18-3-appendix-airborne-sounding-values-of-separators

پیوست 3 – مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده ها

جهت انتخاب صحیح جدا کننده ها در یک ساختمان ضروری است که طراح، مقادیر صدابندی جدا کننده ها مانند دیوار، در، پنجره و شیشه را در مقابل صدای هوابرد (شاخص کاهش صدای وزن یافته، Rw یا درجه تراگسیل صدا، STC) در اختیار داشته باشد. بدین منظور طراح باید اطلاعات مربوط به این مقادیر را از تأییدیه های استاندارد و گواهینامه های فنی شرکت های تولید کننده استخراج نماید.

پ-۳-۱ دیوارها

مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته تعدادی از دیوارهای ساخته شده با آجر فشاری یا سفالی بتنی بلوکهای بتن سبک و همچنین دیوارهای باربر و غیر باربر با ساخت و ساز خشک (drywall)، سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی (3D) و قالب عایق ماندگار بتنـی (ICF) برگرفته از منابع گوناگون داخلی و خارجی در جدول پ-۳-۱ ارائه شده است.

جدول پ-3-1: صدابندی هوابرد چند نمونه از دیوارها
ساختار دیوار ضخامت کلی (cm) جزئیات اجرایی Rw یا STC (dB)
دیوار آجر فشاری ۱۱ سانتیمتری، دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی، به ضخامت ۲ سانتیمتر 15 47
دیوار آجر فشاری ۲۲ سانتیمتری، دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی، به ضخامت ۲ سانتیمتر 26 52
دیوار آجر فشاری ۳۳ سانتیمتری، دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی، به ضخامت 1/25سانتیمتر 35/5 56
دیوار آجر سفالی ۱۰ سانتیمتری، دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی، به ضخامت ۱ سانتیمتر 12 42
دیوار آجر سفالی ۱۵ سانتیمتری، دو رو اندود با گچ و گچ پرداختی، به ضخامت ۳ سانتیمتر 21 46
دیوار دوجداره با آجر فشاری ۱۱ سانتیمتری با ۵ سانتیمتر فاصله هوایی،  دو رو اندود به ضخامت 1/5 سانتیمتر 30 54
دیوار بتنی به ضخامت 7/5 سانتیمتر 7/5 47
دیوار بتنی به ضخامت ۱۵ سانتیمتر دو رو اندود با گچ به ضخامت 1/25 سانتیمتر 17/5 53
دیوار بتنی به ضخامت ۲۰ سانتیمتر 20 58
دیوار با بلوکهای توپر بتنی به ضخامت ۴۰ سانتیمتر دو رو اندود گچ به ضخامت 1/25 سانتیمتر 42/5 63
دیوار با بلوک بتن سبک به ضخامت ۱۰ سانتیمتر، دو رو اندود با گچ به ضخامت ۱ سانتیمتر 12 45
دیوار با بلوک بتن سبک به ضخامت ۱۵ سانتیمتر، دو رو اندود با گچ به ضخامت ۱ سانتیمتر 17 45
دیوار با بلوک تو خالی از بتن سبک به ضخامت ۱۹ سانتیمتر، دو رو اندود با گچ به ضخامت ۱ سانتیمتر 21 46
دیوار با بلوک توپر از بتن سبک به ضخامت ۲۵ سانتیمتر ، دو رو اندود با گچ به ضخامت ۱ سانتیمتر 27 51
دیوار با صفحات روکش دار گچی (drywall) :

– یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف

–  وادارهای ۵ سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر

– الیاف معدنی به ضخامت ۴ سانتیمتر در وسط

7/5 45
دیوار با صفحات روکش دار گچی (drywall):

– یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف

– وادارهای 7/5 سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر

– الیاف معدنی به ضخامت ۶ سانتیمتر در وسط

10 45
دیوار با صفحات روکش دار گچی (drywall):

– دو لایه تخته گچی به ضخامت 1/25  سانتیمتر در هر طرف

– وادارهای ۵ سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر

– الیاف معدنی به ضخامت ۴ سانتیمتر در وسط

10 50
دیوار با صفحات روکش دار گچی (drywall):

– یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف

– وادارهای ۱۰ سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر

– الیاف معدنی به ضخامت ۴ سانتیمتر در وسط

12/5 47
دیوار با صفحات روکش دار گچی (drywall) :

– دو لایه تخته گچی به ضخامت 25/11/25  سانتیمتر در هر طرف

– وادارهای 5/7سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر

– الیاف معدنی به ضخامت ۶ سانتیمتر در وسط

12/5 52
دیوار با صفحات روکش دار گچی (drywall):

– دو لایه تخته گچی به ضخامت 1/25  سانتیمتر در هر طرف

– وادارهای ۱۰ سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر

– الیاف معدنی به ضخامت ۴ سانتیمتر در وسط

15 53
دیوار دوبل با صفحات روکش دار گچی (drywall):

– لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف

– وادارهای ۵ سانتیمتری در فواصل 62/5  سانتیمتر

– الیاف معدنی به ضخامت ۴ سانتیمتر در وسط

15/5 61
دیوار دوبل با صفحات روکش دار گچی (drywall):

– دو لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف

– وادارهای 5/7 سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر

– الیاف معدنی به ضخامت ۴ سانتیمتر در وسط

20/5 63
دیوار با ساندویچ پانل 3D:

– پلی استایرن به ضخامت ۴ سانتیمتر در وسط

– بتن با رویه لیسه ای به ضخامت ۴ سانتیمتر در دو طرف

12 46
دیوار با ساندویچ پانل 3D:

– پلی استایرن به ضخامت ۴ سانتیمتر در وسط

– بتن با رویه لیسه ای به ضخامت ۵/۵ سانتیمتر در دو طرف

15 47
دیوار با ساندویچ پانل 3D:

– پلی استایرن به ضخامت ۴ سانتیمتر در وسط

– بتن با رویه لیسه ای به ضخامت ۴ سانتیمتر در یک طرف

– بتن با رویه لیسه ای به ضخامت ۷ سانتیمتر در طرف دیگر

15 48
دیوار با ساندویچ پانل 3D:

– پلی استایرن به ضخامت ۶ سانتیمتر در وسط

– بتن با رویه لیسه ای به ضخامت ۴ سانتیمتر در دو طرف

14 43
دیوار با ساندویچ پانل 3D:

– پلی استایرن به ضخامت ۱۰ سانتیمتر در وسط

– بتن با رویه لیسه ای به ضخامت ۵ سانتیمتر در دو طرف

20 45
دیوار با ساختار قالبهای بلوکی عایق ماندگار بتنی (ICF) به ضخامت ۲۵ سانتیمتر (رابط پلی استایرن) پرشده با بتن مسلح (ضخامت بتن ۱۴ سانتیمتر)، هر طرف یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر 27/5 42
دیوار با ساختار قالب عایق ماندگار بتنی :(ICF) بلوکهای ۲۵ سانتیمتری (رابط پلی استایرن)، پرشده با بتن مسلح، دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی به ضخامت ۲ سانتیمتر 29 45
دیوار با ساختار قالب پانلی تخت عایق ماندگار بتنی (ICF) (ضخامت هر پانل 5/20  سانتیمتر) که به وسیله بست های پلاستیکی به یکدیگر متصل شده اند و بخش میانی پر شده با بتن مسلح به ضخامت 14/60 سانتیمتر، یک طرف یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/30 سانتیمتر طرف دیگر یک لایه تخته گچی به ضخامت 0/70 سانتیمتر 27 47
دیوار با ساختار قالب پانلی تخت عایق ماندگار بتنی (ICF): (ضخامت هر پانل ۵ سانتیمتر) که به وسیله بست های پلاستیکی به یکدیگر متصل شده اند شده با بتن مسلح به ضخامت ۱۵ سانتیمتر، یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/25سانتیمتر در هر طرف دیوار 27/5 48

 

پ-۳-۲ شیشه ها

مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته تعدادی از شیشه ها برگرفته از منابع گوناگون داخلی و خارجی، برای راهنمایی در جدول پ-۳-۲ ارائه شده است.

جدول پ-۳-۲ : مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته برای تعدادی از شیشه ها
نوع شیشه نوع لایه و ضخامت به میلی متر STC (dB) یا Rw
ساده 4

6

10

12

31

32

34

36

لیمینت لایه ها
شیشه PVB[1] شیشه
3 0/38 3 33
3 0/76 3 35
4 0/38 4 34
4 0/76 4 35
4 0/38 6 35
6 0/38 6 36
دوجداره لایه ها
شیشه فاصله هوایی شیشه
3 6 3 28
3 9 3 31
4 8 4 32
4 8 6 34
4 10 6 35
4 12 6 36
6 19 6 38
6 13 8 38
6 13 10 39
8 13 10 41
6 50 3 39
6 100 3 43
دوجداره لمینیت 7* 8 6 36
7* 12 4 37
7* 25 6 42
7* 40 6 44
7* 60 6 46
7* 100 6 48
* شیشه های لمینیت با ضخامت تقریبی ۷ میلیمتر، متشکل از دو شیشه ۳ میلیمتری با یک لایه PVB

پ–3-3 پنجره ها

مقادیر صدابندی هوابرد تعدادی از پنجره ها برگرفته از منابع گوناگون داخلی و خارجی، برای راهنمایی در جدول پ-۳-۳ ارائه شده است.

جدول پ-۳-۳ : مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته برای تعدادی از پنجره ها
نوع پنجره STC (dB) یا Rw
پنجره کاملاً باز تقریبا 5
هر نوع پنجره ای در نما هنگامی که اندکی باز باشد. 10-15
پنجره تک جدار با شیشه ۴ میلیمتری، درزبندی شده 25
پنجره تک جدار با شیشه ۶ میلیمتری، درزبندی شده 27
پنجره تک جدار با شیشه ۱۰ میلیمتری، درزبندی شده 30
پنجره با شیشه دوجداره ( 6+12+4 میلیمتر)، درزبندی شده 35
پنجره با شیشه دوجداره (۶ لمینیت+ 19+6 میلیمتر) درزبندی شده 38
پنجره با شیشه دوجداره (۹ لمینیت + 19+ ۶ میلیمتر) درزبندی شده 39
پنجره با شیشه دوجداره (5+ 13+9 میلیمتر) هر دو شیشه لمینیت، درزبندی شده 40
پنجره با شیشه دوجداره (۶+ 64+5 میلیمتر) درزبندی شده 43
پنجره با شیشه دوجداره (۱۳ + 64+9 میلیمتر) درزبندی شده 46
پنجره با شیشه دوجداره (6+100+9 میلیمتر) درزبندی شده 51

 

پ-۳-۴ درها

مقادیر صدابندی هوابرد تعدادی از درها برگرفته از منابع گوناگون برای راهنمایی در جدول پ-۳-۴ ارائه شده است.

جدول پ-۳-۴ : مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته برای تعدادی از درها
نوع در STC (dB) یا Rw
در چوبی توخالی به ضخامت 4/5 سانتیمتر درزبندی شده 20
در فلزی توخالی به ضخامت 4/5 سانتیمتر درزبندی شده 28
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی ۱۹ کیلوگرم بر متر مربع، بدون درزبندی 20
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی ۱۹ کیلوگرم بر متر مربع، درزبندی شده 28
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی 24/5 کیلوگرم بر مترمربع، درزبندی شده 31
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی 25/5 کیلوگرم بر متر مربع، درزبندی شده 36
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی 32/7 کیلوگرم بر مترمربع، درزبندی شده 39
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی 34/2 کیلوگرم بر متر مربع، درزبندی شده 45

 

[1] polyvinyl butyral

 

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها