13-6-appendix-the-degree-of-protection-of-the-body-of-electrical-appliances-and-equipment-against-the-penetration-of-moisture-and-foreign-objects

پیوست 6 – درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی

پ ۶-۱ کلیات

درجه حفاظت لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی مطابق استاندارد شماره ۲۸۶۸ موسسه استاندارد ایران تحت عنوان «طبقه بندی درجات حفاظت پوششها در لوازم الکتریکی» از جمله چراغ ها طبقه بندی می شوند، شماره IP دارای دو درجه حفاظت می باشد و عموماً با یک عدد دو رقمی همراه است، رقم مشخصه اول که درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق دار و یا نفوذ اجسام و اشیاء خارجی به محفظه برقدار را نشان می دهد، و رقم مشخصه دوم، درجه حفاظت در برابر آب و رطوبت را نشان میدهد و بصورت IPxx نشان داده می شود.

پ ۶-۱-۱ مقادیر اولین و دومین رقم مشخصه و شرح مختصر آنها و میزان حفاظت آنها در جدولهای شماره پ۶-۱-۱:۱ و پ۶-۱-۱: ۲ منعکس گردیده است.

جدول پ۶-۱-۱:۱ میزان حفاظت تعیین شده به وسیله اولین رقم مشخصه در برابر نفوذ اجسام و اشیاء خارجی برابر استاندارد ۲۸۶۸ ایران و IEC 60529
رقم مشخصه اول میزان حفاظت
شرح مختصر جزئیات نوع حفاظت ایجاد شده بوسیله پوشش دستگاه
0 حفاظت نشده حفاظت ویژه ای ندارد
1 حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۵۰ میلیمتر دارای حفاظت برای اعضای بزرگ بدن انسان مانند دست (ولی فاقد حفاظت در برابر دسترسی عمدی). دارای حفاظت برای اجسام بیش از ۵۰ میلیمتر قطر
2 حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۱۲ میلیمتر دارای حفاظت برای انگشتان یا اجسامی که طول آن از ۸۰ میلی متر متجاوز نباشد. دارای حفاظت برای اجسام سخت با قطر بیش از ۱۲ میلیمتر
3 حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 2/5 میلیمتر دارای حفاظت برای ابزارها ، سیمها و غیره با قطر یا با ضخامت بیش از 2/5 میلیمتر، دارای حفاظت برای اجسام سخت با قطر بیش از 2/5 میلیمتر
4 حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 1/5 میلیمتر دارای حفاظت برای سیمها یا تسمه ها با ضخامت بیش از یک میلی متر. دارای حفاظت برای اجسام سخت با قطر بیش از 1/5 میلیمتر
5 حفاظت در برابر گرد و غبار از نفوذ گرد و غبار به درون دستگاه کاملاً جلوگیری  نشده است لیکن گرد و غبار به میزانی که در کار دستگاه ایجاد اختلال کند وارد نمی شود.
6 غیرقابل نفوذ در برابر گرد و غبار هیچگونه گرد و غباری نفوذ نمی کند

 

 

جدول پ۶-۱-۲:۱ میزان حفاظت تعیین شده به وسیله دومین رقم مشخصه حفاظت در برابر آب و رطوبت برابر استاندارد ۲۸۶۸ ایران و IEC 60529
رقم مشخصه دوم میزان حفاظت
شرح مختصر جزئیات نوع حفاظت ایجاد شده بوسیله پوشش دستگاه
0 حفاظت نشده حفاظت ویژه ای ندارد.
1 حفاظت شده در برابر چکیدن آب چکیدن آب (ریزش عمودی قطرات) اثر زیان آوری ندارد
2 حفاظت شده در برابر چکیدن آب با زاویه انحراف تا ۱۵ درجه قطرات عمودی آب بر پوشش با زاویه انحراف تا  ۱۵ درجه اثر زیان آور نخواهد داشت.
3 حفاظت شده در برابر پاشیدگی آب بارش آب به صورت پاشیدگی تا زاویه ۶۰ درجه از وضع قائم اثر زیان آور ندارد.
4 حفاظت شده در برابر ترشح آب آب ترشح شده از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان آور نخواهد داشت.
5 حفاظت شده در برابر فوران آب آب پرتاب شده توسط آب پخش کن از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان آور ندارد.
6 حفاظت شده در برابر امواج دریا آب حاصله از امواج دریای طوفانی یا فوران شدید آب نباید به مقدار زیان آور داخل محفظه شود.
7 حفاظت شده در برابر اثرات غوطه ور شدن در آب هنگامی که پوشش دستگاه در شرایط معینی از فشار و زمان در آب غوطه ور می شود نباید نفوذ آب به مقدار زیان آوری در آن امکان پذیر باشد.
8 حفاظت شده در برابر فرورفتگی در زیر آب تجهیزات برای فرورفتگی مداوم در زیرآب در شرایطی که به وسیله سازنده مشخص می شود مناسب است.

تبصره: معمولاً این بدان معنی است که تجهیزات به طور غیر قابل نفوذی آب بندی شود. هر چند در انواع معینی از تجهیزات، این طور استنباط می شود که آب ممکن است داخل شود اما اثر زیان آور نخواهد داشت.

 

پ ۶-۱-۲ مقادیر رقم مشخصه اول و دوم درجه حفاظت شرح مختصر و تعریف IEC برای حفاظت اشخاص و نیز حفاظت قسمتهای ماشین دوار در جداول شماره پ۶-۱-۱:۲ و پ۶-۱-۲:۲ منعکس گردیده است.

جدول پ۶-1-2: 1  رقم اول مشخصه IP برای حفاظت اشخاص و نیز حفاظت قسمتهای ماشین های دوار و در داخل دستگاه (IEC 60034-5)
شماره شرح مختصر تعریف IEC
0 ماشین بدون حفاظت هیچ گونه حفاظت ویژه ای وجود ندارد
1

(2)

ماشین در برابر اجسام جامد خارجی با قطر بیش از 50 میلی متر حفاظت دارد دارای حفاظت در برابر تماس تصادفی یا نزدیک شدن اعضای بدن انسان مانند دست( ولی بدون حفاظت در برابر دسترسی عمدی) و اجسام جامد خارجی با قطر بیش از ۵۰ میلیمتر با قسمتهای برقدار یا متحرک در داخل بدنه دستگاه
2

(2)

ماشین در برابر اجسام جامد خارجی با قطر بیش از 12 میلی متر حفاظت دارد دارای حفاظت در برابر نزدیک شدن انگشتان یا سایر اجسام مشابه که طول آن از ۸۰ میلیمتر تجاوز نکند و اجزای اجسام جامد با قطر بیش از ۱۲ میلیمتر با قسمتهای برقدار یا متحرک در داخل بدنه دستگاه
3

 

ماشین در برابر اجسام جامد با قطر بیش از 5/2 میلی متر حفاظت دارد دارای حفاظت در برابر تماس یا نزدیک شدن ابزار یا سیم ها با قطر بیش از 5/2 میلیمتر با قسمتهای برقدار یا متحرک در داخل بدنه دستگاه
4

(2)

ماشین در برابر اجسام جامد با قطر بیش از 1 میلی متر حفاظت دارد دارای حفاظت در برابر تماس یا نزدیک شدن سیمها یا نوارهایی به قطر بیش از ۱ میلیمتر و اجزای اجسام جامد با قطر بیش از ۱ میلیمتر با قسمتهای برقدار یا متحرک در داخل بدنه دستگاه
5

(3)

ماشین در برابر گرد و خاک حفاظت دارد از ورود گرد و خاک به طور کامل جلوگیری نمی شود ولی گرد خاک نیز به مقداری که برای اختلال در کار رضایتبخش ماشین کافی باشد وارد دستگاه نخواهد شد.
6 کاملاً بسته در برابر گرد و غبار از ورود گرد و غبار به طور کامل جلوگیری می شود.

۱ – شرح ارائه شده در ستون دوم این جدول نباید برای مشخص نمودن نوع حفاظت استفاده شود.

۲- ماشین هایی که رقم اول مشخصه آن دارای شماره های 3,2,1 یا 4 می باشد. اشیاء منظم یا غیر منظمی که ابعاد سه گانه عمود بر هم آن از رقم تعیین شده در جدول متجاوز باشد را  شامل نمی شود.

3- درجه حفاظت تعیین شده در برابر گرد و خاک در این استاندارد کلی است. هنگامی که نوع گرد و خاک (ابعاد ذرات، ماهیت آن مانند فیبری) مشخص شود) شرایط آزمون با توافق سازنده و مصرف کننده تعیین شود.

جدول پ۶-۱-۲:۲ رقم مشخصه دوم مشخصه IP برای حفاظت در برابر اثرات زیان آور نفوذ آب به  ماشینهای دَوار (IEC 60034-5)
شماره شرح مختصر تعریف IEC
0 ماشین بدون حفاظت هیچ گونه حفاظت ویژه ای وجود ندارد
1

 

ماشین در برابر قطرات آب حفاظت دارد. قطرات آب که به طور عمودی بر روی ماشین فرو می افتد هیچ گونه اثر زیان باری نخواهد داشت.
2

 

ماشین با انحراف حداکثر ۱۵  درجه در برابر قطرات آب حفاظت دارد. قطرات عمودی بر روی ماشینی که حداکثر ۱۵ درجه نسبت به وضعیت عادی آن منحرف شده باشد، هیچ گونه اثر زیان باری نخواهد داشت.
3

 

ماشین در برابر افشاندن آب (spraying) حفاظت دارد. قطرات آب که به صورت افشان و با زاویه حداکثر ۶۰ درجه نسبت به خط قائم بر روی دستگاه فرود آید اثر زیان آوری نخواهد داشت.
4

 

ماشین در برابر پاشیده شدن آب حفاظت دارد. آبی که از هر جهت بر روی ماشین پاشیده شود هیچگونه اثر سویی بر آن نخواهد داشت.
5

 

ماشین در برابر فوران آب حفاظت دارد. فوران آب از هر نوزل و از هر جهت هیچ گونه اثر زیان آور بر روی ماشین نخواهد داشت.
6 ماشین در برابر دریاهای طوفانی حفاظت دارد. آب دریاهای طوفانی یا آب فواره های قوی و با فشار، به طوری که اثر سوء بر دستگاه باقی گذارد، وارد آن نخواهد شد.
7 ماشین در برابر فرورفتن در آب حفاظت دارد. اگر ماشین در شرایط مشخصی از فشار و زمان در آب فرو رود آب به صورت زیان آور وارد ماشین نخواهد شد.
8 ماشین در برابر فرورفتن دایم در آب حفاظت دارد. ماشین برای فرو رفتن دایم در آب در شرایطی که بوسیله سازنده مشخص می شود مناسب است. (۲)

۱- شرح ارائه شده در ستون دوم این جدول نباید برای مشخص نمودن نوع حفاظت استفاده شود.

۲- معمولاً این بدان معنی است که ماشین به صورت غیرقابل نفوذ بسته است. هر چند در برخی انواع ماشین ها میتواند بدان معنی باشد که آب فقط ممکن است به گونه ای وارد دستگاه شود که زیان آور نباشد.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها