بتن در تماس دائم با خاک است. کلیه‌ی اعضا کلیه‌ی میلگردها 75
بتن در تماس با هوا و یا تماس غیردائم با خاک است. کلیه‌ی اعضا میلگردهای به قطر 18 تا 58 میلی متر 50
میلگردها و سیم‌های به قطر 16 میلی متر و کم‌تر 40
بتن در تماس با هوا و یا خاک نیست. دال‌ها، تیرچه‌ها و دیوارها میلگردهای بزرگتر از قطر 36 میلیمتر 40
میلگردهای قطر 34 میلی متر و نازک‌تر 20
تیرها، ستون‌ها، ستون پایه‌ها و اعضای کششی آرماتورهای طولی، خاموت ها، بست ها، دورپیچ ها و تنگ‌ها 40

10-4-9     اقلام جاگذاری شده در بتن

1-10-4-9 اقلام جاگذاری شده در بتن نباید بر روی مقاومت سازه و یا ضد آتش بودن آن اثرات عمده داشته باشند.

2-10-4-9 جنس اقلام جاگذاری شده نباید بر روی بتن و یا آرماتورها اثرات نامطلوب بگذارد.

3-10-4-9 در صورت استفاده از قطعات آلومینیمی، این قطعات باید دارای پوشش مناسب برای جلوگیری از واکنش بین بتن و آلومینیم یا بتن و فولاد باشند.

11-4-9  آرماتور برشی – گل میخ سَردار

1-11-4-9 مشخصات گل میخ‌های سَردار در این مبحث، که به عنوان آرماتور برشی در دال‌های دوطرفه به کار برده می‌شوند، باید مطابق استاندارد ASTM A1044 باشد.

2-11-4-9 بر اساس استاندارد فوق الذکر محدودیت‌های (الف) و (ب) زیر باید رعایت شوند:

الف- مساحت سطح سر گل میخ باید حداقل ۱۰ برابر سطح مقطع میله گل میخ باشد.

ب- مقاومت تسلیم مشخصه گل میخ باید حداقل ۲۵۰ مگاپاسکال باشد.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها