16-1-appendix-measuring-the-pipes-in-the-water-distribution-piping-of-the-building

پیوست‌١: اندازه گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی‌ توزیع‌ آب مصرفی‌ ساختمان

پ ١-١ کلیات

پ ١-١-١ ((پیوست‌ ١ – اندازه گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی‌ توزیع‌ آب مصرفی‌ ساختمان)) به‌ عنوان راهنمای‌ محاسبه‌ و تعیین‌ اندازه لوله‌های‌ توزیع‌ آب مصرفی‌ ساختمان پیشنهاد می‌شود و نباید آن را به‌ عنوان جزئی‌ از مقررات، که‌ رعایت‌ حداقل‌های‌ مقرر شده در آن الزامی‌ است‌، تلقی‌ کرد.

پ ١-١-٢ روش پیشنهاد شده در ((پیوست‌ ١ – اندازه گذاری‌ لوله‌ها در لوله‌کشی‌ توزیع‌ آب مصرفی‌ ساختمان)) به‌ هیچ‌ وجه‌ استفاده از روشهای‌ مهندسی‌ دیگر را به‌ شرط تأیید منتفی‌ نمی‌کند.

پ ١-١-٣ روش پیشنهادی‌ برای‌ اندازه گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی‌ توزیع‌ آب مصرفی‌ ساختمان شامل‌ اجزای‌ زیر است‌ :

پ ١-١-٣-١ تعیین‌ حداکثر مصرف لحظه‌ای‌ آب؛

پ ١-١-٣-٢ رعایت‌ همزمانی‌ با توجه‌ به‌ احتمال استفاده از هر مصرف کننده و تعیین‌ حداکثر مصرف لحظه‌ای‌ محتمل‌؛

پ ١-١-٣-٣ تعیین‌ مقدار افت‌ فشار در طول لوله‌؛

پ ١-١-٣-٤ تعیین‌ قطر اسمی‌ لوله‌ مورد نیاز؛

پ ١-١-٤ در جدولها و منحنی‌هایی‌ که‌ در ((پیوست‌ ١ – اندازه گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی‌ توزیع‌ آب مصرفی‌ ساختمان)) مورد استفاده قرار گرفته‌، برابری‌ واحدها به‌ ترتیب‌ زیر است‌:

 • گالن‌ آمریکایی‌ در دقیقه‌ = (gpm) 3/785 لیتر در دقیقه‌؛
 • فوت  (ft)= 304/8 میلی‌متر ؛
 • پوند  (lb) = 0/454 کیلوگرم ؛
 • اینچ‌  (in) = 25/4 میلی‌متر ؛
 • پوند بر اینچ‌ مربع‌  (PSI) =0/0689 بار .

پ ١-٢ تعیین‌ حداکثر مصرف لحظه‌ای‌ آب

پ ١-٢-١ حداکثر مصرف لحظه‌ای‌ هر یک‌ از لوازم بهداشتی‌ با واحد S.F.U مشخص‌ می‌شود.

پ ١-٢-٢ حداکثر مصرف لحظه‌ای‌ هر یک‌ از لوازم بهداشتی‌ بر حسب‌ واحد S.F.U در جدول پ ١-٢-٢ داده شده است‌.

جدول پ ١-٢-٢ مقدار S.F.U برای‌ لوازم بهداشتی‌ مختلف‌
لوازم بهداشتی نوع تصرف، سکونت یا اشغال نوع کنترل مقدار S.F.U
سرد گرم کل
توالت‌ عمومی فلاش والو  “1\frac{1}{4} 10 10
توالت‌ عمومی فلاش تانک 5 5
پیسوار عمومی فلاش والو ” 1(4/25mm) 10 10
پیسوار عمومی فلاش والو ” 4/3 (19mm) 5 5
پیسوار عمومی فلاش تانک 3 3
دستشویی‌ عمومی شیر 1/5 1/5 2
وان عمومی شیر 3 3 4
دوش عمومی شیر مخلوط 3 3 4
سینک‌ عمومی‌ ادارات ، غیره شیر 2/25 2/25 3
سینک‌ آشپزخانه‌ هتل، رستوران شیر 3 3 4
آبخوری‌ ادارات، غیره شیر ” 8/3 (25/9mm) 0/25 0/25
توالت‌ خصوصی فلاش والو  “1\frac{1}{4} 6 6
توالت‌ خصوصی فلاش تانک 2/2 2/2
دستشویی‌ خصوصی شیر 0/5 0/5 0/7
وان خصوصی شیر 0/1 0/1 1/4
دوش خصوصی شیر مخلوط 0/1 0/1 1/4
سینک‌ آشپزخانه‌ خصوصی شیر 0/1 0/1 1/4
سینک‌ رختشویی‌ خصوصی شیر 0/1 0/1 1/4
لوازم بهداشتی‌ یک‌ حمام کامل‌ خصوصی فلاش والو 6 1/5 7
لوازم بهداشتی‌ یک‌ حمام کامل‌ خصوصی فلاش تانک 2/7 1/5 3/6
ماشین‌ ظرفشویی‌ خصوصی اتوماتیک 1/4 1/4
ماشین‌ رختشویی‌ 3/6 کیلوگرم خصوصی اتوماتیک 1 1 1/4
ماشین‌ رختشویی‌ 3/6 کیلوگرم عمومی اتماتیک 2/25 2/25 3
ماشین‌ رختشویی‌ 7/3 کیلوگرم عمومی اتوماتیک 3 3 4

 

پ ١-٣ تعیین‌ حداکثر مصرف لحظه‌ای‌ محتمل‌

پ ١-٣-١  با استفاده از جدول پ ١-٢-٢ مقدار S.F.U برای‌ هر قسمت‌ از لوله‌کشی‌، که‌ به‌ تعداد معینی‌ از لوازم بهداشتی‌ مختلف‌ آب می‌رساند به‌ دست‌ می‌آید ولی‌ همه‌ لوازم بهداشتی‌ همزمان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و باید برای‌ به‌ دست‌ آوردن مقدار جریان آب در هر قسمت‌ از لوله‌کشی‌، با توجه‌ به‌ احتمال همزمانی‌ استفاده از لوازم بهداشتی‌ مختلف‌، حداکثر محتمل‌ مقدار جریان آب محاسبه‌ شود.

پ ١-٣-٢ جدول پ ١-٣-٢ حداکثر محتمل‌ مقدار جریان آب را در دو حالت‌، استفاده عمده از توالت‌های‌ با شستشوی‌ فلاش تانک‌ یا فلاش والو، بر اساس S.F.U به‌ دست‌ می‌دهد.

پ ١-٤ افت‌ فشار در طول لوله‌

پ ١-٤-١ فشار شبکه‌ آب مصرفی‌ قبل‌ از کنتور آب باید نیازهای‌ زیر را تامین‌ کند:

 • افت‌ فشار در کنتور آب؛
 • اختلاف فشار ناشی‌ از اختلاف ارتفاع تراز نصب‌ کنتور و بالاترین‌ نقطه‌ شبکه‌ لوله‌ کشی‌ آب ساختمان؛
 • افت‌ فشار در لوله‌ها با توجه‌ به‌ روش محاسبه‌ مقدار جریان در پ (١-٣)؛
 • حداقل‌ فشار مورد نیاز در پشت‌ شیرهای‌ برداشت‌ آب؛
 • افت‌ فشار در فیتینگ‌ها و شیرها و دیگر اجزای‌ لوله‌کشی‌.
جدول پ1-3-2 تعیین مقدار جریان آب
حداکثر محتمل مقدار جریان آب براساس S.F.U
سیستم هایی که عمدتاً با فلاش تانک کار می کنند سیستم هایی که عمدتاً با فلاش تانک کار می کنند
S.F.U مقدار جریان S.F.U مقدار جریان
گالن در دقیقه لیتر در ثانیه گالن در دقیقه لیتر در ثانیه
1 3 0/19
2 5 0/31
3 6/5 0/40
4 8 0/50
5 9/4 0/59 5 15 0/59
6 10/7 0/67 6 17/4 1/10
7 11/8 0/74 7 19/8 1/24
8 12/8 0/80 8 22/2 1/40
9 13/7 0/86 9 24/6 1/50
10 14/6 0/92 10 27 1/70
11 15/4 0/97 11 27/8 1/74
12 1 1/00 12 28/6 1/80
13 16/5 1/03 13 29/4 1/85
14 17 1/07 14 30/2 1/90
15 17/5 1/10 15 31 1/95
16 18 1/13 16 31/8 2/00
17 18/4 1/13 17 32/6 2/05
18 18/8 1/18 18 33/4 2/10
19 19/2 1/20 19 34/2 2/15
20 19/6 1/23 20 35 2/20
25 21/5 1/35 25 38 2/40
30 23/3 1/46 30 42 2/64
35 24/9 1/56 35 44 2/77
40 26/3 1/65 40 46 2/90
45 27/7 1/74 45 48 3/00
50 29/1 1/83 50 50 3/15
60 32 2/01 60 54 3/40
70 35 2/20 70 58 3/65
80 38 2/4 80 61/2 3/85
90 41 2/58 90 64/3 4/05
100 43/5 2/74 100 67/5 4/25
120 48 3/00 120 73 4/60
140 52/5 3/30 140 77 4/85
160 57 3/60 160 81 5/10
180 61 3/84 180 85/5 5/40
200 65 4/09 200 90 5/67
225 70 4/41 225 95/5 6/01
250 75 4/72 250 101 6/35
275 80 5/04 275 104/5 6/60
300 85 5/35 300 108 6/80
400 105 6/61 400 127 8/00
500 124 6/61 500 143 9/00
1000 208 13/1 1000 208 13/1
1250 239 15/05 1250 239 15/05
1500 269 17/00 1500 269 17/00
1750 297 18/7 1750 297 18/70
2000 325 20/47 2000 325 20/47
2500 380 24/00 2500 380 24/00
3000 433 27/27 3000 433 27/27
4000 525 33/00 4000 525 33/00
5000 593 37/35 5000 593 37/35

 

پ ١-٤-٢ افت‌ فشار در کنتور آب

پ1-4-2-1 در شکل‌ پ ١-٤-٢ (IP) افت‌ فشار کنتور آب از نوع دیسکی‌ بر حسب‌ پوند بر اینچ‌ مربع‌ برای‌ هر مقدار جریان آب بر حسب‌ gpm و در شکل‌ پ ١-٤-٢ (SI) افت‌ فشار کنتور بر حسب‌ کیلوپاسکال برای‌ هر مقدار جریان آب بر حسب‌ لیتر در ثانیه‌ نشان داده شده است‌. در صورتی‌ که‌ کنتور از نوع دیگر باشد، باید از منحنی‌ افت‌ فشار مخصوص آن استفاده شود.

شکل‌ پ ١-٤-٢ (IP) افت‌ فشار در کنتور نوع دیسکی‌ بر حسب‌ پوند بر اینچ‌ مربع‌
شکل‌ پ ١-٤-٢ (IP) افت‌ فشار در کنتور نوع دیسکی‌ بر حسب‌ پوند بر اینچ‌ مربع‌

*

شکل‌ پ ١-٤-٢ (SI) افت‌ فشار در کنتور نوع دیسکی‌ بر حسب‌ کیلوپاسکال
شکل‌ پ ١-٤-٢ (SI) افت‌ فشار در کنتور نوع دیسکی‌ بر حسب‌ کیلوپاسکال

پ ١-٤-٣ فشار استاتیک‌ ناشی‌ از ارتفاع ساختمان، از اختلاف ارتفاع تراز نصب‌ کنتور آب و بالاترین‌ نقطه‌ شبکه‌ لوله‌ کشی‌ آب ساختمان بدست‌ می‌آید. این‌ اختلاف ارتفاع را، در صورتی‌ که‌ بر حسب‌ متر در دست‌ باشد، باید به‌ پوند بر اینچ‌ مربع‌ تبدیل‌ کرد.

پ ١-٤-٤ حداقل‌ فشار آب خروجی‌، که‌ در دورترین‌ و بالاترین‌ شیر مورد نیاز است‌، بر حسب‌ نوع لوازم بهداشتی‌ متفاوت است‌. جدول (١٦-٤-٣-٥) “ب” حداقل‌ فشار آب مورد نیاز در خروج از شیر لوازم بهداشتی‌ مختلف‌ را نشان می‌ دهد.

پ ١-٤-٥ افت‌ فشار در فیتینگ‌ها و شیرها

پ ١-٤-٥-١ برای‌ ساده کردن محاسبات، افت‌ فشار در فیتینگ‌ها و شیرها به‌ طول لوله‌ هم‌ ارز آنها تبدیل‌ می‌شود.

پ ١-٤-٥-٢ جدول پ ١-٤-٥-٢ طول لوله‌ هم‌ ارز فیتینگ‌ها و شیرها در لوله‌ کشی‌ فولادی‌ گالوانیزه را بر حسب‌ فوت نشان می‌دهد.

جدول پ ١-٤-٥-٢ طول لوله‌ هم‌ ارز فیتینگ‌ها و شیرها در لوله‌ کشی‌ فولادی‌ گالوانیزه بر حسب‌ فوت
فیتینگ یا شیر قطر لوله (اینچ)
“1/2 “3/4 “1 1\frac{1}{4} 1\frac{1}{2} ” 2 2\frac{1}{2} “3
زانوی 1/2 1/5 1/8 2/4 3/0 4/0 5/0 6/0
زانوی 2/0 2/5 3/0 4/0 5/0 7/0 8/0 10/0
سه‌ راهی‌ 0/6 0/8 0/9 1/2 1/5 2/0 2/5 3/0
سه‌ راهی‌ انشعاب 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0 10/0 12/0 15/0
شیر کشویی‌ 0/4 0/5 0/6 0/8 1/0 1/3 1/6 2/0
شیر تنظیم‌ 0/8 ١/١ 1/5 1/9 ٢/٢ 3/0 3/7 4/5
شیر تخلیه‌ سماوری‌ 0/8 ١/١ 1/5 1/9 ٢/٢ 3/0 3/7 4/5
شیر یک‌ طرفه‌ 56 8/4 11/2 14/0 16/8 22/4 28/0 33/6
شیر کف‌ فلزی‌ 15/0 20/0 25/0 35/0 45/0 55/0 65/0 80/0
شیر گوشه‌ ای‌ 8/0 12/0 15/0 18/0 22/0 28/0 34/0 40/0

 

پ ١-٤-٥-٣  جدول پ ١-٤-٥-٣ طول لوله‌ هم‌ ارز فیتینگ‌ها و شیرها در لوله‌ کشی‌ فولادی‌ گالوانیزه را بر حسب‌ متر نشان می‌دهد.

جدول پ ١-٤-٥-٣ طول لوله‌ هم‌ ارز فیتینگ‌ها و شیرها در لوله‌ کشی‌ فولادی‌ گالوانیزه بر حسب‌ متر
فیتینگ یا شیر قطر اسمی لوله (میلی متر)
15 20 25 32 40 50 65 80
زانوی 0/36 0/45 0/54 0/73 0/91 1/21 1/52 1/82
زانوی 0/60 0/76 0/91 1/21 1/52 2/13 2/43 3/04
سه‌ راهی‌ 0/18 0/24 0/27 0/36 0/45 0/60 0/76 0/91
سه‌ راهی‌ انشعاب 0/91 21/1 1/51 1/82 2/13 3/04 3/65 4/57
شیر کشویی‌ 0/12 0/15 0/18 0/24 0/30 0/39 0/48 0/60
شیر تنظیم‌ 0/24 0/33 0/455 0/57 0/67 0/91 1/12 1/37
شیر تخلیه‌ سماوری‌ 0/24 0/33 0/45 0/57 0/67 0/91 1/12 1/37
شیر یک‌ طرفه‌ 1/70 2/56 3/41 4/26 5/12 6/82 8/53 10/24
شیر کف‌ فلزی‌ 4/57 9/06 7/62 10/66 13/71 16/76 19/81 24/38
شیر گوشه‌ ای‌ 2/43 3/65 4/57 5/48 6/70 8/53 10/36 12/19

 

پ ١-٤-٥-٤ جدول زیر طول لوله‌ هم‌ارز فیتینگ‌ها و شیرهای‌ مسی‌ را بر حسب‌ فوت می‌دهد.

جدول پ ١-٤-٥-٤ طول لوله‌ هم‌ ارز فیتینگ‌ ها و شیرها در لوله‌ کشی‌ مسی‌ بر حسب‌ فوت
فیتینگ یا شیر قطر لوله (اینچ)
“1/2 “3/4 “1 1\frac{1}{4} 1\frac{1}{2} ” 2 2\frac{1}{2} “3
زانوی‌ °٤٥ (چکش‌ خوار) 0/5 0/5 1/0 1/0 2/0 2/0 3/0 4/0
زانوی‌ °٩٠ (چکش‌ خوار) 0/5 1/0 1/0 2/0 2/0 2/0 2/0 3/0
سه‌راهی‌ (چکش‌ خوار) 0/5 0/5 0/5 0/5 1/0 1/0 2/0
سه‌راهی‌ انشعابی‌ (چکش‌ خوار) 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 7/0 9/0
زانوی‌ °٤٥ (ریخته‌) 0/5 1/0 2/0 2/0 3/0 5/0 8/0 11/0
زانوی‌ °٩٠ (ریخته‌) 1/0 2/0 4/0 5/0 8/0 11/0 14/0 18/0
سه‌راهی‌ (ریخته‌) 5/0 5/0 5/0 1/0 1/0 2/0 2/0 2/0
سه‌راهی‌ انشعابی‌ (ریخته‌) 2/0 3/0 5/0 7/0 9/0 12/0 16/0 20/0
شیر کف‌ فلزی‌ 53/0 66/0 90/0
شیر کشویی‌ 1/0 1/0 2/0 2/0 2/0 2/0

 

پ ١-٤-٥-٥ جدول زیر طول هم‌ ارز فیتینگ‌ها و شیرهای‌ مسی‌ را بر حسب‌ متر نشان می‌دهد.

جدول پ ١-٤-٥-٥ طول لوله‌ هم‌ ارز فیتینگ‌ ها و شیرها در لوله‌ کشی‌ مسی‌ بر حسب‌ متر
فیتینگ یا شیر قطر لوله (اینچ)
12 18 22 28 35 42 54 76
زانوی‌ °٤٥ (چکش‌ خوار) 0/15 0/15 0/30 0/30 0/60 0/60 0/91 1/21
زانوی‌ °٩٠ (چکش‌ خوار) 0/15 0/30 0/30 0/60 0/60 0/60 0/60 0/91
سه‌راهی‌ (چکش‌ خوار) 0/15 0/15 0/15 0/15 0/30 0/30 0/60
سه‌راهی‌ انشعابی‌ (چکش‌ خوار) 0/30 0/60 0/91 1/12 1/52 2/13 2/74
زانوی‌ °٤٥ (ریخته‌) 0/15 0/30 0/60 0/91 1/12 1/52 2/43 3/35
زانوی‌ °٩٠ (ریخته‌) 0/30 0/60 1/21 1/52 2/43 3/35 4/26 5/48
سه‌راهی‌ (ریخته‌) 0/15 0/15 0/15 0/30 0/30 0/60 0/60 0/60
سه‌راهی‌ انشعابی‌ (ریخته‌) 0/60 0/91 1/52 2/13 2/74 3/65 4/87 6/09
شیر کف‌ فلزی‌ 16/15 20/11 27/43
شیر کشویی‌ 0/30 0/30 0/60 0/60 0/60 0/60

پ ١-٤-٦ افت‌ فشار در لوله‌ها

پ ١-٤-٦-١ از فشار شبکه‌ آب مصرفی‌ در نقطه‌ قبل‌ از کنتور باید افت‌ فشارهای‌ زیر را کم‌ کرد:

 • افت‌ فشار در کنتور آب؛
 • فشار استاتیک‌ ناشی‌ از ارتفاع ساختمان؛
 • حداقل‌ فشار در پشت‌ دورترین‌ شیر برداشت‌ آب.

فشار باقی‌ مانده فشاری‌ است‌ که‌ در نتیجه‌ سرعت‌ جریان آب باید صرف افت‌ فشار در طول لوله‌ها تا دورترین‌ شیر خروجی‌ شود.

پ ١-٤-٦-٢ برای‌ به‌ دست‌ آوردن حداکثر افت‌ فشار در لوله‌ها باید طول خط‌ لوله‌ را از نقطه‌ خروجی‌ از کنتور آب تا بالاترین‌ و دورترین‌ شیر خروجی‌ آب بر حسب‌ متر (یا فوت) اندازه گیری‌ کرد و طول هم‌ ارز فیتینگ‌ها و شیرها را به‌ آن اضافه‌ کرد تا طول نهایی‌ دورترین‌ مسیر لوله‌ کشی‌ به‌ دست‌ آید. با داشتن‌ طول نهایی‌ دورترین‌ مسیر لوله‌ کشی‌ و افت‌ فشار کل‌ لوله‌ها می‌توان افت‌ فشار آب در ١٠٠ فوت طول لوله‌ را به‌ دست‌ آورد.

پ ١-٥ اندازه گذاری‌ لوله‌ها

پ ١-٥-١  با در دست‌ داشتن‌ حداکثر محتمل‌ مقدار جریان آب بر حسب‌ gpm در هر قسمت‌ از لوله‌ کشی‌ و مقدار افت‌ فشار در ١٠٠ فوت طول لوله‌ و با استفاده از منحنی‌هایی‌ که‌ قطر اسمی‌ را برای‌ هر مقدار جریان آب و افت‌ فشار در طول لوله‌ به‌ دست‌ می‌دهد، می‌توان لوله‌ها را اندازه گذاری‌ کرد.

پ ١-٥-٢ (IP) در شکل‌ پ ١-٥-٢ (IP) قطر اسمی‌ لوله‌ با وزن استاندارد بر حسب‌ اینچ‌، مقدار جریان آب بر حسب‌ gpm، افت‌ فشار بر حسب‌ پوند بر اینچ‌ مربع‌ در ١٠٠ فوت طول لوله‌، و سرعت‌ جریان آب در داخل‌ لوله‌ بر حسب‌ فوت بر ثانیه‌ برای‌ لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزهای‌ که‌ سطح‌ داخلی‌ آنها نسبتاً صاف است‌، نشان داده شده است‌.

شکل‌ پ ١-٥-٢ (IP) اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ فولادی  گالوانیزه با سطح‌ داخلی‌ نسبتاً صاف
شکل‌ پ ١-٥-٢ (IP) اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ فولادی  گالوانیزه با سطح‌ داخلی‌ نسبتاً صاف

پ ١-٥-٣ (IP) در شکل‌ پ ١-٥-٣ (IP) قطر اسمی‌ لوله‌ با وزن استاندارد بر حسب‌ اینچ‌، مقدار جریان آب بر حسب‌ gpm، افت‌ فشار بر حسب‌ پوند بر اینچ‌ مربع‌ در ١٠٠ فوت طول لوله‌، و سرعت‌ جریان آب در داخل‌ لوله‌ بر حسب‌ فوت بر ثانیه‌ برای‌ لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه که‌ سطح‌ داخلی‌ آنها نسبتاً ناصاف است‌، نشان داده شده است‌.

شکل‌ پ ١-٥-٣ (IP) اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه با سطح‌ داخلی‌ نسبتاً ناصاف
شکل‌ پ ١-٥-٣ (IP) اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه با سطح‌ داخلی‌ نسبتاً ناصاف

پ ١-٥-٤ (IP) در شکل‌ پ ١-٥-٤ (IP) قطر اسمی‌ لوله‌ با وزن استاندارد، مقدار جریان آب، افت‌ فشار در ١٠٠ فوت طول لوله‌، و سرعت‌ جریان آب در داخل‌ لوله‌ برای‌ لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه که‌ سطح‌ داخلی‌ آنها کاملاً ناصاف است‌، نشان داده شده است‌.

شکل‌ پ ١-٥-٤ (IP) اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه با سطح‌ داخلی‌ کاملاً ناصاف
شکل‌ پ ١-٥-٤ (IP) اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه با سطح‌ داخلی‌ کاملاً ناصاف

پ ١-٥-٤ (SI) در شکل‌ پ ١-٥-٤ (SI) قطر اسمی‌ لوله‌ با وزن استاندارد بر حسب‌ میلیمتر، مقدار جریان آب بر حسب‌ لیتر در ثانیه‌، افت‌ فشار بر حسب‌ متر در متر طول لوله‌ و سرعت‌ جریان آب در داخل‌ لوله‌ بر حسب‌ متر بر ثانیه‌ برای‌ لوله‌ های‌ فولادی‌ گالوانیزه نشان داده شده است‌.

شکل‌ پ ١-٥-٤ (SI) منحنی‌ اندازه گذاری لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه
شکل‌ پ ١-٥-٤ (SI) منحنی‌ اندازه گذاری لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه

پ ١-٥-٥ (IP) در شکل‌ پ ١-٥-٥ (IP) قطر اسمی‌ لوله‌ بر حسب‌ اینچ‌، مقدار جریان آب بر حسب‌ gpm ، افت‌ فشار بر حسب‌ پوند بر اینچ‌ مربع‌ در ١٠٠ فوت طول لوله‌ و سرعت‌ جریان آب در داخل‌ لوله‌ بر حسب‌ فوت بر ثانیه‌، برای‌ لوله‌های‌ مسی‌ مطابق‌ استاندارد ANSI B 88 نوع K نشان داده شده است‌.

شکل‌ پ ١-٥-٥ (IP) منحنی‌ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ مسی‌ نوع K از استاندارد ٨٨ ANSI B
شکل‌ پ ١-٥-٥ (IP) منحنی‌ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ مسی‌ نوع K از استاندارد ٨٨ ANSI B

پ ١-٥-٦ (IP) در شکل‌ پ ١-٥-٦ (IP) قطر اسمی‌ لوله‌، مقدار جریان آب، افت‌ فشار در ١٠٠ فوت طول لوله‌ و سرعت‌ جریان آب داخل‌ لوله‌ برای‌ لوله‌های‌ مسی‌ مطابق‌ استاندارد ANSI B 88 نوع L نشان داده شده است‌.

شکل‌ پ ١-٥-٦ (IP) منحنی‌ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ مسی‌ نوع L از استاندارد ANSI B 88
شکل‌ پ ١-٥-٦ (IP) منحنی‌ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ مسی‌ نوع L از استاندارد ANSI B 88

پ ١-٥-٧ (IP) در شکل‌ پ ١-٥-٧ (IP) قطر اسمی‌ لوله‌، مقدار جریان آب، افت‌ فشار در ١٠٠ فوت طول لوله‌ و سرعت‌ جریان آب داخل‌ لوله‌ برای‌ لوله‌های‌ مسی‌ مطابق‌ استاندارد ANSI B 88 نوع M نشان داده شده است‌.

شکل‌ پ ١-٥-٧ (IP) منحنی‌ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ مسی‌ نوع M از استاندارد ANSI B 88
شکل‌ پ ١-٥-٧ (IP) منحنی‌ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ مسی‌ نوع M از استاندارد ANSI B 88

پ ١-٥-٧ (SI) در شکل‌ پ ١-٥-٧ (SI) قطر اسمی‌ لوله‌ بر حسب‌ میلیمتر، مقدار جریان آب بر حسب‌ لیتر در ثانیه‌، افت‌ فشار بر حسب‌ پاسکال در متر و سرعت‌ جریان آب در داخل‌ لوله‌ بر حسب‌ متر بر ثانیه‌ برای‌ لوله‌های‌ مسی‌ نشان داده شده است‌.

شکل‌ پ ١-٥-٧ (SI) منحنی‌ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ مسی‌
شکل‌ پ ١-٥-٧ (SI) منحنی‌ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ مسی‌

 

پ ١-٥-٨ (SI) در شکل‌ پ ١-٥-٨ (SI) قطرنامی‌ لوله‌ بر حسب‌ میلیمتر، مقدار جریان آب بر حسب‌ لیتر در ثانیه‌، افت‌ فشار بر حسب‌ پاسکال در متر و سرعت‌ جریان آب در داخل‌ لوله‌ بر حسب‌ متر بر ثانیه‌ برای‌ لوله‌های‌ پلاستیکی‌ نشان داده شده است‌.

پ ١-٦ نکات دیگری‌ درباره اندازه گذاری‌ لوله‌ها

پ ١-٦-١ سرعت‌ جریان آب در لوله‌های‌ اصلی‌ نباید از ١٠ فوت بر ثانیه‌ (3/0 متر بر ثانیه‌) بیشتر شود. توصیه‌ می‌شود که‌ سرعت‌ جریان آب در لوله‌های‌ فرعی‌ و انشعابها از ٤ فوت بر ثانیه‌ (1/2 متر بر ثانیه‌) بیشتر نباشد.

شکل‌ پ ١-٥-٨ (SI) منحنی‌ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ پلاستیکی‌
شکل‌ پ ١-٥-٨ (SI) منحنی‌ اندازه گذاری‌ لوله‌های‌ پلاستیکی‌

پ ١-٦-٢ طبق‌ الزامات بخش‌ (١٦-٤-٣-٥) “الف‌” حداکثر فشار آب لوله‌ کشی‌ توزیع‌ آب آشامیدنی‌ در پشت‌ شیرهای‌ لوازم بهداشتی‌ و در وضعیت‌ بدون جریان نباید از ٤ بار بیشتر باشد.

اگر فشار آب شبکه‌ شهری‌ طوری‌ باشد که‌ فشار آب در پشت‌ شیرهای‌ لوازم بهداشتی‌ از ٤ بار بیشتر باشد باید با نصب‌ شیر فشار شکن‌ مورد تأیید فشار آن را تا ٤ بار، یا بر حسب‌ نیاز کمتر از آن، کاهش‌ داد.

پ ١-٦-٣ طبق‌ الزامات (١٦-٤-٣-٥) “ب” حداقل‌ فشار آب پشت‌ شیرهای‌ آب لوازم بهداشتی‌ باید برابر جدول (١٦-٤-٣-٥) “ب” باشد. اگر فشار آب شبکه‌ شهری‌ برای‌ تأمین‌ این‌ فشار در پشت‌ شیرها کافی‌ نباشد باید با نصب‌ سیستم‌های‌ افزایش‌ فشار، فشار آب را افزایش‌ داد تا حداقل‌ فشار لازم پشت‌ شیرها تأمین‌ شود.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها