17-6-quality-control-testing-inspection-approval-issuance-delivery-and-gas-injection-in-the-gas-piping-system

١٧-٦ کنترل کیفیت‌، آزمایـش‌، بازرسی‌، صدور تأییدیه‌، تحویل‌ و تزریق‌ گاز در سیستم‌ لوله‌کشی‌ گاز (بخش اول لوله کشی گاز طبیعی با فشار)

١٧-٦-١ کنترل کیفیت‌

١٧-٦-١-١  کلیات

هدف از مقررات این‌ بخش‌ مشخص‌ نمودن حدود کمی‌ و کیفی‌ کنترل ها و بازرسی‌های‌ مربوط به‌کلیه‌ مراحل‌ مندرج در این‌ مقررات مشتمل‌ بر طراحی‌، انتخاب مصالح‌، اجرا، آزمایش‌ و صدور تأییدیه‌های‌ مربوطه‌ می‌باشد.

١٧-٦-١-٢ مسئولیت‌ کنترل کیفیت

الف‌) مسئولیت‌ کنترل کیفیت‌ و صدور تأییدیه‌های‌ مربوطه‌ در همه‌ مراحل‌ طراحی‌، انتخاب مصالح‌، اجرا، آزمایش‌ سیستم‌ لوله‌کشی‌ گاز و همچنین‌ حصول اطمینان از مناسب‌ بودن دودکش‌ها و مجاری‌ تهویه‌ لوازم گازسوز به‌عهدة مهندس ناظر می‌باشد.

ب) در مواردی‌که‌ مهندس ناظر ضروری‌ بداند برای‌ حصول اطمینان از کیفیت‌ طراحی‌، اجرا و مصالح‌ و آزمایش‌ها می‌تواند از خدمات بازرسین‌ و یا مشاورین‌ ذیصلاح استفاده نماید.

پ) مسئولیت‌ نهایی‌ نصب‌ وسایل‌ گازسوز و کنترل مجدد مناسب‌ بودن دودکش‌ها و مجاری‌ تهویه‌ لوازم گازسوز، راه اندازی‌ و آزمایش‌ عملکرد آنها به‌عهدة نصاب مجاز (مورد تأیید سازنده یا مراجع‌ ذیصلاح) می‌باشد.

ت) انواع آزمایش‌ها و بازرسی‌های‌ غیرمخرب نظیر رادیوگرافی‌، اولتراسونیک‌، ذرات مغناطیسی‌، مایعات نافذ مورد نیاز این‌ مقررات نیستند، مگر آنکه‌ در موارد خاص، مهندس ناظر لزوم آنها را تشخیص‌ دهد.

ث) در صورتی‌که‌ پس‌ از تأیید، قطعاتی‌ از سیستم‌ لوله‌کشی‌ حذف و یا به‌آن اضافه‌ شوند، محدودة تحت تأثیر قرار گرفته‌ باید موردآزمایش‌ فشار قرار گیرد مگرآنکه‌ بنا به‌تشخیص‌ مهندس ناظر و با اعمال ضوابط‌ جایگزین‌، سلامت‌ و ایمنی‌ سیستم‌ تضمین‌ گردد.

ج) چنانچه‌ سیستم‌ لوله‌کشی‌ به‌دو یا چند قسمت‌ تقسیم‌ و هر قسمت‌ جداگانه‌ تحت‌ آزمایش‌ فشار قرار گیرد و قسمت‌های‌ رابط‌ که‌ برای‌ اتصال قسمت‌های‌ مجزا به‌یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند تحت‌ آزمایش‌ قرار نگرفته‌ باشند، باید مجموعه‌ سیستم‌ لوله‌کشی‌ تحت‌ آزمایش‌ قرار داده شده و قسمت‌های‌ رابط‌ به‌وسیله‌ کف‌ مواد شوینده نشت‌یابی‌ شوند.

چ) روش آزمایش‌ و اندازة قطعات مورد آزمایش‌ باید به‌طریقی‌ انتخاب شود که‌ امکان تشخیص‌ هر نوع نشت‌ احتمالی‌ در قطعه‌ آزمایش‌ را فراهم‌ آورد. مهندس ناظر می‌تواند در مواردی‌ که‌ ضروری‌ بداند مدت یا فشار آزمایش‌ را بیشتر انتخاب نماید. در این‌ صورت سیستم‌ نباید تحت‌ فشار تعیین‌شده هیچ‌گونه‌ صدمه‌ای‌ ببیند.

ح) سیستم‌ لوله‌کشی‌ گاز ممکن‌ است‌ در یک‌ مرحله‌ و یا به‌تدریج‌ با پیشرفت‌ کار تحت‌ آزمایش‌ قرار گیرد. چنانچه‌ قسمتی‌ از سیستم‌ لوله‌کشی‌، قبلاً گازدار شده باشد تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ قسمت‌هایی‌ که‌ بعداً تحت‌ آزمایش‌ هوا قرار می‌گیرند، نباید به‌وسیله‌ شیر از قسمت‌های‌ گازدار مجزا شده باشند، بلکه‌ باید به‌وسیله‌ درپوش های‌ جوشی‌ و یا دنده ای‌کاملاً مسدود شوند به‌طوری‌ که‌ امکان نشت‌ یا تداخل‌ گاز و هوا وجود نداشته‌ باشد.

خ) در صورتی‌که‌ تمام یا بخشی‌ از لوله‌کشی‌ توکار باشد، مراحل‌ بازدیدها، رفع‌ اشکالات، آزمایش‌ و صدور تأییدیه‌ باید قبل‌ از پوشاندن لوله‌کشی‌ انجام شود. پوشاندن هیچ‌ قسمت‌ از لوله‌کشی‌ توکار قبل‌ از تأیید مهندس ناظر مجاز نمی‌باشد.

د) در صورتی‌که‌ لازم باشد قسمتی‌ از لوله‌کشی‌ توکار قبل‌ از سایر قسمت‌ها پوشانده شود، باید کلیه‌ مراحل‌ بند فوق در مورد آن قسمت‌ اجرا شود.

ذ) چنانچه‌ قسمتی‌ از لوله‌کشی‌ توکار قبل‌ از سایر قسمت‌ها پوشانده و آزمایش‌های‌ مربوط به‌آن تکمیل‌ شده باشد، تکرار آزمایش‌ این‌ قسمت‌ به‌صورت یکپارچه‌ با بقیه‌ لوله‌کشی‌ تابع‌ تشخیص‌ مهندس ناظر و مشابه‌ بندهای‌ ذیربط‌ فوق الزامی‌ است‌.

١٧-٦-٢ آزمایش‌ مقاومت‌ لوله‌ و عدم نشت‌ گاز

قبل‌ از اینکه‌ لوله‌کشی‌ گاز داخل‌ ساختمان به‌تجهیزات گازسوز متصل‌ شود و مورد استفاده قرار گیرد، باید برای‌ اطمینان از استحکام و عدم نشت‌ لوله‌ها آن را با دقت‌ آزمایش‌ نمود، در صورتی‌که‌ قسمتی‌ از لوله‌ پوشانده شده و یا در داخل‌ کانال غیرقابل‌ دسترسی‌ قرار گیرد آزمایش‌ فوق باید قبل‌ از پوشانیدن لوله‌ انجام شود. برای‌ انجام این‌ آزمایش‌ باید از هوا (یا نیتروژن) استفاده نمود.

نحوه و مراحل‌ آزمایش‌ به‌شرح زیر است‌:

الف‌) آزمایش‌ استحکام یا مقاومت‌

در این‌ آزمایش‌ لوله‌کشی‌ با فشار حدود ٢ بار (٣٠ پوند بر اینچ‌ مربع‌) به‌مدت یک‌ ساعت‌ از نظر استحکام و نگه‌ داشتن‌ فشار کنترل شود و در صورت نتیجه‌ مثبت‌ مرحله‌ بعدی‌ یعنی‌ آزمایش‌ نشت‌ انجام گیرد.

ب) آزمایش‌ نشت‌

مدت این‌ آزمایش‌ ٢٤ ساعت‌ می‌باشد. فشار آزمایش‌ باید 0/7 بار (١٠ پوند بر اینچ‌ مربع‌) باشد و برای‌ این‌ آزمایش‌ باید از فشارسنجی‌ که‌ دامنه‌ کاری‌ آن (١٥-٠) پوند بر اینچ‌ مربع‌ و یا (١-٠) بار مدرج شده باشد، استفاده نمود که‌ بتواند افت‌ فشارهای‌ جزیی‌ را که‌ در اثر وجود نشت‌ در لوله‌کشی‌ به‌وجود می‌آید نشان دهد. در این‌ آزمایش‌ باید طی‌ مدت ٢٤ ساعت‌ هیچ‌گونه‌ افت‌ فشاری‌ در سیستم‌ لوله‌کشی‌ مشاهده نشود.

١٧-٦-٣ برقراری‌ جریان گاز

برقراری‌ جریان گاز (تزریق‌ گاز) باید با حضور، مجری‌، مهندس ناظر و نمایندة شرکت‌ گاز ناحیه‌ انجام گیرد.

١٧-٦-٤ بستن‌ مجاری‌ خروجی‌ گاز

قبل‌ از باز کردن شیر اصلی‌ گاز باید تمام سرهای‌ آزاد لوله‌کشی‌ را با نصب‌ شیر و درپوش کاملاً مسدود کرد، به‌طوری‌ که‌ امکان نشت‌ گاز از آنها وجود نداشته‌ باشد.

١٧-٦-٥ بررسی‌ نشت‌ گاز در سیستم‌ لوله‌کشی‌ بعد از باز کردن جریان گاز

پس‌ از اطمینان کامل‌ از بسته‌ بودن مجاری‌ خروجی‌ گاز بلافاصله‌ بعد از باز کردن گاز باید سیستم‌ لوله‌کشی‌ را به‌یکی‌ از روشهای‌ زیر بررسی‌ نمود تا اطمینان حاصل‌ شود که‌ گاز به‌ بیرون نشت‌ نمی‌کند.

این‌ عمل‌ توسط‌ مجری‌ و با حضور مهندس ناظر و نمایندة شرکت‌ گاز ناحیه‌ انجام می‌شود.

١٧-٦-٥-١ بررسی‌ نشت‌ گاز با استفاده از کنتور

برای‌ انجام این‌ آزمایش‌ ابتدا تمام شیرهای‌ انتهایی‌ (مصرف) را در سیستم‌ لوله‌کشی‌ داخلی‌ بسته‌ و شیر اصلی‌ ورود گاز و شیرهای‌ فرعی‌ واحدها، در صورت وجود، باز شود. سپس‌ با دقت‌، عقربه‌ یا شماره انداز کنتور را به‌مدت ١٥ دقیقه‌ کنترل کرد. اگر عقربه‌ یا شماره انداز در این‌ مدت حرکت‌ کرد، دلیل‌ وجود نشت‌ در سیستم‌ لوله‌کشی‌ می‌باشد.

اگـر عقربه‌ یا شماره انداز حرکتی‌ نـکرد، برای‌ اطمینان از صحت‌ کار کنتور بایـد پیلـوت یکی‌ از وسایل‌ گازسوز را روشن‌ کرد مجدداً و نشان دهنده را زیر نظر گرفت‌. در این‌ حال عقربه‌ یا شماره انداز باید حرکت‌ کرده و مصرف گاز پیلوت را نشان دهد.

١٧-٦-٥-٢ بررسی‌ نشت‌ گاز بدون استفاده از کنتور

برای‌ این‌ بررسی‌ فشارسنجی‌ که‌ حداکثر تا ٢٥٠ میلی‌متر ستون آب مدرج شده باشد، باید به‌یکی‌ از نقاط مصرف وصل‌ و سپس‌ شیر اصلی‌ گاز را باز نمود تا بعد از اینکه‌ فشار به‌حد ثابتی‌ رسید آن را بست‌.

بعد از بستن‌ این‌ شیر اگر فشارسنج‌ تا مدت ٣ دقیقه‌ هیچ‌ افت‌ فشاری‌ را نشان ندهد معلوم می‌شود که‌ سیستم‌ لوله‌کشی‌ نشت‌ ندارد.

١٧-٦-٦  اقدامات لازم در صورت وجود نشت‌ گاز

اگر به‌وسیله‌ روشهای‌ فوق وجود نشتی‌ گاز مشاهده گردد، باید تمام وسایل‌ گازسوز و مجاری‌ خروجی‌ مربوط به‌این‌ سیستم‌ را آزمایش‌ نمود، در صورتی‌که‌ اطمینان حاصل‌ شود که‌ کلیه‌ شیرها بسته‌ است‌ و هیچ‌یک‌ از این‌ تجهیزات نشت‌ نمی‌کند، معلوم خواهد شد که‌ نشت‌ گاز در سیستم‌ لوله‌کشی‌ می‌باشد. در این‌ شرایط‌ باید شیر اصلی‌ گاز را بست‌ و پس‌ از پیدا کردن محل‌ نشت‌ گاز تعمیرات لازم را برای‌ برطرف کردن آن انجام داد. سپس‌ آزمایش‌های‌ مذکور در بخش‌ ١٧-٦-٥ را تکرار نمود.

توجه‌: برای‌ پیدا کردن محل‌ نشتی‌ گاز، هرگز از شعله‌ استفاده نشود، برای‌ این‌ کار باید از مایع‌ کف‌کننده مانند صابون و یا مایع‌ ظرفشویی‌ استفاده کرد.

17-٦-٧ آزمایش‌ مجدد سیستم‌ لوله‌کشی‌ در صورت عدم وصل‌ گاز به‌مدت طولانی‌

١٧-٦-٧-١ قبل‌ از تزریق‌ گاز به‌ سیستم‌ لوله‌کشی‌ بایستی‌ مطمئن‌ شد که‌ سیستم‌، فشار هوای‌ آزمایش‌ را نگه‌ داشته‌ است‌.

١٧-٦-٧-٢ چنانچه‌ مدتی‌ بیش‌ از شش‌ ماه از زمان آزمایش‌ و صدور تأییدیه‌ تست‌ مقاومت‌ و نشتی‌ گذشته‌ باشد یا سیستم‌ فشار آزمایش‌ را نگه‌ نداشته‌ باشد تست‌ مجدد الزامی‌ است‌. آزمایش‌ مجدد زیر نظر و با تأیید مهندس ناظر باید انجام گیرد.

١٧-٦-٧-٣ قبل‌ از نصب‌ وسایل‌ گازسوز باید از صحت‌ عملکرد لوله‌کشی‌ اطمینان حاصل‌ گردد.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها