17-10-generalities-the-second-part-of-natural-gas-piping-with-a-pressure-of-2-to-60-pounds-per-square-inch

١٧-١٠ کلیات (بخش‌ دوم لوله‌ کشی‌ گاز طبیعی‌ با فشار ٢ الی‌٦٠ پوند بر اینچ‌ مربع)

١٧-١٠-١ حدود و دامنه‌ کاربرد

١٧-١٠-١-١ بخش‌ دوم از مبحث‌ هفدهم‌ مقررات ملّی‌ ساختمان با عنوان «مقررات لوله‌ کشی‌ گاز طبیعی‌ برای‌ مصرف کنندگان عمده» ضوابط‌ حداقل‌ را که‌ رعایت‌ آنها مشمول الزام قانونی‌ است‌ در موارد زیر مقرر می‌دارد.

الف‌- مجتمع‌ها و ساختمانهای‌ مسکونی‌ و عمومی‌ (از جمله‌: تجاری‌، اداری‌، بهداشتی‌، آموزشی‌ و ورزشی‌)

ب- محوطه‌ها و ساختمان های‌ صنعتی‌

ج – شهركهای‌ مسکونی‌ و صنعتی‌

١٧-١٠-١-٢ این‌ بخش‌ از مبحث‌، حداقل‌ ضوابط‌ طراحی‌، اجراء و کنترلهای‌ کیفی‌ لوله‌ کشی‌ گاز مصرف کنندگان فوق را در بر می‌گیرد.

١٧-١٠-١-٣ این‌ بخش‌ با کاربری‌ گاز طبیعی‌ تحویلی‌ به‌ مصرف کنندگان فوق برای‌ فشارهای‌ بین‌ دو پوند بر اینچ‌ مربع[1] (معادل ١٣٧٩٠ پاسکال) تا شصت‌ پوند بر اینچ‌ مربع‌ (معادل ٤١٣٦٨٦ پاسکال) یا مصارف بالاتر از ١٦٠ مترمکعب‌ در ساعت‌ تا حداکثر ٥٠٠٠ مترمکعب‌ در ساعت‌ تدوین‌ گردیده است‌.

١٧-١٠-١-٤ مقررات این‌ بخش‌ شامل‌ موارد ذیل‌ نمی‌گردد:

الف‌- لوله‌ کشی‌ گازطبیعی‌ ساختمانها با فشار یک‌ چهارم پوند بر اینچ‌ مربع‌ (معادل ١٧٢٤ پاسکال) و برای‌ مصارف حداکثر تا ١٦٠ متر مکعب‌ در ساعت‌ و قطر لوله‌ حداکثر ١٠٠ میلی‌متر، که‌ در مبحث‌ ١٧ بخش‌ اول آمده است‌.

ب- مصرف کنندگان عمده با فشار گاز بیش‌ از شصت‌ پوند بر اینچ‌ مربع‌ (معادل ٤١٣٦٨٦ پاسکال) و مصارف بالاتر از ٥٠٠٠ متر مکعب‌ در ساعت‌.

برای‌ فشارهای‌ بیش‌ از شصت‌ پوند بر اینچ‌ مربع‌ (معادل ٤١٣٦٨٦ پاسکال) و یا مصارف بالاتر از ٥٠٠٠ متر مکعب‌ در ساعت‌، متقاضی‌ باید به‌ شرکت‌ گاز ناحیه‌ مراجعه‌ نماید.

١٧-١٠-٢ مسئولیت‌ها

١٧-١٠-٢-١ طراح

طراح شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ دارای‌ صلاحیت‌ طراحی‌ لوله‌ کشی‌ گاز مشترکین‌ عمده از طرف سازمان قانونی‌ ذیربط‌ باشد. طراح باید پس‌ از طی‌ مراحل‌ اشتراك و عقد قرارداد فروش گاز طبیعی‌ و تعیین‌ محل‌ ایستگاه تقلیل‌ فشار و اندازه گیری‌، در سقف‌ قرارداد فروش، اقدام به‌ طراحی‌ شبکه‌ داخلی‌ گاز طبیعی‌ متقاضی‌ عمده نماید. علاوه بر آن طراح باید با رعایت‌ مفاد این‌ مقررات به‌ نکات زیر نیز توجه‌ داشته‌ باشد:

الف‌ – در طراحی‌ سیستم‌ لوله‌ کشی‌ گاز ساختمان و محوطه‌ ها، در هنگام مشخص‌ نمودن محل‌ نصب‌ هر وسیله‌ گازسوز باید تأمین‌ هوای‌ آن شامل‌ تأمین‌ هوا از داخل‌ یا خارج ساختمان، حداقل‌ سطح‌ منافذ و یا دریچه‌ های‌ ورود هوا (درصورت لزوم تأمین‌ هوا از خارج ساختمان) پیش‌ بینی‌ گردد.

– حداقل‌ قطر، ارتفاع و نوع دودکش‌ وسیله‌ گازسوز باید روی‌ نقشه‌ ذکر و در صورت وجود دودکش‌، انطباق آن با ذکر مشخصات، تأیید گردد.

– طراح مجاز نیست‌ وسائل‌ گازسوز دودکش‌ دار را در محلی‌ قرار دهد که‌ دودکش‌ برای‌ آنها پیش‌ بینی‌ نشده باشد.

ت- درصورتی‌ که‌ دودکش‌ در خارج از ساختمان به‌ صورت روی‌ کار برای‌ وسیله‌ گازسوز در نظر گرفته‌ شده باشد علاوه بر رعایت‌ الزامات بند ب، باید مشخصات محل‌ خروج دودکش‌ از داخل‌ به‌ بیرون ساختمان روی‌ نقشه‌ ذکر شود.

ث – ارائه‌ نقشه‌ جزئیات اجرایی‌ و فهرست‌ مصالح‌ از وظایف‌ طراح می‌باشد.

١٧-١٠-٢-٢ مجری‌

الف‌- مسئولیت‌ کلیه‌ امور طراحی‌، محاسبات (درصورتی‌ که‌ طراحی‌ با مجری‌ باشد)، استفاده از مصالح‌ مناسب‌، اجرای‌ لوله‌ کشی‌ گاز، تهیه‌ نقشه‌های‌ طبق‌ اجرا، انجام آزمایش‌ها و در نهایت‌ تزریق‌ گاز و راه اندازی‌ سیستم‌ لوله‌ کشی‌ گاز به‌ عهده مجری‌ است‌.

ب- مجری‌ لوله‌ کشی‌ گاز موظف‌ است‌ قبل‌ از اجرا، نقشه‌ طراحی‌ شده را به‌ تأیید دستگاه نظارت رسانده و محل‌ نصب‌ وسایل‌ گازسوز را طبق‌ نقشه‌، حین‌ اجرا رعایت‌ نماید و از امکان تأمین‌ هوا و همچنین‌ تخلیه‌ ایمن‌ محصولات احتراق مصرف کننده های‌ هر انشعاب اطمینان حاصل‌ نماید.

پ- مجری‌ همواره در قبال کلیه‌ امور مربوط به‌ لوله‌ کشی‌ مطابق‌ مقررات این‌ مبحث‌ از قبیل‌ استفاده از مصالح‌ مناسب‌، اجرای‌ لوله‌ کشی‌ طبق‌ نقشه‌های‌ تأیید شده، کیفیت‌ جوشکاری‌، عایق‌ کاری‌ و کارآیی‌ سیستم‌ حفاظت‌ کاتدی‌ مسئول خواهد بود و صدور تأییدیه‌ های‌ دستگاه نظارت از مسئولیت‌ وی‌ نمی‌کاهد.

ت- در مواردی‌ که‌ در این‌ مقررات تشخیص‌ موضوع و تصمیم‌ گیری‌ به‌ عهده دستگاه نظارت گذاشته‌ شده است‌ و یا در مواردی‌ که‌ دستگاه نظارت تغییراتی‌ را در نقشه‌های‌ اجرایی‌ ضروری‌ بداند، نظر وی‌ لازم الاجرا بوده و مجری‌ موظف‌ به‌ رعایت‌ نظرات نامبرده و اصلاح نقشه‌ها می‌باشد.

ث- در صورت تخطی‌ مجری‌ از مسئولیت‌ها و تعهدات خود از مقررات این‌ مبحث‌، دستگاه نظارت می‌تواند از ادامه‌ کار او جلوگیری‌ نموده و در صورت لزوم، گزارش مربوطه‌ را جهت‌ استیفای‌ حقوق مشترك به‌ مراجع‌ ذیصلاح پیش‌ بینی‌ شده در قانون، منعکس‌ نماید.

ج- در صورت تخطی‌ دستگاه نظارت از الزامات این‌ مقررات، یا عدم تأیید کار اجرا شده بدون دلیل‌ کافی‌، مجری‌ می‌تواند موضوع را به‌ مرجع‌ ذیصلاح (مرجع‌ معرفی‌ کننده دستگاه نظارت) ارجاع و درخواست‌ رسیدگی‌ نماید.

١٧-١٠-٢-٣ دستگاه نظارت

الف‌- نظارت بر کلیه‌ امور مربوط به‌ لوله‌ کشی‌ گاز شامل‌ تأیید نقشه‌های‌ طراحی‌ و کنترل محاسبات، بررسی‌ و تأیید مصالح‌ مصرفی‌، نظارت بر مراحل‌ مختلف‌ اجرای‌ کار تا رفع‌ اشکالات و انجام آزمایش‌های‌ سیستم‌ لوله‌ کشی‌، تأیید ابعاد، موقعیت‌، بازبودن و کارآیی‌ دودکش‌ها، تهویه‌ وسایل‌ گازسوز و عملیات تزریق‌ گاز براساس مقررات این‌ مبحث‌ باید توسط‌ دستگاه نظارت صورت گیرد.

ب- قبل‌ از اجرای‌ لوله‌ کشی‌، دستگاه نظارت باید ضمن‌ بازدید از محل‌، نقشه‌های‌ طراحی‌ را بررسی‌ نموده و در صورت عدم مشاهده ایراد یا مغایرت، نقشه‌ ها را جهت‌ اجرا تأیید نماید.

پ- مصالح‌ مورد استفاده در سیستم‌ لوله‌ کشی‌ گاز باید قبل‌ از اجرا توسط‌ دستگاه نظارت مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ و گواهینامه‌های‌ ساخت‌ آنها کنترل و از مناسب‌ بودن آنها برای‌ استفاده در سیستم‌ لوله‌ کشی‌ گاز طبق‌ مقررات این‌ مبحث‌ اطمینان حاصل‌ شود. در صورتی‌ که‌ دستگاه نظارت ضروری‌ تشخیص‌ دهد برای‌ اطمینان از مطابقت‌ مصالح‌ با مقررات این‌ مبحث‌ باید آزمایش‌های‌ لازم بر روی‌ مصالح‌ انجام گیرد.

ت- درحین‌ اجرای‌ لوله‌ کشی‌، دستگاه نظارت باید از محل‌ به‌ طور اتفاقی‌، در مقاطع‌ زمانی‌ مختلف‌ هر چند بار که‌ لازم بداند (حداقل‌ سه‌ بار) بازدید نموده و از صحت‌ انجام آن اطمینان حاصل‌ نماید.

ث- هرگاه در ضمن‌ اجرای‌ لوله‌ کشی‌، لازم باشد تغییری‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ صورت گیرد، باید نقشه‌ های‌ اصلاحی‌ براساس این‌ مقررات، تهیه‌ و به‌ تأیید دستگاه نظارت برسد.

ج- در پایان کار، دستگاه نظارت باید از کار اجرا شده بازدید نموده ضمن‌ صورت برداری‌ از اشکالات، موارد را جهت‌ برطرف نمودن آنها به‌ مجری‌ ابلاغ نماید.

چ- پس‌ از رفع‌ اشکالات باید سیستم‌ لوله‌ کشی‌ طبق‌ مفاد بخش‌ ١٧-١٦ این‌ مبحث‌ مورد آزمایش‌های‌ لازم قرار گرفته‌ و در صورت عدم وجود اشکال، تأییدیه‌ آزمایش‌ به‌ وسیله‌ دستگاه نظارت صادر گردد.

ح- در مورد لوله‌ کشی‌ دفنی‌ مطابق‌ بندهای ‌١٧-١٣-٤-٥ و ١٧-١٣-٥-٣ و ١٧-١٣-٥-٧ باید کلیه‌ مراحل‌ کار به‌ وسیله‌ دستگاه نظارت تا زمان صدور تأییدیه‌ قبل‌ از پوشاندن لوله‌ کشی‌ کنترل شود.

خ- دستگاه نظارت موظف‌ است‌ فقط‌ در صورتی‌ که‌ مشخصات و الزامات محل‌ نصب‌ از نظر تهویه‌ و دودکش‌ وسایل‌ گازسوز مطابق‌ مقررات این‌ مبحث‌ در نقشه‌ و در زمان لوله‌ کشی‌ رعایت‌ شده باشد (علاوه بر مشخصات فنی‌ و ایمنی‌ لوله‌ کشی‌ که‌ باید مطابق‌ بندهای‌ مربوطه‌ در این‌ مقررات انجام شده باشند) نقشه‌ طراحی‌ و لوله‌ کشی‌ اجراشده را تأیید نماید.

د- مسئولیت‌ کنترل کیفیت‌ و صدور تأییدیه‌های‌ مربوطه‌ در همه‌ مراحل‌ طراحی‌، انتخاب مصالح‌، اجرا، آزمایش‌های‌ سیستم‌ لوله‌ کشی‌ گاز و همچنین‌ حصول اطمینان از مناسب‌ بودن دودکش‌ها و مجاری‌ تهویه‌ جهت‌ لوازم گازسوز به‌ عهده دستگاه نظارت می‌باشد.

ذ- در مواردی‌ که‌ دستگاه نظارت ضروری‌ بداند برای‌ حصول اطمینان از کیفیت‌ طراحی‌، اجرا، مصالح‌ و آزمایش‌ها می‌تواند از خدمات مشاورین‌ و یا افراد ذیصلاح استفاده نماید (بند ١٧-١٠-٥-٤) ولی‌ در هر صورت تأیید نقشه‌های‌ طراحی‌ و مسئولیت‌های‌ ناشی‌ از آن به‌ عهده دستگاه نظارت می‌باشد.

ر- در صورت تخطی‌ مجری‌ از الزامات این‌ مقررات، دستگاه نظارت موظف‌ است‌ مراتب‌ را کتباً به‌ اطلاع مجری‌ و مراجع‌ ذی‌ صلاح برساند و مجری‌ موظف‌ به‌ رفع‌ آن بوده و در صورت استنکاف مجری‌ از رفع‌ تخلف‌، دستگاه نظارت موظف‌ است‌ ضمن‌ عدم صدور تأییدیه‌، موضوع را به‌ مراجع‌ ذی‌ صلاح (مرجع‌ معرفی‌ کننده دستگاه نظارت و کارفرما) جهت‌ بررسی‌ تخلفات صورت گرفته‌ اطلاع دهد.

١٧-١٠-٢-٤ شرکت‌ها، موسسات، مشاورین‌ و افراد ذیصلاح

شخص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ که‌ از مراجع‌ قانونی‌ جهت‌ کار تخصصی‌ مربوطه‌ دارای‌ مجوز و گواهینامه‌ صلاحیت‌ معتبر باشد.

[1] – کلیه‌ ارقام مربوط به‌ فشار در این‌ مقررات فشار نسبی‌ است‌.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها