9-8-evaluation-of-section-resistance-in-bending-axial-load-shear-torsion-and-shear-friction

8-9 ارزیابی مقاومت مقطع در خمش، بار محوری، برش، پیچش و برش – اصطکاک

1-8-9 گستره

1-1-8-9 ضوابط این فصل به تعیین مقاومت اسمی مقاطع تحت اثر نیروهای مختلف داخلی اختصاص داشته و شامل موارد زیر هستند:

الف – مقاومت خمشی؛

ب – مقاومت محوری و یا مقاومت توام خمشی – محوری؛

پ– مقاومت برشی یک طرفه؛

ت – مقاومت برشی دو طرفه؛

ث– مقاومت پیچشی؛

ج– مقاومت اتکایی؛

چ – مقاومت برش اصطکاکی.

2-1-8-9 روش طراحی اعضای بتن آرمه، روش “طرح مقاومت” است؛ و مقاومت طراحی یک مقطع برابر با حاصل ضرب مقاومت اسمی، Sn، در ضریب کاهش مقاومت مرتبط، ϕ، می‌باشد.

طراحی مقاطع در روش “طرح مقاومت” بر مبنای تأمین رابطه‌ی Sn≥Uϕ صورت می‌گیرد.

در این فصل به چگونگی ارزیابی Sn که در حالت‌های مختلف نیروهای داخلی پرداخته می‌شود.

3-1-8-9  رعایت ضوابط الزامی این فصل برای همه‌ی اعضای بتن آرمه ضروری است؛ مگر آن که عضو یا ناحیه‌ای از عضو بر اساس مدل‌های بست و بند که در پیوست ۹-پ 3 آمده‌اند، طراحی شود.

4-1-8-9 طرح مقطع بتن آرمه طوری انجام می‌شود که بر اساس رابطه­ ی عمومی (۹-۱-۱)، مقاومت طراحی، ϕSn ، از مقاومت مورد نیاز، U، کمتر نباشد. رابطه‌ی (۹-۱-۱) برای طراحی مقاطع بتن آرمه به صورت تفصیلی برای کنترل لنگر خمشی، نیروی برشی، لنگر پیچشی و نیروی محوری فشاری، به ترتیب در رابطه‌های (۹-۸-۱-الف) تا (۹-۸-۱-ت) به صورت زیر بیان می‌شود:

(1-8-9-الف) \phi M_{n}\geq M_{u}
(1-8-9-ب) \phi V_{n}\geq V_{u}
(1-8-9-پ) \phi T_{n}\geq T_{u}
(1-8-9-ت) \phi P_{n}\geq P_{u}
در رابطه‌های فوق Tn, Vn, Mn و Pn به ترتیب مقاومت خمشی اسمی، مقاومت برشی اسمی، مقاومت پیچشی اسمی و مقاومت فشاری اسمی مقطع هستند که بر اساس فرضیات و معادلات مبتنی بر روش طرح مقاومت که در این فصل ارائه می‌شوند، محاسبه می‌گردند. همچنین مقاومت‌های مورد نیاز Tu, Vu, Mu و Pu  به ترتیب لنگر خمشی، نیروی برشی، لنگر پیچشی، و نیروی محوری نهایی هستند که با تحليل الاستیک سازه تحت بارهای ضریب دار به دست می‌آیند.

2-8-9 مقاومت خمشی

1-2-8-9 کلیات

1-1-2-8-9 مقاومت خمشی مقطع بر مبنای تأمین رابطه‌ی (۹-۸-۱-الف) کنترل می‌شود.

2-2-8-9  فرضیات طراحی

1-2-2-8-9 در هر مقطع لازم است تعادل بین نیروهای مؤثر برقرار گردد.

2-2-2-8-9 کرنش در تارهای مقطع بتنی و نیز در فولادها به صورت خطی متناسب با فاصله‌ی آن تار یا فولاد از محور خنثی تعیین می‌شود.

3-2-2-8-9 کرنش حداکثر در دورترین تار فشاری بتن برابر با 0/003 در نظر گرفته می‌شود.

4-2-2-8-9 از مقاومت کششی بتن در مقطع صرف نظر می‌گردد.

5-2-2-8-9 رابطه‌ی بین تنش و کرنش فشاری بتن را می‌توان به صورت مستطیلی، ذوزنقه‌ای، سهمی و یا هر شکل و منحنی دیگری در نظر گرفت؛ به شرط آن که با نتایج آزمایشات جامع مرتبط تطابق داشته باشد. در این ارتباط می‌توان از توزیع تنش مستطیلی معادل طبق مشخصات بند ۹-۸-۲-۲-۶ استفاده نمود.

6-2-2-8-9 تنش فشاری بتن برابر با 0.85f’c  و با توزیع یکنواخت در ناحیه‌ی فشاری معادل که به وجوه جانبی مقطع و یک خط موازی با تار خنثی و به فاصله‌ی a از دورترین تار فشاری مقطع محدود می‌گردد، فرض می‌شود. عمق بلوک فشاری بتن، a، از رابطه‌ی زیر تعیین می‌شود.

(2-8-9) \alpha =\beta _{1}c

در این رابطه:

c عمق تار خنثی، یعنی فاصله‌ی موقعیت تار بتنی با حداکثر کرنش فشاری تا تار خنثی در راستای عمود بر تار خنثی است.

ضریب β1  که ضریب عمق بلوک مستطیل معادل تنش فشاری است، به صورت زیر تعیین می‌شود:

(3-8-9-الف) برای         \beta _{1}=0.85

17\leq f_{c}^{'}\leq 28MPa

(3-8-9-ب) برای         f_{c}^{'}>28MPa

\beta _{1}=0.85-\frac{0.05}{7}\left ( f_{c}^{'}-28 \right )\geq 0.65

7-2-2-8-9 در صورتی که از بتن با مقاومت بیش از ۵۵ مگاپاسکال استفاده شود، تنش فشاری بتن را می‌توان برابر با α0f’c و با توزیع مشابه بند قبلی در نظر گرفت. در این حالت ضریب α0  به صورت زیر تعیین می‌گردد.

(4-8-9) \alpha _{0}=0.85-\frac{0.022}{7}\left ( f_{c}^{'}-55 \right )\geq 0.7

8-2-2-8-9 تنش در فولادهای مقطع، در مواردی که کرنش در آنها کمتر از کرنش تسلیم فولاد، εy، است، از حاصل ضرب مدول الاستیسیته ی فولاد در کرنش آن محاسبه می‌شود؛ و در مواردی که کرنش مساوی یا بیشتر از εy است، برابر با تنش تسليم فولاد، fy، منظور می‌گردد.

3-2-8-9 مقاومت خمشی اعضای بتنی مرکب (غير یک پارچه)

1-3-2-8-9 مقاومت خمشی اسمی مقاطع در اعضای بتنی مرکب را که در محل به طور مجزا ساخته و یا ریخته شده و به صورتی به هم متصل گردیده‌اند که به طور واحد در مقابل بارها مقاومت می‌کنند، می‌توان مشابه اعضای بتنی یکپارچه و با استفاده از مشخصات تمام مقطع مركب تعیین نمود.

2-3-2-8-9 در محاسبه‌ی Mn در تیرها و دال‌های بتنی مرکب، نباید تفاوتی بین اعضای شمع بندی شده و بدون شمع در نظر گرفت.

3-3-2-8-9 در محاسبه‌ی Mn در اعضای بتنی مرکب، اگر مقاومت فشاری مشخصه‌ی بتن در اجزای مختلف متفاوت باشد، باید از مشخصات هر یک از اجزا برای همان جزء استفاده کرد. هم چنین می‌توان از f’c مربوط به جزئی که بحرانی‌ترین مقدار Mn را به دست می‌دهد، استفاده نمود.

3-8-9 مقاومت محوری با مقاومت توام خمشی و محوری

1-3-8-9 کلیات

1-1-3-8-9 مقاومت محوری مقطع بر مبنای تأمین رابطه‌ی (۹-۸-۱-ت) کنترل می‌شود. هم چنین مقاومت توام محوری و خمشی مقاطع بر مبنای تأمین رابطه‌های (۹-۸-۱-الف) و (9-8-1-ت) و با منظور کردن اندرکنش بار محوری و لنگر خمشی کنترل می‌گردد.

2-3-8-9 فرضیات طراحی

1-2-3-8-9 فرضیات طراحی برای مقاومت محوری و یا مقاومت توام محوری و خمشی مشابه فرضیات طراحی برای خمش، موضوع بخش ۹-۸-۲-۲ می‌باشند.

3-3-8-9 حداکثر مقاومت فشاری محوری

1-3-3-8-9 به منظور در نظر گرفتن خروج از محوری اتفاقی، مقاومت فشاری اسمی، Pn، نباید از Pn,max ، مطابق رابطه‌های زیر تجاوز کند.

– برای ستون با تنگ بسته:

(5-8-9-الف) P_{n,max}=0.8P_{0}

– برای ستون با دورپیچ:

(5-8-9-ب) P_{n,max}=0.85P_{0}

– برای اعضای شالوده‌ی عمیق با تنگ بسته:

(5-8-9-پ) P_{n,max}=0.8P_{0}
در این رابطه‌ها، P0 مقاومت فشاری اسمی تحت اثر بار محوری بدون خروج از مرکزیت بوده و به صورت زیر تعیین می‌شود.
(6-8-9) P_{0}=0.85f_{c}^{'}\left ( A_{g}-A_{st} \right )+f_{y}A_{st}
که در آن Ag مساحت سطح مقطع كل و Ast سطح مقطع فولادهای طولی است. در این رابطه مقدار fy به ۵۵۰ مگاپاسکال محدود می‌شود.

2-3-3-8-9 فولادهای عرضی به صورت تنگهای بسته و یا دورپیچ که به عنوان مهار جانبی فولادهای طولی در اعضای فشاری به کار می‌روند، باید ضوابط مرتبط را که در فصل‌های ۹-۱۲ و 9-21 ارائه شده‌اند، تأمین نمایند.

4-3-8-9 حداکثر مقاومت کششی محوری

1-4-3-8-9 مقاومت کششی محوری اسمی، Pnt، نباید از حداکثر مقاومت کششی محوری Pnt,max که بر اساس رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود، بیشتر شود.

(7-8-9) P_{nt,max}=A_{st}f_{y}

4-8-9 مقاومت برشی یک طرفه

1-4-8-9 کلیات

1-1-4-8-9 مقاومت برشی یک طرفه‌ی مقاطع بر مبنای تأمین رابطه‌ی (۹-۸-۱-ب) کنترل می‌گردد.

2-1-4-8-9 مقاومت برشی یک طرفه‌ی اسمی مقطع، Vn، به صورت زیر تعیین می‌شود.

(8-8-9) V_{n}=V_{c}+V_{s}
در این رابطه Vc و Vs به ترتیب مقاومت‌های تأمین شده توسط بتن و فولادهای برشی در مقطع هستند که بر اساس بخش‌های ۹-۸-۴-۴ و ۹-۸-۴-۵ تعیین می‌شوند.

3-1-4-8-9 ابعاد مقطع باید طوری انتخاب شوند که رابطه‌ی زیر برآورده شود.

(9-8-9) V_{u}\leq \phi \left ( V_{c}+0.66\sqrt{f_{c}^{'}}b_{w} d\right )
که در آن bw و d به ترتیب عرض جان و عمق مؤثر مقطع هستند.

4-1-4-8-9 اثر هر گونه بازشو در اعضا باید در محاسبه‌ی Vn در نظر گرفته شود.

5-1-4-8-9 اثر کشش محوری ناشی از خزش و جمع شدگی بتن در اعضای مقید شده باید در محاسبه‌ی Vc منظور شود.

6-1-4-8-9 اثر فشار مورب ناشی از خمش در اعضای با عمق متغیر را می‌توان در محاسبه‌ی Vc در نظر گرفت.

7-1-4-8-9 در صورت تأمین یکی از شرایط زیر، صرف نظر از تأثیر متقابل نیروهای برشی که در راستای دو محور متعامد x و y اثر می‌کنند، می توان صرف نظر نمود.

(10-8-9-الف) \frac{V_{u,x}}{\phi V_{n,x}}\leq 0.5
(10-8-9-ب) \frac{V_{u,y}}{\phi V_{n,y}}\leq 0.5

9-1-4-8-9 اگر هیچ کدام از رابطه‌های (۹-۸-۱۰) برآورده نشود، لازم است رابطه‌ی زیر تأمین گردد.

(11-8-9) \frac{V_{u,x}}{\phi V_{n,x}}+\frac{V_{u,y}}{\phi V_{n,y}}\leq 1.5

2-4-8-9 فرضیات و محدودیت‌ها

1-2-4-8-9 برای محاسبه‌ی Vc و Vs در مقاطع دایروی، عمق مؤثر مقطع، d را می‌توان برابر با 0/8 قطر؛ و عرض جان، bw، را معادل با قطر مقطع در مقاطع دایروی توپر، و معادل با دو برابر ضخامت دیواره در مقاطع دایروی توخالی در نظر گرفت.

2-2-4-8-9 برای برش یک طرفه، مقدار  \sqrt{f_{c}^{'}} به کار برده شده در محاسبه‌ی Vc،  نباید از 8/3 مگاپاسکال بیشتر باشد؛ مگر در تیرها و تیرچه‌های بتنی که در آنها از حداقل فولاد برشی جان، مطابق ضوابط بند ۹-۱۱-۵-۲ استفاده شده باشد.

3-2-4-8-9 مقاومت تسلیم fy و  fyt که در محاسبه‌ی Vs به کار گرفته می‌شوند، باید بر اساس حدود تعیین شده در بند ۹-۴-۸-۵ باشند. در صورتی که از شبکه‌ی سیمی جوش شده استفاده شده باشد، این مقاومتها، نباید از ۵۵۰ مگاپاسکال بیشتر باشند.

3-4-8-9 اعضای بتنی مرکب

1-3-4-8-9 در محاسبه‌ی Vn برای اعضای مرکبی که در محل مجزا ساخته شده و به صورتی به هم متصل شده‌اند که به طور واحد در مقابل بارها مقاومت می‌کنند، هیچ تفاوتی بین اعضای متکی به شمع و یا بدون اتکا به شمع وجود ندارد.

2-3-4-8-9 در محاسبه‌ی Vn برای اعضای مرکب در صورتی که مقاومت فشاری، وزن مخصوص و یا مشخصه‌های دیگر بتن برای اجزای مختلف متفاوت باشند، برای هر عضو باید از مشخصات بتن مربوط به همان عضو استفاده کرد. به عنوان راه کار دیگر، می‌توان از مشخصه‌های بتن جزئی که بحرانی‌ترین مقدار Vn را به دست می‌دهد، استفاده نمود.

3-3-4-8-9 اگر تمام یک عضو مرکب در تحمل نیروی برشی Vu  مشارکت نماید، می‌توان در محاسبه‌ی Vc، آن عضو مرکب را به صورت یک عضو یکپارچه‌ی بتنی با همان شکل سطح مقطع در نظر گرفت. در این حالت همچنین می‌توان در محاسبه‌ی Vs، آن عضو مرکب را به صورت یک عضو یکپارچه‌ی بتنی با همان شکل سطح مقطع در نظر گرفت؛ به شرط آن که میلگردهای برشی عضو مرکب به طور کامل در قطعات متصل شده به یک دیگر آن عضو، با رعایت ضوابط مهاری میلگردهای برشی، مهار شده باشند.

4-4-8-9 محاسبه‌ی مقاومت برشی تأمین شده توسط بتن، Vc

1-4-4-8-9 برای اعضای بتنی که در آنها از حداقل فولاد عرضی استفاده شده باشد، Vc, Av≥Av,min را می‌توان از رابطه‌ی ساده‌تر (۹-۸-۱۲ الف)، و یا از رابطه‌ی (۹-۸-۱۲-ب)  محاسبه نمود. در این رابطه‌ها بار محوری، Nu ، در فشار مثبت، و در کشش منفی منظور می‌شود. همچنین Vc نباید منفی در نظر گرفته شود.

(12-8-9-الف) V_{c}=\left ( 0.17\lambda \sqrt{f_{c}^{'}} +\frac{N_{u}}{6A_{g}}\right )b_{w}d
(12-8-9-ب) V_{c}=\left ( 0.66\lambda \left ( \rho _{w} \right )^{1/3}\sqrt{f_{c}^{'}} +\frac{N_{u}}{6A_{g}}\right )b_{w}d

2-4-4-8-9 برای اعضای بتنی که در آنها از حداقل فولاد عرضی استفاده نشده باشد، Vc, Av<Av,min از رابطه‌ی (۹-۸-۱۳) تعیین می‌شود.

(13-8-9) V_{c}=\left ( 0.66\lambda_{s} \lambda \left ( \rho _{w} \right )^{1/3}\sqrt{f_{c}^{'}} +\frac{N_{u}}{6A_{g}}\right )b_{w}d

که  ضریب اصلاح تأثیر اندازه بوده و بر اساس رابطه‌ی (۹-۸-۱۴) تعیین می‌شود.

3-4-4-8-9 در رابطه‌های (۹-۸-۱۲) و (9-8-13)، بار محوری Nu  در فشار مثبت، و در کشش منفی منظور می‌شود. همچنین مقدار \frac{N_{u}}{6A_{g}} و نباید بیش از 0.05f’c  منظور شود.

4-4-4-8-9  Vc نباید بزرگتر از 0.42\lambda \sqrt{f_{c}^{'}}b_{w}d و یا کوچک‌تر از صفر در نظر گرفته شود.

5-4-4-8-9 ضریب اصلاح تأثیر اندازه، λs ، به صورت زیر تعیین می‌شود.

(14-8-9) \lambda _{s}=\sqrt{\frac{2}{1+d/250}}\leq 1.0

5-4-8-9 مقاومت برشی یک طرفه‌ی تأمین شده توسط آرماتورهای برشی، Vs

1-5-4-8-9 در هر مقطعی که Vu>ϕVc باشد، لازم است فولاد برشی به مقداری فراهم شود که رابطه‌ی زیر برآورده شود.

(15-8-9) V_{s}\geq \frac{V_{u}}{\phi }-V

اعضای یک طرفه در مقابل برش را می‌توان با فولاد عرضی برای تأمین نیروی برشی Vs بر اساس رابطه‌ی (۹-۸-۱۶) و یا (۹-۸-۱۷)، و یا با فولاد طولی خم شده بر اساس رابطه‌های (۹-۸-۱۸) مسلح نمود.

2-5-4-8-9 در صورتی که برای تقویت یک قسمت از عضو از بیش از یک نوع فولاد برشی استفاده شده باشد، Vs برابر با مجموع مقادیر Vs محاسبه شده برای هر یک از انواع فولاد برشی استفاده شده در آن قسمت از عضو، در نظر گرفته می‌شود.

3-5-4-8-9 مقاومت برشی یک طرفه ناشی از فولاد عرضی عمود بر محور طولی عضو

استفاده از آرماتور برشی عرضی در یکی از حالتهای زیر با تأمین شرایط لازم، مجاز می‌باشد:

الف) خاموتها، تنگ‌ها یا دورگیرهای متعامد بر محور طولی عضو؛

ب) شبکه‌ی سیمی جوش شده با سیم‌های متعامد بر محور طولی عضو؛

پ) دورپیچ ها.

در این حالت Vs از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

(16-8-9) V_{s}= \frac{A_{v}f_{yt}d}{s}
در این رابطه s گام دور پیچ یا فاصله‌ی طولی بین آرماتورهای برشی و Aν سطح مقطع شاخه‌های عمود بر محور طولی عضو است که مطابق بند ۹-۸-۴-۵-۵ محاسبه می‌شود. همچنین fyt مقاومت تسلیم فولادهای عرضی می‌باشد.
4-5-4-8-9 مقاومت برشی یک طرفه ناشی از فولاد عرضی مورب نسبت به محور طولی عضو

استفاده از خاموت های مورب با زاویه‌ی حداقل ۴۵ درجه نسبت به محور طولی عضو که صفحه‌ی ترک برشی محتمل را قطع می‌کنند نیز به عنوان آرماتور برشی مجاز می‌باشد. در این حالت Vs از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

(17-8-9) V_{s}= \frac{A_{v}f_{yt}\left ( sin \alpha +cos \alpha \right )d}{s}
در این رابطه α ، زاویه‌ی بین خاموتهای مورب و محور طولی عضو، فاصله‌ی طولی (موازی با امتداد میلگردهای طولی) بین آرماتورهای برشی، و Aν سطح مقطع شاخه‌های مورب است که مطابق بند ۹-۸-۴-۵-۵ محاسبه می‌شود.

5-5-4-8-9 برای هر خاموت مستطیلی شکل، تنگ، حلقه با قلاب عرضی، Aν سطح مقطع ساق‌های تمام میلگردها یا سیم‌های موجود در فاصله‌ی S است. هم چنین برای هر تنگ دایروی یا دور پیچ، Aν دو برابر سطح مقطع میلگردها یا سیم‌ها در فاصله‌ی S می‌باشد.

6-5-4-8-9 مقاومت برشی یک طرفه ناشی از فولادهای طولی خم شده

با خم کردن میلگردهای طولی می‌توان سه چهارم میانی طول خم شده‌ی آنها را به عنوان آرماتور برشی در نظر گرفت؛ به شرط آن که زاویه‌ی α بین قسمت خم شده‌ی میلگردهای طولی و محور طولی عضو، کمتر از ۳۰ درجه نباشد. در این حالت Vs برای آرماتور طولی خم شده از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

الف– در صورتی که آرماتور طولی خم شده از یک یا چند میلگرد و یا گروه میلگردهای موازی و با فاصله‌ی شروع خم یکسان از تکیه گاه تشکیل شده باشد، Vs برابر با کمترین دو مقدار زیر است:

(18-8-9-الف) V_{s}= A_{v}f_{y}sin \alpha
(18-8-9-ب) V_{s}= 0.25\sqrt{f_{c}^{'}}b_{w}d
در این رابطه‌ها، Aν سطح مقطع کل میلگردهای خم شده و α زاویه‌ی قسمت خم میلگردها با محور طولی عضو است.

ب– در صورتی که آرماتورهای طولی خم شده از میلگردهای طولی منفرد و یا گروهی موازی با شروع خم‌های متفاوت از تکیه گاه تشکیل شوند، Vs از رابطه‌ی (۹-۸-۱۷) محاسبه می‌شود.

5-8-9 مقاومت برشی دو طرفه

1-5-8-9 کلیات

1-1-5-8-9 برای برآورد مقاومت برشی اسمی دو طرفه‌ی مقاطع (مقاومت برشی منگنه‌ای) با و یا بدون فولاد برشی از ضوابط بندهای ۹-۸-۵-۳ تا ۹-۸-۵-۵ استفاده می‌شود. در صورتی که از کلاهک برشی با مقطع I و یا ناودانی استفاده شده باشد، اعضای دو طرفه برای برش بر اساس ضوابط بند ۹-۸-۵-۶ طراحی می‌شوند.

2-1-5-8-9 مقاومت برشی اسمی در اعضای دو طرفه بدون و با فولاد برشی (شامل کلاهک برشی نمی‌شود)، بر اساس رابطه‌های زیر تعیین می‌شود.

  • بدون فولاد برشی:
(19-8-9- الف) v_{n}=v_{c}}
  • با فولاد برشی:
(19-8-9-ب) v_{n}=v_{c}+v_{s}
به طوری که νc و νs تنش معادل متناظر با مقاومت برشی دو طرفه اسمی می‌باشند که به ترتیب توسط بتن و فولادها فراهم می‌شود. مقدار νc بر اساس رابطه‌های (۹-۸-۲۰) ارزیابی می‌شود؛ ولی نباید از مقدار رابطه‌های (۹-۸-۲۱) و (۹-۸-۲۲) بر اساس شرایط مندرج در بند 9-8-3-2 بیشتر شود. همچنین مقدار νs برای اعضای دو طرفه‌ی مسلح شده با خاموتهای یک شاخه یا چند شاخه، و نیز برای اعضای دو طرفه‌ی مسلح شده با گل میخ‌های برشی سَر دار بر اساس رابطه‌ی (۹-۸-۲۴) ارزیابی می‌گردد.

3-1-5-8-9 برش دو طرفه توسط مقطعی با عمق d و یک محیط منگنه‌ای بحرانی  d0که در بخش ۹-۸-۵-۲ تعریف شده است، مقاومت می‌گردد. اگر بر مقطع لنگر نامتعادل اثر نکند و بتوان توزیع تنش برشی در پیرامون مقطع بحرانی را یک نواخت در نظر گرفت، نیروی برشی دو طرفه‌ی متناظر با بتن، Vc، و یا متناظر با فولاد، Vs، به ترتیب با ضرب νc و νs در سطح بحرانی برش دو طرفه، b0 d، تعیین می‌شوند.

4-1-5-8-9 مقدار \sqrt{f_{c}^{'}} به کار برده شده در محاسبه‌ی νc برای برش دو طرفه نباید از 8/3 مگاپاسکال بیشتر باشد. همچنین مقاومت تسلیم fy که در محاسبه‌ی νs به کار گرفته می‌شود، نباید از مقادیر داده شده در بند ۹-۴-۸-۵ بیشتر باشد.

2-5-8-9 مقاطع بحرانی برای برش دو طرفه

1-2-5-8-9 مقطع بحرانی برای برش دو طرفه، سطح جانبی منشوری است که وجوه آن موازی با نیروی برشی بوده و محل آنها باید طوری در نظر گرفته شود که محیط قاعده‌ی آن، b0، حداقل باشد؛ ولی لازم نیست فاصله‌ی وجوه منشور از هر یک از موارد زیر کمتر از 0/5d در نظر گرفته شود.

الف – لبه‌ها و یا گوشه‌های ستون‌ها، بارهای متمرکز یا نواحی تکیه گاهی ؛

ب- محل تغییر در ضخامت دال یا پی نظیر لبه‌های سر ستون، کنیبه یا کلاهک‌های برشی. عمق منشور در مقطع بحرانی برابر d است که برابر با متوسط عمق مؤثر در جهت متعامد در نظر گرفته می‌شود.

2-2-5-8-9 برای ستون‌ها، نیروهای متمرکز و سطوح تکیه گاهی با مقطع مربعی یا مستطیلی شکل، مقطع بحرانی را می‌توان با اضلاع مستقیم در نظر گرفت. همچنین مقطع بحرانی برای ستون‌های با مقطع دایروی و یا چند ضلعی منظم را می‌توان نظیر یک ستون مربعی معادل با سطح مقطع برابر با سطح مقطع ستون اصلی در نظر گرفت.

 

شکل ۹-۸-۱ تأثیر بازشو در دال بر سطح مؤثر مقطع بحرانی

3-2-5-8-9 مقطع بحرانی برای اعضای با رفتار دو طرفه که با خاموت های تک یا چند شاخه و یا میلگردهای برشی سَر دار تقویت شده باشند، یک چند وجهی با پیرامون حداقل و با محیط قاعده‌ی b0 می‌باشد، که در فاصله‌ی 0.5d از بیرونی‌ترین مرز محيط تقویت شده‌ی برشی، قرار می‌گیرد.

4-2-5-8-9 اگر یک بازشو در فاصله‌ی کمتر از 4h از محیط یک ستون، بار متمرکز یا سطح تکیه گاهی قرار گیرد، بخشی از b0 که با خطوط مستقیم ترسیم شده از مرکز ستون، بار متمرکز و یا سطح تکیه گاهی و مماس به محدوده‌ی بازشو محصور می‌گردد، در نظر گرفته نمی‌شود (شکل ۹-۸-۱).

3-5-8-9 مقاومت برشی دو طرفه‌ی تأمین شده توسط بتن

1-3-5-8-9 مقاومت برشی بتن برای اعضای دو طرفه‌ی که در آنها از آرماتور برشی استفاده نشده باشد، کمترین مقداری است که از سه رابطه‌ی زیر تعیین می‌شود.

(20-8-9-الف) v_{c}=0.33\lambda _{s}\lambda\sqrt{f_{c}^{'}}
(20-8-9-ب) v_{c}=0.17\left ( 1+\frac{2}{\beta } \right )\lambda _{s}\lambda\sqrt{f_{c}^{'} }
(20-8-9-پ) v_{c}=0.083 \left ( 2+\frac{\alpha _{s}d}{b_{0}} \right )\lambda _{s}\lambda\sqrt{f_{c}^{'} }
در رابطه‌های فوق، β نسبت وجه بزرگ به وجه کوچک مقطع ستون است. همچنین مقدار αs برای ستون‌های میانی، کناری و گوشه به ترتیب برابر با ۴۰، ۳۰ و ۲۰ منظور می‌شود. به علاوه λs ضریب اصلاح تأثیر اندازه بوده و بر اساس رابطه‌ی (۹-۸-۱۴) تعیین می‌شود.

2-3-5-8-9 برای اعضای دو طرفه با فولاد گذاری برشی، مقدار νc که در مقاطع بحرانی محاسبه می‌شود نباید از حدود زیر بیشتر باشد:

الف – اگر از خاموت استفاده شده باشد:

(21-8-9) v_{c}\leq 0.17 \lambda _{s}\lambda\sqrt{f_{c}^{'} }

ب– اگر از گل میخ برشی سَر دار استفاده شده باشد:

(22-8-9) v_{c}\leq 0.25\lambda _{s}\lambda\sqrt{f_{c}^{'} }

3-3-5-8-9 در صورت تأمین یکی از شرایط زیر، استفاده از λs=1.0  در رابطه‌های فوق مجاز می‌باشد.

الف) طراحی و جزئیات خاموت ها بر اساس بند ۹-۱۰-۷-۳-۷ بوده و  A_{v}/s\geq 0.17\sqrt{f_{c}^{'}} b_{0}/f_{yt} باشد.

ب) گل میخ برشی صاف سَر دار با طول ساق حداکثر ۲۵۰ میلی متر با طراحی و جزئیات منطبق بر بند ۹-۱۰-۷-۳-۸ بوده و  A_{v}/s\geq 0.17\sqrt{f_{c}^{'}} b_{0}/f_{yt} باشد.

4-3-5-8-9 برای اعضای دو طرفه با فولاد گذاری برشی، لازم است عمق مؤثر مقطع طوری انتخاب شود νu به محاسبه شده در مقاطع بحرانی از مقادیر زیر بیشتر نشود:

  • در صورت استفاده از خاموت:
(23-8-9-الف) v_{u}\leq 0.5\phi \sqrt{f_{c}^{'}}
  • در صورت استفاده از گل میخ برشی سَر دار:
(23-8-9-ب) v_{u}\leq 0.66\phi \sqrt{f_{c}^{'}}

4-5-8-9 مقاومت برشی تأمین شده توسط خاموت برشی

1-4-5-8-9 از خاموت های با یک یا چند شاخه ساخته شده از میلگرد یا سیم، در صورت برآورده شدن هر دو شرط زیر می‌توان به عنوان تقویت برشی دال دو طرفه و پی استفاده کرد:

الف – عمق مؤثر d حداقل برابر ۱۵۰ میلی متر باشد.

ب– عمق مؤثر d حداقل ۱۶ برابر قطر خاموت باشد.

در این حالت  νs با استفاده از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

(24-8-9) v_{s}=\frac{A_{v}f_{yt}}{b_{0}s}
که در آن Aν مجموع سطح مقطع شاخه‌های قائم تمام خاموتهای واقع بر یک خط محیطی است که از نظر هندسی مشابه محیط مقطع ستون می‌باشد؛ و s فاصله بین خطوط محیطی میلگردهای برشی در جهت عمود بر وجه ستون است.

2-4-5-8-9 از گل میخهای برشی سر دار می‌توان به عنوان تقویت برشی در دالها و پی‌ها استفاده کرد؛ به شرط آن که هندسه و روش جایگذاری آنها مطابق با موارد مرتبطی باشند که در فصل ۹-۱۰ آورده شده‌اند. در این حالت νs از رابطه‌ی (۹-۸-۲۴) محاسبه می‌شود که Aν مجموع سطح مقطع ساقهای تمام میلگردهای سر دار واقع بر یک خط محیطی است که از نظر هندسی مشابه محیط مقطع ستون می‌باشد؛ و s فاصله‌ی بین خطوط محیطی میلگردهای برشی سر دار در جهت عمود بر وجه ستون است.

3-4-5-8-9 در صورت استفاده از گل میخ‌های برشی سر دار، نسبت Aν/s باید رابطه‌ی زیر را برآورد نماید:

(25-8-9) \frac{A_{V}}{s}\geq 0.17\sqrt{f_{c}^{'}}\frac{b_{0}}{f_{yt}}

5-5-8-9 مقاومت برشی تأمین شده توسط کلاهک برشی و ضوابط طراحی آن

1-5-5-8-9 هر کلاهک برشی (سَر برشی) باید از مقاطع فولادی که با جوش نفوذی کامل به بازوی عمود بر آن متصل می‌شود، ساخته شود. بازوهای برشی نباید در داخل مقطع ستون قطع شوند.

2-5-5-8-9 عمق مقطع فولادی کلاهک برشی نباید بیش از ۷۰ برابر ضخامت جای آن باشد.

3-5-5-8-9 انتهای هر بازو را می‌توان با زاویه‌ی حداقل ۳۰ درجه نسبت به افق قطع کرد؛ به شرط آن که ظرفیت خمشی پلاستیک، Mp ، در مقطع فولادی مقطع متغير باقی مانده، برای تحمل برش رسیده به آن بازو کافی باشد.

4-5-5-8-9 بال‌های فشاری مقاطع فولادی باید در محدوده‌ی 0.3d از ناحیه‌ی فشاری مقطع دال قرار گیرند.

5-5-5-8-9 نسبت ανکه به صورت نسبت سختی خمشی هر بازوی کلاهک برشی به سختی مقطع دال مرکب ترک خورده­ی اطراف آن با عرض (c2+d) تعریف می‌شود، نباید کمتر از 0/15 باشد.

6-5-5-8-9 برای هر بازوی کلاهک برشی، ظرفیت خمشی پلاستیک Mp باید رابطه‌ی زیر را برآورده نماید:

(26-8-9) \frac{A_{V}}{s}\geq 0.17\sqrt{f_{c}^{'}}\frac{b_{0}}{f_{yt}}
در این رابطه، ϕ ضریب کاهش مقاومت اعضای کشش کنترل، hν عمق مقطع کلاهک برشی، n تعداد بازوهای کلاهک برشی و 𝓁ν طول حداقل هر بازوی کلاهک برشی مورد نیاز برای برآورده کردن بندهای ۹-۸-۵-۵-۸ و ۹-۸-۵-۵-۱۰ می‌باشد. همچنین c1 و c2 بعد مستطیل و یا مستطیل معادل ستون یا سر ستون، به ترتیب در راستای دهانه‌ای که لنگرها در آن تعيين می‌شوند و راستای متعامد آن، می‌باشند.

7-5-5-8-9 سهم هر نوار ستون از ظرفیت خمشی اسمی یک کلاهک برشی، باید رابطه‌ی زیر  را تأمین کند:

(27-8-9) M_{v}\leq \frac{\phi \alpha _{v}V_{u}}{2n}\left ( \imath _{v} -\frac{c_{1}}{2}\right )
در این رابطه، ϕ ضریب کاهش مقاومت اعضای کشش-کنترل می‌باشد. در هر صورت Mν نباید از حداقل مقادیر زیر، بیشتر شود.

الف – ۳۰ درصد Mu  در هر نوار ستونی؛

ب– تغییرات Mu  در هر نوار ستونی در طول 𝓁ν؛

پ- Mp  داده شده در رابطه ­ی (۹-۸-۲۶).

8-5-5-8-9 مقطع بحرانی برای اعضای با رفتار دو طرفه با کلاهک برشی باید بر صفحه‌ی دال عمود باشد، و هر یک از بازوهای کلاهک برشی را در فاصله‌ی  \frac{3}{4}\left [ \imath _{v} -\left ( \frac{c_{1}}{2} \right )\right ]  از وجه ستون قطع نماید.

این مقطع بحرانی باید به صورتی قرار گیرد که b0 حداقل شود، ولی لازم نیست که نزدیک‌تر از \frac{d}{2} تا وجه ستون مورد نظر باشد.

9-5-5-8-9 اگر یک بازشو در دالهای با کلاهک برشی در نوار ستونی و یا در فاصله‌ی کمتر از  10h از یک ستون قرار گیرد، مقدار غیر مؤثر b0 برابر با نصف مقدار داده شده در بند 9-8-5-2-4 می‌باشد.

10-5-5-8-9 تنش برشی با ضریب ناشی از بارهای قائم، در مقطع بحرانی تعریف شده در بند 9-8-5-5-8 نباید بیش از 0.33\phi \sqrt{f_{c}^{'}}  و در مقطع بحرانی به فاصله‌ی 0.5d از لبه‌ها یا گوشه‌های ستون، بار متمرکز و یا ناحیه‌ی تکیه گاهی، نباید بیش از 0.58\phi \sqrt{f_{c}^{'}} شود.

11-5-5-8-9 در مواردی که انتقال لنگر بین دال و ستون یا دیوار صورت می‌گیرد، کلاهک برشی باید مهار کافی برای انتقال  به ستون را داشته باشد.

12-5-5-8-9 در مواردی که انتقال لنگر بين دال و ستون یا دیوار صورت می‌گیرد، مجموع تنش‌های برشی با ضریب ناشی از بار قائم که بر مقطع بحرانی تعریف شده در بند ۹-۸-۵-۵-۸ عمل می‌کند، و تنش‌های برشی ناشی از انتقال لنگر توسط خروج از مرکزیت برش نسبت به مرکز سطح نزدیکترین مقطع بحرانی به ستون که به فاصله‌ی 0.5d از لبه‌ها یا گوشه‌های ستون، بار متمرکز و یا ناحیه‌ی تکیه گاهی اثر می‌کند، نباید از 0.33\phi \lambda \sqrt{f_{c}^{'}}  بیشتر شود.

6-8-9  مقاومت پیچشی

1-6-8-9 کلیات

1-1-6-8-9 مقاومت پیچشی مقاطع بر مبنای تأمین رابطه‌ی (۹-۸-۱پ) کنترل می‌گردد.

2-1-6-8-9 ضوابط این بخش برای اعضایی به کار می‌روند که در آنها Tu≥ ϕTth  باشد؛ که ϕ ضریب کاهش مقاومت در پیچش بوده و برابر با 0/75  منظور می‌شود. همچنین Tth  لنگر آستانه‌ی پیچش بوده و بر اساس رابطه‌های (۹-۸-۲۸) محاسبه می‌گردد. چنانچه Tu< ϕTth باشد، می‌توان از اثرات پیچش صرف نظر نمود.

3-1-6-8-9 در محاسبات پیچش، \sqrt{f_{c}^{'}} نباید بیش از 8/3 مگاپاسکال، و fyt و fy برای میلگردهای عرضی و طولی بر اساس حدود تعیین شده در فصل ۹-۴ نباید بیشتر از ۴۲۰ مگاپاسکال در نظر گرفته شوند.

4-1-6-8-9 اگر Tu≥ ϕTcr بوده و مقدار Tu برای تأمین تعادل لازم باشد (پیچش تعادلی)، عضو باید برای مقاومت در مقابل پیچش Tu طراحی شود؛ به طوری که Tcr پیچش ترک خوردگی است که بر اساس رابطه‌های (۹-۸-۲۹) تعیین می‌شود. در مقابل در سازه‌های نامعین استاتیکی که Tu≥ ϕTcr  است و کاهش مقدار Tu  می‌تواند به باز توزیع نیروهای داخلی پس از وقوع ترک خوردگی‌های پیچشی منجر شود (پیچش همسازی)، اجازه داده می‌شود مقدار Tu تا حد ϕTcr کاهش یابد.

5-1-6-8-9 اگر مقدار Tu مطابق با بند قبل باز توزیع شده باشد، مقادیر برش و لنگر ضریب دار مورد استفاده در طراحی اعضای مجاور متصل به عضو، باید با پیچش کاهش یافته در تعادل باشند.

2-6-8-9 پیچش آستانه و پیچش ترک خوردگی

1-2-6-8-9 پیچش آستانه، Tth، برای مقاطع توپُر بر اساس رابطه‌های (۹-۸-۲۸) محاسبه می‌شود. در این رابطه‌ها، مقدار Nu معرف نیروی محوری است که برای فشار مثبت، و برای کشش منفی در نظر گرفته می‌شود. پیچش  Tth  برای مقاطع تو خالی نیز بر اساس رابطه‌های ( 9-8-28 ) محاسبه می‌شود؛ با این تفاوت که به جای متغیر Acp، از Ag  (سطح مقطع ناخالص بدون در نظر گرفتن سطح حفره‌ها) استفاده می‌شود. متغیرهای Acp و pcp به ترتیب مساحت محصور و محیط بیرونی‌ترین خطوط در برگیرنده‌ی مقطع می‌باشند.

  • بدون حضور نیروی محوری:
(28-8-9-الف) T_{th}=0.083\lambda \sqrt{f_{c}^{'}}\left ( \frac{A_{cp}^{2}}{p_{cp}} \right )
  • در صورت وجود نیروی محوری:
(28-8-9-ب) T_{th}=0.083\lambda \sqrt{f_{c}^{'}}\left ( \frac{A_{cp}^{2}}{p_{cp}} \right )\sqrt{1+\frac{N_{u}}{0.33A_{g}\lambda \sqrt{f_{c}^{'}}}}

2-2-6-8-9 پیچش ترک خوردگی، Tcr، برای مقاطع توپُر و تو خالی بر اساس رابطه‌های (9-8-29) محاسبه می‌شود. در این رابطه‌ها، مقدار Nu معرف نیروی محوری است که برای فشار، مثبت فرض شده، و برای کشش، منفی در نظر گرفته می‌شود.

  • بدون حضور نیروی محوری:
(29-8-9-الف) T_{cr}=0.33\lambda \sqrt{f_{c}^{'}}\left ( \frac{A_{cp}^{2}}{p_{cp}} \right )
  • با حضور نیروی محوری:
(29-8-9-ب) T_{cr}=0.33\lambda \sqrt{f_{c}^{'}}\left ( \frac{A_{cp}^{2}}{p_{cp}} \right )\sqrt{1+\frac{N_{u}}{0.33A_{g}\sqrt{f_{c}^{'}}}}

3-6-8-9 مقاومت پیچشی تأمین شده در عضو و محدودیت ابعاد

1-3-6-8-9 مقاومت پیچشی اسمي عضو بتن آرمه، Tn، بر اساس عمل توام خاموت های بسته و فولادهای طولی پیچشی، تأمین شده و برابر با کمترین از دو مقدار زیر منظور می‌شود.

(30-8-9-الف) T_{n}=\frac{2A_{0}A_{t}f_{yt}}{s}cot \theta
(30-8-9-ب) T_{n}=\frac{2A_{0}A_{l}f_{y}}{p_{h}}tan\theta
در این رابطه‌ها، A0 سطح مقطع ناخالصی است که با مسیر جریان برش پیچشی احاطه می‌شود؛ و با استفاده از تحلیل و با فرض مقطع جدار نازک تعیین می‌گردد. هم چنین می‌توان فرض نمود که A0=0.85Aoh باشد؛ که Aoh مساحت محصور به بیرونی‌ترین خاموت های بسته‌ی پیچشی است. از طرفی زاویه‌ی θ نباید کمتر از ۳۰ درجه و بزرگتر از ۶۰ درجه تعیین شود؛ همچنین می‌توان فرض نمود که θ=45° باشد. همچنین متغیر At مقدار سطح مقطع یک ساق از خاموت بسته‌ای است که در مقابل پیچش مقاومت می‌کند؛ A𝓁 سطح مقطع میلگردهای طولی پیچشی است، و ph محیط خط میانی بیرونی‌ترین خاموت بسته است.

2-3-6-8-9 ابعاد سطح مقطع باید طوری تعیین شوند که رابطه‌های زیر تأمین گردند:

الف – برای مقاطع توپر:

(31-8-9-الف) \sqrt{\left ( \frac{V_{u}}{b_{w}d} \right )^{2}+\left ( \frac{T_{u}p_{h}}{1.7A_{oh}^{2}} \right )^{2}}\leq \phi \left ( \frac{V_{c}}{b_{w}d} +0.66\sqrt{f_{c}^{'}}\right )

ب– برای مقاطع تو خالی:

(31-8-9-ب) \left ( \frac{V_{u}}{b_{w}d} \right )+\left ( \frac{T_{u}p_{h}}{1.7A_{oh}^{2}} \right )\leq \phi \left ( \frac{V_{c}}{b_{w}d} +0.66\sqrt{f_{c}^{'}}\right )

3-3-6-8-9 برای مقاطع تو خالی که ضخامت جداره‌ی آنها در پیرامون محیط تغییر می‌کند، رابطه‌ی (۹-۸-۳۱-ب) باید در موقعیتی که عبارت \left ( \frac{V_{u}}{b_{w}d} \right )+\left ( \frac{T_{u}p_{h}}{1.7A_{oh}^{2}} \right )  به مقدار حداکثر می‌رسد، ارزیابی گردد.

4-3-6-8-9 برای مقاطع توخالی که ضخامت جداره کمتر از Aoh/ph است، عبارت \left ( \frac{T_{u}p_{h}}{1.7A_{oh}^{2}} \right ) در رابطه‌ی (9-8-31-ب)، باید با عبارت \left ( \frac{T_{u}}{1.7A_{oh}t} \right ) جایگزین شوده که در آن t ضخامت دیواره‌ی مقطع تو خالی در موقعیتی است که تنش در آن کنترل می‌شود.

7-8-9 مقاومت اتکایی

1-7-8-9 مقاومت طراحی اتکایی (لهیدگی) برای هر ترکیب بارگذاری، بر مبنای تأمین رابطه‌ی زیر کنترل می‌گردد:

(32-8-9) \phi B_{n}\geq B_{u}

در این رابطه:

Bn مقاومت اتکایی اسمی مقطع است که بر اساس الزامات بند ۹-۸-۷-۲ تعیین می‌شود؛

Bu بار اتکایی نهایی (ضریب دار) وارد به سطح اتکا است؛

ϕ ضریب کاهش مقاومت اتکایی است که مطابق ضوابط فصل ۹-۷، برابر با 0/65 منظور می‌شود.

2-7-8-9 مقاومت اتکایی اسمی مقطع، Bn، با استفاده از رابطه‌های (۹-۸-۳۳) محاسبه می‌شود؛

الف – اگر سطح تکیه گاهی در تمام وجوه عریض‌تر از سطح بارگذاری باشد، کمترین مقدار از رابطه‌های زیر:

(33-8-9-الف) B_{n}=\sqrt{\frac{A_{2}}{A_{1}}}\left ( 0.85f_{c}^{'}A_{g} \right )
(33-8-9-ب) B_{n}=2\left ( 0.85f_{c}^{'} A_{1}\right )

ب- در سایر موارد:

(33-8-9-پ) B_{n}=0.85f_{c}^{'} A_{1}
در این رابطه‌ها، A1 سطح بارگذاری شده و A2 سطح قاعده‌ی پایین بزرگترین هرم یا مخروط ناقص و یا گره‌ای است که سراسر در تکیه گاه قرار گرفته و قاعده‌ی بالای آن همان سطح بارگذاری شده بوده و وجوه آن با شیب قائم به افقی ۱ به ۲ ساخته شده است.

8-8-9  مقاومت برش اصطکاکی

1-8-8-9 کلیات

1-1-8-8-9 ضوابط این قسمت باید در مواردی به کار برده شوند که در نظر گرفتن انتقال برش در سطح یک صفحه‌ی مشخص، مانند یک ترک موجود یا بالقوه، فصل مشترک میان مصالح غیر مشابه و یا فصل مشترک میان دو بتن اجرا شده در زمان‌های مختلف مناسب باشد.

2-1-8-8-9 سطح مقطع فولادهای مورد نیاز برای برش – اصطکاک در صفحه‌ی برش مورد نظر، Aνf ، باید مطابق با قسمت ۹-۸-۸-۲ محاسبه شود. به طور جایگزین استفاده از روشهای طراحی انتقال برش که منتهی به پیش بینی مقاومت شده و همخوانی قابل توجهی با نتایج به دست آمده از آزمایشات جامع داشته باشند، مجاز است.

3-1-8-8-9 مقدار fy مورد استفاده برای محاسبه‌ی برش اصطکاکی اسمی Vn ، براساس حدود ارائه شده در فصل ۹-۴ نباید از حداکثر ۴۲۰ مگاپاسکال بیشتر شود.

4-1-8-8-9 آماده سازی سطح صفحه‌ی برش مورد نظر برای طراحی باید در مدارک ساخت مشخص شده باشد.

2-8-8-9 مقاومت طراحی

1-2-8-8-9 مقاومت برش اصطکاکی طراحی در عرض صفحه‌ی برشی مورد نظر برای هر ترکیب بار، بر مبنای تأمین رابطه‌ی زیر کنترل می‌گردد:

(34-8-9) \phi V_{n}\geq V_{u}

در این رابطه:

Vu نیروهای برشی ضریبدار در عرض صفحه‌ی برش مورد نظر است که باید بر اساس ضریبهای بار و ترکیبهای بارگذاری معرفی شده در فصل ۹-۷ این آیین نامه، و روشهای آنالیز متعارف معرفی شده در فصل ۹-۶ آیین نامه‌ی حاضر تعیین گردد.

Vu مقاومت برش اصطکاکی اسمی صفحه‌ی برش است که بر اساس الزامات بند ۹-۸-۸-۲-۲ تا بند ۹-۸-۸-۲-۶ تعیین می‌شود.

ϕ ضریب کاهش مقاومت برش اصطکاکی است که مطابق ضوابط فصل ۹-7، برابر با 0/75 منظور می‌شود.

2-2-8-8-9 مقاومت برش اصطکاکی اسمی، Vn ، در مواردی که آرماتورهای برش- اصطکاک عمود یا مورب نسبت به صفحه برش باشند، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

الف– اگر آرماتورهای برش اصطکاک، عمود بر صفحه‌ی برش باشد:

(35-8-9) V_{n}=\mu A_{vf}f_{y}

ب– اگر آرماتورهای برش اصطکاک نسبت به صفحه‌ی برش مورب بوده و نیروی برشی سبب ایجاد کشش در فولادهای برش- اصطکاک شود:

(36-8-9) V_{n}=A_{vf}f_{y}\left ( \mu sin \alpha +cos \alpha \right )

در رابطه‌های فوق:

Aνf سطح مقطع آرماتورهای برش- اصطکاک در صفحه‌ی مورد نظر برای تحمل برش است؛

μ ضریب اصطکاک مطابق با جدول ۹-۸-۱ بوده؛

و α زاویه‌ی بین آرماتور برش- اصطکاک و صفحه‌ی برش مورد نظر است.

جدول ۹-۸-۱ ضریب‌های اصطکاک
ردیف شرایط سطح تماس ضریب اصطکاک؛ μ
الف بتن ریخته شده به صورت یک پارچه 1.4λ
ب بتن قرار گرفته در مجاور بتن سخت شده که تمیز و عاری از لایه‌ی ضعیف بوده، و عمداً به عمق تقریبی ۶ میلی متر مضرّس شده باشد. 1.0λ
پ بتن قرار گرفته در مجاور بتن سخت شده که تمیز و عاری از لایه‌ی ضعیف بوده ، و به صورت عمدی زبر نشده باشد. 0.6λ
ت بتن قرار گرفته در مجاور فولاد ساختمانی نورد شده، که تمیز و عاری از رنگ بوده، و انتقال برش در عرض سطح تماس توسط گل میخ یا میلگرد آجدار جوش شده یا سیم‌های جوش شده انجام می‌شود. 0.7λ
λ=1.0  برای بتن معمولی ؛ برای بتن سبک وزن، λ بر اساس بخش ۹-۳-۲ تعیین می‌شود؛ ولی نباید از 0.85 بیشتر باشد.

3-2-8-8-9 مقدار Vn در عرض صفحه‌ی برش مورد نظر نباید از مقادیر ارائه شده در رابطه‌های (۹-۸-۳۷) بیشتر شود. اگر بتن‌های با مقاومت‌های مختلف در مجاورت یک دیگر اجرا شوند، کم‌ترین مقدار f’c باید در این رابطه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

الف – برای بتن معمولی که به طور یک پارچه و یا در مقابل بتن سخت قبلی ریخته شده و عمداً به عمق تقریبی ۶ میلی متر مضرّس شده باشد، باید از کمترین مقادیر زیر استفاده نمود:

(37-8-9-الف) V_{n}\leq 0.2f_{c}^{'}A_{c}
(37-8-9-ب) V_{n}\leq \left (3.3+0.08f_{c}^{'} \right )A_{c}
(37-8-9-پ) V_{n}\leq 11A_{c}

ب– در سایر موارد؛ کمترین از مقادیر زیر:

(37-8-9-ت) V_{n}\leq 0.2f_{c}^{'}A_{c}
(37-8-9-ث) V_{n}\leq 5.5A_{c}
در رابطه‌های فوق، Ac سطح مقطع بتنی است که در مقابل انتقال برش مقاومت می‌کند (بر حسب میلی متر مربع).

4-2-8-8-9 در مواردی که صفحه‌ی برش زیر اثر نیروی فشاری دائمی قرار دارد، می‌توان نیروی اصطکاک ناشی از آن را به مقاومت اسمی Vn اضافه کرد و به این ترتیب آرماتور برش اصطکاکی  Aνf را کاهش داد.

5-2-8-8-9 در مواردی که صفحه‌ی برشی زیر اثر نیروی کششی قرار دارد، آرماتور لازم برای تحمل بار کششی را باید به آرماتور Aνf  لازم برای تحمل برش اضافه کرد.

6-2-8-8-9 آرماتورهای برش اصطکاکی باید به طور کامل برای توسعه‌ی تنش تسلیم fy در دو سمت صفحه‌ی برش مهار شوند؛ به طوری که قادر به انتقال نیروی Aνf fy از یک صفحه به دیگری باشند.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

1-8-9-الف مقاومت طراحی برای کنترل لنگر خمشی

1-8-9-ب مقاومت طراحی برای کنترل نیروی برشی

1-8-9-پ مقاومت طراحی برای کنترل لنگر پیچشی

1-8-9-ت مقاومت طراحی برای کنترل نیروی محوری فشاری

2-8-9 عمق بلوک فشاری بتن، a

3-8-9-الف ضریب تعیین نسبت عمق بلوک مستطیلی تنش فشاری معادل به عمق محور خنثی در مقطع، β1

3-8-9-ب ضریب تعیین نسبت عمق بلوک مستطیلی تنش فشاری معادل به عمق محور خنثی در مقطع، β1

4-8-9 ضریب توزیع بلوک تنش فشاری بتن  α۰f’c

5-8-9-الف حداکثر مقاومت فشاری محوری برای ستون با تنگ بسته، Pn,max

5-8-9-ب حداکثر مقاومت فشاری محوری برای ستون با تنگ بسته، Pn,max

5-8-9-پ حداکثر مقاومت فشاری محوری برای ستون با تنگ بسته، Pn,max

6-8-9 مقاومت فشاری اسمی تحت اثر بار محوری بدون خروج از مرکزیت P۰

7-8-9 حداکثر مقاومت کششی محوری، Pnt,max

8-8-9 مقاومت برشی یک طرفه‌ی اسمی مقطع، Vn

9-8-9 شرط کنترل کفایت ابعاد مقطع در اثر برش نهایی

10-8-9-الف شرایط امکان صرف نظر کردن از تأثیر متقابل نیروهای برشی دو محور متعامد x و y

10-8-9-ب شرایط امکان صرف نظر کردن از تأثیر متقابل نیروهای برشی دو محور متعامد x و y

11-8-9 رابطه کنترل ظرفیت برش در حالتی که تاثیر متقابل و همزمان نیروهای برشی دو محور متعامد x و y لازم باشد

12-8-9-الف مقاومت برشی تأمین شده توسط بتن، Vc برای اعضای بتنی که در آنها از حداقل فولاد عرضی استفاده شده باشد

12-8-9-ب مقاومت برشی تأمین شده توسط بتن، Vc برای اعضای بتنی که در آنها از حداقل فولاد عرضی استفاده شده باشد

13-8-9 مقاومت برشی تأمین شده توسط بتن، Vc برای اعضای بتنی که در آنها از حداقل فولاد عرضی استفاده نشده باشد

14-8-9 ضریب اصلاح تأثیر اندازه، λs

15-8-9 مقدار فولاد برشی لازم در هر مقطعی که Vu>ϕVc باشد

16-8-9 مقاومت برشی یک طرفه ناشی از فولاد عرضی عمود بر محور طولی عضو، Vs

17-8-9 مقاومت برشی یک طرفه ناشی از فولاد عرضی مورب نسبت به محور طولی عضو، Vs

18-8-9-الف مقاومت برشی یک طرفه ناشی از فولادهای طولی خم شده، Vs

18-8-9-ب مقاومت برشی یک طرفه ناشی از فولادهای طولی خم شده، Vs

19-8-9-الف مقاومت برشی اسمی، Vn در اعضای دو طرفه بدون فولاد برشی

19-8-9-ب مقاومت برشی اسمی، Vn در اعضای دو طرفه با فولاد برشی

20-8-9-الف مقاومت برشی بتن، Vc برای اعضای دو طرفه‌ی که در آنها از آرماتور برشی استفاده نشده باشد

20-8-9-ب مقاومت برشی بتن، Vc برای اعضای دو طرفه‌ی که در آنها از آرماتور برشی استفاده نشده باشد

20-8-9-پ مقاومت برشی بتن، Vc برای اعضای دو طرفه‌ی که در آنها از آرماتور برشی استفاده نشده باشد

21-8-9 حداکثر مقدار νc ، در مقاطع بحرانی اعضای دو طرفه که از خاموت به عنوان فولاد برشی، استفاده شده است

22-8-9 حداکثر مقدار νc ، در مقاطع بحرانی اعضای دو طرفه که از گل میخ برشی سر دار به عنوان فولاد برشی، استفاده شده است

23-8-9-الف حداقل عمق موثر مقطع، در مقاطع بحرانی اعضای دو طرفه که از خاموت به عنوان فولاد برشی، استفاده شده است با کنترل νu

23-8-9-ب حداقل عمق موثر مقطع، در مقاطع بحرانی اعضای دو طرفه که از گل میخ برشی سر دار به عنوان فولاد برشی، استفاده شده است با کنترل νu

24-8-9 تنش معادل بتن متناظر با مقاومت برشی دو طرفه‌ی اسمی که با آرماتور تأمین شده است، vs

25-8-9 نسبت Aν/s، در صورت استفاده از گل میخ‌های برشی سر دار

26-8-9 توضیحات رابطه

27-8-9 توضیحات رابطه

28-8-9-الف توضیحات رابطه

28-8-9-ب توضیحات رابطه

29-8-9-الف توضیحات رابطه

29-8-9-ب توضیحات رابطه

30-8-9-الف توضیحات رابطه

30-8-9-ب توضیحات رابطه

31-8-9-الف توضیحات رابطه

31-8-9-ب توضیحات رابطه

32-8-9 توضیحات رابطه

33-8-9-الف توضیحات رابطه

33-8-9-ب توضیحات رابطه

33-8-9-پ توضیحات رابطه

34-8-9 توضیحات رابطه

35-8-9 توضیحات رابطه

36-8-9 توضیحات رابطه

37-8-9-الف توضیحات رابطه

37-8-9-ب توضیحات رابطه

37-8-9-پ توضیحات رابطه

37-8-9-ت توضیحات رابطه

37-8-9-ث توضیحات رابطه

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها