18-1-appendix-the-method-of-determining-the-sound-reduction-index-of-a-composite-separator

پیوست 1- روش تعیین شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرکب

پ-۱-۱ روش محاسبه

برای محاسبه شاخص کاهش صدا (R) یا افت تراگسیل (TL) یک جداکننده مرکب، از مقادیر شاخص کاهش صدای جداکننده های ساده تشکیل دهنده آن که از طرف آزمایشگاه های آکوستیک ارائه شده استفاده می گردد. ابتدا با داشتن شاخص کاهش صدای جداکننده ساده و با توجه به رابطه (پ-۱-۱) که وابستگی متقابل بین ضریب تراگسیل و شاخص کاهش صدای هر جداکننده را مشخص می کند، ضریب تراگسیل جداکننده ساده محاسبه می شود.

(پ-1-1) R=10Log \frac{1}{\tau }\rightarrow \tau =10^{-(0/1)R} یا TL

که در آن:

R: شاخص کاهش صدای جداکننده، برحسب دسی بل؛

\tau: ضریب تراگسیل جداکننده.

سپس با داشتن ضریب تراگسیل برای هر جداکننده ساده و با استفاده از رابطه (پ-۱-۲) ضریب تراگسیل جداکننده مرکب محاسبه می شود.

(پ-1-2) \bar{\tau }=\frac{\tau _{1}s_{1}+\tau _{2}s_{2}+...+\tau _{n}s_{n}}{s_{1}+s_{2}+...+s_{n}}

که در آن:

\bar{\tau }: ضریب تراگسیل جداکننده مرکب؛

\tau _{n},...,\tau _{2},\tau _{1}: ضریب تراگسیل هر یک از جداکننده های ساده تشکیل دهنده جداکننده مرکب؛

s_{n},...,s_{2},s_{1}: سطح هر یک از جدا کننده های ساده تشکیل دهنده جداکننده مرکب، بر حسب متر مربع.

با قرار دادن \bar{\tau } در رابطه (پ-1-3) شاخص کاهش صدای جداکننده مرکب محاسبه می گردد.

(پ-1-3) \bar{R}=10Log\frac{1}{\bar{\tau }} یا \bar{TL}

که در آن :

\bar{\tau}: ضریب تراگسیل صدای جداکننده مرکب؛

\bar{R}: شاخص کاهش صدای جداکننده مرکب، برحسب دسی بل.

به عنوان مثال: جداکننده مرکبی به ابعاد 4/7 × ۱۰ متر شامل دیوار آجری به ضخامت ۲۲ سانتی متر، یک در به ابعاد 2×1 متر و پنجره ای به ابعاد ۱×۵ متر است. در صورتی که شاخص کاهش صدای وزن یافته دیوار، در و پنجره به ترتیب ۵۰، ۱۵ و ۲۰ دسی بل باشد، شاخص کاهش صدای وزن یافته این جداکننده مرکب به صورت زیر محاسبه می شود:

حل :

\tau _{1}=10^{-(0/1)\times 20}   پنجره                       متر مربع                           S_{1}=5\times 1=5    پنجره

\tau _{2}=10^{-(0/1)\times 15}   در                           متر مربع                           S_{2}=1\times 2=2        در

\tau _{3}=10^{-(0/1)\times 50}   دیوار                       متر مربع                          S_{3}=47-(2+5)=40     دیوار

متر مربع            S_{4}=10\times 4/7=47       جداکننده

\bar{\tau }=\frac{5\times 10^{-(0/1)\times 20}+2\times 10^{-(0/1)\times 15}+40\times 10^{-(0/1)\times 50}}{47}

\bar{R}=10Log\frac{1}{2/42\times 10^{-3}}=26dB

پ-۱-۲ روش تخمینی با استفاده از نمودار

در مواردی که سرعت محاسبه از دقت آن اهمیت بیشتری دارد، میتوان مقدار شاخص کاهش صدای جداکننده مرکب را با استفاده از نمودارهای شکل پ-۱-۱- تخمین زد. محدودیت این روش، این است که از مجموعه ساختارهای یک جدار مرکب در هر مرحله دو ساختار در نظر گرفته شده و نتیجه به دست آمده با ساختار بعدی مورد بررسی قرار میگیرد.

شکل پ-۱-۱ : نمودار تخمین شاخص کاهش صدای جداکننده مرکب
شکل پ-۱-۱ : نمودار تخمین شاخص کاهش صدای جداکننده مرکب

در شکل پ-۱-۱ :

R1: شاخص کاهش صدای ساختاری که افت صوتی بیشتری دارد؛

R2: شاخص کاهش صدای ساختاری که افت صوتی کمتری دارد؛

S1: سطح جداری که افت صوتی بیشتری دارد؛

S1:  سطح جداری که افت صوتی کمتری دارد؛

R: شاخص کاهش صدای جدار مرکب.

به عنوان نمونه، جواب مثالی را که در بند پ-۱-۱- مطرح شده است میتوان به روش تخمینی به دست آورد. بدین منظور ابتدا دیوار به عنوان یک ساختار و پنجره به عنوان ساختاری دیگر در نظر گرفته شده و به صورت زیر عمل می شود:

الف: اختلاف دو کاهش صدای دیوار و پنجره را به دست آورده (R1-R2=50-20=30) و سپس منحنی ۳۰ از روی شکل مشخص می گردد.

ب: نسبت دو سطح تشکیل دهنده دیوار و پنجره را به دست آورده \frac{s_{2}}{s_{1}}=\frac{5}{40}=\frac{1}{8} و از نقطه مربوط به این نسبت در روی محور عمودی خطی به موازات محور افقی رسم کرده تا نمودار اختلاف ۳۰ دسی بل را قطع کند. از محل تلاقی به دست آمده خطی عمود بر محور افقی رسم کرده تا محور «کسر شده از شاخص کاهش صدا» را قطع کند. در نتیجه شاخص کاهش صدای مرکب R، به صورت زیر به دست می آید:

R= 50-20=30  ⇒ 50-R= 20  ⇒ R1-R=20

مراحل فوق روی شکل پ-۱-۲- نشان داده شده است.

شکل پ-۱-۲ نمودار تخمین شاخص کاهش صدای جداکننده مرکب
شکل پ-۱-۲ نمودار تخمین شاخص کاهش صدای جداکننده مرکب

در ادامه به همین روش ساختار مرکب دیوار و پنجره به عنوان یک ساختار و ساختار در به عنوان ساختاری دیگر در نظر گرفته می شود:

جدا کننده                 S1=10×4/7 =47                           متر مربع

در                          S1=1×2=2                                    متر مربع

دیوار و پنجره              S2=47-(2)=45                            متر مربع

\frac{s_{1}}{s_{2}}=\frac{2}{45}=\frac{1}{22/5}

R1-R2= 30- 15= 15           و       R1-R=4        R= 30-4=26

مراحل فوق روی شکل پ-۱-۳ نشان داده شده است.

شکل پ-۱-۳: نمودار تخمین شاخص کاهش صدای جداکننده مرکب
شکل پ-۱-۳: نمودار تخمین شاخص کاهش صدای جداکننده مرکب

در نتیجه مقدار افت صوتی جداکننده مرکب از روش تخمینی ۲۶ دسی بل و از روش محاسبه نیز ۲۶ دسی بل به دست آمده است.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها