٢٣-٣-١ کلیات

٢٣-٣-١-١ مهندسین‌ ترافیک‌ ذیصلاح باید نسبت‌ به‌ شناسایی‌ مشکلات ترافیکی‌ و مخاطرات ایمنی‌ که‌ در حین‌ دوره ساخت‌ ساختمان برای‌ شبکه‌ معابر بلافصل‌ اطراف ساختمان و در مدخل‌های‌ ساختمان بوجود می‌آید، اقدام نمایند و بررسی‌ و طراحی‌ تسهیلات مناسب‌ را در جهت‌ ساماندهی‌ ترافیکی‌ و ایمن‌سازی‌ محدوده کارگاه بعمل‌ آورند.

٢٣-٣-١-٢ مفاد این‌ بخش‌ مربوط به‌ ایمن‌سازی‌ شبکه‌ معابر بلافصل‌ محدوده کارگاه های‌ ساختمانی‌ می‌باشد. محدوده داخل‌ کارگاه های‌ ساختمانی‌ باید با رعایت‌ مفاد مبحث‌ « ایمنی‌ و حفاظت‌ کار در حین‌ اجرا (مبحث‌ دوازدهم‌ مقررات ملّی‌ ساختمان)» ایمن‌سازی‌ و محصور شوند و از ورود افراد متفرقه‌ و غیرمسئول به‌ داخل‌ کارگاه جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آید.

٢٣-٣-١-٣ مجری‌ موظف‌ است‌ پیش‌ از انجام هر گونه‌ عملیات عمرانی‌ در داخل‌ کارگاه، نسبت‌ به‌ ایمن‌سازی‌ محدوده بلافصل‌ کارگاه ساختمانی‌ بر اساس طرحهای‌ ارائه‌ شده از سوی‌ مهندسین‌ ترافیک‌ ذیصلاح (مطابق‌ جزئیات این‌ بخش‌ و پیوست‌ ٢٣-٥) و پس‌ از تائید مراجع‌ ذیصلاح شهری‌، اقدام نماید. لازم به‌ ذکر است‌ طراحی‌ و نظارت بر طرح های‌ ایمن‌سازی‌ بر عهده مهندسین‌ ترافیک‌ ذیصلاح می‌باشد.

٢٣-٣-١-٤ کارفرما موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ تهیه‌ و تدارك تجهیزات لازم در محدوده کارگاه و ایمن‌سازی‌ محدوده کارگاه مطابق‌ با طرح مورد اشاره در بند ٢٣-٣-١-٣ اقدامات لازم را مبذول نماید.

٢٣-٣-١-٥ به‌ منظور ارائه‌ طرح های‌ مدیریت‌ ترافیک‌ در محدوده بلافصل‌ کارگاه، باید در محدوده کارگاه ها وضعیت‌ تردد (وسایل‌نقلیه‌ موتوری‌، دوچرخه‌ و عابرپیاده)، تجهیزات کنترل ترافیک‌ موجود، مشخصات فیزیکی‌ (عرض معبر، جوی‌ آب، پیاده رو، مسیر دوچرخه‌، باغچه‌، تعداد خطوط، وضعیت‌ میانه‌ مسیر، شعاع قوس و …)، محدودیت‌ دید، دسترسی‌ ساختمانهای‌ پیرامونی‌ و محل‌ ایستگاه های‌ حمل‌ونقل‌ عمومی‌ در نظر گرفته‌ شود. فرم برداشت‌ مشخصات فیزیکی‌ در قالب‌ چک‌ لیست‌ جدول ٢٣-٣-١ ارائه‌ شده است‌.

جدول ٢٣ ٣-١ جدول برداشت‌ مشخصات فیزیکی‌ محدوده کارگاه
ردیف مشخصات فیزیکی مقیاس توضیحات
1 مشخصات فیزیکی‌ مقیاس
2 درجه‌ عملکردی‌ معبر —-
3 وجود جداکننده فیزیکی‌ —-
4 یکطرفه‌ یا دوطرفه‌ بودن سواره رو —-
5 عرض سواره رو متر (m)
6 عرض میانه‌ متر (m)
7 عرض جوی‌ آب متر (m)
8 عرض باغچه‌ و فضای‌ سبز متر (m)
9 عرض مسیر دوچرخه‌ متر (m)
10 شعاع قوس(در صورت قرارگیری‌ کارگاه در محدوده پیج‌) متر (m)
11 مسافت‌ دید متر (m)
12 جهت‌ شیب‌ عرضی‌ سواره رو —-
13 شیب‌ طولی‌ سواره رو درصد (%)
14 همسطح‌سازی‌ پیاده رو —-
15 عرض پیاده رو متر (m)
16 وضعیت‌ توقف‌ حاشیه‌ای‌ —-
17 وجود تسهیلات برای‌ معلولین‌ —-
18 وجود تسهیلات عابرپیاده (گذرگاه عرضی‌، زیرگذر و پل‌ عابر) —-
19 دسترسی‌ به‌ ایستگاههای‌ حمل‌ونقل‌ عمومی‌ —-
20 دسترسی‌ برای‌ تردد وسایل‌نقلیه‌ اضطراری‌ —-
21 وجود تقاطع‌ در محدوده کارگاه —-
22 تجهیزات کنترل ترافیک‌

(علائم‌ افقی‌، علائم‌ عمودی‌، تجهیزات ایمنی‌)

٢٣-٣-١-٦ هرگونه‌ عملیات عمرانی‌ در محدوده معابر شریانی‌ و پیاده روهای‌ پیرامونی‌ آنها نباید در ساعت‌ اوج ترافیک‌ انجام گیرد مگر آن که‌ با اخذ مجوز رسمی‌ از مراجع‌ ذیصلاح باشد. تعیین‌ ساعت‌ اوج ترافیک‌ در شبکه‌ معابر بلافصل‌ محدوده کارگاه به‌ عهده مهندس ترافیک‌ و با اخذ نظر از مسئولین‌ ذیصلاح است‌.

٢٣-٣-١-٧ تمهیدات لازم در چیدمان کارگاه های‌ ساختمانی‌

به‌ طور کلی‌، به‌ غیر از حالاتی‌ که‌ معبر کاملاً بر روی‌ ترافیک‌ عبوری‌ مسدود گردد، چیدمان کارگاه باید به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ تا حد امکان، کمترین‌ خطوط ترافیکی‌ را تحت‌ تاثیر قرار دهد. از این‌رو، باید تمهیدات زیر در چیدمان کارگاه های‌ ساختمانی‌ مدنظر قرار گیرد:

٢٣-٣-١-٨ در ساعت‌ اوج ترافیک‌، بیشترین‌ تعداد خطوط عبوری‌ باید در جهت‌ جریان غالب‌ تامین‌ شود.

٢٣-٣-١-٩ حفظ‌ جریان ترافیک‌ دوطرفه‌ در معابر الزامی‌ است‌ مگر آن که‌ خیابان یکطرفه‌ یا جدا شده باشد. عرض اضافی‌ برای‌ تسهیل‌ تردد جریان ترافیک‌ می‌تواند با ممنوعیت‌ توقف‌ حاشیه‌ای‌ در شبکه‌ معابر بلافصل‌ محدوده کارگاه تامین‌ شود.

٢٣-٣-١-١٠ هیچ‌ وسیله‌نقلیه‌ غیر کارگاهی‌ نباید در معابر بلافصل‌ محدوده کارگاه ساختمانی‌، یا سایر نواحی‌ای‌ که‌ تحت‌ کنترل مدیریت‌ موقت‌ ترافیک‌ است‌، توقف‌ نماید. توقف‌ وسایل‌نقلیه‌ کارگاهی‌ نیز نباید به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ فاصله‌ دید سایر رانندگان را مختل‌ نماید و دسترسی‌ ساختمانها و معابر پیرامونی‌ را محدود کند.

٢٣-٣-١-١١ ترافیک‌ باید تا حد امکان بر روی‌ سطح‌ روسازی‌شده تردد نماید. همچنین‌ مجری‌ باید از پرچمدار (مطابق‌ با مفاد نشریه‌ ٩٩ سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌) در راه های‌ انحرافی‌ بدون روسازی‌ استفاده نماید.

٢٣-٣-١-١٢ در صورت ریزش مصالح‌ از وسیله‌نقلیه‌ سنگین‌ در سطح‌ پیاده رو یا سواره روی شبکه‌ معابر بلافصل‌ کارگاه، باید سریعاً پاکسازی‌ شود.

٢٣-٣-١-١٣ در شبکه‌ معابر بلافصل‌ کارگاه باید مسیری‌ ایمن‌ و محافظت‌ شده برای‌ تردد دوچرخه‌ و عابرین‌پیاده در نظر گرفته‌ شود.

٢٣-٣-١-١٤ مجری‌ باید از توقف‌ هر نوع وسیله‌نقلیه‌ شخصی‌ در شبکه‌ معابر بلافصل‌ محدوده کارگاه ممانعت‌ به‌ عمل‌ آورد و در این‌ محدوده تنها وسایل‌نقلیه‌ای‌ باید نگهداری‌ شود که‌ برای‌ اجرای‌ عملیات ساختمانی‌ نیاز است‌. بدین‌ منظور لازم است‌ در محدودة ١٥ متری‌ از هر طرف کارگاه ساختمانی‌، تابلوهای‌ توقف‌ ممنوع نصب‌ شوند.

٢٣-٣-١-١٥ تعیین‌ زمان جابه‌جایی‌ مصالح‌، تجهیزات و ماشین‌آلات کارگاهی‌ می‌بایست‌ با توجه‌ به‌ مسیر تردد تعیین‌ شده توسط‌ مهندس ترافیک‌ ذیصلاح و با هماهنگی‌ مجری‌ انجام شود و جابجایی‌ باید در ساعات غیراوج ترافیک‌ و با کسب‌ مجوز از جانب‌ مسئولین‌ و نهادهای‌ ذیربط‌ انجام پذیرد.

چنانچه‌ عملیات کارگاهی‌ از نوع بتن‌ریزی‌ با استفاده از تجهیزات میکسر و پمپ‌ و یا استقرار اسکلت‌ فلزی‌ به‌وسیله‌ جرثقیل‌ ثابت‌ و یا سایر عملیات کارگاهی‌ باشد و انجام عملیات بخشی‌ از معبر را اشغال نماید، در تعیین‌ زمان مجاز عملیات ساختمانی‌ باید موارد ذیل‌ رعایت‌ شود:

٢٣-٣-١-١٦ اگر عملیات ساختمانی‌ در معبر شریانی‌ درجه‌ ١ و یا بالاتر انجام گیرد انجام عملیات تنها در روزهای‌ تعطیل‌ و بامداد تا ٦ صبح‌ سایر روزها مجاز است‌.

٢٣-٣-١-١٧ اگر عملیات ساختمانی‌ در معابر شریانی‌ درجه‌ ٢ و یا پایین‌تر انجام گیرد، چنانچه‌ معبر یکطرفه‌ باشد و با استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات، فضا برای‌ عبور خودرو باقی‌ بماند و یا امکان تخصیص‌ معبر جایگزین‌ در محدوده وجود داشته‌ باشد، زمان مجاز انجام عملیات به‌ شرح ذیل‌ می‌باشد:

٢٣-٣-١-١٨ اگر عملیات ساختمانی‌ در معابر شریانی‌ درجه‌ ٢ و یا پایین‌تر انجام گیرد، چنانچه‌ معبر یکطرفه‌ باشد و با استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات، فضایی‌ برای‌ عبور خودرو باقی‌ نماند و امکان تخصیص‌ معبر جایگزین‌ وجود نداشته‌ باشد، انجام عملیات تنها در روزهای‌ تعطیل‌ و بامداد تا ٦ صبح‌ سایر روزها مجاز است‌. در صورتی‌ که‌ امکان تعبیه‌ مسیر جایگزین‌ وجود داشته‌ باشد، تعیین‌ زمان انجام عملیات همانند بند ٢٣-٣-١-١٧ انجام می‌گیرد.

٢٣-٣-١-١٩ اگر عملیات ساختمانی‌ در معابر شریانی‌ درجه‌ ٢ و یا پایین‌تر انجام گیرد، چنانچه‌ معبر دوطرفه‌ باشد و با استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات، عملکرد معبر دوطرفه‌ باقی‌ بماند و یا امکان تخصیص‌ معبر جایگزین‌ در محدوده وجود داشته‌ باشد، زمان مجاز انجام عملیات همانند بند ٢٣-٣-١-١٧ تعیین‌ می‌شود.

٢٣-٣-١-٢٠ اگر عملیات ساختمانی‌ در معابر شریانی‌ درجه‌ ٢ و یا پایین‌تر انجام گیرد، چنانچه‌ معبر دوطرفه‌ باشد و با استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات، امکان تامین‌ عملکرد دوطرفه‌ معبر وجود نداشته‌ باشد و امکان تخصیص‌ معبر جایگزین‌ نیز فراهم‌ نباشد، انجام عملیات تنها در روزهای‌ تعطیل‌ و بامداد تا ٦ صبح‌ سایر روزها مجاز است‌. در صورتی‌ که‌ امکان تعبیه‌ مسیر جایگزین‌ وجود داشته‌ باشد، زمان انجام عملیات همانند بند ٢٣-٣-١-١٧ تعیین‌ می‌شود.

٢٣-٣-١-٢١ چنانچه‌ عملیات ساختمانی‌ از نوع خاکبرداری‌، گودبرداری‌ یا سایر عملیاتی‌ که‌ نیاز به‌ تردد مکرر وسایل‌نقلیه‌ سنگین‌ دارد باشد، انجام عملیات تنها در روزهای‌ تعطیل‌ مجاز است‌.

٢٣-٣-١-٢٢ چنانچه‌ عملیات ساختمانی‌ از نوع بتن‌ریزی‌ دستی‌، اجرای‌ اسکلت‌ فلزی‌ به‌وسیله‌ جرثقیل‌ متحرك باشد، محدودیت‌ زمانی‌ برای‌ انجام عملیات وجود ندارد.

در شکل‌ ٢٣-٣-١ جزییات نحوه زمانبندی‌ عملیات کارگاهی‌ نشان داده شده است‌.

شکل‌ ٢٣-٣-١- نحوه زمانبندی‌ انجام عملیات ساختمانی‌
شکل‌ ٢٣-٣-١- نحوه زمانبندی‌ انجام عملیات ساختمانی‌
ادامه شکل‌ ٢٣-٣-١- نحوه زمانبندی‌ انجام عملیات ساختمانی‌
ادامه شکل‌ ٢٣-٣-١- نحوه زمانبندی‌ انجام عملیات ساختمانی‌

٢٣-٣-١-٢٣ مسدود نمودن پیاده رو و معابر و فضاهای‌ عمومی‌ برای‌ تخلیه‌ مصالح‌، وسایل‌ و تجهیزات و انجام عملیات عمرانی‌ ممنوع است‌ مگر با اخذ مجوز از مراجع‌ ذیصلاح شهری‌ و برای‌ مدت معین‌ باشد. لازم به‌ ذکر است‌ حتی‌ در صورت اخذ مجوز، وسایل‌، تجهیزات و مصالح‌ ساختمانی‌ باید به‌ گونه‌ای‌ جانمایی‌ شوند که‌ در دوره ساخت‌، مزاحمتی‌ برای‌ تردد وسایل‌نقلیه‌ یا عابرین‌پیاده به‌ همراه نداشته‌ باشند و دسترسی‌ وسایل‌نقلیه‌ سنگین‌، اضطراری‌ و امدادی‌ را به‌ کارگاه مسدود ننمایند و همچنین‌ ایمنی‌ تردد وسایل‌نقلیه‌ و عابرین‌پیاده نیز در محدوده بلافصل‌ تامین‌ گردد.

٢٣-٣-١-٢٤ در صورتی‌ که‌ پس‌ از جداسازی‌ کارگاه ساختمانی‌ و پیاده رو، حداقل‌ مطلق‌ عرض پیاده رو تامین‌ نشود، یا اینکه‌ کارگاه ساختمانی‌ تمام عرض پیاده رو را اشغال نماید، ضروری‌ است‌ تا حد ممکن‌ مسیر جایگزینی‌ برای‌ دسترسی‌ ایمن‌ عابرین‌ پیاده لحاظ شود. به‌ این‌ ترتیب‌ پس‌ از جداسازی‌ پیاده رو و کارگاه، عرض باقی‌مانده برای‌ پیاده رو باید حداقل‌ برابر 1/75 متر باشد و در صورت ایجاد محدودیت‌ و ملاحظات ایمنی‌، می‌توان حداقل‌ مطلق‌ عرض را تا 1/20 متر کاهش‌ داد. مقادیر کمتر از حداقل‌ مطلق‌ به‌ دلیل‌ ملاحظات مربوط به‌ معلولین‌ دارای‌ ویلچیر قابل‌ قبول نیست‌.

٢٣-٣-١-٢٥ در صورتی‌ که‌ کارگاه ساختمانی‌ به‌ مسیر دوچرخه‌ تعدی‌ نماید، ضروری‌ است‌ که‌ مسیر موقتی‌ برای‌ عبور دوچرخه‌ در نظر گرفته‌ شود مگر آنکه‌ مسیر فعلی‌ بعد از جداسازی‌ از کارگاه، حداقل‌ عرض مجاز دوچرخه‌رو را دارا باشد. حداقل‌ عرض مسیر موقت‌ برای‌ دوچرخه‌ باید 1/5 متر باشد. در صورت وجود نرده، چراغ، جدول و دیگر موانع‌ یا مبلمان شهری‌ در حاشیه‌ مسیر، با نظر مهندس ترافیک‌ این‌ حداقل‌ عرض تا ٢ متر افزایش‌ می‌یابد.

٢٣-٣-١-٢٦ در صورتی‌ که‌ طرح مدیریت‌ ترافیک‌ حین‌ ساخت‌ مستلزم باریک‌ شدن و کاهش‌ عرض خطوط عبوری‌ در یک‌ جهت‌ شود، ضروری‌ است‌ حداقل‌ عرض عبور سواره رو در هر یک‌ از جهات 3/5 متر برای‌ مسیر مستقیم‌ باشد تا امکان عبور خودروی‌ آتش‌نشانی‌ فراهم‌ شود. در شرایط‌ خاص و با وجود محدودیت‌ها در تامین‌ این‌ عرض، در صورت تایید مهندس ترافیک‌، حداقل‌ مطلق‌ عرض می‌تواند ٣ متر در نظر گرفته‌ شود. حداقل‌ عرض مورد نیاز در یک‌ جهت‌ عبوری‌ برای‌ معابری‌ که‌ در قوس واقع‌ شده اند 4/5 متر می‌باشد. در صورتی‌ که‌ تامین‌ حداقل‌ های‌ بیان شده بر مبنای‌ ملاحظات دسترسی‌ وسایل‌نقلیه‌ امدادی‌ امکانپذیر نباشد، اقدامات و طرحهای‌ دیگری‌ از قبیل‌ تامین‌ مسیرهای‌ جایگزین‌ برای‌ وسایل‌نقلیه‌ امدادی‌ و یا یک‌طرفه‌سازی‌ معبر، بنا به‌ صلاحدید مهندس ترافیک‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

٢٣-٣-١-٢٧ جانمایی‌ تجهیزات کنترل ترافیک‌ و تجهیزات کارگاهی‌ باید به‌ نحوی‌ صورت گیرد که‌ علاوه بر تامین‌ ایمنی‌ تردد، امکان جریان روان ترافیک‌ را نیز فراهم‌ نماید. از اینرو، تمهیدات زیر در جانمایی‌ این‌ تجهیزات باید مدنظر واقع‌ شود:

الف‌: به‌ استثناء تابلوهای‌ محدودیت‌ توقف‌، هیچ‌نوع علائم‌ دیگری‌ نباید پیش‌ از زمان شروع عملیات ساختمانی‌ نصب‌ شود، سایر علائم‌ موردنیاز باید همزمان با شروع عملیات کارگاهی‌ نصب‌ شوند. اگر به‌ هر دلیلی‌ نیاز به‌ نصب‌ این‌ علائم‌ پیش‌ از شروع عملیات کارگاهی‌ باشد، باید تا زمان شروع عملیات ساختمانی‌ پوشانده شوند.

ب: هریک‌ از تجهیزات کنترل ترافیک‌ که‌ به‌ دلیل‌ تغییر در چیدمان کارگاه، در مدت انجام عملیات ساختمانی‌ بلا استفاده می‌شود، باید به‌ تناسب‌ تغییر ایجاد شده، جابجا یا برچیده شود.

پ: تمامی‌ تجهیزات ترافیکی‌ باید به‌ نحوی‌ نصب‌ شوند که‌ برای‌ رانندگان وسایل‌ نقلیه‌ عبوری‌ قابل‌ مشاهده باشد.

ت: وسایل‌ نقلیه‌ سنگین‌ که‌ به‌ هر دلیلی‌ در مسیر تردد وسایل‌نقلیه‌ توقف‌ می‌کنند باید مجهز به‌ چراغ چشمک‌زن یا چراغ گردان زرد/نارنجی‌ باشند، مگر آن از یک‌ یا بیش‌ از یک‌ پرچمدار برای‌ کنترل ترافیک‌ استفاده شود. ضمناً توصیه‌ می‌شود برای‌ کاهش‌ سرعت‌ ترافیک‌ در این‌ محدوده از تجهیزات کنترل ترافیک‌ استفاده شود.

ث: می‌توان از وسیله‌نقلیه‌ به‌ عنوان حائل‌ میان کارگران و جریان عبوری‌ ترافیک‌ استفاده نمود تا موجب‌ ایجاد حفاظت‌ بیشتر برای‌ کارگرانی‌ شود که‌ ممکن‌ است‌ به‌ علت‌ تمرکز توجه‌ راننده به‌ تجهیزات کنترل ترافیک‌، نادیده گرفته‌ شوند. استفاده از این‌ نوع وسایل‌نقلیه‌ باید به‌ همراه استفاده از تجهیزات مناسب‌ کنترل ترافیک‌ و تجهیزات هشداردهنده باشد.

ج: علائم‌ باید به‌ نحوی‌ جانمایی‌ شوند که‌ مانع‌ دسترسی‌ و تردد عابرپیاده نباشند مگر آن که‌ علائم‌ مرتبط‌ با انسداد مسیر پیاده رو باشد.

٢٣-٣-١-٢٨ مشخصات تجهیزات ترافیکی‌ باید مطابق‌ با با مفاد نشریه‌ ٩٩ و ٢٦٧ سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ و براساس معیارهای‌ ذکرشده در استاندارد ملی‌ شماره ١٤٨١٥ (ملزومات مهندسی‌ ترافیک‌) باشند.

٢٣-٣-١-٢٩ اگر برای‌ انجام عملیات ساختمانی‌، وسایل‌نقلیه‌ کارگاهی‌ مجبور به‌ توقف‌ در سطح‌ معبر حتی‌ برای‌ مدت زمانی‌ کوتاه باشند، ضروری‌ است‌ تا از تجهیزات کنترل ترافیکی‌ استفاده شود. البته‌ در این‌ موارد مشخصات تجهیزات ترافیکی‌ مورداستفاده لازم نیست‌ تا مطابق‌ با تجهیزات کنترل ترافیکی‌ محدوده بلافصل‌ باشد. در این‌ موارد استفاده از تجهیزات کنترل ترافیک‌ زیر ضروری‌ است‌:

الف‌: این‌ نوع از وسایل‌نقلیه‌ باید مجهز به‌ چراغ چشمک‌زن، گردان یا فلش‌ چشمک‌زن زرد یا نارنجی‌ رنگ‌ باشد.

ب: تجهیزات مناسب‌ هشداردهنده باید در ارتفاعی‌ نصب‌ شوند که‌ توسط‌ وسایل‌نقلیه‌ در جریان، مشاهده شوند.

پ: تجهیزات کنترل ترافیکی‌ که‌ برای‌ انحراف جریان ترافیک‌ یا انحراف مسیر استفاده می‌شوند، باید تا زمان اتمام عملیات وسیله‌نقلیه‌ و شروع به‌ حرکت‌ آن در محل‌ قرار داشته‌ باشند.

ت: در صورت نیاز برای‌ قطع‌ جریان ترافیک‌ یا مسدود نمودن مسیر تردد وسایل‌نقلیه‌ در یک‌ خیابان شریانی‌، به‌ منظور کنترل جریان ترافیک‌ در محدوده، استفاده از پرچمدار الزامی‌ است‌.

٢٣-٣-١-٣٠ در بخشی‌ از معبر که‌ به‌ واسطه‌ احداث کارگاه، اصلاحات هندسی‌ انجام می‌شود، لازم است‌ تا سیاست‌های‌ کنترل سرعت‌ اجرایی‌ شود. در این‌ نوع معابر، سرعت‌ مجاز بایستی‌ توسط‌ مهندس ترافیک‌ تعیین‌ و با هماهنگی‌ مراجع‌ ذیصلاح اجرائی‌ شود.

٢٣-٣-١-٣١ طرح مدیریت‌ ترافیک‌ کارگاهی‌ باید به‌ گونه‌ای‌ انجام شود که‌ رانندگان پیش‌ از رسیدن به‌ محدوده عملیات، سرعت‌ خود را کاهش‌ دهند. توصیه‌ می‌شود تا حد امکان از ایجاد نواحی‌ متعدد کاهش‌ سرعت‌ در طول معبر، خودداری‌ شود.

٢٣-٣-١-٣٢ در مناطقی‌ که‌ به‌ منظور مدیریت‌ ترافیک‌ در محدوده بلافصل‌ لازم است‌ تا برخی‌ از طرحهای‌ مدیریت‌ پارکینگ‌ برچیده شود و یا تغییر یابد، این‌ موضوع باید دو هفته‌ پیش‌ از شروع عملیات ساختمانی‌ توسط‌ مهندس ترافیک‌ ارائه‌ و پس‌ از تایید مراجع‌ ذیصلاح، جهت‌ اجرا به‌ مجری‌ ساختمان ابلاغ شود.

٢٣-٣-١-٣٣ مجری‌ ساختمان موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ نگهداری‌ تجهیزات کنترل ترافیک‌ به‌ منظور عملکرد موثر در مدت عملیات ساختمانی‌، اقدامات لازم را انجام دهد. تجهیزات مذکور باید در موقعیت‌ مناسب‌ و تمیز قرار داشته‌ و در هر ساعتی‌ از شبانه‌روز، خوانا باشند. تجهیزات صدمه‌دیده، مخدوش یا کثیف‌ باید توسط‌ مجری‌ تمیز، تعمیر و جایگزین‌ شوند. همچنین‌ لازم است‌ تا در مدت عملیات ساختمانی‌، مراقبت‌های‌ مداوم به‌ منظور حفظ‌ قابلیت‌ دید تابلوها، چراغها یا تجهیزات کنترل ترافیک‌، توسط‌ مجری‌ صورت پذیرد.

٢٣-٣-١-٣٤ با توجه‌ به‌ آن که‌ اطلاع رسانی‌، بخشی‌ مهم‌ از عملیات کنترل ترافیک‌ در حین‌ ساخت‌ است‌، مجری‌ باید در عملیات ساختمانی‌ اعم‌ از کوتاه یا بلندمدت، نحوه تردد وسایل‌نقلیه‌ یا عابرین‌پیاده (مطابق‌ طرح های‌ ارائه‌ شده در پیوست‌ ٢٣-٥) را با هماهنگی‌ مراجع‌ ذیصلاح ، به‌ درستی‌ اطلاع رسانی‌ نماید.

٢٣-٣-١-٣٥ انسداد یک‌ معبر توسط‌ مالک‌ یا مجری‌ به‌ علت‌ انجام عملیات ساختمانی‌ و تامین‌ مسیر انحرافی‌ برای‌ آن نیازمند مجوز از نهادها و مسئولین‌ ذیصلاح است‌ و پیش‌ از شروع هرگونه‌ عملیات ساختمانی‌، باید طرحها و جدول زمانبندی‌ انجام کارها در هر مرحله‌ از عملیات حین‌ ساخت‌، مسیر انحرافی‌ و نحوه نگهداری‌ از آن، تعداد و نوع تجهیزات کنترل ترافیکی‌ آن توسط‌ مهندس ترافیک‌ ارائه‌ شود و کارفرما جهت‌ اخذ تایید مراجع‌ ذیصلاح اقدام نماید.

٢٣-٣-٢ الزامات مدیریت‌ ترافیک‌ حین‌ ساخت‌

٢٣-٣-٢-١ مسیر دسترسی‌ به‌ کارگاه

✓ با توجه‌ به‌ استاندارد طبقه‌ بندی‌ راه های شهری‌ (نشریه‌ ١٤١٤٧)، معابر با رده عملکردی‌ آزادراه و تندراه، مجاز به‌ دسترسی‌ مستقیم‌ به‌ کارگاه های‌ حین‌ ساخت‌ بناهای‌ شهری‌ نیستند.

✓دسترسی‌ از معابر با رده عملکردی‌ آزادراه و تندراه تنها بر مبنای‌ آیین‌ نامه‌ طرح هندسی‌ راه های ایران (نشریه‌ ٤١٥) و از طریق‌ احداث رمپ‌های‌ افزایش‌ و کاهش‌ سرعت‌ و با رعایت‌ ملاحظات ایمنی‌ همه‌ کاربران معبر امکانپذیر می‌باشد. در طراحی‌ این‌ نوع دسترسی‌ها ضروری‌ است‌ ورودی‌ و خروجی‌ به‌ کاربری‌ مجزا و با فاصله‌ استاندارد توسط‌ مهندس ذی‌صلاح طراحی‌ شده و ضوابط‌ مرتبط‌ از جمله‌ فواصل‌ دید، شیب‌ طولی‌، شیب‌ عرضی‌، طول مناسب‌ و ایمن‌ رمپ‌های‌ افزایش‌ و کاهش‌ سرعت‌ به‌ صورت استاندارد لحاظ گردد.

✓دسترسی‌ از معابر با رده عملکردی‌ پایین‌ شامل‌ معابر شریانی‌ (درجه‌ ١ و ٢)، جمع‌ کننده و محلی‌ها به‌ کارگاههای‌ ساختمانی‌ با مجوز مراجع‌ ذی‌صلاح و تامین‌ الزامات مربوطه‌ مجاز می‌باشد. دسترسی‌ به‌ معابر شریانی‌ درجه‌ ١ تنها از طریق‌ کندروها امکانپذیر می‌باشد.

✓ مهندس ترافیک‌ موظف‌ است‌ بر مبنای‌ رده عملکردی‌ معبر مورد نظر و شرایط‌ ویژه کارگاه ساختمانی‌، مکان دسترسی‌ به‌ کارگاه را تعیین‌ نماید.

✓ با توجه‌ به‌ تفاوت زیاد بین‌ ابعاد وسایل‌نقلیه‌، لازم است‌ تا چند وسیله‌ نقلیه‌ نماینده، که‌ ابعاد آنها نشان دهنده تأثیرگذارترین‌ گروه استفاده کننده از معبر در هر مورد است‌، انتخاب شود. این‌ وسایل‌نقلیه‌ را خودروهای‌ طرح می‌نامند. علت‌ استفاده از چند خودروی‌ طرح این‌ است‌ که‌ در بعضی‌ موارد مثل‌ فاصله‌ دید، خودروهای‌ کوچکتر و در موارد دیگر مانند شعاع قوس افقی‌، خودروهای‌ بزرگتر، مؤثرترین‌ وسیله‌نقلیه‌ می‌باشند. برای‌ تعیین‌ بعضی‌ از اجزای‌ هندسی‌ معبر، لازم است‌ به‌ طور دقیق‌ به‌ مشخصات فیزیکی‌ وسایل‌نقلیه‌، توجه‌ شود. پنج‌ نوع خودروی‌ طرح عبارتند از: سبک‌ (سواری‌)، اتوبوس نوع اول، اتوبوس نوع دوم، کامیون نوع اول و کامیون نوع دوم.

✓ شعاع های‌ گردش حداقل‌ برای‌ وسایل‌نقلیه‌ طرح گروه کامیون نوع اول و دوم در جدول ٢٣-٣-٢ ارائه‌ شده است‌ که‌ برای‌ سرعت‌های‌ تا ١٥ کیلومتر در ساعت‌ (سرعت‌ طرح حداقل‌ مسیر گردشی‌) قابل‌ استفاده است‌.

جدول ٢٣- ٣-٢- مشخصات فیزیکی‌ وسایل‌نقلیه‌ طرح
مشخصات خودرو طرح
سبک اتوبوس نوع اول اتوبوس نوع دوم کامیون نوع اول کامیون نوع دوم
فاصله محور ابتدا و انتها 3/4 7/6 9/3 15/2 18/9
پیش آمدگی جلو 0/9 2/1 1/8 0/9 1/2
پیش آمدی عقب 1/5 2/4 2/6 0/6 0/8
طول وسیله نقلیه 5/8 12/2 13/7 16/8 20/9
عرض وسیله نقلیه 2/1 2/6 2/6 2/6 2/6
ارتفاع وسیله نقلیه متغیر 4/1 4/1 4/1 4/1
حداقل شعاع دایره داخلی گردش 4/40 7/5 7/8 5/20 2/4
حداقل شعاع دایره خارجی گردش 7/3 12/8 13/7 13/7 13/7
شعاع گردش لبه خارجی 7/8 12/9 14/6 13/9 14/1

در بیشتر معابر که‌ محل‌ عبور کامیون است‌، به‌ ویژه در محل‌هایی‌ که‌ گردشها با استفاده از جریانبندی‌ به‌ کمک‌ جزیره ها و جدول انجام می‌شود، باید یکی‌ از کامیونهای‌ طرح، مبنای‌ طرح قرار داده شود. حتی‌ در معابری‌ که‌ کامیون به‌ ندرت از آنها عبور می‌کند، عرض روسازی‌ باید به‌ اندازهای‌ در نظر گرفته‌ شود که‌ خودروی‌ مذکور بتواند از آن عبور کند. اگرچه‌ طرح معبر بر مبنای‌ وسیله‌نقلیه‌ای‌ انجام می‌شود که‌ استفاده کننده اصلی‌ معبر است‌، اما معبر باید همیشه‌ برای‌ بزرگترین‌ خودرویی‌ که‌ ممکن‌ است‌ از معبر عبور کند، کنترل شود تا خودروی‌ مذکور، هرچند با تجاوز به‌ شانه‌ یا خطوط عبور مجاور، ولی‌ ایمن‌ و بدون خطر، قادر به‌ عبور باشد. در شکل‌های‌ ٢٣-٣-٢ و ٢٣-٣-٣ حداقل‌ ابعاد موردنیاز برای‌ گردش کامیون نوع اول و دوم نمایش‌ داده شده است‌. همانطور که‌ در شکل‌ ٢٣-٣-٢ مشخص‌ است‌ برای‌ گردش ١٨٠ درجه‌ای‌ کامیون نوع اول با مشخصات ذکر شده، نیاز به‌ دوربرگردانی‌ با حداقل‌ شعاع گردش داخلی‌ 5/18 متر و حداقل‌ شعاع گردش خارجی‌ 13/72 متر می‌باشد. ضمن‌ اینکه‌ کامیون نوع دوم برای‌ چنین‌ گردشی‌ نیاز به‌ دوربرگردانی‌ با حداقل‌ شعاع گردش خارجی‌ مشابه‌ ولی‌ با حداقل‌ شعاع گردش داخلی‌ 2/4 متر دارد.

*

✓در صورتی‌ که‌ کارگاه ساختمانی‌ امکان اتصال به‌ ٢ معبر با رده عملکردی‌ و شرایط‌ ترافیکی‌ متفاوت را داشته‌ باشد(مثلا در میادین‌ و تقاطعات)، توصیه‌ می‌شود حتی‌ الامکان مسیر دسترسی‌ به‌ کارگاه از معبر با رده عملکردی‌ پایین‌تر تامین‌ گردد مگر اینکه‌ با تایید مهندس ترافیک‌ ذی‌صلاح، شرایط‌ موجود از قبیل‌ سطح‌ سرویس‌، ملاحظات ایمنی‌ و سایر شرایط‌ تاثیرگذار، دسترسی‌ از معبر با رده عملکردی‌ بالاتر را ایجاب نماید.

✓در انتقال وسایل‌ نقلیه‌ سنگین‌ و ماشین‌آلات ساختمانی‌ به‌ کارگاهها، سرعت‌ مجاز معبر مورد استفاده، مد نظر قرار گرفته‌ و ماشین‌آلات و وسایل‌ نقلیه‌ سنگین‌ از قوانین‌ مربوطه‌ پیروی‌ نموده و تمهیدات لازم جهت‌ تامین‌ ایمنی‌ صورت گیرد. در صورت تشخیص‌ مهندس ترافیک‌، اقدامات ایمنی‌ مانند اسکورت کردن با استفاده از وسایل‌نقلیه‌، استفاده از تابلوها و علائم‌ اخطاری‌ و چراغهای‌ چشمک‌زن و گردان باید توسط‌ مجری‌ تامین‌ گردد.

✓محل‌ ورود به‌ داخل‌ کارگاه توسط‌ مهندس ترافیک‌ و بر مبنای‌ موقعیت‌ و مشخصات کارگاه و براساس الزامات ذیل‌، تعیین‌ می‌شود و جهت‌ تایید به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح ارائه‌ می‌گردد. در انتخاب محل‌ مسیر دسترسی‌ رعایت‌ ضوابط‌ زیر الزامی‌ است‌.

الف‌- مهندس ترافیک‌ در تعیین‌ محل‌ مسیر دسترسی‌، باید ضوابط‌ سازمانهای‌ ذیربط‌ در زمینه‌ تداخل‌ با تابلوها، علائم‌ راهنمایی‌، درخت‌ها، تجهیزات و خطوط تاسیسات شهری‌ را رعایت‌ کند.

ب- تا حد ممکن‌ سعی‌ شود مسیر دسترسی‌ در پیچ‌ها و شیب‌های‌ تند قرار نگیرد.

پ- انتخاب محل‌ مسیر دسترسی‌ باید به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ برای‌ رانندگانی‌ که‌ در معابر حرکت‌ می‌کنند، حداکثر فاصله‌ دید فراهم‌ گردد.

ت- فاصله‌ دید رانندگانی‌ که‌ از کارگاه خارج می‌شوند باید نسبت‌ به‌ سواره رو و پیاده رو کافی‌ باشد. به‌ این‌ منظور باید مثلث‌های‌ دید سواره و پیاده تعیین‌ شده در شکل‌ زیر تامین‌ گردد. به‌ این‌ ترتیب‌ که‌ در ارتفاع 0/6 تا ١ متری‌ سطح‌ سوارهرو بدون مانعی‌ برای‌ دید باشد. تیرهای‌ چراغ برق و چراغ راهنما، تنه‌ درخت‌، پایه‌ تابلوها و مانند آن مانع‌ دید محسوب نمی‌باشند. شکل‌ زیر نشان دهنده فاصله‌ دید مورد نیاز برای‌ رانندگانی‌ که‌ از کارگاه خارج می‌شوند.

شکل‌ ٢٣-٣-٤ فاصله‌ دید مورد نیاز برای‌ رانندگانی‌ که‌ از کارگاه خارج می‌شوند
شکل‌ ٢٣-٣-٤ فاصله‌ دید مورد نیاز برای‌ رانندگانی‌ که‌ از کارگاه خارج می‌شوند

در شکل‌ فوق مقدار Y باید مطابق‌ جدول ٢٣-٣-٣ تعیین‌ شود.

جدول ٢٣- ٣-٣- مقادیر Y در تعیین‌ مثلث‌ دید مسیرهای‌ دسترسی‌ به‌ کاربری‌ها
کاربری های مجاور معابر مقدار Y (متر)
خیابانهای‌ محلی‌ 9 تا 18
معابر با رده عملکردی‌ بالاتر از محلی‌ با سرعت‌ طرح ٤٠ کیلومتر بر ساعت‌ 28
معابر با رده عملکردی‌ بالاتر از محلی‌ با سرعت‌ طرح ٥٠ کیلومتر بر ساعت‌ 40
معابر با رده عملکردی‌ بالاتر از محلی‌ با سرعت‌ طرح ٦٠ کیلومتر بر ساعت‌ 52

ث- در معابر شریانی‌ درجه‌ ٢، در نظر گرفتن‌ بیش‌ از یک‌ مسیر دسترسی‌ برای‌ یک‌ قطعه‌ زمین‌ مجاز نیست‌ مگر آنکه‌ عرضِ برِ زمین‌ از ٥٠ متر بیشتر بوده و برای‌ عملکرد کاربری‌ مورد نظر بیش‌ از یک‌ مسیر دسترسی‌ ضروری‌ باشد. همچنین‌ به‌ زمین‌های‌ دوبر می‌توان اجازه احداث دو مسیر دسترسی‌ (یا ورودی‌ و خروجی‌ در ٢ نقطه‌ متفاوت) داد، به‌ شرط آنکه‌ با توجه‌ به‌ وسعت‌ کارگاه و محدودیت‌های‌ جانمایی‌ مصالح‌ و تجهیزات، وجود یک‌ دسترسی‌ برای‌ عملکرد کاربری‌ مورد نظر، کفایت‌ ننماید در موارد ذکر شده، تامین‌ بیش‌ از یک‌ مسیر دسترسی‌ و جانمایی‌ محل‌ آنها بر مبنای‌ طرح کنترل ترافیک‌ بوده و نیازمند تایید مهندس ترافیک‌ و مراجع‌ ذی‌صلاح می‌باشد.

ج- در دسترسی‌ به‌ معابر شریانی‌ درجه‌ دو، جز در موارد اجتناب ناپذیری‌ که‌ توسط‌ مهندس ترافیک‌ تایید و مجوز آن از نهادهای‌ ذیربط‌ صادر شده، باید گردش به‌ چپ‌ ممنوع گردد و مسیر دسترسی‌ به‌ گونه‌ای‌ طرح گردد که‌ چنین‌ گردشی‌ عملا امکانپذیر نباشد.

چ- در نظر گرفتن‌ مسیر دسترسی‌ از درون میدان ممنوع است‌ مگر در میدانهای‌ واقع‌ در معابر محلی‌ و با حجم‌ ترافیک‌ کم‌ و با تایید مهندس ترافیک‌ و مجوز مراجع‌ ذی‌صلاح.

ح- در صورت جانمایی‌ مسیر دسترسی‌ از خیابانهای‌ محلی‌، با توجه‌ به‌ این‌که‌ گذر عابر پیاده از عرض خیابان مجاز است‌ باید تمهیدات ایمنی‌ و کنترل ترافیکی‌ و علائم‌ و خط‌کشی‌ مناسب‌ به‌ منظور افزایش‌ ایمنی‌ و کاهش‌ خطر تصادفات به‌ دقت‌ انجام گیرد. در زمان ورود و خروج وسایل‌ نقلیه‌ از کارگاه استفاده از پرچمدارها توصیه‌ می‌گردد.

✓ عرض مسیر دسترسی‌ براساس مشخصات فیزیکی‌ خودروی‌ طرح و نمودار گردشنمای‌ خودروی‌ طرح و با تایید مهندس ترافیک‌ از 2/5 تا ٦ متر نظر گرفته‌ می‌شود. ضروری‌ است‌ عرض های‌ در نظر گرفته‌ شده، امکان حرکت‌ ایمن‌ و آسان را برای‌ وسیله‌ نقلیه‌ طرح کارگاه فراهم‌ سازد. در تعیین‌ عرض مسیر دسترسی‌ کارگاههایی‌ که‌ دارای‌ انبار مواد قابل‌ اشتعال هستند و به‌ طور کل‌ کارگاه هایی‌ که‌ خطر بروز آتش‌سوزی‌ در آنها وجود داشته‌ باشد، ضروری‌ است‌ الزامات دسترسی‌ و حرکت‌ خودرو آتش‌نشانی‌ به‌ درون کارگاه ساختمانی‌ لحاظ گردد.

✓ در صورت نیاز به‌ تعیین‌ مسیر انحرافی‌ توسط‌ مهندس ترافیک‌ برای‌ حرکت‌ خودروی‌ امدادی‌، باید روسازی‌ معبر در نظر گرفته‌ شده دارای‌ مقاومت‌ حداقل‌ ٢٦ تن‌ باشد تا امکان عبور خودروی‌ آتش‌نشانی‌ فراهم‌ شود.

✓ زاویه‌ مسیر دسترسی‌ برای‌ ورود و خروج، باید نزدیک‌ به‌ ٩٠ درجه‌ باشد. در شرایطی‌ که‌ تامین‌ این‌ زاویه‌ ممکن‌ نباشد، با تایید نظر مهندس ترافیک‌ می‌توان این‌ زاویه‌ را برای‌ گروه ساختمانی‌ یک‌ تا حداکثر ٧٠ درجه‌ نیز کاهش‌ داد. در صورتی‌ که‌ مسیر دسترسی‌ ورودی‌ و خروجی‌ جدا باشد، زاویه‌ مسیر دسترسی‌ را می‌توان ٤٥ درجه‌ در نظر گرفت‌. اما مقادیر کمتر از این‌ مقدار ممنوع می‌باشد.

✓ شعاع گوشه‌های‌ دهانه‌ مسیر دسترسی‌ برای‌ کارگاه ها بین‌ 4/5 متر و 8/5 متر در نظر گرفته‌ شود. در تعیین‌ مقدار مورد نظر، از نمودار گردش نمای‌ ارائه‌ شده در شکل‌های‌ ٢٣-٣-٢ و ٢٣-٣-٣ استفاده می‌شود. به‌ طور کلی‌ در تعیین‌ شعاع گوشه‌ها، عرض و زاویه‌ مسیر دسترسی‌، در نظرگیری‌ وسیله‌ نقلیه‌ طرح کارگاه، و نمودار گردشنمای‌ آن ضروری‌ می‌باشد (شکل‌ های‌ ٢٣-٣-٢ و ٢٣-٣-٣ و جدول ٢٣-٣-٢).

✓ حداکثر مطلوب شیب‌ طولی‌ برای‌ مسیر دسترسی‌ ٩ درصد و حداکثر مطلق‌ آن ١٢ درصد تعیین‌ می‌گردد. برای‌ مناطق‌ سردسیر با یخبندان و زمستانهای‌ طولانی‌، باید ٢ درصد از مقادیر حداکثر مطلق‌ ذکر شده کسر گردد.

✓ اجرای‌ نیم‌رخ طولی‌ مسیر دسترسی‌ نباید مقطع‌ عرضی‌ خیابان، پیاده رو و دوچرخه‌رو را تغییر دهد. اما در برخی‌ از موارد تغییر در مقطع‌ عرضی‌ و طولی‌ پیاده رو و مسیر دوچرخه‌ اجتناب ناپذیر می‌باشد. در این‌ موارد ضروری‌ است‌ مهندس ترافیک‌ ذی‌صلاح در طرح کنترل ترافیک‌ ارائه‌ شده برای‌ کارگاه تمهیدات لازم را جهت‌ حرکت‌ ایمن‌ و آسان دوچرخه‌سواران و پیاده ها (شامل‌ معلولین‌ دارای‌ ویلچیر) لحاظ نمایند.

✓ به‌ این‌ منظور مسیری‌ که‌ برای‌ عبور پیاده ها و دوچرخه‌سواران در نظر گرفته‌ می‌شود باید با تغییر تدریجی‌ و ملایم‌ در شیب‌های‌ طولی‌ و عرضی‌ و رعایت‌ الزامات مربوط به‌ عبور معلولین‌ دارای‌ ویلچیر، امکان تردد ایمن‌ و راحت‌ برای‌ این‌ دسته‌ از کاربران را فراهم‌ نمایند. پیشنهاد می‌گردد در این‌ موارد از شیبراه مخصوص عابرین‌ پیاده بر مبنای‌ استانداردهای‌ موجود در این‌ زمینه‌ استفاده گردد.

✓ ضروری‌ است‌ مهندس ترافیک‌، طرح مدیریت‌ ترافیک‌ حین‌ ساخت‌ ساختمان را به‌ منظور مدیریت‌، ایمنی‌ و تسهیل‌ جریان ترافیک‌ معابر حوزه نفوذ، به‌ کارفرما ارائه‌ کند. طرح مذکور باید در بر دارنده همه‌ اجزای‌ مرتبط‌ با کاربران معبر شامل‌ وسایل‌ نقلیه‌ عبوری‌، وسایل‌ نقلیه‌ کارگاهی‌، دوچرخه‌سواران، عابرین‌ پیاده و عوامل‌ کارگاهی‌ با در نظر گرفتن‌ الزامات مربوط به‌ معلولین‌ باشد.

کارفرما می‌بایست‌ نسبت‌ به‌ اخذ مجوز طرح مدیریت‌ ترافیک‌ حین‌ ساخت‌ از مراجع‌ ذیصلاح اقدام نماید.

✓ علاوه بر الزامات تاکید شده در این‌ مقررات، تمهیداتی‌ که‌ مهندس ترافیک‌ ذیصلاح در هر پروژه، با توجه‌ به‌ ماهیت‌ خاص آن پروژه و شرایط‌ محیطی‌ آن پروژه در نظر می‌گیرد،پس‌ از تایید مراجع‌ ذیصلاح ضروری‌ و لازم الاجرا خواهد بود. ارزیابی‌ از شرایط‌، مستلزم بررسی‌ حجم‌ ترافیک‌، سرعت‌، آشنایی‌ وسایل‌ نقلیه‌ با معابر بلافصل‌ و فاصله‌ دید می‌باشد.

٢٣-٣-٢-٢ دسترسی‌ عابرین‌پیاده

✓ در صورتی‌ که‌ عملیات عمرانی‌ کارگاه، مسیر عبور عابران پیاده را به‌ لحاظ ایمنی‌ یا دسترسی‌ تحت‌ تاثیر قرار دهد، ضروری‌ است‌ ملاحظات ویژه ای‌ برای‌ گذر عابران پیاده در نظر گرفته‌ و اجرا شود. تمهیدات در نظر گرفته‌ شده باید به‌گونه‌ای‌ باشند که‌ بهترین‌ شرایط‌ را برای‌ حفظ‌ دسترسی‌، ایمنی‌ و راحتی‌ عابران پیاده فراهم‌ نمایند.

✓ ضروری‌ است‌ مسیر در نظر گرفته‌ شده برای‌ عابرین‌ پیاده از محدوده بلافصل‌ و همچنین‌ از سوارهرو به‌ نحو مناسبی‌ جداسازی‌ شده باشد. در صورتی‌ که‌ کارگاه ساختمانی‌، مسیر عابرین‌ پیاده را تحت‌ تاثیر قرار دهد اما به‌ محدوده فیزیکی‌ آن تجاوز ننماید (خطرهای‌ ناشی‌ از پرتاب شدن مصالح‌، وسایل‌ و تجهیزات ساختمانی‌) می‌توان از وسایل‌ و سازه های‌ حفاظتی‌ برای‌ ایمن‌سازی‌ مسیر حرکتی‌ عابرین‌ و دوچرخه‌سواران استفاده نمود. به‌ منظور آگاهی‌ از نحوه جداسازی‌ محدوده بلافصل‌ و پیاده روها و همچنین‌ علائم‌ و تابلوهای‌ ایمنی‌ مورد نیاز، به‌ ترتیب‌ به‌ مباحث‌ دوازدهم‌ و بیستم‌ مقررات ملی‌ ساختمان مراجعه‌ شود.

✓ تامین‌ روشنایی‌ مسیر بر مبنای‌ الزامات توصیه‌ شده در نشریه‌ ١٩٥ سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ کشور تحت‌ عنوان ”مشخصات فنی‌ عمومی‌ و اجرایی‌ روشنایی‌ راه های‌ شهری‌”، ضروری‌ است‌. علاوه بر آن الزاماتی‌ نیز در زمینه‌ تجهیزات روشنایی‌ در این‌ بخش‌ اضافه‌ شده است‌ که‌ رعایت‌ آن الزامی‌ است‌.

✓ در صورتی‌ که‌ کارگاه ساختمانی‌ بخشی‌ از مسیر عابر پیاده را اشغال نماید، ضروری‌ است‌ پس‌ از جدا سازی‌ توصیه‌ شده مطابق‌ پیوست‌ ٢٣-٥ الزامات مربوط به‌ حداقل‌ عرض ارائه‌ شده برای‌ مسیر مورد نظر رعایت‌ گردد و در صورت عدم تامین‌ حداقل‌ عرض، ضروری‌ است‌ با صلاحدید مهندس ترافیک‌ ذی‌صلاح به‌ تعریض‌ مسیر یا تامین‌ مسیر موقت‌ اقدام گردد.

✓ عرض مسیر موقت‌ نباید از 1/75 متر کمتر باشد. در مواردی‌ که‌ تامین‌ مسیر موقت‌ با عرض مذکور موجب‌ محدودیت‌ در سواره رو گردد و یا ملاحظات ایمنی‌ ایجاب کند، حداقل‌ مطلق‌ عرض مسیر موقت‌ را با تایید مهندس ترافیک‌ می‌توان 1/20 متر در نظر گرفت‌. عرض های‌ کمتر از این‌ مقدار با توجه‌ به‌ ملاحظات حرکت‌ معلولین‌ دارای‌ ویلچیر مجاز نمی‌باشد.

✓ روسازی‌ مسیر موقت‌ باید از مصالح‌ مقاوم و غیر لغزنده ساخته‌ شود. حداکثر شیب‌ عرضی‌ مسیر موقت‌ به‌ منظور تخلیه‌ و زهکشی‌ آبهای‌ سطحی‌ ٢ درصد لحاظ گردد.

✓ حداکثر شیب‌ طولی‌ مسیر موقت‌ با در نظرگیری‌ ملاحظات مربوط به‌ معلولین‌ دارای‌ ویلچیر ٥ درصد می‌باشد. در صورتی‌ که‌ طول مسیر شیب‌دار کمتر از ١٠٠ متر باشد، شیب‌ حداکثر ٨ درصد مجاز می‌باشد. در صورت صلاحدید مهندس ترافیک‌، دستگیره جهت‌ کمک‌ به‌ حرکت‌ معلولین‌ در مسیر شیب‌دار تعبیه‌ گردد.

✓ در تغییر تراز بیش‌ از ٣ سانتی‌متر (در محل‌هایی‌ نظیر انتقال به‌ سواره رو در محل‌ گذرگاه عرضی‌ و همچنین‌ در ابتدا و انتهای‌ مسیرهای‌ موقت‌ عابر پیاده)، برای‌ رعایت‌ حال معلولین‌ دارای‌ ویلچیر، الزامی‌ است‌ شیبراه ویژه معلولین‌ تعبیه‌ گردد.

✓ حداقل‌ عرض آزاد شیبراه نباید از ٢٥/١ متر (حداقل‌ عرض لازم برای‌ حرکت‌ راحت‌ صندلی‌ چرخدار) کمتر باشد. حداکثر شیب‌ در شیبراه، در جهت‌ حرکت‌ طولی‌ ١٠ درصد و در کناره های‌ آن حداکثر ٨ درصد می‌باشد. پیوست‌ شماره ٢٣-٤ نشان دهنده استاندارد طراحی‌ برای‌ شیبراه ویژه معلولین‌ می‌باشد.

✓ در صورتی‌ که‌ امکان تامین‌ مسیر موقت‌ پیاده در مجاورت مسیر اصلی‌ امکانپذیر نباشد، ضروری‌ است‌ با نصب‌ تابلوهای‌ اطلاعرسانی‌، پیش‌ از محدوده انسداد و در نزدیکترین‌ گذرگاه عرضی‌، عابرین‌ پیاده را به‌ سوی‌ دیگر خیابان جهت‌ استفاده از پیاده روی‌ سمت‌ دیگر هدایت‌ نمود. در صورت نیاز و با نظر مهندس ترافیک‌، به‌ منظور تامین‌ ایمنی‌ تردد عرضی‌ عابرین‌ پیاده می‌توان از پرچم دار استفاده نمود.

✓ در صورتی‌ که‌ بنا به‌ نظر مهندس ترافیک‌، نیاز به‌ استفاده از پل‌ در مسیر موقت‌ باشد، ضروری‌ است‌ طراحی‌ و اجرای‌ پل‌ توسط‌ مهندس ذیصلاح انجام گیرد. سازه پل‌ مذکور می‌بایست‌ به‌ صورت ایمن‌، مقاوم، فاقد لرزش، دارای‌ کفی‌ مناسب‌ و مقاوم در برابر سر خوردن، بدون ترك خوردگی‌ و سوراخ طراحی‌ و اجرا گردد. حداقل‌ عرض پل‌ باید 1/5 متر باشد.

✓ ضروری‌ است‌ گذرگاه های‌ عرضی‌ موجود که‌ عمدتاً مورد استفاده دانش‌آموزان قرار می‌گیرد، تا حد ممکن‌ در همه‌ زمانها حفظ‌ گردد. در صورتی‌ که‌ وجود کارگاه موجب‌ انسداد گذرگاه های‌ عرضی‌ مذکور شود، باید گذرگاه عرضی‌ موقت‌ با توجه‌ به‌ ملاحظات ایمنی‌ و فاصله‌ طراحی‌ گردد.

٢٣-٣-٢-٣ دسترسی‌ دوچرخه‌سواران

✓ در صورتی‌ که‌ کارگاه ساختمانی‌ خط‌ دوچرخه‌ موجود در پیاده رو یا معبر را اشغال نماید، ضروری‌ است‌ مسیر موقتی‌ برای‌ مسیر مسدود شده در نظر گرفته‌ شود. مسیر موقت‌ باید کاملا ایمن‌ و دسترسی‌پذیر باشد و به‌ طور کامل‌ از محدوده کارگاه به‌ صورت فیزیکی‌ جدا شده و عاری‌ از هر گونه‌ مانعی‌ باشد. مسیر موقت‌ نیز نباید مسیری‌ غیر ایمن‌ یا در معرض نخاله‌های‌ ساختمانی‌ باشد و با جریان ترافیک‌ انحرافی‌ تداخل‌ داشته‌ باشد در صورت انسداد مسیر ویژه دوچرخه‌ و انحراف آن به‌ مسیر موقت‌، ضروری‌ است‌ به‌ منظور انتقال ایمن‌، از تجهیزات کنترل ترافیک‌ مناسب‌ به‌ گونه‌ای‌ استفاده گردد که‌ تجهیزات مذکور مانع‌ حرکت‌ دوچرخه‌ در مسیر موقت‌ نشود.

✓ حداقل‌ عرض مسیر موقت‌ برای‌ دوچرخه‌ باید ١ متر باشد. در صورت وجود نرده، چراغ، جدول و … در حاشیه‌ مسیر، با نظر مهندس ترافیک‌ این‌ حداقل‌ عرض تا 1/5 متر افزایش‌ می‌یابد.

✓ به‌ منظور دفع‌ آبهای‌ سطحی‌ و زهکشی‌، مسیر موقت‌ دوچرخه‌ باید دارای‌ شیب‌ عرضی‌ حداکثر ٢ درصد باشد. مسیر موقت‌ نباید دارای‌ شیب‌ طولی‌ زیاد باشد، حداکثر شیب‌ طولی‌ برای‌ مسیرهای موقت‌ دوچرخه‌ ٥ درصد توصیه‌ می‌شود.

٢٣-٣-٢-٤ انحراف ترافیک‌

در صورتی‌ که‌ محدوده کارگاه به‌ حریم‌ سواره رو تجاوز نماید، ضروری‌ است‌ مهندس ترافیک‌ ذی‌صلاح، طرحهای‌ کنترل ترافیک‌ را بر مبنای‌ شرایط‌ پروژه، رده عملکردی‌ معبر، فاصله‌ دید، حجم‌ ترافیک‌ عبوری‌، کاربری‌های‌ موجود و شبکه‌ معابر محدوده بلافصل‌ کارگاه تهیه‌ نموده و در اختیار کارفرما قرار دهد تا پس‌ از تایید و اطلاع مراجع‌ ذی‌صلاح نسبت‌ به‌ اجرای‌ طرح اقدام گردد.

✓ مسیر موقت‌ و یا مسیر انحرافی‌ پیشنهادی‌ حتی‌ الامکان از نظر مشخصات فنی‌ از قبیل‌ شیب‌های‌ طولی‌ و عرضی‌، عرض معبر، فاصله‌ دید و میزان نور و … دارای‌ مشخصات معبر اولیه‌ باشد.

✓ مسیر انحرافی‌ خیابانهای‌ شریانی‌ مسدود شده باید به‌ خیابان شریانی‌ متصل‌ گردد مگر آنگه‌ انحراف آن به‌ خیابان با رده عملکردی‌ متفاوت، توسط‌ مهندس ترافیک‌ واجد شرایط‌ تایید گردد.

٢٣-٣-٢-٥ دسترسی‌ وسایل‌نقلیه‌ امدادی‌

✓ حفظ‌ دسترسی‌ برای‌ وسایل‌ نقلیه‌ امدادی‌ و شیرهای‌ آتش‌نشانی‌ در امتداد خیابانهای‌ مسدود شده الزامی‌ است‌. از میان وسایل‌ نقلیه‌ امدادی‌، خودرو آتش‌نشانی‌ به‌ عنوان خودرو طرح در نظر گرفته‌ می‌شود و الزامات دسترسی‌ وسایل‌ نقلیه‌ امدادی‌ بر مبنای‌ آن صورت می‌پذیرد.

✓ پیش‌ از شروع عملیات ساختمانی‌، مجری‌ موظف‌ است‌ مراجع‌ امدادرسانی‌ محدوده مورد نظر (اورژانس‌ و آتش‌نشانی‌) را در مورد طرح کنترل ترافیک‌ و شروع انجام عملیات ساختمانی‌ مطلع‌ سازد.

✓ در صورتی‌ که‌ طرح مدیریت‌ ترافیک‌ حین‌ ساخت‌ مستلزم باریک‌ شدن خطوط عبوری‌ در یک‌ جهت‌ گردد، ضروری‌ است‌ حداقل‌ عرض عبور سواره رو در یک‌ جهت‌ 3/5 متر برای‌ مسیر مستقیم‌ باشد تا امکان عبور خودرو آتش‌نشانی‌ فراهم‌ گردد. در شرایط‌ خاص و با وجود محدودیت‌ها در تامین‌ این‌ عرض، در صورت تایید مهندس ترافیک‌، حداقل‌ مطلق‌ عرض می‌تواند ٣ متر باشد. حداقل‌ عرض مورد نیاز در یک‌ جهت‌ عبوری‌ برای‌ معابری‌ که‌ در قوس واقع‌ شده اند 4/5 متر می‌باشد.

✓ با صلاحدید مهندس ترافیک‌ و بر مبنای‌ شرایط‌ پروژه، در صورت عدم امکان تامین‌ حداقل‌ عرض عبوری‌ مورد نیاز بر مبنای‌ ملاحظات دسترسی‌ وسایل‌ نقلیه‌ امدادی‌، اقدامات و طرحهای‌ دیگری‌ از قبیل‌ یکطرفه‌ سازی‌ معبر باید صورت گیرد.

٢٣-٣-٢-٦ جانمایی‌ مصالح‌ و تجهیزات

✓ در صورتی‌ که‌ محدوده عملیات کارگاهی‌، به‌ فضای‌ فیزیکی‌ معبر اعم‌ از پیاده رو یا سواره رو تعدی‌ نماید، رعایت‌ الزامات این‌ بخش‌ ضروری‌ است‌. در این‌ رابطه‌ اجزای‌ محوطه‌ کاری‌ (مطابق‌ شکل‌ (٢٣-١-١) در بخش‌ تعاریف‌) به‌ چهار ناحیه‌ شامل‌ هشدار اولیه‌، گذار، حاشیه‌ اطمینان و ناحیه‌ کار تقسیم‌ می‌شوند.

بخشی‌ از مسیر است‌ که‌ با نصب‌ علایم‌ عمودی‌ (علایم‌ پیش‌آگاهی‌، چراغ چشمک‌زن و یا مجموعه‌ای‌ از علایم‌ و چراغها)، کاربران معبر را (اعم‌ از وسایل‌نقلیه‌ و عابرین‌ پیاده) از وجود محدوده عملیاتی‌ پیش‌رو آگاه می‌سازد. فاصله‌ بین‌ محل‌ نصب‌ اولین‌ تابلوی‌ پیش‌آگاهی‌ تا ابتدای‌ ناحیه‌ گذار، ناحیه‌ هشدار اولیه‌ نامیده می‌شود (مطابق‌ شکل‌ ٢٣-١-١ در بخش‌ تعاریف‌). برای‌ تعیین‌ طول ناحیه‌ هشدار اولیه‌ و فاصله‌ تابلوها از یکدیگر در این‌ ناحیه‌ باید از جدول ٢٣-٣-٤ استفاده شود:

جدول ٢٣-٣-٤- تعیین‌ فواصل‌ تابلوها در ناحیه‌ هشدار اولیه‌
نوع معبر سرعت مجاز وسایل نقلیه (km/h) فاصله اولین علامت تا محوطه کارگاهی (m) حداقل تعداد علایم لازم قبل از محوطه کارگاهی
محلی تا 20 30 تا 50 2
جمع کننده 20 تا 40 50 تا 90 2 تا 3
شریانی درجه 1 و 2 40 تا 60 90 تا 300 3 تا 4
تندراه و آزاد راه 60 تا 125 300 تا 500 4

تابلوی‌ شماره ١، تابلویی‌ انتظامی‌ است‌ که‌ رانندگان را به‌ رعایت‌ قوانین‌ سمت‌ عبور در محدوده کارگاهی‌ موظف‌ می‌کند. تابلوی‌ ٢ از نوع اخطاری‌ می‌باشد که‌ رانندگان را از وجود خطری‌ در پیش‌رو آگاه می‌کند. تابلوی‌ ٣ نیز که‌ اولین‌ تابلویی‌ است‌ که‌ به‌ رویت‌ رانندگان می‌رسد، باید تابلوی‌ اخطاری‌ «کارگران مشغول کارند» باشد. در کنار تابلوی‌ شماره ٣، نصب‌ تابلوی‌ انتظامی‌ «حداکثر سرعت‌ مجاز» بنا به‌ نظر مهندس ترافیک‌ توصیه‌ می‌شود. مشخصات مربوط به‌ تابلوها و علایم‌ ایمنی‌ ترافیک‌ در استاندارد ملی‌ شماره ١٤٨١٥، ارائه‌ شده است‌.

ناحیه‌ای‌ است‌ که‌ در آن، تغییر مسیر وسایل‌نقلیه‌ به‌طور ایمن‌ آغاز می‌شود (مطابق‌ شکل‌ ٢٣-١-١). در این‌ ناحیه‌، لچکی‌ ایمنی‌ با استفاده از تجهیزات جداسازی‌ جریان ترافیک‌ ایجاد می‌شود. این‌ تجهیزات شامل‌ مخروط ها، بشکه‌ها و استوانه‌های‌ ایمنی‌ می‌باشند. طول ناحیه‌ گذار با توجه‌ به‌ حداکثر سرعت‌ مجاز حرکت‌ و عرض مسدود شده معبر، متغیر است‌ و مقدار آن به‌ همراه تعداد مخروط های‌ ایمنی‌ مورد نیاز باید از جدول ٢٣-٣-٥ استخراج شود:

جدول ٢٣- ٣-٥- راهنمای‌ تعیین‌ طول ناحیه‌ گذار و تعداد مخروطهای‌ ایمنی‌ مورد نیاز
نوع معبر شرح عرض خطر (عرض مسدود شده)
2/4متر 2/7متر 3 متر 3/4متر 3/7متر 4/3متر 4/9متر 5/5متر 6/1متر 6/7 متر 7/3متر
محلی طول قسمت اتصال (متر تعداد مخروط های ایمنی) 20

5

23

5

25

5

 

28

6

30

6

35

7

40

8

45

8

51

9

56

10

60

11

جمع کننده طول قسمت اتصال (متر تعداد مخروط های ایمنی) 30

6

34

7

39

8

42

8

46

9

52

10

60

11

68

12

76

14

84

15

92

17

شریانی درجه 2 طول قسمت اتصال (متر تعداد مخروط های ایمنی) 60

8

69

9

76

10

84

11

91

11

108

13

122

15

138

16

152

18

168

20

182

21

شریانی درجه 1 طول قسمت اتصال (متر تعداد مخروط های ایمنی) 76

10

86

11

95

12

105

13

114

14

134

16

152

18

172

20

190

22

210

24

228

26

تندراه و آزادراه طول قسمت اتصال (متر تعداد مخروط های ایمنی) 91

11

103

13

114

14

125

15

137

16

160

19

182

21

206

24

229

26

251

29

274

31

در معابر شریانی‌ درجه‌ ١ و تندراه ها و آزادراه ها، استفاده از مخروطهای‌ ایمنی‌ در ناحیه‌ گذار کافی‌ نیست‌ و می‌بایست‌ از بشکه‌های‌ ایمنی‌ به‌ منظور جداسازی‌ جریان ترافیک‌ استفاده شود. همچنین‌ متناسب‌ با شرایط‌، ناحیه‌ گذار می‌تواند با نظر مهندس ترافیک‌ مجهز به‌ چراغ چشمک‌زن و تابلوی‌ هدایت‌ ترافیک‌ شود.

مسافتی‌ قبل‌ و بعد از محدوده کارگاه است‌ که‌ توصیه‌ می‌شود به‌ منظور ایمنی‌ و سهولت‌ کار درنظر گرفته‌ شود (مطابق‌ شکل‌ ٢٣-١-١). هیچ‌گونه‌ فعالیت‌ عمرانی‌ در این‌ محدوده نباید انجام گیرد. این‌ ناحیه‌ می‌تواند در راستای‌ معبر (طولی‌) و یا عمود بر آن (عرضی‌) باشد که‌ طول آن مطابق‌ جدول شماره ٢٣-٣-٦ و عرض آن برحسب‌ نوع پروژه توسط‌ مهندس ترافیک‌ تعیین‌ می‌شود.

جدول ٢٣- ٣-٦- راهنمای‌ تعیین‌ طول حاشیه‌ اطمینان
نوع معبر محلی جمع کننده شریانی درجه 2 شریانی درجه 1 آزاد راه و تندراه
طول ناحیه حاشیه اطمینان (m) 15 50 65 85 185

در جدول زیر اقدامات ترافیکی‌ لازم در حین‌ ساخت‌ به‌ طور خلاصه‌ ارائه‌ شده است‌. همچنین‌ نمونه‌هایی‌ از طرحهای‌ همسان ایمن‌سازی‌ محوطه‌ کارگاهی‌ در حالت‌های‌ مختلف‌، در پیوست‌ شماره ٢٣-٥ نمایش‌ داده شده است‌.

موضوع معیارها طراحی/اجرا هماهنگی با* ملاحظات
طرح مدیریت ترافیک حین ساخت سرعت‌ مجاز شبکه‌ معابر بلافصل‌ مهندس ترافیک ذیصلاح در خصوص تعیین‌ سرعت‌ مجاز شبکه‌ معابر بلافصل‌ کارگاه مطابق‌ با بندهای‌ ٢٣-٣-١-٣٠، ٢٣-٣-١-٣١ و ٢٣-٣-٢-٥-٤ عمل‌ شود.

حداقل‌ عرض عبور سوارهرو در هریک‌ از جهات باید 3/5 متر برای‌ مسیر مستقیم‌ در نظر گرفته‌ شود.**

حداقل‌ عرض مورد نیاز در یک‌ جهت‌ عبوری‌ برای‌ معابری‌ که‌ در قوس واقع‌ شده اند 4/5 متر می‌باشد.

در خصوص تعیین‌ شعاع گردش مطابق‌ با بند ٢٣-٣-٢-١-٦ عمل‌ شود.

حداقل‌ عرض مسیر موقت‌ عابرپیاده باید 1/75 متر در نظر گرفته‌ شود.***

حداقل‌ عرض مسیر موقت‌ برای‌ دوچرخه‌ باید ١ متر در نظر گرفته‌ شود.****

در خصوص ملاحظات مربوط به‌ فواصل‌ دید مطابق‌ با بند ٢٣-٣-٢-١-٩ عمل‌ شود.

حداکثر مطلق‌ شیب‌ طولی‌ سواره رو برای‌ مسیر دسترسی‌ باید ١٢ درصد تعیین‌ شود.*****

عرض سواره رو
شعاع گردش
تعداد خطوط
عرض پیاده رو
عرض مسیر ویژه دوچرخه‌
مسافت‌ دید
شیب‌ طولی‌ سواره رو
اطلاع رسانی مالک/مجری شهرداری مالک/مجری باید 5 روز کاری پیش از شروع فعالیت، از طریق نصب بنر در معابر محدوده بلافصل کارگاه، طرح مدیریت ترافیک در حین ساخت را اطلاع رسانی کند.
تدارک تجهیزات و اجرای طرح مالک/ مجری شهرداری در خصوص تدارك تجهیزات و اجرای‌ طرح، باید کلیه‌ ضوابط‌ ارائه‌ شده در این‌ فصل‌ رعایت‌ شوند. در خصوص اجرای‌ طرح مالک‌/ مجری‌ موظف‌ به‌ انجام هماهنگی‌های‌ لازم با شهرداری‌ می‌باشد و شهرداری‌ در صورت صلاحدید ، اقدام به‌ هماهنگی‌ با پلیس‌ می‌نماید.
برچیدن طرح مالک/مجری شهرداری هر یک‌ از تجهیزات کنترل ترافیک‌ که‌ به‌ دلیل‌ تغییر در چیدمان کارگاه، در مدت انجام عملیات ساختمانی‌ و پس‌ از آن بلا استفاده می‌شود، باید به‌ تناسب‌ تغییر ایجاد شده و با نظر مهندس ترافیک‌ ذیصلاح، توسط‌ مالک‌/ مجری‌ برچیده شود.

*وظیفه‌ هماهنگی‌ با افراد و سازمانها با مالک‌/ مجری‌ ساختمان می‌باشد.

**در شرایط‌ خاص و با وجود محدودیت‌ها در تامین‌ این‌ عرض، در صورت تایید مهندس ترافیک‌ ذیصلاح حداقل‌ عرض مطلق‌ می‌تواند ٣ متر در نظر گرفته‌ شود. در صورت عدم امکان تامین‌ عرض لازم، مهندس ترافیک‌ ذیصلاح موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ مسیر جایگزین‌ مناسب‌ اقدام کند.

***در مواردی‌ که‌ تامین‌ مسیر موقت‌ با عرض 1/75 متر موجب‌ محدودیت‌ در سواره رو شود و یا ملاحظات ایمنی‌ ایجاب کند، حداقل‌ عرض مطلق‌ مسیر موقت‌ عابر پیاده را با تایید مهندس ترافیک‌ می‌توان 1/20 متر در نظر گرفت‌. در صورت عدم امکان تامین‌ عرض لازم، می‌توان بنا به‌ نظر مهندس ترافیک‌ ذیصلاح از عرض سواره رو استفاده شود، در غیر این‌ صورت می‌بایست‌ عابرین‌ پیاده را با استفاده از گذرگاه عرضی‌ ایمن‌، به‌ پیاده روی‌ ضلع‌ مقابل‌ کارگاه ساختمانی‌ هدایت‌ کرد.

****در صورت وجود نرده، چراغ، جدول و … در حاشیه‌ معبر، با نظر مهندس ترافیک‌ ذیصلاح، این‌ حداقل‌ عرض تا 1/5 متر افزایش‌ می‌یابد. در صورت عدم امکان تامین‌ عرض لازم، می‌توان بنا به‌ نظر مهندس ترافیک‌ ذیصلاح از عرض سواره رو در محدوده بلافصل‌، به‌ طور مشترك جهت‌ تردد دوچرخه‌ و وسایل‌نقلیه‌ استفاده نمود.

*****برای‌ مناطق‌ سردسیر با یخبندان و زمستانهای‌ طولانی‌، باید حداکثر مطلق‌ شیب‌ طولی‌ ١٠ درصد در نظر گرفته‌ شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ابزارک‌های من

در حال توسعه

بر اساس برنامه توسعه کدکاو، این بخش طبق زمان بندی تدوین و منتشر خواهد شد. برای اطلاع از برنامه توسعه کدکاو به صفحه “کدکاو” مراجعه کنید.

برای مشاهده و استفاده از این خدمات باید به عنوان کاربر "ورود " کرده باشید.

ورود | عضویت

از طریق این صفحه می توانید به کدکاو وارد شوید و از خدمات سطح بالاتری به رایگان استفاده کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، از همین جا شروع کنید.

صفحات اصلی کدکاو

کتابخانه

جستجوی پیشرفته

کاو
میزان دقت در جستجوی عبارت
عین عبارت چند کلمه ای را جستجو کن
در عنوان ها جستجو کن
متن کامل مقالات را جستجو کن
فیلتر مباحث
استانداردهای ساختمانی ایران
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 4-2800
سیمان هیدرولیکی
آهک و فرآورده‌های آن
گچ و فرآورده‌های آن
ملات های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
سنگدانه ها
کاشی سرامیکی
فرآورده‌های سفالی و آجرها
فرآورده‌های سیمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه
یراق آلات ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
چوب و فرآورده‌های آن
آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
فلزات غیرآهنی
نانو مواد
مقررات ملی ساختمان ایران
مبحث یکم تعاریف
مبحث دوم نظامات اداری
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمانها
مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی
مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم پی و پی سازی
مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های بنایی
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم الزامات عمومی ساختمان
مبحث پانزدهم آسانسور و پلکان برقی
مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی
مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم علائم و تابلوها
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل
مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری و از ساختمانها
مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمانها