19-6-appendix-the-method-of-calculating-the-heat-transfer-reduction-coefficient-of-the-design

پیوست‌ ٦ – روش محاسبه‌ ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت طرح

پ٦-١ محاسبه‌ ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت فضاهای‌ کنترل نشده

در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح، در صورت وجود فضا یا فضاهای‌ کنتـرل نشـده، لازم اسـت‌ ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت مربوط به‌ آنها تعیین‌ شود.

با توجه‌ به‌ آنکه‌ اختلاف دمای‌ فضای‌ داخل‌ با فضاهای‌ کنترل نشده کمتر از اختلاف دمای‌ فضـاهای‌ داخل‌ و خارج است‌ و در نتیجه‌ مقدار انتقال حرارت از جدارهای‌ مجاور فضای‌ کنترل نشده کمتر از مقدار انتقال حرارت از جدارهای‌ مجاور خارج است‌، لازم است‌ این‌ موضوع، با استفاده از یک‌ ضریب‌ کاهش‌، در محاسبات لحاظ شود.

به‌ این‌ ترتیب‌، تعیین‌ ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت هر یـک‌ از فضـاهای‌ کنتـرل نشـدة سـاختمان و منظور کردن آن در محاسبه‌ انتقال حرارت اجزای‌ مجاور این‌ فضاها، ضرورت می‌یابد.

در جهت‌ ساده سازی‌ طراحی‌، می‌تـوان از محاسـبه‌ دقیـق‌ ضـریب‌ کـاهش‌ انتقـال حـرارت فضـای‌ کنترل نشده صرفنظر کرد. در این‌ صورت، ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت آن فضا برابر یـک‌ (1/0) در نظر گرفته‌ خواهد شد.

ضریب‌ کاهش‌ یک‌ فضای‌ کنترل نشده با استفاده از رابطه‌ پ ٦-١ به‌دست‌ می‌آید:

(پ6-1) \tau =\frac{\sum A_{e}U_{e}}{\sum A_{e}U_{e}+\sum A_{i}U_{i}}

 

ԏ: ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت فضای‌ کنترل نشده [m2]
Ae : مساحت‌ خالص‌ جدار بین‌ فضای‌ کنترل نشده و خارج [W/m2K]
Ue : ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ جدار بین‌ فضای‌ کنترل نشده و خارج [m2]
Ai : مساحت‌ خالص‌ جدار بین‌ فضای‌ کنترل نشده و فضای‌ کنترل شده [W/m2K]
Ui : ضریب‌ انتقال حرارت سطحی‌ جدار بین‌ فضای‌ کنترل نشده و فضای‌ کنترل شده

توضیحات:

١- ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت جدارهای‌ مجاور فضای‌ خارج برابر یک‌ است‌.

٢- ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت هر یک‌ از جـدارهای‌ مجـاور فضـای‌ کنترل نشده برابـر ضریب‌ کاهش‌ انتقال حرارت محاسبه‌شـده بـرای‌ آن فضـای‌ کنترل نشده اسـت‌. در صورت عدم تمایل‌ به‌ انجام محاسبه‌ فوق، ضریب‌ کـاهش‌ انتقـال حـرارت جـدارهای‌ مجاور آن فضا باید برابر یک‌ در نظر گرفته‌ شود.

٣- اگر طراح بخواهد جدارهای‌ میان فضای‌ کنترل نشده و فضـای‌ خـارج را عـایق‌کـاری‌ حرارتی‌ نماید، در محاسبه‌ ضریب‌ انتقال حرارت طرح می‌توانـد بـه‌ جـای‌ جـدارهای‌ میان آن فضای‌ کنترل نشده و فضاهای‌ کنترل شده، تمـام جـدارهای‌ میـان فضـای‌ کنترل نشده مذکور و فضای‌ خارج را در رابطه‌ فوق قرار دهد. در این‌ حالت‌، در مـورد جدارهای‌ میان آن فضای‌ کنترل نشده و خارج، باید به‌ جـای‌ ضـریب‌ کـاهش‌ انتقـال حرارت  \tau _{i}، ضریب‌ \left (1-\tau _{i} \right ) در محاسبه‌ وارد کند، زیرا:

ԏi . Ai .Ui = (1 -ԏi ).Ae.Ue

شکل‌ پ ٦ -١ موقعیت‌ جدارهای‌ مجاور خارج و مجاور فضای‌ کنترل نشده در پلان شماتیک‌ سه‌ نمونه‌ ساختمان
شکل‌ پ ٦ -١ موقعیت‌ جدارهای‌ مجاور خارج و مجاور فضای‌ کنترل نشده در پلان شماتیک‌ سه‌ نمونه‌ ساختمان

رابطه‌ پ ٦-١ تا زمانی‌ معتبر است‌ که‌ تهویه‌ فضای‌ کنترل نشده به‌صورت مسـتقل‌ انجـام شـود. در صورتی‌ که‌ هوای‌ تازه فضای‌ کنترل نشده از فضـای‌ کنترل شده تـأمین‌ گـردد، ضـریب‌ کـاهش‌ بـا استفاده از رابطه‌ پ ٦-٢ به‌دست‌ می‌آید:

(پ6-2) \frac{\sum A_{e}U_{e}+0.34n.V}{\sum A_{e}U_{e}+\sum A_{i}U_{i}+0.68n.V}

 

n: تعداد دفعات تعویض‌ هوای‌ فضای‌ کنترل نشده از طریق‌ فضای‌ کنترل شده [l/h]
V: میزان تعویض‌ هوای‌ فضای‌ کنترل نشده از طریق‌ فضای‌ کنترل شده [m3/h]

 

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها