9-5-appendix-method-of-bending-moment-coefficients-in-slabs

9-پ-5 روش ضرایب لنگر خمشی در دال ها

 ۹-پ ۵-۱ گستره

9-پ5-1-2 روش ضرایب لنگر خمشی را در مورد دال های مستطیلی شکلی که محدودیت های بندهای 9-پ5-1-3 تا 9-پ5-1-5 را داشته باشند، می توان به کار برد.

9-پ5-1-3 دال در چهار طرف روی تیرها یا دیوارهایی تکیه داشته باشد.

9-پ5-1-4  ابعاد تیرهای زیر سری دال چنان باشند که رابطه ی زبر برقرار باشد:

(9-پ5-1) \frac{b_{w}h_{b}^{3}}{l_{n}h_{s}^{3}}\geq 2

9-پ5-1-5 نسبت طول به عرض دهانه های آزاد دال، کوچکتر یا مساوی با 2/0  باشد.

9-پ5-1- 6  بارهای وارد به دال، تنها بارهای قائم بوده و به طور یکنواخت پخش شده باشند.

9-پ-5-2 روش طراحی

9-پ5-2-1 هر دال را باید با توجه به شرایط انتهایی در تکیه گاه ها به صورت مجزا در نظر  گرفت؛ و در هر امتداد به نوارهایی با مشخصات زیر تقسیم کرد:

الف – نوار میانی با عرض برابر با نصف عرض دال در نیمه ی وسط دال؛

ب– نوارهای کناری هر یک با عرضی برابر با یک چهارم عرض دال در دو طرف نوار میانی.

9-پ5-2-2 تغییرات لنگرهای خمشی مثبت و منفی در عرض نوار میانی، یکنواخت در نظر گرفته می شوند.

9-پ5-2-3 تغییرات لنگرهای خمشی مثبت و منفی در عرض هر یک از نوارهای کناری غیر یکنواخت، ولی به صورت خطی در نظر گرفته می شوند. این لنگرها در مرز مشترک با نوار میانی برابر با مقادیر مربوط در نوار میانی، و در مرز خارجی برابر با یک سوم این مقادیر منظور می شوند.

9-پ5-2-4 مقادیر حداکثر لنگر خمشی مثبت وسط دهانه و لنگرهای خمشی منفی در بر تکیه گاهها در واحد عرض نوار میانی به شرح زیر تعیین می شوند:

الف – لنگرهای خمشی منفی در بر تکیه گاه برای بارهای مرده و زنده با استفاده از ضرایب داده شده در جدول ۹-پ۵-۱-الف و روابط زیر تعیین می شوند:

(9-پ5-2) M_{A(D+L)}^{-}=C_{A}^{-}W_{(A+L)}l_{A}^{2}
(9-پ5-3) M_{B(D+L)}^{-}=C_{B}^{-}W_{(D+L)}l_{B}^{2}

ب- لنگرهای خمشی مثبت وسط دهانه برای بارهای مرده با استفاده از ضرایب داده شده در جدول ۹-۱۰-۱۲-ب و روابط زیر  تعیین می شوند:

(9-پ5-4) M_{AD}^{+}=C_{AD}^{+}W_{D}l_{A}^{2}
(9-پ5-5) M_{BD}^{+}=C_{BD}^{+}W_{D}l_{B}^{2}

پ- لنگرهای خمشی مثبت وسط دهانه برای بارهای زنده با استفاده از ضرایب داده شده در جدول 9-پ ۶- ۱-ب و روابط (۹-پ۵-۶) (۹-پ۵-۷) تعیین می شوند:

(9-پ5-6) M_{AL}^{+}=C_{AL}^{+}W_{L}l_{A}^{2}
(9-پ5-7) M_{BL}^{-}=C_{BL}^{-}W_{L}l_{B}^{2}

9-پ5-2-5 در مواردی که لنگر خمشی در یک طرف تکیه گاه دو دال کمتر از ۸۰ درصد این لنگر در طرف دیگر تکیه گاه باشد، اختلاف لنگرها باید به نسبت سختی های خمشی دو دال، بین آنها تقسیم شود.

9-پ5-2-6 در صورتی که یک دال در طرف دیگر تکیه گاه ادامه نداشته باشد، باید آن را در هر نوار برای لنگر خمشی منفی معادل سه چهارم لنگر خمشی مثبت وسط دهانه در همان نوار طراحی کرد.

9-پ5-3 ضخامت دال

۹-پ ۵-۳-۱ در این روش ضخامت دال در هیچ حالت نباید کمتر از مقادیر زیر در نظر گرفته شود:

الف– در دال هایی که در یک سمت با بیش تر غیر پیوسته هستند، محیط دال تقسيم بر ۱۴۰ ؛

ب– در دال هایی که در چهار سمت پیوسته هستند، محیط دال تقسیم بر ۱۶۰؛

پ– ۱۰۰ میلی متر.

9 -پ۵-۴ تلاش برشی در تیر و دال

9-پ5-4-1  تیرها باید برای برش ناشی از بارهایی طراحی شوند که در محدوده ی خطوط مورب ۴۵ درجه ی رسم شده از گوشه های دال های دو طرف تیر و محورهای چشمه های دو طرف به دالها وارد می شوند؛ یعنی باری که از توزیع ذوزنقه ای یا مثلثی به دست می آید.

9-پ5-4-2 در طراحی تیرها علاوه بر برش منتقل شده از دالها، باید برش ناشی از بارهایی را که مستقیماً روی آنها وارد می شوند نیز منظور نمود.

9-پ5-4-3 مقاومت برشی دال در طول مرز مشترک با تیر باید چنان باشد که دال بتواند برش منتقل شده از دال، موضوع بند ۹-پ ۵-۴-۱ را تحمل کند. فرض می شود این برش به طور یکنواخت در طول تکیه گاه دال تقسیم شود.

9-پ5-4-4  تلاش برشی در دال ها و بارهای روی تیرها را میتوان با کمک ضرایب جدول 9-پ۵-۲ به دست آورد. در این جدول نسبتهای تقسیم بار یکنواخت وارد به دال که در دو جهت A و B منتقل می شوند، داده شده اند. فرض می شود این برشها به طور یکنواخت در طول تکیه گاه های دال تقسیم می شوند.

9-پ5-4-5 مقاومت برشی دال طبق ضوابط فصل ۹-۸ تعیین می شود.

9-پ5-5 لنگرهای خمشی در تیرها

۹-پ ۵-۵-۱ لنگر خمشی تیرها یا بر اساس بارهای منتقل شده به آنها از دال ها مطابق بند 9-پ5-4-1، و یا بر اساس بار یکنواخت معادلی برابر با مقادیر زیر محاسبه می شود.

الف – برای تیرهای تکیه گاه ضلع کوتاه دال:

(9-پ5-8) \frac{W_{u}l_{A}}{3}

ب– برای تیرهای تکیه گاه ضلع بلند دال:

(9-پ5-9) \left (\frac{W_{u}l_{A}}{3} \right )(\frac{3-m^{2}}{2})

در این روابط lA ضلع کوتاه دال و m نسبت ضلع کوتاه به ضلع بلند دال است.

جدول 9-پ5-1- الف ضرایب لنگرهای منفی

جدول 9-پ5-1- ب ضرایب لنگرهای مثبت

جدول 9-پ5-2 نسبت تقسیم بار یکنواخت وارد به  دال در امتدادهای

 

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها