13-8-appendix-the-content-of-plans-and-technical-documents-of-electric-facilities

پیوست -8 محتوای نقشه ها و مدارک فنی طرح تأسیسات برقی

پ ۸-۱ کلیات

پ ۸-۱-۱ برای دریافت مجوز و متعاقب آن اجرای تأسیسات برقی در هر ساختمان لازم است نقشه های سیستم های مورد نیاز تأسیسات برقی همراه با مدارک فنی دیگر، که در این فصل به آنها اشاره خواهد شد به تعداد لازم حاوی اجزاء اطلاعات و توضیحات کافی، برای تصویب تحویل مراجع ذیربط اجرای این مقررات شود.

پ ۸-۱-۲ نقشه های طراحی شده برای تأسیسات برق باید نشان دهنده محل فیزیکی لوازم، تجهیزات، وسایل، دستگاه ها، مدارهای تغذیه سیستم های تأسیسات برق و دیگر اجزا که برای اجرا و نصب مورد نیاز باشد باید در زمینه ای از نقشه های معماری ساختمان پیاده شود. ابعاد و مقیاس نقشه ها باید مناسب سیستم تأسیسات برقی و نقشه معماری انتخاب شده و طوری باشد که خواندن اطلاعات مربوط به تأسیسات برق امکان پذیر و آسان باشد.

پ ۸-۱-۳ نقشه ها و نمودارها باید خوانا و واضح باشند و به نحوی تهیه شده باشند که بین خطوط و اجزا و نوشته های مربوط به تأسیسات و زمینه هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد.

پ ۸-۱-۴ برای نمایش اجزا تجهیزات و لوازم تأسیسات برقی در نقشه ها و نمودارها، باید از نشانه های ترسیمی استاندارد و یا مناسب و مرسوم استفاده شود.

تبصره: جهت نشانه های ترسیمی استاندارد میتوان به استانداردهای IEC 60617،  IEC 60598 ,  یا نشریه های شماره ۱-۱۱۰ و ۲-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان) جلد اول با عنوان تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط و جلد دوم با عنوان تأسیسات برقی جریان ضعیف مراجعه کرد.

پ ۸-۱-۵ نمودارها (دیاگرام ها) اجزای توضیحی، نمودارهای بالارو و پایین رو (رایزر دیاگرام)، طرحواره ها، جداول، علائم و نشانه های ترسیمی، لیست نقشه ها و غیره ، که احتیاج به زمینه نقشه معماری ندارند ، حتی الامکان باید بر روی نقشه های مجزا و یا در صورت وجود حواشی خالی در پلانها ترسیم شوند.

پ ۸-۱-۶ برای خوانا بودن نقشه ها، ذکر اندازه ها و دیگر یادداشتهای مربوط به معماری و نکات اجرائی مختص کارهای ساختمانی و نظایر آن بر روی نقشه های زمینه لازم نخواهد بود، اما مقیاس نقشه حتماً باید ذکر شود.

پ ۸-۱-۷ در صورت احتیاج، برای توضیح بعضی از اجزای مربوط به تأسیسات باید از نقشه های مقاطع، نماها و غیره و یا بخشی از آنها استفاده شود.

پ ۸-۱-۸ هرگونه طرحواره، نمودار، جدول، نقشه توضیحی یا نقشه جزئیات که برای روشن شدن مسایل اجرایی لازم است باید همراه نقشه ها ارائه شود.

پ ۸-۱-۹ در انتخاب محل، نحوه نصب کلیه تجهیزات مسیر همه مدارها و غیره باید به ملاحظات و نقشه های معماری و ساختمان توجه شود و امکانات اجرایی سنجیده و هماهنگ با سایر تأسیسات طراحی شده برای ساختمان در نظر گرفته شود و از طریق کسب نظر مسئولان و طراحان مربوطه هماهنگی لازم بین تخصصها و رشته های مرتبط با طرح به عمل آید.

پ ۸-۲ محتوای نقشه های طرح تأسیسات برقی

در نقشه شرح و علائم ترسیمی سیستم های تأسیسات برقی، باید قدرت مصرفی، مشخصات فنی عمومی و سایر مشخصات مهم بکار رفته در سیستم ها، دستگاه ها، وسایل، تجهیزات و دیگر اجزای مصرف کننده یا کنترل کننده برق و نظایر آن مانند چراغ ها، پریزها، کلیدها، لوازم تابلویی، اجزای سیستم های جریان ضعیف، دستگاه ها و غیره ذکر شود به جای این کار میتوان با استفاده از نوعی کد که ممکن است از یک یا چند حرف یا عدد یا ترکیبی از آنها که به روش مناسب دیگر تشکیل شده باشد، استفاده کرده و شرح نشانه های اختصاری، شرح اقلام و لوازم تابلویی، جزئیات تابلوها و غیره و مشخصات لازم دیگر را، در برابر کد مربوطه ذکر کرد.

پ ۸-۲-۱ نقشه های تأسیسات برقی باید حاوی کلیه اقلام و اجزای استفاده شده در اجرای سیستم های مختلف تأسیسات برقی بوده و این نقشه ها دارای اطلاعات مورد نیاز جهت اجرا نیز باشد.

تبصره 1 : اگر از نظر تشخیص ارتباط چراغی با کلید فرمان آن، احتمال بروز سوء تفاهم وجـود داشته باشد، باید با استفاده از نوعی علامت این ارتباط را مشخص کرد .

تبصره 2: چنانچه تأسیسات برقی ساختمان از انواع سیستم های مختلف تشکیل شده باشد و امکان بروز سوء تفاهم در  خواندن نقشه ها وجود داشته باشد، سیستم های موجود باید به دو یا چند گروه تفکیک و بر روی دو یا چند سری نقشه زمینه منعکس و ارائه شوند.

پ ۸-۲-۲ اطلاعات مورد نیاز سیستم های تأسیسات برق باید به نحوی در نقشه ها منعکس شده باشند که هیچ ابهامی از نظر اجرا نداشته باشد از قبیل:

الف) نوع و توان مصرفی و سایر مشخصات لازم وسایل، دستگاه ها و لوازم نصب ثابت و ارتفاع نصب آنها

ب) روکار و یا توکار بودن اجزاء و اقلام تأسیسات برقی

پ) محل و نوع تابلوهای برق از نظر روکار، توکار، دیواری، ایستاده و غیره

پ ۸-۲-۲-۱ جزئیات تابلوهای برق به صورت نمودار تک خطی (دیاگرام) بوده و شامل اطلاعات مشخصات به شرح زیر باشد:

الف) مشخصات اصلی وسایل قطع و وصل و حفاظتی تابلو برای مدارهای ورودی و خروجی شامل نوع جریان نامی، قدرت قطع و غیره

ب) نوع، تعداد رشته ها و سطح مقطع مدارهای خروجی از تابلو، با ذکر تجهیزاتی که آنها را تغذیه می کنند و نیز توان مصرفی آن تجهیزات

پ) توان کل نصب شده (بار متصل به تابلو) و حداکثر درخواست نیروی برق تابلو (دیماند تابلو) به وات یا کیلو وات

ت ) جریان نامی نوع و سایر مشخصات لوازم جنبی تابلو (وسایل اندازه گیری، نشانگر فرمان و غیره)

تبصره: برای تابلوهای شینه دار، لازم است که کلیه اطلاعات و مشخصات از قبیل اندازه شینه ها، تعداد و غیره که برای انتخاب صحیح شینه ها ضروری می باشد، با توجه به جریان مصرفی تابلو، نوع مصرف، توسعه در آینده و غیره ذکر شود.

پ ۸-۲-۳ مسیرها و مشخصات اصلی مدارها به شرح زیر باید در نقشه ها ذکر گردد:

پ ۸-۲-۳-۱ مدارهای نهایی و مدارهایی که تابلوها را به مصرف کننده ها و کلیدهای فرمان و کنترل آنها وصل کنند (مانند چراغ ها ، کلیدها، پریزها، لوازم و تجهیزات تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی و سایر وسایل و دستگاه های نصب ثابت و غیره) با ذکر نوع و مشخصات مدار (کابل سیم)، مجاری عبور (لوله، ترانکینگ ها و غیره) نحوه نصب (توکار، روکار)، تعداد رشته ها و سطح مقطع آنها، محل جعبه تقسیم ها و ارتفاع نصب تجهیزات و غیره.

پ ۸-۲-۳-۲ مدارهای اصلی تغذیه کننده تابلوها با ذکر مشخصات آنها مشابه ردیف پ ۸-۲-۳-۱.

پ ۸-۲-۳-۳ شبکه توزیع برق تغذیه تابلوها و مسیرهای اجرایی و در صورت نیاز رایزر و دیاگرام ارتباطی بین تابلوها با ذکر مشخصات لازم آنها مشابه ردیف پ 8-2-3-1.

پ ۸-۲-۳-۴ مدارهای مربوط به سیستم های جریان ضعیف، با ذکر مشخصات مورد نیاز این سیستم ها مشابه ردیف پ ۸-۲-۳-۱.

پ ۸-۲-۳-۵ اندازه، نوع و سایر مشخصات فنی مورد نیاز جهت لوله ها مجاری عبور مدارها (ترانکینگ و غیره) سینی و نردبان های کابل، غلافها (اسلیو) و غیره باید بر روی نقشه ذکر شود.

پ ۸-۲-۳-۶ مشخصات اصلی و فنی عمومی اجزا و دستگاه های سیستم های جریان ضعیف بر نقشه باید ذکر شود.

پ ۸-۲-۳-۷ در ساختمان های کوچک و یا ساختمان هایی که آپارتمانهای آن مشابه باشد و ابهامی از نظر تغذیه تابلوهای نهایی آنها وجود نداشته باشد، میتوان به تهیه نقشه تأسیسات برقی یک آپارتمان و نمودار بالارو (رایزر دیاگرام) اکتفا کرد.

پ ۸-۳ محتوای مدارک فنی طرح تأسیسات برقی

ارائه مدارک فنی مربوط به طرح تأسیسات برقی به همراه نقشه ها هنگامی لازم خواهد بود که ذکر کلیه اطلاعات خواسته شده در نقشه مقدور و یا مطلوب نبوده و مراجع ذیربط اجرای این مقررات آنها را درخواست کرده باشند این گونه مدارک ممکن است شامل کل یا بخشی از گروه مدارک مانند محاسبات فنی سیستم های تأسیسات برق برآورد درخواست نیروی برق (دیماند)، فرم های درخواستی شرکت برق و نظایر آن، مشخصات فنی عمومی اجرایی، مشخصات فنی اجرایی خصوصی (در صورت نیاز) یادداشتهای عمومی، جزئیات اجرایی، فهرست بها و برآورد هزینه، لیست تولیدکنندگان معتبر، لیست مقررات، آیین نامه ها و استانداردهای مورد نیاز و غیره و یا حاوی اطلاعات و مشخصات فنی عمومی برخی از تجهیزات و دستگاه ها و لوازم باشد.

در مورد ساختمان های عمومی، اداری، خدماتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و غیره که بر اساس ضوابط مربوطه، ارائه مدارک فنی به مجریان آنها لازم باشد، ممکن است مدارک ذکر شده در بالا همه یا بخشی از مدارک تسلیمی به مجریان طرح را تشکیل بدهد.

تبصره: در پایان عملیات اجرایی تأسیسات برقی ساختمان بر اساس محتوای نقشه ها و محتوای مدارک فنی که قبلا ذکر گردیده است، مجری موظف است که مدارک مربوط به آزمایش و راه اندازی سیستم های تأسیسات برقی، مدارک و مشخصات فنی دستگاه تجهیزات، سیستم ها و غیره و نیز نقشه های کامل عین ساخت را تهیه و در اختیار بهره بردار و یا نماینده آن قرار دهد.

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

در این بخش مقررات ملی رابطه ای وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی جدولی وجود ندارد
در این بخش مقررات ملی تصویر یا نموداری وجود ندارد

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها