inso-2800-5-appendix-soil-and-structure-interaction

پیوست 5 : اندرکنش خاک و سازه

شماره 2 – مرداد 1399

مقدمه

اندر کنش لرزه‌ای خاک و سازه می‌تواند بر نیروهای وارد بر سازه و عملکرد سازه‌ای آن مؤثر باشد. در صورتی که سازه دارای پی گسترده یا عمیق بوده و در عمقی از سطح زمین قرار گیرد و ابعاد ساختمان و پی آن به حدی باشد که انتشار و بازگشت موج زلزله از بدنه سازه به داخل خاک، با توجه به سختی نسبی سازه و خاک پی امکان پذیر باشد، می‌توان با استفاده از روش‌های مناسب، اندرکنش لرزه‌ای خاک و سازه را در نظر گرفت. در غیر این صورت و در ساختمان‌های معمولی و با ابعاد متداول که عمق زیرزمین آنها نیز از دو طبقه تجاوز نمی‌نماید، لزومی به در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه نیست. یادآوری می‌شود که در تحلیل‌های معمول سازه‌ای به هنگام اعمال زلزله به دلیل تناوبی بودن نیروی زلزله ممکن است در لحظات کوتاهی بخش سازه‌ای پی از خاک زیر آن جدا شود و مجدداً به خاک متکی گردد. چنین جدایی مادامی که مقدار آن کم بوده و موجب ناپایداری کل سازه بر اثر واژگونی و یا ناپایداری ژئوتکنیکی لرزه‌ای پی (نظیر روانگرایی و یا نشست غیرمجاز) نگردد، بلامانع است و نیازی به استفاده از تمهیداتی نظیر پی عمیق برای اتصال دائم خاک و بخش سازه‌ای پی در حین بارگذاری زلزله نمی‌باشد.

1- کلیات

چنانچه در نظر باشد اثر اندرکنش خاک و سازه در تحلیل سازه لحاظ شود، پیوست حاضر می‌تواند به عنوان یک روش قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد تا نیروهای ناشی از زلزله و تغییر شکل‌های ایجاد شده در سازه محاسبه شود. روش حاضر زمانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که در هنگام مدلسازی و تحلیل سازه از فرض تکیه گاه ثابت استفاده شده باشد و سازه بر روی زمین‌های نوع I، II يا III قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر، چنانچه در مدلسازی سازه اثر انعطاف پذیری پی صریح و با استفاده از روش‌های معتبر مکانیک خاک لحاظ شده باشد، استفاده از روش حاضر مجاز نیست.

۲- روش تحلیل استاتیکی معادل

1-2 نیروی برشی پایه

نیروی برشی پایه، Vu، محاسبه شده بر طبق بند (۳-۳-۱) آیین نامه در این روش تحلیل می‌تواند بر طبق رابطه زیر کاهش یابد و برابر Veu اختیار گردد.

(1)

V_{eu}=V_{u}-\Delta V_{u}

در این رابطه مقدار کاهش نیروی برشی (ΔV) آر رابطه زیر محاسبه می‌شود:

(2)

\Delta V_{u}=[C-\bar{C}(\frac{0.05}{\beta _{e}})^{0.4}]\bar{W}\leq 0.15V_{u}

در رابطه فوق:

C= ضریب زلزله است که با استفاده از رابطه (۳-۲) آیین نامه و با فرض زمان تناوب T در حالت سازه دارای تکیه گاه ثابت محاسبه می‌شود.

\bar{C}= ضریب زلزله که با استفاده از رابطه (۳-۲) این استاندارد و با فرض زمان تناوب مؤثر Te محاسبه می‌شود. Te برطبق ضوابط بند (۲-۲) این پیوست محاسبه می‌شود.

βe= در صد میرایی بحرانی مؤثر برای سیستم سازه و پی که بر طبق ضوابط بند (۲-۳) این پیوست محاسبه می‌شود.

\bar{W} = وزن مؤثر لرزه‌ای در محاسبات اندرکنش که برابر 0.7W در نظر گرفته می‌شود. در مورد سازه‌هایی که فقط دارای یک جرم متمرکز در یک تراز هستند ، \bar{W} برابر W می‌باشد.

۲-۲ زمان تناوب مؤثر سازه

زمان تناوب اصلی مؤثر سازه با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه، Te، از رابطه زیر به دست می‌آید:

(3 )

T_{e}=T\sqrt{1+\frac{\bar{K}}{K_{y}}(1+\frac{K_{y}\bar{h}^2}{K_{\theta }})}

در این رابطه :

T: زمان تناوب اصلی سازه در حالت تکیه گاه ثابت است که بر اساس بند (۳-۳-۶) آیین نامه محاسبه می‌شود.

\bar{K} = سختی سازه در حالت تکیه گاه ثابت که از رابطه زیر به دست می‌آید:

(4)

\bar{K}=4\pi ^2(\frac{\bar{W}}{gT^2})

\bar{h}= ارتفاع مؤثر سازه که برابر 0.7 ارتفاع کل سازه در نظر گرفته می‌شود. در خصوص سازه‌هایی که فقط دارای یک جرم متمرکز در یک تراز هستند، ارتفاع مؤثر برابر ارتفاع سازه در آن تراز می‌باشد.

Ke= سختی حرکت گهواره‌ای پی

Ky= سختی حرکت جانبی پی

g= شتاب ثقل

سختی‌های حرکت جانبی و گهواره‌ای پی Ky و Ke می‌باید بر اساس اصول مهندسی پی و با در نظر گرفتن مشخصات خاک سازگار با سطح کرنش تحت اثر زلزله طراحی محاسبه شود.

در حالتی که سازه بر روی پی سطحی گسترده در نزدیکی سطح زمین قرار گرفته باشد و یا در عمقی مدفون باشد که تماس دیوارهای جانبی با خاک در هنگام زلزله طرح را نتوان مؤثر در نظر گرفت، به جای استفاده از رابطه ۳ می‌توان زمان تناوب را از رابطه زیر محاسبه نمود:

(5)

T_{e}=T\sqrt{1+\frac{25\alpha r_{a}\bar{h}}{V_{s}^{2}T^2}(1+\frac{1.12r_{a}\bar{h^2}}{\alpha _{\theta }r_{m}^3})}

در این رابطه:

α = شاخص نسبت جرم سازه به خاک است که از رابطه زیر به دست می‌آید:

(5a) \alpha =\frac{\bar{W}}{\gamma A_{0}\bar{h}}

γ= متوسط وزن مخصوص خاک

ra و rm= ابعاد مشخصه پی که به ترتیب زیر تعریف می‌شود:

(5b)

r_{a}=\sqrt{\frac{A_{0}}{\pi }}

(5c) r_{m}=4\sqrt{\frac{4I_{0}}{\pi }}

A0= مساحت باربر پی

I0= ممان اینرسی سطح باربر پی حول محور افقی است که از مرکز سطح پی عبور کند و عمود بر امتدادی باشد که سازه در دست تحلیل است.

Vs= سرعت موج برشی در خاک سازگار با سطح کرنش تحت اثر زلزله طراحی

αθ= ضریب اصلاح سختی دینامیکی پی برای حرکت گهواره‌ای که از جدول (پ-۵-۱) به دست می‌آید.

جدول پ-۵-۱
نسبت rm/VsT نسبت αθ
0.05 > 1.0
0.15 0.85
0.35 0.7
0.5 0.6

 

3-2 میرایی مؤثر

میرایی مؤثر سیستم سازه – پی از رابطه زیر به دست می‌آید:

(6)

\beta _{e}=\beta _{0}+\frac{0.05}{(\frac{T_{e}}{T})^3}

در این رابطه β0 نسبت میرایی پی است که از شکل (پ-۵-۱) به دست می‌آید:

شکل پ-۵-۱ نسبت میرایی پی
شکل پ-۵-۱ نسبت میرایی پی

 

در شکل (پ-۵-۱) ۳ بعد مشخصه پی است که در حالتی که \frac{\bar{h}}{L_{0}}<0.5 باشد، برابر ra و در حالتی که \frac{\bar{h}}{L_{0}}\geq 1.0 باشد، برابر rm می‌باشد ( L0 طول شالوده در امتدادی است که سازه مورد تحلیل قرار می‌گیرد). برای مقادیر \frac{\bar{h}}{L_{0}}  بین 0.5  و یک،  r از طریق درون یابی خطی به دست می‌آید).

در حالتی که \frac{\bar{h}}{r}<0.5 باشد، β0 برابر با مقادیر متناظر با همین نسبت ابعادی و در حالتی که \frac{\bar{h}}{r}>2.0 باشد، β0 برابر با صفر در نظر گرفته می‌شود.

استثنا: در مورد سازه‌هایی که بر روی پی‌های شمعی نقطه‌ای قرار گرفته‌اند یا آنها که خاک زیر شالوده متشکل از یک لایه خاک نرم است که بر روی یک خاک بسیار سخت‌تر قرار گرفته‌اند، به طوری که یک تغییر سختی ناگهانی در خاک وجود دارد، در حالتی که   \frac{4D_{s}}{V_{s}T_{e}}<1 باشد، در رابطه ۴ باید به جای β0 از پارامتر β’0 که از رابطه زیر به دست  می‌آید، استفاده شود (Ds ضخامت لایه خاک نرم است).

(6a)

\beta _{0}^{'}=\left (\frac{4D_{s}}{V_{s}T_{e}} \right )^{2}\beta _{0}

در هر حال مقدار محاسبه شده βe نباید از 0.05 کمتر و از 0.2 بیشتر در نظر گرفته شود.

4-2 توزیع نیروی جانبی در ارتفاع

نیروی برشی کاهش یافته با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه، باید به صورت مشابه با سازه با تکیه گاه ثابت و با استفاده از رابطه (۳-۶) این استاندارد در ارتفاع ساختمان توزیع شود.

5-2 سایر اثرهای اندرکنش خاک و سازه

مقادیر نیروی برشی، لنگر واژگونی و اثر پیچش حول محور قائم ساختمان بر اساس نیروی برشی کاهش یافته که در این بخش ارائه شدند، مانند ساختمان‌های دارای تکیه گاه ثابت، محاسبه می‌شوند.

تغییر مکان جانبی ساختمان در ترازهای مختلف، با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه، باید از رابطه زیر محاسبه شود.

(7)

\bar{\delta }_{x}=\frac{V_{eu}}{V_{u}}[\frac{M_{0u}h_{x}}{K_{\theta }}+\delta _{x}]

در این رابطه:

M0u= لنگر واژگونی در پایه ساختمان در حالت تکیه گاه ثابت

hx= ارتفاع تراز مورد نظر از تراز پایه

δx= تغییر مکان جانبی ساختمان که با اعمال نیروی برشی کاهش نیافته در حالت تکیه گاه ثابت به دست آمده است.

کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات (بند ۳-۵ این استاندارد) و اثر P-Δ باید با توجه به تغییر مکان جانبی اصلاح شده به روش فوق انجام شود.

۳- روش تحلیل دینامیکی طیفی

برای در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک سازه در تحلیل دینامیکی طیفی در هریک از امتدادهای اصلی افقی ساختمان موارد زیر باید رعایت شود.

1-3 مقادیر نیروی برشی پایه مؤدی

مقدار نیروی برشی پایه مود اول می‌تواند بر طبق رابطه (۸) کاهش یابد.

(8)

V_{e1}=V_{1u}-\Delta V_{1u}

مقدار \Delta V_{1u} از رابطه (۲) با درنظر گرفتن وزن مؤثر لرزهای مود اول، \bar{W}_{1} به جای \bar{W}  به دست می‌آید. برای استفاده از رابطه‌های (۲) و (۳)، زمان تناوب مود اول سازه در همان امتداد اصلی افقی T1 ملاک عمل بوده و در محاسبه ارتفاع مؤثر \bar{h} از رابطه (۹) استفاده می‌شود:

(9)

\bar{h}=\frac{\sum_{i=1}^{n}W_{i}\varphi _{i1}h_{i}}{\sum_{i=1}^{n}W_{i}\varphi _{i1}}

در این رابطه :

Wi = وزن طبقه i

hi= ارتفاع تراز i از تراز پایه

φi1= دامنه تغییر مکان جانبی تراز i در ارتعاش در مود اول که از درایه مربوطه در بردار شکل مود اول به دست می‌آید.

n= تعداد طبقات

برای محاسبه نسبت میرایی مؤثر و ضریب α نیز باید از مقادیر فوق الذكر \bar{w} و \bar{h} و T استفاده شود.

کاهش در مقادیر نیروی برشی پایه سایر مودهای ارتعاشی سازه مجاز نبوده و حداکثر مقدار کاهش نیروی برشی مود اول ΔV1 نیزبرابر 0.15V1  می‌باشد.

2-3 سایر اثرهای مؤدی

مقادیر نیروی جانبی، نیروی برشی و لنگر واژگونی در طبقات مختلف بر اساس مقدار کاهش یافته نیروی برشی پایه در مود اول و به صورت مشابه با ساختمانهای دارای تکیه گاه ثابت محاسبه می‌شود.

در مودهای دیگر ارتعاشی، کاهش اعمال نمی‌شود. تغییر مکان جانبی ساختمان نیز در مود اول با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه از طریق رابطه (۱۰) محاسبه می‌شود.

(10)

\bar{\delta }_{x_{1}}=\frac{V_{e1u}}{V_{1u}}=[\frac{M_{01u}h_{x}}{K_{\theta }}+\delta _{x1}]

پارامترهای رابطه (۱۰) مشابه رابطه (۷) و با در نظر گرفتن پارامترهای متناظر با مود اول محاسبه می‌شود.

۳-۳ مقادیر مورد استفاده در طراحی

مقادیر نیروی برشی، لنگر، تغییر مکان جانبی و تغییر مکان جانبی نسبی مورد استفاده در طراحی باید با استفاده از ترکیب مناسب جذر مجموع مربعات یا ترکیب مربعات کامل پاسخ‌های مودهای مختلف محاسبه شود.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

1- مقدار Veu : نیروی برش پایه کاهش یافته بر اساس تاثیر اندرکنش خاک و سازه

2-مقدار ΔVu : مقدار کاهش نیروی برش پایه

3- مقدار Te : زمان تناوب اصلی موثر سازه با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه

4- مقدار K : سختی سازه در حالت تکیه گاه ثابت

5- مقدار Te : زمان تناوب اصلی موثر سازه با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه در حالتی که سازه بر روی پی سطحی گسترده در نزدیکی سطح زمین قرار گرفته باشد و یا در عمقی مدفون باشد که تماس دیوارهای جانبی با خاک در هنگام زلزله طرح را نتوان مؤثر در نظر گرفت

5a - مقدار α : شاخص نسبت جرم سازه به جرم خاک

5b - مقدار ra : بعد مشخصه پی (شعاع دایره معادل)

5c - مقدار rm : بعد مشخصه پی ( شعاع معادل ممان اینرسی پی حول محور افقی مار بر مرکز سطح ئ عمود بر امتداد راستای تحلیل)

6- مقدار βe : میرایی موثر سیستم سازه - پی

6a- مقدار β’0 : میرایی موثر سیستم سازه – پی برای سازه‌هایی که بر روی پی‌های شمعی نقطه‌ای قرار گرفته‌اند یا آنها که خاک زیر شالوده متشکل از یک لایه خاک نرم است که بر روی یک خاک بسیار سخت‌تر قرار گرفته‌اند ...

7- مقدار δx : تغییر مکان جانبی ساختمان در ترازهای مختلف با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه

8- مقدار Ve1 : نیروی برشی پایه مود اول برای در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه

9-مقدار h : ارتفاع موثر ساختمان موثر در محاسبه زمان تناوب مورد اول سازه

10- مقدار δx1 : تغییر مکان جانبی ساختمان در مود اول با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها