2800-cover

ویرایش چهارم استاندارد 2800

شماره 2 – مرداد 1399مقدمه

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی تاریخ : 24/08/93
وزیر شماره: 01/110/44313

به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374- آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (ویرایش چهارم) که به شرح متن پیوست توسط این وزارتخانه – مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی – بازنگری و تدوین شده و در جلسه مورخ 1393/06/23  کمیته دائمی بازنگری آیین نامه مذکور و نیز کمیته ملی استاندارد مربوط به آن مورد تأیید قرار گرفته است تمامی ساخت و سازها در سراسر میهن اسلامی باید بر اساس آن انجام گیرد.

شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمانها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمانها و صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان می بایست این آیین نامه را رعایت و اجرا نمایند.

شایان یادآوری است که همزمان مفاد ویرایش سوم این آیین نامه نیز تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۴ معتبر خواهد بود.

این آگهی جایگزین تصویب نامه شماره 11309/100/02  مورخ 84/4/18 می شود.

عباس آخوندی

معرفی استاندارد 2800

امروزه پیشرفت و توسعه دانش و فن‌آوری، تلاش برای همزیستی جوامع انسانی با پدیده‌های طبیعی، مانند زلزله که آثار تخریبی آن، حیات بشری را تهدید می‌کند، به مقصود خود نزدیکتر ساخته است.دستاوردهای علمی در مطالعات علوم پایه، دانش مهندسی و مهارتهای فنی و مدیریت‌های اجرایی در قالب استانداردها و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا، این همزیستی را امکان پذیر کرده است.پهنه لرزه‌خیز ایران نیز در گوشه و کنار خود، وقوع زلزله‌های مکرر را در تاریخ هزاران ساله‌اش ثبت کرده و در کنار تمدنها و آبادیهای سر در خاک فرو برده، حیات دوباره‌ای از رویش و آبادانیهای مجدد به‌وجود آمده است. این نشیب و فراز با پدید‌آمدن رشد چشمگیر در دانش مهندسی زلزله و زلزله‌شناسی و با بهره‌مندی از سرمایه‌های علمی ارزشمند و اهتمام دانشمندان و استادان صاحب نظر و همچنین، پژوهشگران و دانشجویان کوشا در دانش مهندسی در روند یکنواخت کنترل و پیشگیری، هدایت گردید.

تدوین «آیین‌نامه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله» در دهه 40، که بعدها در فصلی از استاندارد 519 ایران قرار گرفت، گامی در این مسیر بود. تصویب و اجرای اجباری «آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله» (استاندارد 2800) در سالهای 1366و 1367 نیز عزم ملی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران را با وجهه علمی، رسمیت قانونی بخشید.
تدوین آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، موجب رونق ضوابط مهندسی در روند ساخت و ساز کشور شد و در عین حال، تلاش برای اجرای فراگیر آن و جلوگیری از تخلفات، در کاهش خسارات ناشی از زلزله، بسیار مؤثر بود.
هیئت دولت در تصویب‌نامه شماره 119138/ت 969 مورخ 1367/12/27 ، تجدید نظر در«آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله» را بر عهدة وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) گذاشته است که این مهم هر 5 سال یکبار انجام پذیرد.

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، در سال 1372 ، بازنگری نسخه اول این آیین‌نامه را در دستور کار خود قرار داد. بازنگری آئین‌نامه مزبور در کمیته‌های تخصصی متشکل از استادان، محققان و مهندسان مجرب کشورمان در رشته‌های ذیربط و در قالب تشکیلات مدون در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، صورت گرفت. کمیتة اصلی تحت عنوان «کمیته دائمی بازنگری آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله» به منظور تفسیر و توضیح متن آیین‌نامه وساماندهی اصلاحات بازنگری ادواری تشکیل گردید (سال 1375).

ویرایش دوم آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، در جلسه هیئت وزیران مورخ  1378/9/14  به تصویب رسید. چنانچه انتظار می‌رفت، نسخة دوم، با اصلاحات و اضافه‌نمودن موارد تکمیلی در آیین‌نامه و با برخورداری از سطح استاندارد پیشرفته نسبت به نسخة اول، از سطح ایمنی بالاتری برخوردار بود.

برنامه بازنگری متن آیین‌نامه برای تدوین ویرایش سوم نیز از سال 1379 آغاز گردید که این ویرایش نیز نسبت به دو ویرایش قبل از خود از سطح کیفی بهتری برخوردار بود. در ویرایش سوم آیین‌نامه، علاوه بر لحاظ کردن مطالب جدید و تغییرات لازم در مباحث مختلف که به منظور رفع ابهامات و تناقضات متن آیین‌نامه صورت گرفته‌، سیر منطقی مباحث در فصل‌بندی آیین‌نامه نیز مورد توجه بوده است.

این مرکز با توجه به بازخوردهای اجرایی آیین نامه و همچنین آخرین دستاوردهای  علمی – تحقیقاتی که از وقوع   زلزله-های متعدد در سراسر جهان و ایران به دست آمده است، برنامه بازنگری متن آیین نامه برای تدوین  ویرایش چهارم را در دستور کار خود قرار داد.

روز آمد کردن ویرایش سوم استاندارد 2800 ایران به منظور رفع مشکلات و ابهامات موجود، استفاده از آخرین اطلاعات علمی و دانش روز مهندسی زلزله ، زلزله شناسی و مهندسی سازه و تحقیقات انجام یافته در سطح ملی مشتمل بر شناسایی و رفع اشکالات مباحث مختلف مطروحه در ویرایش سوم استاندارد 2800 ایران، بررسی مشکلات و نقاط ابهام با توجه به اظهار نظر‌های جامعه مهندسی و مهندسان مشاور، بررسی آیین نامه ها و استانداردهای روز جهان نظیر UBC، IBC، ASCE و سایر آیین‌نامه‌های معتبر جهانی زلزله و بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده داخلی، مواردی است که در تدوین ویرایش چهارم آیین‌نامه استاندارد 2800 مدنظر قرار گرفته است و در تاریخ 93/08/24  با ابلاغ وزیر محترم راه و شهرسازی رعایت مفاد آن برای کلیه شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان ها و صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان الزامی می باشد.

در ویرایش چهارم با گذراندن یک تجربه کاری، سیاست‌های اجرایی زیر برای انجام مراحل مختلف بازنگری در نظر گرفته شد.

1-  ابهام‌زدایی و پاسخ به سؤالات کلیه طراحان و مهندسانی که از  سال 1386 با ویرایش سوم این آیین‌نامه محاسبات و تحلیل و طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله را انجام داده‌اند.

2- استفاده از دستاوردهای مطالعاتی و پژوهشی انجام گرفته توسط محققان و استادان درخصوص مسائل خاص مربوط به وضعیت لرزه‌خیزی و ساخت و ساز کشور

3- لحاظ کردن تغییرات لازم در مباحث مختلف آیین‌نامه با توجه به  افزایش  دانش و فناوری علم زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در سطح جهان با بهره‌گیری از آیین‌نامه‌های معتبر زلزله

رئوس برنامه عمل بازنگری ویرایش چهارم به شرح زیر تنظیم گردید:

  • بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده داخلی و جمع‌آوری مطالب آنها
  • جمع‌آوری دیدگاه‌های اعضای کمیته اجرایی و کمیته دائمی
  • تهیه پیش‌نویس ویرایش چهارم آیین‌نامه توسط کمیته هماهنگی
  • نظرخواهی از استادان، محققان و جامعه مهندسی کشور درخصوص پیش‌نویس
  • اعمال نظریات اصلاحی در صورت نیاز
  • طرح پیش‌نویس تهیه‌شده در کمیته دائمی برای تصویب
  • طرح پیش‌نویس تهیه‌شده در کمیته ملی استاندارد برای تصویب
  • طرح پیش‌نویس تهیه‌شده در سایر مراجع قانونی برای تصویب

برنامه بازنگری متن آیین‌نامه برای تدوین ویرایش چهارم آن از سال1388آغاز گردید. در اجرای این دوره از بازنگری آیین‌نامه، به منظور تدقیق در تصمیم‌گیری پس از برگزاری جلسات متعدد، ارکان اصلی ساختار برای تدوین ویرایش جدید در خصوص چگونگی انجام وظایف رسیدگی به مباحث آیین‌نامه به گونه زیر، مورد تصویب قرار گرفت.

الف-کمیته دائمی بازنگری متشکل از 37 نفر از استادان و متخصصان

ب-کمیته اجرایی متشکل از 21 نفر منتخب کمیته دائمی

پ-کمیته هماهنگی متشکل از 3 نفر منتخب کمیته اجرایی

ت-کارگروه‌ها (شامل کارگروه‌های: 1- پهنه‌بندی خطر زلزله، 2- طیف و طبقه‌بندی زمین،3-ناپایداری‌های زمین، 4- روش‌های تحلیل، 5- اعضای غیر سازه‌ای، 6- سازه‌های غیرساختمانی، 7- ساختمان‌های با مصالح بنایی و 8- اتصالات فولادی)

محتوای این بازنگری در زمینه‌های مختلف قابل بررسی است. از جمله می‌توان به تغییرات اساسی دراصلاح ساختار مطالب موجود به‌گونه‌ای رساتر و واضح‌تر، به‌روز نمودن مطالب علمی بر اساس نتایج تحقیقات علمی و آیین‌نامه‌های معتبر طراحی ساختمان‌ها در مقابل زلزله و رفع نارسایی‌هایی که طی سال‌ها استفاده از ویرایش سوم مشخص شده بود، اشاره نمود.
پس از برگزاری جلسات متعدد کمیته‌های دائمی، اجرایی و هماهنگی، موضوعات بازنگری در تهیه ویرایش چهارم بر اساس بازخوردهای علمی و اجرایی ویرایش سوم و همچنین آخرین دستاوردهای علمی- تحقیقاتی به شرح زیر شناسایی و مستقیم و غیرمستقیم در این ویرایش مورد استفاده قرار گرفت:

– توجه به سادگی و گویایی ضوابط استاندارد

– به‌روز‌رسانی پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله

– اصلاح طیف پاسخ طراحی

– اصلاح طبقه‌بندی نوع زمین

– اصلاح ضوابط مربوط به مسائل ناپایداری‌های زمین

– ارائه ضوابط لرزه‌ای برای طراحی شالوده‌ها

– ارائه روش‌های ساده‌شده تحلیل برای سازه‌های دارای هندسه ساده در کنار تدقیق روش‌های فعلی

– معرفی روش تحلیل استاتیکی غیر خطی به عنوان یکی از روش‌های تحلیل

– اصلاح و به‌روز‌رسانی جدول ضریب رفتار

– معرفی سیستم‌های جدید باربر لرزه‌ای

– اصلاح ضوابط مربوط به زمان تناوب

– اصلاح ضوابط مربوط به دیافراگم‌ها و المان‌های جمع‌کننده نیرو

–  توجه به وضعیت لرزه‌خیزی و اهمیت ساختمان‌ها در طبقه‌بندی آنها

– ارائه ضوابط لرزه‌ای برای اعضای غیر سازه‌ای نظیر اجزای معماری، مکانیکی و الکتریکی

– ارائه ضوابط تکمیلی طرح لرزه‌ای برای سازه‌های غیر ساختمانی

– ارائه ضوابط برای اندرکنش سازه و خاک در طراحی لرزه‌ای

– اصلاح ضوابط مربوط به ساختمان‌های بنایی

– بررسی و اصلاح ضوابط مربوط به اتصالات گیردار تیر I شکل به ستون جعبه‌ای

به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر و براساس برنامه‌های مصوب، گردش کار بازنگری ویرایش چهارم آیین‌نامه به شرح زیر تعریف گردید:

1- تشکیل کارگروه‌های تخصصی با توجه به اولویت‌های بازنگری

2- بررسی نتایج کارهای اجرایی در جلسات گروه‌های کاری، جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد به کمیته هماهنگی

3- بررسی نتایج اقدامات انجام گرفته توسط کارگروه‌ها در کمیته هماهنگی

4-جمع‌بندی فعالیت‌های انجام شده مورد تصویب کمیته هماهنگی و ارائه آنها به کمیته اجرایی

5- تهیه پیش‌نویس اولیه ویرایش چهارم

6-نظرخواهی گسترده از استادان، محققان، متخصصان و جامعه علمی و مهندسی سراسرکشور در خصوص پیش‌نویس تهیه‌شده

7-اعمال اصلاحات لازم بر اساس نظریات و پیشنهادهای واصله مورد تصویب در کمیته‌های مربوط

8-تهیه پیش‌نویس نهایی و تائید و تصویب نهایی آن توسط کمیته اجرایی

9- تصویب پیش‌نویس نهایی توسط کمیته دائمی

مجموعه حاضر در طول قریب به 5 سال تلاش مداوم و مستمر و بیش از 20000  نفر- ساعت کار کارشناسی توسط بیش از 70 نفر از استادان دانشگاه‌ها، مهندسان صاحب‌نظر در این حرفه و پژوهشگران همکار در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی، تهیه و تدوین گردیده است.

فهرست اسامی اعضای کمیته‌ها و کارگروه‌های ویرایش پنجم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران)

الف) اعضای کمیته دائمی (به ترتیب حروف الفبا)

اعضای کمیته دائمی
عضو سمت
مهندس صمد آقازاده، مهندسین مشاور
دکتر علي اكبر آقاكوچك، دانشگاه تربيت مدرس تهران
دکتر محمد تقي احمدي، دانشگاه تربيت مدرس تهران
دکتر اباذر اصغري، دانشگاه صنعتي اروميه
دکتر محمد حسن بازيار، دانشگاه علم و صنعت ايران
مهندس حميد باستاني پاریزی، مهندسین مشاور
دکتر علي بخشي، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر فرهاد بهنام فر، دانشگاه صنعتي اصفهان
دکتر علي بيت اللهي، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دکتر عباسعلي تسنيمي، دانشگاه تربيت مدرس تهران
دکتر محسن تهراني زاده، دانشگاه صنعتي اميركبير
دکتر عاطفه جهان محمدي، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دکتر سيد محسن حائري، دانشگاه صنعتي شريف
دکتر مسعود حسين زاده اصل، دانشگاه تبریز
مهندس بهمن حشمتي، مهندسین مشاور
دکتر نادر خواجه احمد عطاري، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دکتر علي خيرالدين، دانشگاه سمنان
دکتر فياض رحيم زاده، دانشگاه صنعتي شريف
دکتر مهدي زارع، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي
دکتر مرتضي زاهدي، دانشگاه علم و صنعت ايران
مهندس اميرپيمان زندي، مهندسین مشاور
دکتر مسعود سلطاني محمدي، دانشگاه تربيت مدرس تهران
دکتر عبدالرضا سروقد مقدم، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي
دکتر محمد شكرچي زاده، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دکتر حمزه شكيب، دانشگاه تربيت مدرس تهران
دکتر منصور ضيائي فر، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي
مهندس شاپور طاحوني، مهندسین مشاور
دکتر مرتضي طالبيان، پژوهشکده علوم زمین
مهندس علي اصغر طاهري بهبهاني، مهندسين مشاور
دکتر محمدرضا عباسي، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي
مهندس رضا غفاري، مهندسین مشاور
دکتر محسن غفوري آشتياني، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي
دکتر جمشيد فرجودي، دانشگاه تهران
دکتر فرهنگ فرحبد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 دکتر اورنگ فرزانه، دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا قدرتي اميري، دانشگاه علم و صنعت ايران
دکتر منوچهر قريشي، پژوهشكده علوم زمين
دکتر عباس قلندرزاده، دانشگاه تهران
دکتر محمدتقي كاظمي، دانشگاه صنعتي شريف
دکتر علي كمك پناه، دانشگاه تربيت مدرس تهران
دکتر بهروز گتميري، دانشگاه تهران
دکتر كريم لك نژادي، مهندسین مشاور
دکتر محمودرضا ماهري، دانشگاه شیراز
دکتر سيد سهيل مجيدزماني، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دکتر علي مزروعي، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر حسن مقدم، دانشگاه صنعتي شريف
دکتر رسول ميرقادري، دانشگاه تهران
مهندس احمد نادرزاده، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي
دکتر فريبرز ناطقي الهي، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي
مهندس تیمور هنربخش، مهندسین مشاور

ب) اعضای کمیته اجرایی (به ترتیب حروف الفبا)

اعضای کمیته اجرایی
عضو سمت
دکتر علي اكبر آقاكوچك، دانشگاه تربيت مدرس تهران
دکتر محمد تقي احمدي، دانشگاه تربيت مدرس تهران
دکتر محمد حسن بازيار، دانشگاه علم و صنعت ايران
دکتر عباسعلي تسنيمي، دانشگاه تربيت مدرس تهران
دکتر محسن تهراني زاده، دانشگاه صنعتي اميركبير
دکتر سيد محسن حائري، دانشگاه صنعتي شريف
مهندس بهمن حشمتي، مهندسین مشاور
دکتر فياض رحيم زاده، دانشگاه صنعتي شريف
دکتر مهدي زارع، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي
دکتر مرتضي زاهدي، دانشگاه علم و صنعت ايران
دکتر عبدالرضا سروقد مقدم، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي
دکتر محمد شكرچي زاده، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دکتر حمزه شكيب، دانشگاه تربيت مدرس تهران
مهندس علي اصغر طاهري بهبهاني، مهندسين مشاور
دکتر منوچهر قريشي، پژوهشكده علوم زمين
دکتر محمدتقي كاظمي، دانشگاه صنعتي شريف
دکتر سيد سهيل مجيدزماني، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دکتر حسن مقدم، دانشگاه صنعتي شريف
دکتر رسول ميرقادري، دانشگاه تهران

ج) اعضای کمیته هماهنگی (به ترتیب حروف الفبا)

اعضای کمیته هماهنگی
عضو سمت
دکتر علي اكبر آقاكوچك، دانشگاه تربيت مدرس تهران
دکتر محسن تهراني زاده، دانشگاه صنعتي اميركبير
دکتر سيد محسن حائري، دانشگاه صنعتي شريف
دکتر مرتضي زاهدي، دانشگاه علم و صنعت ايران
مهندس علي اصغر طاهري بهبهاني، مهندسين مشاور

د) اعضای کارگروه های تدوین متن

کارگروه پهنه بندی:
عضو سمت
دکتر منوچهر قریشی رئیس
مهندس محمدحسن نبوی عضو
 مهندس احمد نادرزاده عضو
دکتر مرتضی طالبیان عضو
دکتر مهدی زارع عضو
دکتر محمدرضا عباسی عضو
دکتر علی مرادی عضو
دکتر علی بیت اللهی عضو
دکتر محمد پورمحمد شاهوار عضو

 

کارگروه طیف:
عضو سمت
دکتر محسن تهرانی زاده رئیس
دكتر سید محسن حائری عضو
دکتر محمدحسن بازیار عضو
دکتر حمزه شکیب عضو
دکتر مهدی زارع عضو
دکتر غلامرضا قدرتی امیری عضو
دکتر عباس قلندرزاده عضو
دکتر منصور ضیائی فر عضو
دکتر علیرضا فاروقی عضو
دکتر عطا آقائی آرائی عضو
دکتر محمد پورمحمد شاهوار عضو
دکتر حمید زعفرانی عضو

 

کارگروه تحلیل:
عضو سمت
دکتر علی اکبر آقاکوچک رئیس
دکتر محمدتقی احمدی عضو
دکتر عبدالرضا سروقد مقدم عضو
دکتر فیاض رحیم‌زاده رفوئی عضو
دکتر حسن مقدم عضو
دکتر سید رسول میرقادری عضو
دکتر عباسعلی تسنیمی عضو
دکتر فرهاد بهنام فر عضو
دکتر مسعود سلطانی محمدی عضو
دکتر اباذر اصغری عضو
دکتر محمودرضا ماهری عضو
دکتر فرهنگ فرحبد عضو
دکتر مسعود حسین زاده اصل عضو
دکتر کریم لک نژادی عضو
مهندس صمد آقازاده عضو
مهندس رضا غفاری عضو

 

کارگروه اجزاء غیرسازه ای:
عضو سمت
دکتر محمدتقی کاظمی رئیس
دكتر عبدالرضا سروقد مقدم عضو
دكتر محسن غفوري آشتياني عضو
دكتر عباسعلي تسنيمي عضو
دكتر حسن مقدم عضو
دكتر علي مزروعي عضو
دكتر محمودرضا ماهري عضو
دكتر مسعود سلطاني محمدي عضو
مهندس تيمور هنربخش عضو
دكتر نادر خواجه‌احمد عطاري عضو
دكتر مجيد محمدي عضو
دكتر عاطفه جهان‌محمدي عضو

 

کارگروه سازه های غیرساختمانی:
عضو سمت
مهندس بهمن حشمتی (رئیس) رئیس
مهندس حمید باستانی پاریزی عضو
مهندس رحیم واعظی عضو
مهندس شاپور طاحونی عضو
دکتر محمود زهره ای عضو
دکتر محمدتقی احمدی عضو
دکتر امیرحسین خلوتی عضو
دکتر محمدعلی گودرزی عضو
مهندس امیرپیمان زندی عضو
دکتر مرتضي بسطامي عضو
دکتر عاطفه جهان محمدی عضو

کارگروه الزامات ژئوتکنیکی:

عضو سمت
دکتر سید محسن حائری رئیس
دکتر عباس قلندرزاده عضو
دکتر علی کمک پناه عضو
دکتر محمدحسن بازیار عضو
دکتر بهروز گتمیری عضو
دکتر فردین جعفرزاده عضو
دکتر سید مجدالدین میرمحمد حسینی عضو
دکتر اورنگ فرزانه عضو
دکتر عطا آقائی آرائی عضو
مهندس عیسی فاضلی عضو

 

کارگروه جداسازی لرزه ای و میراگرها:
عضو سمت
دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی رئیس
 دكتر علی بخشی عضو
دکتر منصور ضیائی فر عضو
دکتر افشین کلانتری عضو
دکتر رضا کرمی محمدی عضو
دکتر بهروز عسگریان عضو
مهندس تیمور هنربخش عضو
دکتر نادر خواجه احمد عطاری عضو
دکتر سید سهیل مجیدزمانی عضو

فهرست مطالب

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی مطلبی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها